Více času na podstatné

Evidence a ohlašování odpadů a zařízení, archivace

03.06.2009 13:05

Legislativní rámec:

- Část šestá (§ 39 a § 40), § 66 odst. 2 písm. a), odst. 3 písm. e), odst. 4 písm. f, § 72 odst. 1 písm. i), § 78 odst. 2 písm. f), § 79 odst. 1 písm. d), zákona o odpadech
- vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění vyhlášky č. 504/2004 Sb.
- § 21 až 25, přílohy č. 20 až 27 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady,
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění vyhlášky č. 41/2005 Sb., č. 294/2005 Sb. a č. 353/2005 Sb.
- vyhláška č. 384/2001 Sb., o nakládání s PCB
- § 11 a příloha č. 8 vyhlášky č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady)
- vyhláška č. 353/2005 Sb., kterou se mění vyhláška č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru některých výrobků, ve znění vyhlášky č. 505/2004 Sb., a vyhláška
č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

1. Průběžná evidence o odpadech a způsobech nakládání s nimi
- vedou původci odpadů a oprávněné osoby
- bez množstevního omezení
- za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu zvlášť
- provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků jsou povinni vést evidenci a zasílat údaje o počtu a stavu převzatých autovraků a o způsobech jejich zpracování a provozovatelé zařízení
k oddělenému sběru, zpracování, využití a odstraňování elektroodpadu jsou povinni vést evidenci a zasílat údaje o typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo odstranění elekroodpadu
v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem každoročně do 15. února následujícího roku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny (vyhláška č. 352/2005 Sb.)
2. Hlášení o produkci a nakládání s odpady
- původci odpadů a oprávněné osoby
- při překročení limitu 100 kg nebezpečných odpadů nebo 100 tun ostatního odpadu
- místně příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.
3. Ohlašování údajů o zařízení k odstraňování nebo využívání nebo dopravní firmě ohlašují:
- provozovatelé zařízení podle § 14 odst. 1 a odst. 2
- provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků,
- provozovatelé zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadu (§ 37g)
- dopravci odpadů

 Komu:
- obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému provozovně, u mobilních zařízení a dopravců podle sídla nebo bydliště provozovatele
- provozovatelé skládek navíc ohlašují každoročně údaje o stavu vytvořené finanční rezervy k 31. prosinci předchozího roku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa skládky. Tyto údaje musí být doloženy výpisem z bankovního účtu provozovatele skládky

4. Ohlašování údajů o shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů:
- zasílají obce a osoby oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů
- obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle shromažďovacího nebo sběrového místa nebo místa skladu odpadů
5. Evidence a ohlašování PCB a zařízení s PCB
- provozovatelé zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci podle § 26 písm. c) nebo provozovatelé zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci podle § 26 písm. d) nebo vlastníci nebo držitelé PCB definované v § 26 písm. a)
- jednorázově ministerstvu životního prostředí v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 384/2001 Sb.

Orgány veřejné správy: Obecní úřady obcí s rozšířenou působností kontrolují úplnost a správnost hlášení obdržených od oprávněných osob, samy pak vedou evidenci vydaných souhlasů a evidenci provozovaných zařízení. Evidenci vydaných souhlasů vedou i krajské úřady. Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a krajské úřady zasílají evidenci svých rozhodnutí podle zákona o odpadech ministerstvu. Jednotlivá hlášení se zasílají obecním úřadům obcí s rozšířenou působností, krajským úřadům případně ministerstvu v následujících termínech:

Termín ohlášení do 15. února následujícího roku:

1) hlášení o druzích, množství odpadů a způsobech nakládání s nimi a o původcích odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa zařízení,
2) údaje o stavu vytvořené finanční rezervy k 31. prosinci předchozího roku obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa skládky. Tyto údaje musí být doloženy výpisem z bankovního účtu provozovatele skládky,
3) údaje o počtu a stavu převzatých autovraků a o způsobech jejich zpracování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa provozovny,
4) údaje o typu, množství a způsobu zpracování, využití nebo odstranění elektroodpadu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Termín ohlášení do 2 měsíců od zahájení nebo ukončení provozu nebo do 6 měsíců od nabytí účinnosti zákona (jednorázové hlášení):

1) Provozovatelé zařízení k odstraňování nebo využívání odpadů, provozovatelé zařízení ke sběru a zpracování autovraků, provozovatelé zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadu (§ 37g) a provozovatelé zařízení uvedených v § 14 odst. 2 a dopravci odpadů, kteří nejsou zároveň osobou oprávněnou k převzetí odpadů do svého vlastnictví podle § 12 odst.3, jsou povinni zaslat údaje o tomto zařízení nebo dopravní firmě obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa zařízení, u mobilních zařízení a dopravců podle sídla nebo bydliště provozovatele. Způsob ohlašování stanoví prováděcí právní předpis.

2) Obce a osoby oprávněné ke sběru nebo výkupu odpadů jsou povinny zasílat údaje o jimi užívaných shromažďovacích místech nebezpečných odpadů a sběrových místech a skladech odpadů obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle shromažďovacího nebo sběrového místa nebo místa skladu odpadů. Rozsah a náležitosti údajů stanoví prováděcí právní předpis.

