Více času na podstatné

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


 

Cirkulární ekonomika a prevence vzniku odpadu

Cirkulární ekonomika je zásadní téma, které nás bude provázet čím dál více a více. „Cirkulárku“ je nutné chápat v celém kontextu a ne pouze jako prostou recyklaci. Zářijové číslo časopisu Odpadové fórum je plné cirkulární inspirace a taktéž tématu předcházení vzniku odpadů, protože tyto dvě velká témata se vzájemně prolínají. Věnujeme se například textilu, strategii Cirkulární Česko 2040, dotacím, Nizozemsko představuje postup cirkulární transformace, recyklaci plastům zvlášť pak rPETu, RE-USE centru, sběrným dvorům, burze druhotných surovin, analýze stavu odpadů v obci, technologiím na zpracování čistírenských kalů, bioodpadům a pochopitelně potravinám. Přehled obsahu ZDE

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Září    
10.9. Odpadové hospodářství obce – zákonné povinnosti nejen ve vztahu k průběžné evidenci odpadů ve vazbě na nový zákon o odpadech a přelomové změny, které přinese
Opakování: 22.10., 23.10., 24.10.

26.9. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí

26.9. Plány odpadového hospodářství obcí, jejich vyhodnocení a realizační program

26.9. TĚŽBA a její dopady na životní prostředí VIII

Říjen    
1.-2.10 Chemická legislativa pro průmysl a obchod

3.-4.10. Výstavba a provoz bioplynových stanic

7.-11.10.

ČESKO JAKO CIRKULÁRNÍ HOTSPOT

(ENVITECH - Mezinárodní veletrh technologií pro ochranu životního prostředí)

8.10. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 9.10.

8.10. ODPADY - SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - PRAHA

8.10. Voda, půda, meliorace 2019

9.10. Jak získat finanční podporu z Operačního programu životního prostředí

10.10. Obalům na stopě – vydejte se labyrintem až do úspěšného cíle

17.10. Aktuální otázky řízení skládek 2019

17.10.

10. konference o ekovýchově v Praze

19.-20.10.

Maximální minimum pro původce odpadů

22. 23.10. Chemická legislativa pro průmysl a obchod

22.10. Povinnosti v podnikové ekologii v praxi nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ
Opakování: 23.10.

24.10. Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce

24.10. Předcházení vzniku odpadů 2019

31.10. RE flek-reflek, cyklace-recyklace … aneb ASIO dává RE
Opakování: 5.11.

Listopad    
5.-6.11. Analytika odpadů VI

5.11. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků a příprava na roční hlášení
Opakování: 6.11.

5.11. PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY – PRAHA

12.11. PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY – OLOMOUC

19.11.

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020

19.11.

VODA - PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY - PRAHA 2. TERMÍN

21.11. NOVINKY V OBLASTI BOZP - s výhledem na rok 2020

28.11. Techniky shromažďování odpadů v obcích a logistika svozu

27.11. PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘED HLUKEM V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAČÍNAJÍ … PRAHA

27.11. Nakládání s odpadními oleji z pohledu evidence, skladování, odstraňování a dokladování

Prosinec    
5.12. Počítačový kurz EVI 8 pro začátečníky

12.12. Efektivní řízení příjmů v OH obce

12.12. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí

 

  

 

Novinky

30.08.2019 10:59

SFŽP zveřejnil novou verzi Pravidel pro žadatele a příjemce podpory

S účinností od 27. srpna 2019 byla aktualizována Pravidla pro žadatele a příjemce podpory z Operačního programu Životní prostředí pro období 2014-2020. V úvodu dokumentu naleznete přehled provedených změn. Mezi nejpodstatnější z nich patří doplnění způsobilosti žadatele týkající se svěřenských fondů, povinnosti vyplnění finanční části modulu CBA spolu s výjimkami, na které se tato povinnost nevztahuje a upřesnění pravidel způsobilosti výdajů ve vztahu k zamezení dvojího financování. Aktuální verze je dostupná na webových stránkách Fondu.

