Více času na podstatné

Vláda se bude zabývat udržitelností biopaliv a snižováním skleníkových plynů z PHM

25.07.2018 07:40

Poslední červencový den má vláda na programu Návrh nařízení vlády o kritériích udržitelnosti biopaliv a o snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot. Nařízení vlády ruší a nahrazuje nařízení vlády č. 351/2012 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv. Daný návrh nařízení vlády je předkládán v návaznosti na novelu zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, která byla projednána v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR (sněmovní tisk 924).

 

Novela zákona přináší tyto zásadní body:

  • Možnost dvojnásobného zohlednění biopaliv z použitých kuchyňských olejů, kafilerních tuků a biopaliv, která mají nízký dopad v souvislosti s nepřímou změnou ve využívání půdy (tzv. pokročilá biopaliva) do povinného minimálního podílu biopaliv podle § 19 a § 19a zákona.
  • Možnost zohlednění CNG/LNG, LPG, čistých a vysokoprocentních biopaliv, elektřiny a vodíku do povinného snížení emisí skleníkových plynů z pohonných hmot podle § 20 zákona
  • Možnost zohlednění snížení emisí skleníkových plynů z těžby do povinného snížení emisí skleníkových plynů z pohonných hmot podle § 20 zákona.
  • Stanovení výše pokuty za nesnížení emisí skleníkových plynů z pohonných hmot jako součin množství emisí skleníkových plynů v kg, které zapříčinilo nesplnění povinnosti, a částky 10 Kč.

Cílem navrhované právní úpravy v nařízení vlády je dokončení transpozice směrnice Rady 2015/652/EU, kterou se stanoví metody výpočtu a požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty, a dokončení částečné transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1513 ze dne 9. září 2015, kterou se mění směrnice 98/70/ES o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů. Tři hlavní okruhy změn jsou následující:

  • Nařízení v prvé řadě ve vazbě na nově vkládané zmocnění v § 19 odst. 6 zákona definuje požadavky na biopaliva, která jsou vyrobena z použitého kuchyňského oleje nebo z vedlejších živočišných produktů kategorie 1 nebo 2 podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o vedlejších produktech živočišného původu a u biopaliv, která mají nízký dopad v souvislosti s nepřímou změnou ve využívání půdy.
  • Obsahové náležitosti zprávy o emisích z dodaných pohonných hmot, kterou dle platného znění § 20 zákona o ochraně ovzduší dodavatelé podávají každoročně do 15. března Ministerstvu životního prostředí a celním úřadům, jsou stanoveny již dnes nařízením vlády a jsou v předkládaném návrhu oproti stávající právní úpravě měněny ve vazbě na požadavky směrnic.
  • Nařízení dále ve vazbě na nově vkládané zmocnění v § 20b odst. 5 zákona stanoví podmínky, za kterých je možné provést ověření snížení emisí z těžby, a obsahové náležitosti dokladu o snížení emisí z těžby, přičemž podmínky pro ověření a obsahové náležitosti dokladu budou v souladu se směrnicí Rady 2015/652/EU.

 

Vláda se bude také zabývat vyhodnocením Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie, tzv. program EFEKT I. pro rok 2017.

 

Dokument ke stažení:

ma_KORNAZWBHP23.docx

zd_KORNAZWBHP23.docx