Termín ohlášení do 30. dubna následujícího roku:

1) Obecní úřad obce s rozšířenou působností zpracovává na základě hlášení podle odstavců 2 až 6 evidenci odpadů a způsobů nakládání s nimi, zařízení k nakládání s odpady, zařízení uvedených v § 14 odst. 2, shromažďovacích míst nebezpečných odpadů, sběrových míst odpadů a skladů odpadů, převzatých autovraků a způsobů jejich zpracování, typu, množství a způsobů zpracování, využití, nebo odstranění elektroodpadu a dopravců odpadů zasílá hlášení v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem ministerstvu a příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím zařízení pro přenos dat nebo na technickém nosiči dat.

2) Obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad jsou povinny vést evidenci jimi vydaných souhlasů a dalších rozhodnutí vydaných podle tohoto zákona. Tuto evidenci obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad zasílají ministerstvu prostřednictvím zařízení pro přenos dat nebo na technickém nosiči dat. Rozsah a způsob ohlašování stanoví prováděcí právní předpis. Obecní úřad obce s rozšířenou působností a krajský úřad zveřejňují na portálu veřejné správy, popřípadě i jiným vhodným způsobem aktuální seznam zařízení provozovaných podle § 14 odst. 1 a podle § 14 odst. 2.


Do 31. prosince 2004

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání, které provozují zařízení obsahující PCB a podléhající evidenci podle § 26 písm. c) nebo provozují zařízení, která mohou obsahovat PCB a podléhají evidenci podle § 26 písm. d) nebo vlastní nebo drží PCB definované v § 26 písm. a), jsou povinny vést samostatně evidenci o tomto zařízení a PCB v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem a oznámit tuto skutečnost ministerstvu do 31. prosince 2004, pokud tak dosud neučinily. Změny v evidovaných skutečnostech jsou tyto osoby povinny ohlásit ministerstvu neprodleně poté, co ke změně došlo. Způsob ohlašování změn v evidovaných skutečnostech stanoví prováděcí právní předpis. Tato povinnost se nevztahuje na laboratorní standardy.

 

 

 

 

 

 

EVIDENCE PŘI PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ

do 10 dnů ode dne zahájení přepravy nebezpečných odpadů v běžném roce:
- odesílatel odpadu zasílá evidenční list obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle místa zahájení přepravy
- příjemce odpadu zasílá evidenční list odesílateli a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností příslušným podle místa zahájení a ukončení přepravy
do 20 dnů ode dne zahájení přepravy nebezpečných odpadů v běžném roce:
- odesílatel odpadu informuje obecní úřad obce s rozšířenou působností příslušný podle místa zahájení přepravy a inspekci, pokud neobdržel od příjemce potvrzený evidenční list.

Povinnost archivovat evidenci je obecně stanovena na nejméně 5 let, není-li stanoveno zákonem nebo prováděcím předpisem jinak. Jinak je stanoveno pro archivaci programu použití kalů na zemědělské půdě – 30 let a pro skládky – po dobu provozu a následné péče o skládku (což je nejméně 30 let).

Problémy, nejasnosti, otázky:

Způsob vyplňování formulářů pro ohlašování evidenčních údajů a potřebné vysvětlivky jsou uvedeny vždy u jednotlivých vzorů v přílohách prováděcích předpisů

Podrobné vysvětlení včetně vzorů vyplněných formulářů je uvedeno v Manuálu pro vedení evidence pro vedení evidencí dle § 39 a 40 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění (prosinec 2002).

Kontrolní otázky:

1.Otázka: Které osoby, kdy a jakým způsobem jsou povinny vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady?

Odpověď: Průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s odpady podle § 39 odst. 1 zákona o odpadech vedou všichni původci odpadů a oprávněné osoby, které s odpady nakládají a to bez omezení v rozsahu a způsobem stanoveným v § 21 vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů.

Tato průběžná evidence obsahuje:
a) množství vzniklého odpadu (název, katalogové číslo a kategorie odpadu),
b) způsob naložení s odpadem (využití nebo odstranění vlastními prostředky, předání k využití nebo odstranění jiné oprávněné osobě), přitom lze použít kódy z tabulky č. 1 přílohy č. 20 citované vyhlášky,
c) množství předaného odpadu k dalšímu využití nebo odstranění a identifikační údaje oprávněných osob, kterým byl odpad předán,
d) množství přijatého odpadu (název, katalogové číslo a kategorie odpadu) a identifikační údaje původce nebo oprávněných osob, od nichž byl odpad přijat,
e) e) datum a číslo zápisu, jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.

 


Průběžná evidence odpadů se vede:

a) bez množstevního omezení
b) za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu vlastního i převzatého zvlášť
c) při každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě. V případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, vede se průběžná evidence v týdenních intervalech; při periodickém svozu komunálního odpadu v měsíčních intervalech.

Provozovatelé zařízení ke sběru, zpracování, využívání a odstraňování elektroodpadů, kteří vedou průběžnou evidenci odpadů podle zvláštního právního předpisu11a), nevedou průběžnou evidenci odpadů podle této vyhlášky. (novela 353/2005 Sb.)

2. Otázka: Komu a v jakém termínu je povinen příjemce nebezpečného odpadu zaslat vyplněný evidenční list o přepravě nebezpečného odpadu?

Odpověď: Příjemce odpadu zasílá vyplněný evidenční list odesílateli odpadu a obecním úřadům obcí s rozšířenou působností příslušným podle místa zahájení a ukončení přepravy do 10 dnů od zahájení přepravy.