28.08.2019 12:11

Cirkulární ekonomika se poprvé bohatě představí na Mezinárodním strojírenském veletrhu

Tradiční Mezinárodní strojírenský veletrh (MSV) letos poprvé oživí velmi aktuální téma – cirkulární ekonomika. Institut cirkulární ekonomiky jako odborný garant programu chystá konferenci s  mezinárodními hosty, networkingové akce a také oficiální představení Českého Cirkulárního Hotspotu. Vše bude doprovodným programem 61. ročníku nejvýznamnějšího průmyslového veletrhu ve střední Evropě, který se uskuteční 7. až 11. října na brněnském výstavišti.

Cirkulární ekonomika je jednou z priorit rozvoje Evropské unie a zároveň logickým vyústěním velkého tlaku současného průmyslu na přírodní zdroje, kdy jen malý zlomek z nich využíváme opakovaně. Přitom recyklace zdrojů ve spojení s inovacemi přináší skvělé příležitosti pro byznys, jak návštěvníkům ukáže letošní panel o cirkulární ekonomice na MSV.

 „Je pro nás ctí být odborným garantem celého panelu o cirkulární ekonomice. S velkou radostí pozorujeme, že laická i odborná veřejnost se o toto téma stále více zajímá. Prostřednictvím našeho programu chceme firmám ukázat, kde mohou s přechodem na oběhové hospodářství začít, dát jim inspiraci a seznámit je s těmi, kteří jim v začátcích mohou být nápomocní,“ popisuje účel akce Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky.

 

Česko se zapíše na cirkulární mapu světa

Hlavním bodem cirkulárního panelu bude celodenní konference v úterý 8. října – Cirkulární ekonomika – trendy a inspirace pro každou firmu. Mezinárodní i tuzemští řečníci na ní představí nejnovější trendy cirkulární ekonomiky, osvědčené možnosti financování při přechodu na oběhové hospodářství a také inspirativní počiny z české praxe.

V úterý odpoledne svůj prostor dostane téma cirkulární ekonomiky ve strojírenství a ocelářství. Vrcholem pak bude přednáška bývalé holandské ministryně životního prostředí a současné předsedkyně dozorčí rady holandského Cirkulárního Hotspotu, Jacqueline Cramer. Pohovoří o nově vznikající globální síti cirkulárních hotspotů a následné oficiálně představí koncept českého Cirkulárního Hotspotu. Tato iniciativa zajistí Česku účast na globálním dění v oboru a zároveň umožní českým nápadům růst od prvotní myšlenky až po expanzi na zahraniční trhy.

Bohatý úterní program uzavře křest publikace Cirkulární Česko 2, která navazuje na loňskou historicky první studii o cirkulární ekonomice v Česku. Institut cirkulární ekonomiky na ní spolupracoval s inovační agenturou Direct People a Jihomoravským inovačním centrem. Ani závěrečný networking a diskuze nebude ochuzena o cirkulární zážitek. Návštěvníci budou moc ochutnat pivo z vyčištěné vody či sušenky z pivovarského mláta.

 

Experti poradí s eko-designem či zelenou energií

Panel o cirkulární ekonomice bude pokračovat také ve čtvrtek, kdy se hned dopoledne odehraje fórum klastrů odpadového hospodářství zemí V4. Na programu budou nejnovější trendy k tématu cirkulární ekonomiky a networking členů. Ve čtvrtek odpoledne se pak mohou zájemci sejít u kulatých stolů spolu s odborníky a probrat konkrétní otázky či zkušenosti k cirkulární ekonomice při moderované diskuzi. „Budeme postupně řešit témata jako digitalizace výroby, přechod na zelenou energii, využití vody ve výrobě či eko-design,“ vyjmenovává Soňa Jonášová. Pro zástupce firem jde o ideální příležitost se seznámit s lidmi z praxe a dozvědět se o konkrétních možnostech pro svůj podnik. Partnerem kulatých stolů je Jihomoravské inovační centrum.

Další informace o blížící se hlavní cirkulární události tohoto roku, podrobný program konference i dalších doprovodních akcí naleznete ZDE. Pokud už nyní víte, že se chcete konference zúčastnit, zaregistrujte se ZDE.

28.08.2019 12:01

Nová legislativa: Novela vyhlášky o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování

Ve Sbírce předpisů ČR vyšla Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů. Novela vyhlášky především navazuje na novelu výše uvedeného zákona provedenou zákonem č. 172/2018 Sb., a to tím, že na základě nového zmocnění uvedeného v § 17 odst. 7 upravuje tzv. referenční finanční limit pro provedení kontroly technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW.

