Více času na podstatné

Změna nařízení vlády č. 146/2007 Sb. o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

06.01.2010 11:35

Hlavním důvodem navržených dílčích změn v nařízení vlády jsou požadavky některých provozovatelů stacionárních spalovacích zdrojů znečišťování ovzduší, které byly vzneseny dodatečně poté, co vstoupilo v platnost nařízení vlády č. 146/2007 Sb., jež nabylo účinnosti 1. ledna 2008. Ministerstvo životního prostředí vyhodnotilo požadavky jako oprávněné. Navržené změny jsou spíše přehodnocením některých dílčích zpřísnění, která se až po přijetí předpisu ukázala jako neúměrná svému účelu.

V návrhu je vypuštěn pojem „alternativní palivo“, který byl v dosavadním znění nařízení vlády používán s odkazem na definici ve vyhlášce kterou se stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší. Tato vyhláška však byla s účinností od ledna 2009 nahrazena předpisem novým (č. 13/2009 Sb.), který již tento pojem nedefinuje. Důvodem uvedeného postupu byla skutečnost, že příliš široká a nekonkrétní definice umožňovala spalování nejrůznějších materiálů, čímž nezřídka docházelo k porušování zákona o ochraně ovzduší a zákona o odpadech, neboť byl takto fakticky spalován odpad. Pro spalování tohoto alternativního paliva ve stacionárních zdrojích znečišťování byly stanoveny speciální podmínky. Stejné podmínky se nyní dle návrhu uplatní pro „dřevotřísku, překližku, dřevovláknité desky nebo jiné lepené dřevo“.

 

Další změny:

- dochází ke změnám ve přílohách č.2 a č.4

- V příloze č. 1 části A. tabulce se v druhém řádku text „>50 MW“ nahrazuje textem „-50 MW“.

- V příloze č. 1 části C. bodě 1 se za slova „se vztahují k“ vkládá slovo „celkovému“.

- V příloze č. 5 tabulce v pátém sloupci se čísla „100“ nahrazují texty „100/6503)“.

- Na konci přílohy č. 5 se doplňuje poznámka č. 3, která zní: „3.  Emisní limit 650 mg.m-3 platí pro plynové turbíny provozované méně než 100 hodin za rok.“.

- V příloze č. 7 bodě 1.1. se slovo „Poznámky:“ a poznámky č. 1 a 2 zrušují.

- V příloze č. 7 se na konci bodu 1.1. doplňuje poznámka v tomto znění: „Poznámka: Tyto limitní hodnoty platí pro malé spalovací zdroje – kotle.“.

 

Text novely: ZDE