Více času na podstatné

Vláda schválila novelu zákona o odpadech (OEEZ)

02.04.2014 13:30

Výsledky jednání Vlády ČR Vláda na svém prvním dubnovém zasedání projednala a schválila novelu zákona o odpadech. Novela se týká transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Další potřebné změny v právní úpravě nakládání s OEEZ, které jsou komplexní a systémové povahy, budou řešeny až v rámci připravované nové právní úpravy zpětného odběru výrobků s ukončenou životností. Lhůta pro transpozici směrnice je stanovena do 14. února 2014. Materiál je vládě předkládán s rozporem se Svazem měst a obcí ČR.

Návrh zákona se omezuje pouze na transpozici směrnice 2012/19/EU s tím, že další potřebné změny v právní úpravě nakládání s elektrickými a elektronickými zařízeními, které jsou komplexní a systémové povahy, budou řešeny až v rámci připravované nové právní úpravy zpětného odběru výrobků s ukončenou životností. Lhůta pro transpozici směrnice 2012/19/EU je stanovena do 14. února 2014.

V návaznosti na navrhovaný zákon bude Ministerstvem životního prostředí vydána vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady.

Novela zákona by měla změnit ustanovení části čtvrté hlavy druhé dílu 8 zákona o odpadech. Upravují se například některé definice, rozšiřují se evidenční povinnosti výrobců elektrozařízení, zavádí se nový institut zplnomocněného zástupce výrobce. Kompletní výčet změn - viz odkaz níže.

Svaz měst a obcí ČR požaduje, aby zákon o odpadech stanovil podmínky, za nichž je výrobce elektrozařízení povinen zřizovat místa zpětného odběru, a to v závislosti na velikosti obce, na žádost obce a dále v prodejních místech posledních prodejců elektrozařízení dle stanovených kritérií.

 

Kompletní přehled změn, stanovisko MŽP k výhradám Svazu města a obcí ČR a návrh zákona včetně návrhu prováděcích předpisů čtěte ZDE.

 

Další bod programu jednání vlády:

  • Informace o postupu přípravy návrhu věcného záměru zákonné úpravy problematiky likvidace a ukládání odpadů včetně nebezpečných odpadů (MŽP: materiál byl z vlády stažen. Změny nebyly zatím definitivně odsouhlaseny a návrh je ještě podroben diskuzi v rámci pracovních skupin)