Tento finanční limit je podle zákona rozhodný pro posouzení schopnosti výrobce zajistit odborně způsobilou osobu. V případě, že není výrobce schopen zajistit odborně způsobilou osobu ke kontrole kotle, která ji provede za cenu do výše vyhláškou stanoveného finančního limitu, může si provozovatel v souladu ustanovením § 17 odst. 1 písm. h) zákona zvolit odborně způsobilou osobu oprávněnou jiným výrobcem ke kontrolám stejného typu zdroje. Návrh dále nově upravuje v souladu se zmocněním uvedeným v § 16 odst. 10 zákona rozsah údajů spojených s provedenou kontrolou stacionárního zdroje (uvedených v dokladu o této kontrole), které odborně způsobilá osoba ohlašuje prostřednictvím integrovaného systému ohlašovacích povinností (ISPOP).

Dalších dílčí změny:

  • S ohledem na nové požadavky současného plnění požadavků monitorování emisí stanovených ve vyhlášce a parametrů, jež stanoví Závěry o BAT (prováděcí rozhodnutí komise (EU) 2017/1442, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách) byla provedena úprava ustanovení o podmínkách a vyhodnocení kontinuálního měření (§ 7, § 8 a § 9).
  • Jednotlivé formulační opravy a úpravy textu vycházející z aplikační praxe (např. úpravy názvu některých kategorií činností v příloze č. 8, úprava v údajích provozní evidence a souhrnné provozní evidence)

Účinnost předkládané novely je navrhována k 1. lednu 2020, s výjimkou ustanovení upravujících referenční finanční limit, kde je navrhována k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po dni jejího vyhlášení ve Sbírce zákonů.

 

Dokument ke stažení (stav k 29.7.2019):

pz_KORNBDVF4E7B.rtf

ma_KORNBDVF4E7B.docx

zd_KORNBDVF4E7B.docx

28.08.2019 12:00

ECHA připraví návrh na omezení olova ve střelivu a rybářském náčiní

Evropská komise požádala agenturu ECHA o vypracování dokumentace podle přílohy XV nařízení REACH pro případné omezení uvádění na trh a používání olova ve střelivu v suchozemském prostředí.

V září 2018 zveřejnila ECHA zprávu o přezkumu informací týkajících se používání olova ve střelných zbraních a munici mimo mokřady a v rybářském olůvku. Z této zprávy vyplývá, že výše uvedené způsoby používání olova představují riziko pro životní prostředí i zdraví lidí a doporučila další nezbytná opatření.

Na základě předložených důkazů a závěrů této zprávy Komise požádala agenturu ECHA, aby připravila dokumentaci v souladu s čl. 69 odst. 1 podle přílohy XV nařízení REACH s ohledem na možné omezení uvádění na trh a používání olova v munici, tj. střelných zbraních používaných v suchozemském prostředí, nábojích používaných v mokřadech i mimo ně a také používání olova v rybářském náčiní a aby se zaměřila na rizika spojená s používáním těchto předmětů.

ECHA v minulosti již navrhla omezení používání olověných střel v mokřadech. Tento návrh je v současné době projednáván Komisí před  rozhodnutím.

 

 

Další informace:

Aktuální činnost ECHA týkající se omezení

Žádost Komise na ECHA

 

 

Zdroj: MPO

28.08.2019 11:05

Firma neprovedla při realizaci hlubinných vrtů přiměřená opatření a znečistila řeku. Dostala pokutu 150 tisíc korun

Česká inspekce životního prostředí, Oblastní inspektorát Brno uložil pokutu 150 tisíc korun firmě VBV GEO s.r.o. za porušení zákona o vodách. Společnost v lednu 2018 neprovedla při realizaci hlubinných vrtů v areálu Brno-Komárov přiměřená opatření, aby závadné sedimentovatelné tuhé látky neunikly ze vsakovací usazovací jímky do povrchového toku Ponávka a do povrchového toku Svratka. Tím došlo k jejich znečištění.

„V lednu 2018 jsme obdrželi oznámení týkající se havarijního znečištění toku Ponávka v Brně – Komárově neznámou látkou. Provedli jsme šetření na místě a zjistili, že v celé délce toku Ponávky je silný zákal, který se nacházel i za soutokem s řekou Svratkou v Brně – Komárově. Jednalo se o celkovou délku cca 1 100 metrů,“  řekl Tomáš Augustin, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Brně.

