Více času na podstatné

Abeceda odpadů pro každého čerpá také informace z učebního manuálu pro kurz "Manažer integrovaného sysému řízení se znalostí odpadového hospodářství a krizového řízení" společnosti CEMC (rok vydání: 2007).
Autorem textů v manuálu je: Mgr. Věra Dubanská, CSc.

Abeceda odpadů pro každého

17.02.2009 11:03

Zákon o odpadech - obecný úvod, co a jak upravuje zákon o odpadech

Obsah příspěvku: - předmět zákona o odpadech - struktura zákona o odpadech - hierarchie nakládání s odpady - obecné zásady - používané pojmy     Zákon o odpadech stanoví v souladu s právem Evropských společenství a) pravidla pro  předcházení vzniku odpadů a  pro nakládání s nimi při  dodržování  ochrany  životního  prostředí, ochrany zdraví člověka a trvale udržitelného rozvoje,1a)  b) práva a povinnosti osob v odpadovém...
17.02.2009 11:26

Odpad

  Obsah příspěvku: - Definice pojmu odpad - Působnost zákona o odpadech a zvláštních právních předpisů     Pro rozhodnutí, zda na nakládání s věcí se vztahuje zákon o odpadech, tj. zda věc je odpadem podle zákona o odpadech, je nutné rozhodnout: a) zda movitá věc naplňuje definici pojmu odpad (§3 zákona o odpadech) b) zda spadá do působnosti zákona o odpadech (§2 zákona o odpadech) ad a) Definice pojmu odpad - § 3 odst. 1 zákona o odpadech: Odpad je každá movitá věc, které se...
17.02.2009 11:36

Katalog odpadů

Je-li podle výše uvedeného věc odpadem , je nutné s ní podle zákona o odpadech nakládat. Původce odpadu jej pro účely dalšího nakládání s ním zařadí podle Katalogu odpadů. Katalog odpadů je uveden v příloze č. 1 vyhlášky Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů, ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. ...
03.06.2009 12:52

Kategorizace odpadů

  K problematice přiřazování kategorie „nebezpečný odpad“ nebo „ostatní odpad“ se vztahuje především § 4 až § 9 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), § 3 a přílohy č. 1 a 2 vyhlášky Ministerstva životního prostředí (dále jen ministerstvo) č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při...
03.06.2009 12:55

Povinnosti při nakládání s odpady

1) Všeobecné povinnosti při nakládání s odpady  jsou stanoveny částí třetí zákona o odpadech.   a) Základní povinnost - předcházení vzniku odpadů – § 10 Povinnost předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti  má podle zákona o odpadech každý. Dále jsou  stanoveny povinnosti pro výrobce a dovozce zboží, kteří mohou volbou surovin, materiálů a výrobních technologií plnění těchto všeobecných povinností nejvíce ovlivnit (povinnosti výrobců...
03.06.2009 12:59

Činnosti v odpadovém hospodářství, které lze vykonávat pouze na základě rozhodnutí nebo vyjádření příslušného orgánu veřejné správy

  -         Vyjádření -         Souhlasy, pověření -         Vztah k novému správnímu řádu -         Kontrolní otázky   Podle zákona  č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je možné některé činnosti v oblasti nakládání s odpady  vykonávat pouze na...
03.06.2009 12:59

Činnosti v odpadovém hospodářství, které lze vykonávat pouze na základě rozhodnutí nebo vyjádření příslušného orgánu veřejné správy

- Vyjádření - Souhlasy, pověření - Vztah k novému správnímu řádu - Kontrolní otázky Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je možné některé činnosti v oblasti nakládání s odpady vykonávat pouze na základě správního rozhodnutí příslušného orgánu veřejné správy. Typy správních rozhodnutí, na základě kterých lze některé činnosti vykonávat jsou: - pověření (k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů) - souhlas Vyjádření Podle...
03.06.2009 13:05

Komunální odpad

Legislativní rámec: - § 4, § 17, § 17a, § 84 zákona o odpadech - § 2 a příloha č. 1 vyhlášky č. 381/2001 Sb., Katalog odpadů, ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. - § 1 písm. g) a § 10b zákona č.565/1990 S., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů Komunální odpad: Definice: § 4 písm. b) zákona o odpadech: komunálním odpadem - veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob a který je uveden jako komunální odpad v prováděcím právním předpisu11a) s výjimkou ...
03.06.2009 13:05

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, archivace

Legislativní rámec: - Část šestá (§ 39 a § 40), § 66 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. e), odst. 4 písm. f, § 72 odst. 1 písm. i), § 78 odst. 2 písm. f), § 79 odst. 1 písm. d), zákona o odpadech - vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb. - § 21 až 25, přílohy č. 20 až 27 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb.,...
03.06.2009 13:08

Orgány veřejné správy s působností v odpadovém hospodářství

Orgány veřejné správy s působností v odpadovém hospodářství - Výkon veřejné správy - Kontrolní činnost - Sankce - Kontrolní otázky Část jedenáctá zákona o odpadech – Výkon veřejné správy (§ 71 až § 81) Orgány veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství a) Ministerstvo životního prostředí, b) Ministerstvo zdravotnictví, c) Ministerstvo zemědělství, d) Česká inspekce životního prostředí, e) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, f) celní úřady, g) Policie České republiky, h) orgány...
03.06.2009 13:09

Plánování v oblasti odpadového hospodářství

Plánování v oblasti odpadového hospodářství 1) Účel a cíle POH 2) Obsah POH jednotlivých úrovní (ČR, krajů a původců) 3) Příprava a projednávání POH 4) Realizace cílů POH, závaznost POH 5) Realizace cílů stanovených POH ČR na národní úrovni, závaznost POH ČR pro POH krajů 6) Realizace cílů POH na úrovni krajů – Závaznost a vymahatelnost plnění závazné části POH krajů pro původce odpadů 7) POH původců, metodický pokyn 8) Problémy, nejasnosti – stručný výtah z odpovědí na nejčastější dotazy...
03.06.2009 13:10

Odpadový hospodář

Odpadový hospodář § 15 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů (dále je „zákon o odpadech“) stanoví institut odpadového hospodáře, jako osoby dostatečně odborně způsobilé a zodpovědné za odpadové hospodářství podniku. Celá tato část kurzu je zaměřena na právní a gramatický rozbor a výklad jednotlivých ustanovení § 15 zákona o odpadech ve vazbě na celý zákon. § 15 odst. 1: Původce a oprávněná osoba, kteří nakládali v posledních 2 letech s nebezpečnými odpady v množství...
03.06.2009 13:12

Nakládání s obaly Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o obalech) – výklad

  Obsah přednášky 1. Úvod, vztah zákona o obalech k zákonu o odpadech a k některým dalším zákonům 2. Přehled platné právní úpravy v oblasti nakládání s obaly a obalovými odpady 3. Základní pojmy 4. Základní povinnosti při nakládání s obaly a odpady z obalů 5. Správní úřady a jejich působnost 6. Ukládání pokut, ochranných a nápravných opatření 7. Autorizovaná společnost 8. Kontrolní otázky 1. Úvod, vztah zákona o obalech k zákonu o odpadech a k některým dalším zákonům Problematika obalů a...