Více času na podstatné

Termín hlášení produkce odpadů se blíží (15.2.)

31.01.2011 06:37

Původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100  tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním předpisem bez ohledu na množství těchto odpadů, zasílat každoročně do 15. února následujícího roku pravdivé a úplné hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny. Povinnost hlásit odpady je zakotvena v zákoně o odpadech - zákon č. 185/2001 Sb. (§19) Evidence a ohlašování odpadů je dále rozvedena v §39 zákoně o odpadech. 

Druhým důležitým předpisem je vyhláška 383/2001 Sb. Ministerstva životního prostředí o podrobnostech nakládání s odpady. §22 odst. 3 citované vyhlášky říká: Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu, činnost, mobilní zařízení a za každý druh odpadu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému podle místa nakládání s odpadem, s výjimkou mobilních zařízení ke sběru odpadů, za které se ohlašování provádí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla oprávněné osoby nebo provozovny, která jejich provoz zajišťuje. Pokud původce nebo oprávněná osoba provozuje činnost, při níž vznikají odpady, nebo nakládá s odpady na území správních obvodů různých obcí s rozšířenou působností a nemá zde stanovené samostatné provozovny, zasílá každému z těchto úřadů jedno souhrnné roční hlášení za všechny činnosti realizované v jeho správním obvodu.

Hlášení zasálají původci odpadů a obce podle přílohy č. 20 v listinné podobě nebo elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech, oprávněné osoby, včetně těch, které plní ohlašovací povinnosti zároveň jako původci odpadů, elektronicky v přenosovém standardu dat o odpadech na elektronickou adresu, kterou místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Ohlašování prostřednictvím webových formulářů provedete zde. Použití této aplikace zaručuje zpracování hlášení v datovém standardu ISPOP.  Tato internetová aplikace slouží těm firmám, podnikatelům a obcím, kteří nepoužívají žádný vlastní resp. komerční software pro evidenci odpadů. Vlastníte-li takový software, doporučujeme, abyste vytvořili hlášení přímo z něj formou exportu dat dle Datového standardu MŽP. Použití této internetové aplikace by v tomto případě znamenalo ruční duplicitní pořizování totožných dat.

 

Shrnutí: Hlášení o produkci a nakládání s odpady

- týká se: původců odpadu a oprávněné osoby

- limit: při překročení limitu 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tun ostatního odpadu

- komu se hlásí: místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (tzv. ORP)

- zákon o odpadech 185/2001 Sb. (§19, §39)

- vyhláška č. 383/2001 Sb. o podrobnostech s nakládání s odpady (§22)

- příloha č.20 vyhlášky 383/2001 Sb. ke stažení ZDE

- podat hlášení ZDE

 

Dále lze studovat ZDE (celá abeceda odpadů ZDE)