Při pátrání po původci inspektoři zjistili, že mezi ulicí Kalová a Za Mostem v Brně-Komárově se na pravé straně toku Ponávka nachází staveniště, kde probíhá rekonstrukce objektu.  Na staveništi byly prováděny společností VBV GEO s.r.o. dva hlubinné vrty, z nichž byla vypouštěna voda, silně znečištěná sedimentovatelnými tuhými látkami-jílovitými částicemi do zasakovací jímky. Ta však byla přeplněná a vše unikalo do vodního toku.

Sankce nabyla právní moci 22. července.

26.08.2019 18:42

Cirkulární ekonomika ve stavebnictví: Recyklované materiály snižují produkci CO2

Zajímáte se o cirkulární ekonomiku? Nebo rovnou o cirkulární veřejné zakázky? Pak by vám neměla uniknout zpráva EIT Climate-KIC připravená ve spolupráci s městem Helsinki The challenges and potential of circular procurements in public construction projects. Zpráva se zaměřuje primárně na oblast stavebnictví, ale neopomíjí ani cirkulární aspekty pořizování nábytku. Materiál obsahuje 10 příkladů z praxe zadavatelů z Dánska, Finska, Nizozemska a Švédska.

Zájemce o problematiku cirkulárních přístupů k veřejným nákupům lze odkázat rovněž na anglickou verzi případové studie nákupů města Zürich, která se zaměřuje na problematiku recyklace stavebního odpadu a stručně shrnuje dvacetiletou cestu, kterou město jako zadavatel v této oblasti urazilo (zdroj GPP News Alert August, May 2019).

 

Prezentace ke stažení:

Letní škola odpovědného veřejného zadávání

26.08.2019 18:39

Inspektoři už dali dvě pokuty společnosti za nedoložení dokladů ke kontrole nakládání s odpady

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení odpadového hospodářství v Plzni uložili dvě pokuty v celkové výši 250 tisíc korun společnosti Recyklace Sanace Bohemia s.r.o. za opakovaná nedoložení dokladů ke kontrole nakládání s odpady v mobilním zařízení k drcení odpadů v Kařezu na Rokycansku.

První pokuta uložená v září 2018 byla 100 tisíc korun. „Společnost nepředložila vyžádanou dokumentaci – průběžnou evidenci odpadů za roky 2017 a 2018, doklady z přejímky odpadů do zařízení a dokumenty popisující, jak bylo s upravenými odpady ze zařízení dále nakládáno. Obviněný se zcela účelově vyhýbal přímým a jednoznačným odpovědím, neumožnil dokončit kontrolu. Nebylo tedy možné zjistit, jak nakládal s odpady v rozsahu desítek tisíc tun,“ řekla Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP Plzeň.

Vzhledem k tomu, že firma ani po dalších několika měsících nedoložila všechny doklady, které inspektoři požadovali, uložili jí letos další pokutu 150 tisíc korun, kterou nedávnou potvrdil i odvolací orgán MŽP.„Společnost neposkytla inspektorům dostatečnou součinnost, kterou jí ukládá zákon o kontrole. Neúplnými informacemi může být zastíráno závažné porušování zákona, může jít o snahu znemožnit sledování pohybu odpadů,  což je velmi nebezpečné pro životní prostředí,“ uvedla Horčicová.

26.08.2019 18:37

Návrh vyhlášky o energetických specialistech

Vzhledem k množství změn ministerstvo nepřistoupilo k novele vyhlášky č. 118/2013 Sb., o energetických specialistech, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 118/2013 Sb.“), ale připravilo vyhlášku novou. Oproti stávajícímu znění vyhlášky č. 118/2013 Sb. předkládaný návrh vyhlášky o energetických specialistech obsahuje nové paragrafy týkající se pravidelného průběžného vzdělávání energetických specialistů formou vzdělávacích akcí. Konkrétně se jedná o stanovení požadavků na vzdělávací akce energetických specialistů, definování povinností organizátora vzdělávacích akcí a ustanovení Odborné komise pro výběr vzdělávacích akcí.

