Více času na podstatné

SFŽP vyhlásil novou výzvu pro výstavbu, rekostrukci, dostavbu a intenzifikaci ČOV a kanalizací

02.07.2012 10:18

Ministerstvo životního prostředí vyhlašuje prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky XXXIX. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 1, podoblasti podpory 1.1.1 jsou přijímány od 9. července do 9. srpna 2012. Alokace na schválené projekty v podoblasti podpory 1.1.1 je vyhlášena ve výši 3 mld. Kč.

 

Oblast podpory - 1.1. Snížení znečištění vod (1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů)


V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené následovně:


• výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV v aglomeracích nad 2000 EO,
• výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících k veřejné potřebě v aglomeracích nad 2000 EO,
• kombinace výstavby, rekonstrukce a intenzifikace ČOV v aglomeracích nad 2000 EO včetně a výstavby, rekonstrukce a dostavby stokových systémů v aglomeracích nad 2000 EO,
• výstavba, rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV nebo zajištění odpovídajícího přiměřeného čištění v aglomeracích pod 2000 EO, které se nachází v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny1 v souladu s platnými předpisy ČR i EU,
• výstavba, rekonstrukce a dostavba stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny1,
• kombinace výstavby rekonstrukce a intenzifikace centrálních ČOV nebo zajištění odpovídajícího přiměřeného čištění v aglomeracích pod 2000 EO, které se nachází v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené  akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny v souladu s platnými předpisy ČR i EU a výstavby, rekonstrukce a dostavby stokových systémů sloužících veřejné potřebě v aglomeracích pod 2000 EO v územích vyžadujících zvláštní ochranu, tj. národní parky a chráněné krajinné oblasti včetně jejich ochranných pásem, lokality soustavy Natura 2000, ochranná pásma vodních zdrojů, ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod, chráněné oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV) a v povodí vodního díla Nové Mlýny.

 

Dokumety ke stažení: Text XXXIX. výzvy OPŽP, Hodnoticí kritéria

 

Důležité upozornění:

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s  Programovým dokumentem OPŽP, Implementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 3/2011 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP. Příjemce podpory v žádosti je povinen doložit, že splňuje podmínky pro způsobilost žadatele i provozování infrastruktury dotované z OPŽP včetně infrastruktury související, ve smyslu aktuální Metodiky pro žadatele rozvádějící podmínky přílohy č. 7 Programového dokumentu OPŽP - tato metodika je zveřejněna na v sekci dokumenty ke stažení - specifické předpisy.

 

Aktualizované manuály k modelům finančních analýz pro oblast vodohospodářství (Prioritní osa 1) k využití v rámci XXXIX. výzvy OPŽP

V sekci Dokumenty ke stažení na webu OPŽP a dále v Elektronickém prostředí pro žadatele BENE-FILL, sekci Dokumenty ke stažení , jsou stále platné závazné nástroje pro zpracování Finanční analýzy (FA) ve verzi 16.1 pro Prioritní osu 1 Operačního programu Životní prostředí 2007-2013.
Soubor modelů finanční analýzy, verze 16.1, obsahuje kromě výpočetních modelů, doprovodných metodických textů a vypracovaných modelových příkladů i podrobné informace ke zpracování modelu, které jsou uvedeny v aktualizovaných uživatelských manuálech. Použití nástrojů „Vodohospodářský model - zelená louka" nebo „Vodohospodářský model - historická data", podle typu projektu je povinné v rámci XXXIX. výzvy OPŽP pro individuální projekty generující příjem dle článku 55 Nařízení Rady 1083/2006.
V závislosti na typu projektu si zvolí žadatel/zpracovatel odpovídající sadu nástrojů ze dvou setů. Modely jsou uzpůsobeny pro projekty na výstavbu zcela nové infrastruktury (tj. projekt na tzv. „zelené louce"), tak i pro projekty na rekonstrukce/rozšíření stávající infrastruktury (tj. tzv. „historická data"). Podrobné informace ke zpracování FA/FEA projektů jsou uvedeny v uživatelských manuálech k jednotlivým modelům. V případě pochybností se může žadatel/zpracovatel obrátit s dotazy na Oddělení projektové podpory na e-mail: dotazy.fea@sfzp.cz.
 
 
Pozor na upravenou metodiku pro vodohospodářské projekty! Více ZDE
 
Zdroj: SFŽP