 

Dokument ke stažení:

Odůvodnění

Materiál

Předkládací zpráva

 

26.08.2019 18:35

Metodický materiál k dopadům změn technických norem v odpadovém hospodářství na integrovaná povolení skládek

V roce 2018 proběhly zásadní změny v technických normách v oblasti skládkování odpadů. Vzhledem k tomu, že normy jsou přímo uvedeny ve vyhláškách k zákonu o odpadech, je shoda s nimi jediným způsobem splnění technických požadavků na skládky odpadů. Zpracovaná metodika by měla usnadnit povolujícím orgánům přezkumy a změny v dotčených integrovaných povoleních.

 

 

Dokument ke stažení:

2019_06_26 Metodika normy u skládek.pdf (695.73 kb)

26.08.2019 18:30

ČMZRB navyšuje podporu pro energeticky úsporné projekty

Bezúročné úvěry z programu Úspory energie jsou od 15. srpna 2019 podnikatelům dostupné za výhodnějších podmínek. Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) se domluvila s Ministerstvem průmyslu a obchodu na navýšení podpory těm firmám, které chtějí realizovat energeticky úsporný projekt. Tím může být jak výměna oken v sídle společnosti nebo nahrazení starých strojů novými, úspornějšími, tak využití obnovitelných zdrojů energie v podnikání apod.

Zvýhodněné financování ve formě bezúročných úvěrů na projekty vedoucí alespoň k 10% úspoře energie poskytuje ČMZRB podnikatelům nově už od 500 tisíc Kč a až do 60 mil. Kč. Přičemž na úvěry do 3 milionů korun nevyžaduje spolufinancování komerční bankou a financuje až 90 % způsobilých výdajů. Pokud podnikatel čerpá úvěr vyšší, poskytuje ČMZRB i nadále bezúročný úvěr až do výše 70 % způsobilých výdajů a min. 20 % některá ze spolupracujících komerčních bank. U tohoto úvěru však ČMZRB poskytuje příspěvek na úhradu úroků, který se nyní zvyšuje až na 4 miliony korun.

 „Úpravou podmínek programu chceme ještě ve větší míře usnadnit podnikatelům přístup k návratné formě podpory a motivovat je k realizaci energeticky úsporných projektů. Ty mají jednak přínos pro samotný podnik, protože dochází k zefektivnění výroby a úspoře nákladů, ale také pomáhají snižovat energetickou zátěž a budování dlouhodobě udržitelného rozvoje naší společnosti,“ říká Karel Havlíček, ministr průmyslu a obchodu.

„Snížením dolní a navýšením horní hranice námi poskytovaného úvěru z programu Úspory energie také reagujeme na poptávku na trhu. Především malí podnikatelé žádají úvěry nižšího rozsahu. Realizují méně investičně náročné projekty, jako je například výměna osvětlení v provozu, oken v administrativní budově, nové rozvody elektřiny apod. Tyto projekty ale také vedou k úspoře energie, a proto jsme se rozhodli zpřístupnit zvýhodněné financování i jim,“ doplňuje Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Program Úspory energie je určen pro podnikatele bez rozdílu velikosti, kteří chtějí realizovat energeticky úsporný projekt kdekoliv na území ČR vyjma hlavního města Prahy. Program byl spuštěn 19. září 2017, je financován ze strukturálních fondů EU v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost a poběží až do konce roku 2023.

26.08.2019 18:24

Uhelná komise na prvním jednání vytvořila tři pracovní skupiny

Uhelná komise na svém prvním jednání vytvořila tři pracovní skupiny. Zabývat se budou časovým harmonogramem, legislativními náležitostmi a sociálními a ekonomickými dopady v souvislosti s útlumem těžby uhlí. Novinářům to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO), jeden z předsedů komise. Zároveň zopakoval své vyjádření, že první zásadní závěry lze od komise očekávat nejdříve za rok.

"První skupina bude do určité míry pracovat s materiálem, který už existuje. Bude řešit data, která jsou dána státní energetickou koncepcí z roku 2015. Uvidíme, jak na ni navážeme aktualizací. To je spjato s tím, jak se nám bude dařit aktivovat nové zdroje, jaké budou ekonomické parametry. Důležité budou ceny emisních povolenek, případně nějaké evropské uhlíkové daně a podobně," uvedl Havlíček. V této skupině by podle něj měli být zástupci všech 19 členů.

Druhá skupina bude podle Havlíčka velmi exekutivně orientovaná, měly by v ní figurovat jak zástupci průmyslových, tak ekologických organizací. "Ve třetí skupině budou hrát klíčovou roli kraje a regiony. Máme tam tři zástupce krajů, kterých se to bezprostředně týká, tedy Moravskoslezského, Ústeckého a Karlovarského," doplnil Havlíček.  

O konkrétních termínech podle něj dnes komise nejednala. "V momentě, kdy se začala konkrétní čísla objevovat, jsme debatu rázně utnuli. Na prvním setkání nemůžeme střílet čísla, kdy útlum bude nebo nebude. Stále platí to, že první skutečně významné závěry můžeme očekávat až přibližně za rok," uvedl dále Havlíček. 

Uhelná komise má řešit nejen útlum těžby uhlí v Česku, ale také celkový energetický mix ČR včetně obnovitelných zdrojů či jádra. Devatenáctičlenné komisi, která se bude scházet každý měsíc, předsedají ministři životního prostředí Richard Brabec (ANO) a Havlíček.

Německá uhelná komise, kterou se Česko inspirovalo, v lednu letošního roku doporučila, aby Německo ukončilo spalování uhlí v roce 2038 nebo ještě dřív. Shodla se také na tom, že už v příštích čtyřech letech má být odstaveno 12 gigawattů (GW) instalovaného výkonu uhelných elektráren, což je více, než je instalovaný výkon uhelných elektráren v ČR, uvedl ředitel Hnutí Duha a jeden ze členů uhelné komise Jiří Koželouh.

Podle dat Energetického regulačního úřadu činí instalovaný výkon uhelných elektráren v ČR zhruba 11 GW. Ve hnědouhelných elektrárnách se loni vyrobilo nejvíce elektřiny (43 procent), následovaly jaderné elektrárny (třetina) a obnovitelné zdroje (11 procent). Generální ředitel energetické společnosti ČEZ Daniel Beneš uvedl, že kvůli zpřísněným limitům bude zřejmě potřeba do roku 2035 odstavit více než polovinu kapacity uhelných zdrojů v ČR. Finanční ředitel ČEZ Martin Novák v nedávném rozhovoru s ČTK řekl, že po roce 2040 bude firma v uhelném portfoliu zřejmě mít pouze aktuálně nový blok v Ledvicích.

Z červencových údajů Mezinárodní asociace pro obchodování s emisemi (IETA) vyplývá, že uhelné elektrárny už nemá deset evropských států, další země jejich odstavení plánují nebo o něm uvažují.

Aktivisté z hnutí Extinction Rebellion v pátek zhruba dvě hodiny blokovali vchod do ministerstva pro místní rozvoj. Požadovali, aby stát začal neprodleně snižovat emise z fosilních paliv. Na začátku srpna také zhruba dvě desítky lidí protestovaly před budovou ministerstva životního prostředí a upozorňovaly na nedostatečný postup vlády v boji se změnou klimatu.

26.08.2019 09:22

Maximální minimum pro původce odpadů – Ústav životního prostředí Přírodovědecké fakulty UK spouští víkendový kurz o legislativě odpadů

Víkendový kurz odpadové legislativy přinese jak odborné, tak laické veřejnosti podrobné informace o aktuální legislativě a jejím uplatnění v praxi. Povinnosti pro původce odpadu jsou pevně dány, nicméně existuje velká řada úskalí a problematických oblastí, které lze pochopit ve větších souvislostech až po seznámení se s celou odpadovou legislativou.

Každý, kdo se setká s ochranou životního prostředí ve firmě, bude vždy řešit „svou oblast“. V odpadech to platí obzvlášť a proto, aby bylo možné informace pojmout a prakticky použít, je nutné seznámit se s detailnějším fungováním odpadového hospodářství. Je zřejmé, že vždy tzv. všechno se vším souvisí a není lepšího překvapení než následně zjistit, že si mohu odpadové hospodářství řešit sám/a a nemusím oslovovat externí poradce.

Seminář je již třetí v pořadí. S ohledem na časté problémy v provozu jsme se rozhodli rozšířit oblast odpadového hospodářství také o problematiku přepravy nebezpečných odpadů podle ADR.

Lektoři, kteří celým seminářem provádí, mají možnost být u vzniku legislativy, či se sami setkávají s problematickými případy v praxi, což zajišťuje, že informace získané na našem školení o odpadech jsou přesné a aktuální. Shrnuje jednu z výhod kurzu člen organizačního týmu Ing. Kristýna Husáková. Zaměření kurzu je nadále komplexní od obecných principů odpadové legislativy, jako jsou povinnosti původců, odpadová evidence, až po nakládání se specifickými odpadovými toky, jako jsou vedlejší produkty živočišné výroby, kaly z čistíren odpadních vod, stavební a demoliční odpady nebo biologicky rozložitelné odpady ze stravoven. Podstatným a často opomíjeným tématem jsou základy správního řádu a přestupky včetně sankcí, které jsou součástí legislativy odpadového hospodářství. Proto je s nimi v programu podrobně počítáno.

Kurz bude probíhat ve dvou dnech na půdě Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity. „Z předcházejících kurzů máme zkušenost, že účastnící kurzu si odnesou potřebné informace o legislativě odpadového hospodářství, které jsou schopni aplikovat v provozu.“ Dodává na konec jedna z organizátorek kurzu Kristýna Husáková.

 

 

Termín konání: 19. a 20. října 2019, další informace ZDE

26.08.2019 09:15

E15: Používáte neekologické obaly? Nebudeme prodávat vaše zboží, varuje dodavatele Tesco

Boj proti plastovému odpadu dostává nový rozměr. Šéf maloobchodního řetězce Tesco Dave Lewis pro list Guardian uvedl, že si společnost vyhradí právo vyřadit ze své nabídky značky, které balením svých výrobků představují přílišnou zátěž pro životní prostředí. Toto své „právo“ hodlá firma začít vymáhat od příštího roku, zaměří se prý na výrobky, k jejichž zabalení je údajně spotřebováno příliš mnoho umělé hmoty. Tesco tím stupňuje své aktivity z května 2018, kdy rozeslalo dodavatelům seznam „preferovaných materiálů“ na obaly. Více ZDE

22.08.2019 15:00

ŘSD dostalo pokutu 100 tisíc korun za narušení krajinného rázu okolí silnice na Jesenicku

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) dostalo pokutu 100 tisíc korun za to, že bez souhlasu orgánu ochrany přírody změnilo ráz krajiny podél silnice mezi obcemi Žulová a Vápenná na Jesenicku. Zjistili to inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Oblastního inspektorátu v Olomouci. ŘSD se přestupku dopustilo při kácení převážně lipových a jabloňových alejí podél této komunikace v dubnu 2018.

ŘSD sice mělo povolení ke kácení stromů (celkem 73 dřevin), ovšem nebyl jí vydán souhlas ke změně krajinného rázu, který následkem kácení nastal. „O tento souhlas Ředitelství silnic a dálnic příslušný orgán ochrany přírody – Městský úřad Jeseník – vůbec nepožádalo. Bez povolení tak změnilo krajinný ráz. Kácením velkého počtu stromů došlo k výrazné změně charakteru lokality i k výraznějšímu narušení kulturní, historické a estetické dominanty v krajině. Po provedeném kácení nezůstala na lokalitě žádná vzrostlá dřevina. Pro legální realizaci záměru měly existovat povolení ke kácení i souhlas se změnou krajinného rázu současně. ŘSD disponovalo pouze jedním z těchto dokumentů a porušilo tak zákon o ochraně přírody a krajiny,“ uvedl Radek Pallós, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Olomouc.

Inspektoři ČIŽP přitom upozorňují, že Ředitelství silnic a dálnic bylo úřady v minulosti už několikrát upozorňováno, že si při rozsáhlejších káceních musí o souhlas se změnou krajinného rázu zažádat. „ŘSD na to však dlouhodobě nereflektuje. Přitom problematika ochrany krajinného rázu není pro tento subjekt vzhledem k charakteru jeho činnosti neznámou problematikou,“ dodal Pallós.

Nedovolenou změnu krajinného rázu potvrdilo i Ministerstvo životního prostředí, které posuzovalo odvolání ŘSD. Po rozhodnutí MŽP činí pravomocná pokuta 100 tisíc korun.

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE