Více času na podstatné

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


 

Cirkulární ekonomika a prevence vzniku odpadu

Cirkulární ekonomika je zásadní téma, které nás bude provázet čím dál více a více. „Cirkulárku“ je nutné chápat v celém kontextu a ne pouze jako prostou recyklaci. Zářijové číslo časopisu Odpadové fórum je plné cirkulární inspirace a taktéž tématu předcházení vzniku odpadů, protože tyto dvě velká témata se vzájemně prolínají. Věnujeme se například textilu, strategii Cirkulární Česko 2040, dotacím, Nizozemsko představuje postup cirkulární transformace, recyklaci plastům zvlášť pak rPETu, RE-USE centru, sběrným dvorům, burze druhotných surovin, analýze stavu odpadů v obci, technologiím na zpracování čistírenských kalů, bioodpadům a pochopitelně potravinám. Přehled obsahu ZDE

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Říjen    
17.10. Aktuální otázky řízení skládek 2019

17.10.

10. konference o ekovýchově v Praze

19.-20.10.

Maximální minimum pro původce odpadů

22. 23.10. Chemická legislativa pro průmysl a obchod

22.10. Odpadové hospodářství obce – zákonné povinnosti nejen ve vztahu k průběžné evidenci odpadů ve vazbě na nový zákon o odpadech a přelomové změny, které přinese
Opakování: 23.10., 24.10.

22.10. Povinnosti v podnikové ekologii v praxi nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ
Opakování: 23.10.

24.10. Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce

24.10. Předcházení vzniku odpadů 2019

29.10. Komunální odpad pro roce 2024 

31.10. RE flek-reflek, cyklace-recyklace … aneb ASIO dává RE
Opakování: 5.11.

Listopad    
5.-6.11. Analytika odpadů VI

5.11. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků a příprava na roční hlášení
Opakování: 6.11.

5.11. PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY – PRAHA

7.11. 14. ročník SEDIMENTY Z VODNÍCH TOKŮ A NÁDRŽÍ - Praha

     
12.11. PŘESTUPKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ - DVA ROKY OD ÚČINNOSTI NOVÉ ÚPRAVY – OLOMOUC

14.-15.11. Odborná konference „Skládky a Odpadové hospodářství“ v Žitavě

19.11.

Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020

21.11. NOVINKY V OBLASTI BOZP - s výhledem na rok 2020

26.11. Obalům na stopě – vydejte se labyrintem až do úspěšného cíle

28.11. Techniky shromažďování odpadů v obcích a logistika svozu

27.11. PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘED HLUKEM V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAČÍNAJÍ … PRAHA

27.11. Nakládání s odpadními oleji z pohledu evidence, skladování, odstraňování a dokladování

Prosinec    
5.12. Počítačový kurz EVI 8 pro začátečníky

10.12. Hlášení ISPOP za rok 2019 SKLAD Odpadů 8 - ukončení roku a převod do EVI 8
Opakování: 11.12.2019

11.12. Hlášení ISPOP odpady za rok 2019 nejen z PDF formulářů
Opakování: 12.12., 28.1.2020, 29.1.2020

12.12. Efektivní řízení příjmů v OH obce

12.12. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí

16.12. iKURZ: Hlášení ISPOP odpady za rok 2019 nejen z PDF formulářů
Opaková: 24.1.2020, 12.2.2020

17.12. Jak správně ohlásit odpady za rok 2019 z EVI 8 do ISPOP
Opakování: 18.12.2019, 7.1.2020, 8.1.2020, 9.1.2020, 15.1.2020, 16.1.2020, 21.1.2020, 22.1.2020, 23.1.2020, 6.2.2020

Leden    
8.1. ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020 - PRAHA

14.1. ISPOP - NOVINKY 2020 Hradec Králové

21.1.-16.6. 21. ročník Rekvalifikačního kurzu - PODNIKOVÝ EKOLOG

23.1. ISPOP - Novinky 2020 Brno

 

  

 

Novinky

24.09.2019 18:10

Metodika vykazování úspor energie z alternativních politických opatření

Metodika vykazování úspor byla vypracována na základě odst. 9 článku 7 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti.

Podle článku 7 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES (dále jen "směrnice") má Česká republika povinnost vytvořit systém, aby bylo každoročně dosahováno nových úspor ve výši 1,5 % objemu prodeje energie konečným zákazníků. ČR pro naplnění této povinnosti zvolila tzv. alternativní schéma, které je blíže popsáno v Národním akčním plánu energetické účinnosti ČR (NAP EE). Z poslední aktualizace NAP EE vyplývá, že by ČR díky alternativnímu schématu do konce roku 2020 měla vykázat úspory ve výši 51,1 PJ.

Objem úspor energie, který lze započítat pro individuální (politická) opatření alternativního schématu, stanoví členské státy na základě jedné ze stanovených metod výpočtu úspor očekávaných, měřených, poměrných nebo zkoumaných. Všechna tato opatření musí splňovat zásady podle bodů 1 a 2 přílohy V směrnice. Právě tato skutečnost vedla ke vzniku "Metodiky vykazování úspor energie z alternativních politických opatření", která shrnuje principy uznatelnosti dosažených úspor energie a na základě těchto principů stanovuje rozsah dat vykazovaných ze strany správců programů při respektování specifik jednotlivých programů podpory.

Otázku, na kterou metodika reaguje, je způsobilost vykazovaných úspor dle čl. 7 a přílohy V směrnice a způsob sběru potřebných dat k tomuto vykazování.

 

Dokument ke stažení:

 

24.09.2019 16:47

EXPERIMENT ukázal, že ZÁLOHY v ČR mají smysl

V sobotu 21. září proběhl Celosvětový Úklidový Den – World Cleanup Day. Během něj se dobrovolníci z nejrůznějších koutů planety spojili, aby uklidili odpadky povalující se ve městech i přírodě. Zatím se ještě sčítá, ale už teď víme, že se zapojilo přes 16,8 milionu lidí po celém světě.

V České republice se akce zúčastnilo přibližně 11 500 dobrovolníků, kteří uklidili přes 120 tun odpadků. Několik úklidových skupin, které spojuje iniciativa Zálohujme.cz, se rozhodlo navíc spočítat, kolik nápojových PET lahví a plechovek na svých úklidech našly. Převaha nezálohovaných obalů se očekávala, ale tak obrovský rozdíl překvapil i zkušené dobrovolníky a je pádným argumentem v současné diskusi o zavedení zálohového systému na PET lahve a plechovky.

Experimentu se účastnili dobrovolníci v Praze, Brně, Ostravě i dalších městech a na svých úklidech sesbírali přes půl tuny odpadu. Spočítali zvlášť všechny nápojové PET lahve, plechovky a skleněné lahve. Ve více než půl tuně sebraných odpadků bylo přes 2 tisíce nezálohovaných nápojových obalů, a pouze 7 zálohovaných pivních lahví. Tato data korespondují se zahraničními zkušenostmi, že zálohované obaly se ve vysoké míře vrací zpět k využití a nekončí odhozené na ulici nebo v lese.

„Zálohy u pivních lahví motivují lidi je vracet. Proto se u nás lahve od piva na úklidech najdou jen zřídka. Zato pokaždé sbíráme velké množství pivních plechovek, protože ty zálohované nejsou. V zemích jihovýchodní Asie, kde pivní láhve nejsou zálohované, jich na úklidech nacházíme mnohem víc. Jsem přesvědčený, že kdybychom nápojové plechovky a PETky zálohovali, čistotě veřejného prostoru to výrazně prospěje“, komentuje jeden ze zakladatelů hnutí Trash Hero a člen iniciativy Zálohujme.cz Jan Bareš.

Celkem se během experimentu našlo v půl tuně uklizených odpadků 1225 PET lahví, 698 nápojových plechovek, 141 skleněných lahví bez zálohy a pouhých 7 zálohovaných pivních lahví. To potvrzuje, že lidé 3 koruny v podobě zálohované lahve nevyhodí, a když už, tak to po nich rád sebere někdo jiný. Zálohované nápojové obaly tak nekončí v přírodě a mohou být znovu využity nebo recyklovány. „Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že zavedením zálohového systému na PET lahve a plechovky by jich v přírodě ubylo až o 95 %. A představte si, že by se z každé použité PET lahve vyrobila zase nová PET lahev a to vše přímo v ČR. Nemuselo by vznikat tolik nového PETu a vytříděný PET materiál by zároveň nemusel cestovat tam a zpátky po celé Evropě, jak je tomu nyní. To je naše vize,“ doplňuje Klára Hálová ze Zálohujme.cz.

Iniciativa Zálohujme.cz vznikla v lednu 2018 a k zakládajícím členům – Karlovarským minerálním vodám, Institutu cirkulární ekonomiky a Vysoké škole chemicko-technologické, se postupně připojují další firmy a organizace. Vedle pivovarů, včetně rodinného pivovaru Bernard, podporuje zálohování i Sodovkárna Kolín, platforma Replechuj zaměřená na recyklaci plechovek, nadace Partnerství, RunCzech nebo celosvětové dobrovolnické hnutí Trash Hero.

Podpořila ji také řada známých osobností, například psychiatr Radkin Honzák, rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima, a další.

 

Iniciativa Zálohujme! se rozrostla o dalšího významného člena. Organizace RunCzech, která v Česku pořádá běžecké závody, se připojila k memorandu o zavedení zálohového systému na PET lahve a hliníkové plechovky. Historicky prvním cirkulárním závodem se stane Liberec Nature Run, jenž se koná 5. října, kde bude ve spolupráci s Mattoni představena speciální edice přírodní minerální vody, která se dodává v lahvích z 80 % recyklovaného PETu (rPET), z nichž budou znovu vyrobeny lahve pro další závody.

 

O iniciativě Zálohujme.cz

Iniciativa usiluje o celospolečenskou debatu o možnostech zavedení systému vratných záloh na nápojové PET lahve a plechovky v Česku. Došlo by tak k posílení principů oběhového hospodářství. Hledá možnosti, jak zlepšit sběr PET lahví a plechovek, aby se po použití nestávaly bezcenným odpadem, ale plnohodnotnou surovinou umožňující opakovanou recyklaci „z lahve do lahve“. Více na: www.zalohujme.cz

Zakládající členové: Karlovarské minerální vody (KMV), Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN), Vysoká škola chemicko-technologická (VŠCHT);

Členové: Rodinný pivovar BERNARD, a.s., Sodovkárna Kolín, Tradiční pivovar v Rakovníku, a. s., KRAKONOŠ, spol. s r.o., Žatecký pivovar, spol. s r.o., DUDÁK – Měšťanský pivovar Strakonice, a.s., Měšťanský pivovar Havlíčkův Brod, DUP – družstvo – pivovar Poutník, WTS-J, a.s., AGS Trade, s.r.o. (Secco+), WINE lN A CAN ASSOCIATION, z. s., Great Expectations, s.r.o. , nadace Partnerství, Trash Hero Czech Republic, .z.s., RunCzech, Sdružení místních samospráv ČR

23.09.2019 14:46

ROZPTYLOVÉ STUDIE V ROCE 2019 - PRAHA

Seminář se bude zabývat rozptylovými studiemi jak z pohledu aktuální legislativy, tak i praktického zpracování a využití. V úvodu budou představeny dopady novelizací z roku 2017 na proces posuzování vlivů životního prostředí a celkový aktuální legislativní rámec, který musí posuzující instituce dodržovat.

Další přednáška bude obsahovat ukázky několika typů problematických záměrů, aspekty, na které se Odbor ochrany ovzduší MŽP zaměřuje při jejich hodnocení a možné přístupy s ohledem na pravidla daná legislativou.

Problematice správného výběru emisních faktorů do rozptylových studií se bude věnovat přednáška, kde budou prezentovány aktuální požadavky legislativy na vyčíslování emisí znečišťujících látek. Budou představeny možnosti využití emisních faktorů k výpočtu emisí znečišťujících látek a aktuální sdělení k emisním faktorům vydané ve Věstníku MŽP.

V přednášce ČHMÚ budou představeny navrhované změny v aktualizaci Metodického pokynu pro zpracování RS, jejich zdůvodnění, vliv na kvalitu RS a dopad na zpracovatele.

V závěrečných přednáškách budou prezentovány nové praktické zkušenosti s výpočty rozptylových studií.

Rovněž bude představena komplexní aktualizace programu MEFA pro výpočet emisí z automobilové dopravy. Budou shrnuty nově zapracované výpočetní metodiky, budou vysvětleny rozdíly oproti předchozí verzi a také bude prezentován postup práce s uživatelským rozhraním programu.

 

Termín: čtvrtek 24. října 2019, přednášky 9:00 - 15:00 hodin    

Místo konání: Praha, Konferenční centrum CITY - Pankrác    

Cena: 2099 Kč bez DPH     

 

Přednášející a jejich přednášky:
MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Ing. Petr Slezák – vedoucí oddělení metodiky a projektové EIA a zástupce ředitele odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence
POSUZOVÁNÍ VLIVŮ ZÁMĚRŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (EIA) PO NOVELIZACÍCH V ROCE 2017

Mgr. Vojtěch Stráník - odbor ochrany ovzduší, odd. kvality ovzduší
POSUZOVÁNÍ PROBLEMATICKÝCH ZÁMĚRŮ Z POHLEDU ODBORU OCHRANY OVZDUŠÍ

Mgr. Libor Cieslar - odbor ochrany ovzduší, odd. technologických zdrojů
PROBLEMATIKA SPRÁVNÉHO VÝBĚRU EMISNÍCH FAKTORŮ DO RS
ČESKÝ HYDROMETEOROLOGICKÝ ÚSTAV, Praha
Mgr. Ondřej Vlček - vedoucí oddělení modelování a expertiz
AKTUALIZACE METODICKÉHO POKYNU KE ZPRACOVÁNÍ ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ
 
BUCEK s.r.o., Brno
Mgr. Jakub Bucek - jednatel
NOVÉ PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI S VÝPOČTY ROZPTYLOVÝCH STUDIÍ
 
ATELIÉR EKOLOGICKÝCH MODELŮ, s.r.o., Praha
Mgr. Jan Karel - jednatel
MODELOVÁNÍ EMISÍ Z AUTOMOBILOVÉ DOPRAVY - AKTUALIZACE MODELU MEFA

 

 

 Další informace na www.uzitecneseminare.cz ZDE

23.09.2019 14:30

Pozvánka: ODPADY - SPRÁVNÍ ČINNOSTI ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY PODLE ZÁKONA O ODPADECH Č. 185/2001 SB., V PLATNÉM ZNĚNÍ - PRAHA

PODTITUL: Od kontroly (KONTROLNÍ ŘÁD) k pravomocnému rozhodnutí o přestupku (PŘESTUPKOVÝ ZÁKON) a další související správní činnosti (SPRÁVNÍ ŘÁD). Seminář bude zaměřen na praktickou aplikaci jmenovaných předpisů při činnosti úředníka s důrazem na  provádění kontroly a následné projednávání jednotlivých přestupků podle zákona o odpadech.

 

 

 • Aktuální problematika správních činností správních úřadů.
 • Jak správně používat / aplikovat kontrolní řád? Význam protokolu o kontrole pro navazující přestupkové řízení.
 • Jednotná úprava správněprávní odpovědnosti fyzických osob a podnikatelských subjektů – v čem se liší projednávání přestupků od předchozí právní úpravy?
 • Jak se vyhnout procesním pochybením během kontroly a projednávání přestupku?
 • Ochrana osobních údajů při správních činnostech?
 • Aplikace správního řádu při činnosti správních úřadů a jeho vztah ke kontrolnímu řádu a zákonu o odpovědnosti za přestupky.
 
Výklad všech kroků správní činnosti získáte od odbornice v oboru odpadového hospodářství:
JUDr. Hana Dvořáková, MBA, ředitelka - Odbor výkonu státní správy II, Ministerstvo životního prostředí

!!SEMINÁŘ JE AKREDITOVÁN PRO ÚŘEDNÍKY Z ÚZEMNĚ SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ VEŘEJNÉ SPRÁVY!!

Termín: úterý 08. října 2019, přednášky 9:00 - 15:00 hodin    
Místo konání: Praha, Konferenční centrum CITY, Na Strži 65/1702, 140 62 Praha 4 - Pankrác    
Cena: 1900 Kč bez DPH     

TÉMATA PŘEDNÁŠEK:
ZÁKON O ODPADECH A ORGÁNY VEŘEJNÉ SPRÁVY
KONTROLNÍ ŘÍZENÍ - ZÁKON Č. 255/2012 SB., KONTROLNÍ ŘÁD
PROJEDNÁVÁNÍ PŘESTUPKŮ - ZÁKON Č. 250/2016 SB., O ODPOVĚDNOSTI ZA PŘESTUPKY A DALŠÍ SOUVISEJÍCÍ ZÁKONY
SPRÁVNÍ ROZHODOVÁNÍ  A NEFORMÁLNÍ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ – ZÁKON Č. 500/2004 SB., SPRÁVNÍ ŘÁD, V PLATNÉM ZNĚNÍ

Seminář je určen:
pro úředníky obecních úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působnosti, krajských úřadů, Českou inspekci životního prostředí apod.
 
 
Další informace na www.uzitecneseminare.cz ZDE
23.09.2019 14:18

Recyklační středisko shromažďovalo odpady mimo kontejnery na volné ploše a porušilo tím provozní řád. Dostalo už druhou pokutu

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení odpadového hospodářství v Ostravě uložili pokutu 200 tisíc korun společnosti ECOPAK, spol. s r.o. Firma ve svém recyklačním středisku v Ostravě-Kunčičkách shromažďovala plastové odpady ve slisovaných balících na venkovní ploše kolem haly. To ale bylo v jednoznačném rozporu se schváleným provozním řádem zařízení, podle kterého měly být tyto odpady vždy v kontejnerech - a to uvnitř haly nebo na manipulačních plochách.

Inspektoři provedli předem neohlášenou kontrolu v dubnu 2019, aby zjistili původ nadměrného výskytu much. „Z pochůzky kolem provozní haly a z následné kontroly evidence vyplynulo, že bylo venku nepovoleně shromažďováno bezmála 1704 tun plastového odpadu. Firma tak porušila svou základní povinnost provozovat zařízení podle schváleného provozního řádu,“ řekl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP Ostrava.

Doplnil, že nešlo o první pochybení firmy. V roce 2018 jí inspektoři uložili pokutu 50 tisíc korun za stejné porušení zákona o odpadech. „Tehdy jsme při kontrole našli venku mimo kontejnery celkem bezmála 1384 tun odpadů. Pochybení se tedy nyní opakovalo a odpadů shromážděných venku bylo ještě o 320 tun více. Proto jsme teď přistoupili k uložení výrazně vyšší pokuty,“ vysvětlil Kozubek.

Proti pokutě 200 tisíc korun se společnost ECOPAK neodvolala, rozhodnutí je od 3. září pravomocné.

 

Firma porušila chemický zákon při dovozu nebezpečných chemických směsí. Dostala pokutu půl milionu korun

Společnost Noroo Bee Chemical Czech s.r.o. se sídlem ve Frenštátu pod Radhoštěm dostala od inspektorů České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z Ostravy pokutu 500 tisíc korun za porušení chemického zákona a za neplnění povinností týkajících se označování nebezpečných chemických směsí. Firma dovážela chemické látky obsažené ve směsích v celkovém množství přesahujícím hodnotu danou nařízením REACH, tj. jednu tunu za rok, aniž by je podle nařízení registrovala. U kontrolovaných směsí chybělo signální slovo, věty o nebezpečnosti a pokyny pro bezpečné zacházení. Společnost tak porušila nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) - nařízení CLP[1]. Sankce je pravomocná.

Firma podle inspektorů dovezla a uvedla v letech 2017 a 2018 na trh 1 424 kg nebezpečné, dráždivé, zdraví škodlivé a vysoce hořlavé chemické směsi a nezajistila její označení podle požadavků Evropského parlamentu a Rady. Na označení nebylo uvedeno signální slovo „nebezpečí“ ani pokyny pro bezpečné zacházení.

„Označení nebezpečných chemických směsí nebylo v souladu s požadavky dle nařízení CLP.  Dovozce a dodavatel prokazatelně v roce 2017 uvedl na trh 15 613 kg chemických směsí, které v termínu neoznámil do registru Ministerstva zdravotnictví České republiky, takzvaného registru CHLaP[2]. Přitom jde o základní povinnost každého dovozce při uvádění nebezpečných chemických směsí na trh,“  řekl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě.

Dovoz neregistrovaných látek na území EU vnímá ČIŽP jako nejzásadnější porušení v oblasti chemických předpisů, které narušuje systém regulace nebezpečných látek v EU a zvýhodňuje dovozce takových látek oproti konkurenci. „Výše pokuty je přiměřená rozsahu porušených povinností, má nápravný a do budoucna preventivní charakter,“ uvedl Kozubek.

23.09.2019 14:02

Nová deklarace chce do roku 2025 využít 10 milionů tun recyklovaného plastu

Více než 100 veřejných a soukromých subjektů pokrývajících celý hodnotový řetězec dnes podepsalo deklaraci Aliance pro oběhové plasty (Circullar Plastics Alliance), jejímž cílem je v Evropě do roku 2025 využít 10 milionů tun recyklovaného plastu na výrobu nových produktů. Jedná se o dobrovolnou iniciativu, nicméně uvedený cíl zakotvila již loni Komise ve své strategii pro plasty. Deklarace obsahuje konkrétní aktivity, které by měly vést k tomuto cíli. Jedná se např. o zlepšení designu plastových výrobků, tak aby byly snadno recyklovatelné, nalezení nevyužitého potenciálu pro lepší sběr plastového odpadu nebo zavedení transparentního systému monitorování toků plastového odpadu v EU.

19.09.2019 22:54

Legislativní rada vlády projednala návrhy několika zákonů z oblasti odpadového hospodářství

Ve čtvrtek 19. září 2019 se v budově Úřadu vlády ČR uskutečnilo 224. zasedání Legislativní rady vlády. Na program jednání Legislativní rady vlády byly zařazeny čtyři návrhy zákonů nově upravující problematiku odpadového hospodářství, které Legislativní radě vlády, resp. vládě předložilo Ministerstvo životního prostředí. Legislativní rada vlády projednala konkrétně návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů, návrh zákona o odpadech, návrh zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností a návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o vybraných výrobcích s ukončenou životností. Legislativní rada vlády projednání všech návrhů zákonů přerušila a doporučila předkladateli návrhy zákonů přepracovat ve smyslu připomínek vznesených k návrhům zákonů pracovními komisemi Legislativní rady vlády, připomínek uvedených ve zpravodajských zprávách a dále podle připomínek vznesených v průběhu jednání Legislativní rady vlády jejími členy.

18.09.2019 20:58

Teplárenské sdružení vyzývá k záchraně soustav zásobování teplem

Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny dnes přijal návrh své předsedkyně Miloslavy Vostré (KSČM), který z vládního daňového balíčku vypouští zrušení výjimky ze zdanění plynu pro domovní kotelny. Energetický regulační úřad současně navrhuje snížit podporu elektřiny z vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla v příštím roce o více než miliardu korun. Za situace, kdy ceny povolenek mohou v příštím roce přesáhnout 30 Euro, se teplárny ocitají v těžké situaci.

 

Vypuštění zrušení výjimky pro domovní kotelny z daňového balíčku

„Návrh poslankyně Vostré zachovává diskriminaci domácností, které využívají teplo z dálkového vytápění a daň z plynu v cenách tepla platí. Zemní plyn spotřebovávaný v domovních kotelnách je dnes oproti plynu, který spotřebovávají teplárny, zvýhodněný dokonce dvakrát. Jednou osvobozením od daně a podruhé tím, že malé zdroje tepla neplatí za nákup emisních povolenek. Paradoxně jsou tak podporována lokální topeniště proti soustavám zásobování teplem, které významně přispívají ke snižování znečištění ovzduší ve městech,“ kritizuje návrh poslankyně KSČM předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Tomáš Drápela.

Náklady tepláren na nákup povolenek strmě rostou, pokud se potvrdí předpovědi analytiků, mohly by v příštím roce přesáhnout 12 miliard korun. Ještě v roce 2017 to přitom bylo „jen“ 1,5 miliardy Kč. Povolenky prodává stát v aukcích, jedná se fakticky o formu daně, byť její výše není stanovena administrativně, ale nabídkou povolenek, kterou stanovuje legislativa EU.

 

Snížení podpory elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla ve výrobnách nad 5 MW

Energetický regulační úřad navrhl v srpnu výrazné meziroční snížení podpory elektřiny vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla ve výrobnách nad 5 MW pro rok 2020, aniž byl tento návrh jakkoliv zdůvodněn. Návrh cenového rozhodnutí připomínkovalo Teplárenské sdružení ČR, Hospodářská komora ČR i Svaz průmyslu a dopravy. Člen Rady energetického regulačního úřadu Rostislav Krejcar na dnešním jednání poslancům Hospodářského výboru Poslanecké sněmovny vysvětlil, že se jedná o návrh odborných útvarů, který bude Rada Energetického regulačního úřadu teprve projednávat a schvalovat. Vyjádřil nicméně pochybnost o tom, zda je podpora kombinované výroby elektřiny a tepla vhodným nástrojem k podpoře teplárenství. Několik poslanců v diskusi vyjádřilo pochopení pro problémy teplárenství a potřebu zachování soustavy zásobování teplem.

 

Prohlášení výkonné rady Teplárenského sdružení ČR

„Výkonná rada Teplárenského sdružení upozorňuje všechny zodpovědné poslance, vládu i Energetický regulační úřad, že pokud chce stát v souladu se Státní energetickou koncepcí zabránit rozpadu soustav zásobování teplem, které v ČR zajišťují vytápění pro přibližně 4 miliony lidí, pak je třeba využít všech nástrojů, které jsou k dispozici, aby se jejich ekonomické podmínky již v příštím roce alespoň částečně vyrovnaly s lokálním vytápěním domácností, které je nyní absolutně preferováno. Jinak je potřeba počítat s černým scénářem výrazného růstu cen tepla a rozpadu unikátních systémů zásobování teplem, které nám v EU závidí,“ uvedl Drápela a upozornil, že snížení sazby DPH na teplo, které bude platit od 1. ledna 2020 nevyrovnává při současných cenách povolenky ani polovinu nákladů na povolenky v ceně tepla uhelných tepláren.

„Motivace ke snižování emisí nám rozhodně nechybí, od uhlí ale musíme odejít organizovaně a to vyžaduje čas. Živelný rozpad soustav zásobování teplem si nikdo rozumný nemůže přát. Jediné dva nástroje, které jsou pro příští rok ještě k dispozici a mohou situaci zlepšit, je zrušení výjimky ze zdanění plynu pro domovní kotelny a nastavení odpovídající úrovně podpory elektřiny z kombinované výroby elektřiny a tepla,“ doplnil ředitel TS ČR Martin Hájek.

 

Vývoj nákladů tepláren na nákup povolenek na emise skleníkových plynů

Rok

 

2017

2018

2019

2020

Průměrná cena povolenky

CZK/EUA

144

399

676*

880*

Náklad na nákup povolenek

mil. CZK

1 560

4 508

8 740*

12 809*

* Odhady. Průměrná cena povolenky podle průzkumu Reuters z 12. 7. 2019 ve výši 26,4 Euro v roce 2019 a 34,37 Euro v roce 2020.

Zdroj: Vlastní výpočty Teplárenského sdružení ČR na základě veřejně přístupných informací o spotřebě povolenek, jejich bezplatně přiděleném množství a vývoji tržní ceny povolenky.

18.09.2019 20:51

Průmyslové podniky se na znečištění ovzduší podílejí podstatně méně, než se předpokládalo

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) zveřejnilo studii vypracovanou v rámci Programu zlepšování kvality ovzduší (PZKO), mapující podíly zdrojů znečištění ovzduší v Česku. Vůbec poprvé byly ve studii zohledněny také zdroje ze zahraničí.

V celém Moravskoslezském kraji pochází nejvíce benzo(a)pyrenu i prachových částic PM10 a PM2,5 z Polska, následují lokální topeniště a v případě prachových částic z dopravy. Data dodaná a zpracovaná odborníky z ČHMÚ potvrzují, že díky proběhlé ekologizaci je vliv velkých průmyslových podniků zanedbatelný, a to nejen v kontextu celého kraje, ale i v jejich nejbližším okolí.

 

Prachové částice PM10 a PM2,5 (označení podle velikosti v µm) pocházejí v Moravskoslezském kraji v největší míře:

 • ze zahraničních zdrojů – (23 % u částic obou velikostí),
 • z lokálního vytápění (17 %, resp. 22 %) a
 • dopravy (17 % a 6 %),
 • příspěvek průmyslu je 3 %.

 

Zásadním zdrojem jsou sekundární částice – 39 % a 47 % (prach vzniklý ve vyšších vrstvách atmosféry přeměnou z plynných látek, jehož původci jsou vzdálenější zdroje mimo region, zejména zahraniční).

 

Na měřených hodnotách benzo(a)pyrenu se podílejí

 • zahraničí (v případě MSK Polsko) – 55 %,
 • lokální topeniště 42 %,
 • doprava 2 % a
 • příspěvek průmyslu je 1,4 %.

 

„Mám z výsledků osobně velkou radost. Potvrzují to, o čem jsem dlouhodobě přesvědčen, a to že výsledky masivních investic ekologizace průmyslu musí být vidět. O klesajícím vlivu průmyslu na znečištění díky jeho ekologizaci se na odborných konferencích hovoří již několik posledních let. Vůbec poprvé ale nejvyšší ekologická instance, Ministerstvo životního prostředí, vydalo studii zpracovanou ČHMÚ, kde doložená data vyčíslují konkrétní příspěvek všech jednotlivých zdrojů a marginální vliv průmyslu potvrzují,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

 

Průmyslové lokality vykazují hodnoty srovnatelné se zbytkem regionu i republiky

S průměrnými hodnotami za Moravskoslezský kraj (imisní údaje naměřené všemi měřicími stanicemi) jsou srovnatelné také údaje v lokalitách s přímým vlivem hutních podniků. Například v Třinci na měřicí stanici Třinec – Kanada, která monitoruje znečišťující látky v blízkosti hutě.

 • Stanice vykazuje podíl emisních zdrojů průmyslu (hutního podniku) na znečištění pouze do 5 % u PM10 a PM2,5.
 • Lokální vytápění má na těchto stanicích podíl 21 % u PM10 a 24 % u PM2,5 na celkovém znečištění.
 • Doprava se na znečištění na této stanici podílí 14 % u prachových částic PM10 a 5 % u PM2,5.
 • Zahraniční zdroje mají na znečištění na měřící stanici Třinec – Kanada vliv 19 % u prachových částic obou frakcí.

 

V Radvanicích, kde je zahrnuta do databáze jako jedna ze dvou měřicích stanic stanice Zdravotního ústavu[1], označovaná jako mikroměřítková průmyslová imisní monitorovací stanice, se

 • místní průmysl, tedy hutní podnik Liberty Ostrava podílí na naměřených hodnotách B(a)P pouze ze 4 % a částic PM2,5 a PM10 ze 13 % resp. 11 %. 
 • Příspěvek lokálního vytápění je téměř polovina (49 %) B(a)P a 20 %, resp. 27 % prachových částic PM2,5 a PM10.
 • Podíl polských zdrojů je vyčíslen na 45 % B(a)P a 15 % a 16 % prachových částic velikosti PM2,5 a PM10.

 

„Výsledky studie napovídají, že i přes realizaci dalších projektů na snižování emisí, které mají hutní podniky v MSK připraveny, nebude jejich efekt na imisní situaci ani v místě, kde působí, už příliš znatelný. Pokud se v další ekologizaci nebude přistupovat i k ostatním zdrojům včetně Polska stejně důsledně, jako tomu bylo dosud v případě těch průmyslových, nelze očekávat významné zlepšení,“ dodává Hanák.

 

O studii Program zlepšování kvality ovzduší

Programy zlepšování kvality ovzduší jsou spolu s Národním programem snižování emisí ČR hlavními nástroji zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Plány kvality ovzduší jsou v ČR vydávány již od roku 2004 a v pravidelných intervalech aktualizovány. Poslední aktualizace před letošním vydáním byla v roce 2016. Více informací zde.

 

Dokument ke stažení:[1] Vybrána stanice s horšími výsledky pro průmysl. Druhá stanice má výsledky výrazně lepší a potvrzující průměrné hodnoty MSK.

 

18.09.2019 14:24

Za porušení podmínek integrovaného povolení uložili inspektoři ČIŽP pokutu sto tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP), Oblastního inspektorátu České Budějovice uložili společnosti LAUFEN CZ s.r.o. pokutu sto tisíc korun za provozování „Zařízení na výrobu zdravotní keramiky – provozovna Bechyně“ v rozporu s podmínkami integrovaného povolení. Sankce je pravomocná.

V roce 2016 překročila firma několikrát měsíční povolené množství pro vypouštění průmyslových odpadních vod (červen, červenec, září, říjen). Zároveň tak překročila i roční povolené množství a vypustila do řeky Lužnice celkem 119 009 m3 průmyslových odpadních vod.

„Firma nezajistila, aby odpady zařazené podle druhu a kategorií byly shromažďovány odděleně. Například v kovových kontejnerech umístěných v areálu označených „směsný komunální odpad“, byly i odřezky kabelů, kancelářský papír, voskovaný papír od etiket, folie, pěnové proložky, provázky, PET lahve, plechovky od nápojů, vázací pásky, kelímky, skleněné lahve a další,“ řekl Vladimír Jiráček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích.

Společnost také do dvou pracovních dnů neohlásila krajskému úřadu havárii s vlivem na životní prostředí, konkrétně šlo o únik chlornanu sodného do řeky Lužnice, ke kterému došlo 14. 4. 2018. Ani zprávy o plnění podmínek integrovaného povolení za roky 2016, 2017a 2018 neobsahovaly všechny výsledky monitoringu vod, konkrétní data v případě termínovaných podmínek, správné odkazy na přílohy a správné zdůvodnění plnění některých podmínek. Tím vším společnost LAUFEN CZ s.r.o. porušila povinnosti stanovené zákonem o integrované prevenci.

18.09.2019 13:05

SCIP databáze zlepší transparentnost informací o nebezpečných látkách v předmětech

ECHA zveřejnila informační požadavky pro připravovanou databázi předmětů, které obsahují látky z Kandidátského seznamu (SVHC). Společnosti budou muset do databáze požadované informace předkládat od ledna 2021.

Podle rámcové směrnice o odpadech musí dodavatelé předmětů obsahujících látku vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) z Kandidátského seznamu poskytnout agentuře ECHA informace o jejich bezpečném používání. Nová databáze SCIP [Substances of Concern In articles, as such or in complex objects (Products)] bude obsahovat informace o látkách SVHC v předmětech jako takových nebo ve složených předmětech (výrobcích).

Na počátek roku 2020 je naplánováno spuštění prototypu databáze, která bude časem vylepšena a rozšířena. Společnosti uvádějící výrobky na trh EU, budou muset podávat od 5. ledna 2021 oznámení. Cílem je podpora nahrazování nebezpečných chemických látek v předmětech a podpora oběhového hospodářství.

Informační požadavky, které databázi definují, byly vyvinuty na základě právních požadavků a konzultací s Evropskou komisí, členskými státy a zúčastněnými stranami. Dodavatelé předmětů musí poskytnout:

 • informace, které umožní identifikovat předmět;
 • název, koncentrační rozmezí a lokalizaci látky SVHC v předmětu;
 • případně další informace o bezpečném používání předmětu.


Databáze SCIP poskytne provozovatelům, kteří zpracovávají odpad, informace o přítomných nebezpečných látkách, aby bylo možné před recyklací potenciálně „vyčistit“ materiálové toky a znovu použít při výrobě nových předmětů a zajistit bezpečné oběhové hospodářství.

Zvýšená transparentnost přítomnosti nebezpečných látek v předmětech pomůže navíc zlepšit informovanost spotřebitelů při nákupu výrobků a poskytne informace o tom, jak tyto předměty nejlépe používat a jak s nimi nakládat.

Další mezníky:

 • Podzim 2019: zahájení testování skupinou uživatelů a seminář zúčastněných stran v ECHA (předběžné datum 12. listopadu);
 • Počátek roku 2020: spuštění prototypové verze databáze;
 • Červenec 2020: lhůta pro členské státy k transpozici právních požadavků do vnitrostátního práva;
 • 5. ledna 2021: počátek oznamovací povinnosti pro průmysl.

 

Další informace

18.09.2019 13:01

Národní akční plán pro chytré sítě 2019 - 2030 - Aktualizace NAP SG

Dne 16. září 2019 schválila vláda ČR Národní akční plán pro chytré sítě 2019 – 2030 (Aktualizace NAP SG). Národní akční plán pro chytré sítě 2019 – 2030 byl vytvořen na základě usnesení vlády České republiky č. 149 ze dne 4. března 2015. Usnesení vlády uložilo ministru průmyslu a obchodu předložit vládě do 31. prosince 2019 návrh aktualizace Národního akčního plánu.

Hlavními cíli aktualizovaného NAP SG a vybudování chytré sítě jsou:

 • Vytvořit podmínky pro vyšší penetraci decentralizovaných, zejména obnovitelných zdrojů elektřiny, akumulace a elektromobility v souladu s požadavky Vnitrostátního plánu v oblasti energetiky a klimatu ČR a jejich zapojení do koordinace a řízení energetické soustavy.
 • Zajistit vyšší dostupnost informací zákazníkům s cílem umožnit zvýšení energetické účinnosti spotřeby energie a jejich aktivní zapojení do trhu s elektřinou.
 • Zvýšit spolehlivost, kvalitu a bezpečnost dodávek elektrické energie. Zajistit jak nižší míru přerušení dodávek a vyšší kvalitu dodávané elektřiny definovanou zejména stabilitou frekvence a napětí, tak i vysokou míru schopnosti obnovy dodávky po výpadku a odolnost energetických sítí vůči vnějším podmínkám (terorismus, klimatické jevy a kybernetická bezpečnost).

 

18.09.2019 10:08

Metoda k intenzifikaci studní a vrtů za pomoci dusíku úspěšně vyzkoušena

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) patří k průkopníkům využívání moderních vodárenských technologií v České republice. Metoda Hydropuls, která byla poprvé v České republice použita v Ostravě v roce 2017, umožňuje čištění studní prostřednictvím impulzů vysoce stlačeného vzduchu. V tomto roce bylo na počátku léta v Ostravě, opět poprvé v ČR, vyzkoušeno této metody k intenzifikaci studní a vrtů za pomoci dusíku. Výsledky jednoznačně prokázaly, že vydatnost některých studní se po aplikaci Hydropulsu až ztrojnásobila. V současné době, kdy se velká část Česka potýká s nedostatkem pitné vody, je hledání a používání vhodných technologií k intenzifikaci vodních zdrojů pro dostatek kvalitní pitné vody, nezbytné. Ostrava je v tom příkladem.

 

Ostrava je zásobována pitnou vodou z podzemních zdrojů v rozmezí 35–40 % a roční produkce pitné vody z těchto zdrojů se pohybuje kolem 6–8 mil. m3 vody. K čištění studen a vrtů od usazenin byla používána částečně mechanická cesta stírání stěn studen kartáči či gumovými kruhy a chemická cesta za použití speciálně vyvinutých chemikálií. Bohužel, některé typy výstroje studní, zvláště na prameništi Ostrava - Nová Ves, se nedařilo v minulém období zcela úspěšně vyčistit. Proto se hledaly další možnosti pro zlepšení čistícího efektu a poprvé v roce 2017 byla vyzkoušena v čištění některých ostravských zdrojů vody metoda Hydropuls. Její princip je používán od začátku padesátých let minulého století pro různé účely jak v seizmickém průzkumu, tak i při těžbě ropy. Prostřednictvím zařízení, které vytváří opakované velmi krátké tlakové impulzy, dochází k uvolnění jemnozrnných železitých a manganičitých usazenin nejen z povrchu výstroje studny, ale rovněž ve zvodnělých štěrcích v okolí čištěné studny či vrtu. Uvolněné sedimenty se vyplavuji do prostoru, odkud jsou následně odčerpávány na terén či do připravených kontejnerů.

 

Technologie Hydropuls je nejen velmi účinná, ale z ekologického hlediska zcela nezávadná metoda, protože v souvislosti s jejím používáním nedochází k jakémukoliv zanesení ekologických škodlivých látek jako např. chemikálie a explozivní plyny do podloží. Zkoušky technologie Hydropuls v Ostravě proběhly velmi úspěšně, u různých studen se podařilo zvýšit jejich výkon např. ze 7,5 l/s na 16,1 l/s nebo z 1,7 l/s na 5 l/s. Pro vysokou úspěšnost této metody bylo vedením společnosti OVAK rozhodnuto, že bude použita i v roce 2020.

18.09.2019 09:27

Jak získat finanční podporu z Operačního programu životního prostředí?

Řešíte "Jak na odpady"? Vaše projekty stojí, protože nevíte, jak dosáhnout na dotace? Víte, že se většina chyb dělá ve výběrovém řízení a chcete se jim vyhnout? Zajímá Vás, na co si dát při kontrole pozor?

Advokátní kancelář Weinhold Legal a EY s účastí hostů ze Státního fondu životního prostředí a Institutu cirkulární ekonomiky, si Vás tímto dovoluje pozvat na nový seminář "Jak získat finanční podporu z Operačního programu životního prostředí".

Seminář je určen pro soukromoprávní i veřejnoprávní subjekty, které uvažují o realizaci projektů, jejichž cílem je ochrana a zlepšování kvality životního prostředí České republiky.

Cílem je poskytnout informace o budoucím vývoji v odpadovém hospodářství, možnostech a podmínkách čerpání dotace, nástrahách administračního procesu včetně výběrového řízení a další. Seminář se bude konat dne 9. října 2019 v 9:00 hodin v prostorách EY, Florentinum, Na Florenci 2116/15, Praha 1, Nové Město. Účastnický poplatek činí 500 Kč bez DPH. Všechny materiály i samotný seminář budou v českém jazyce.

 

Přednášející:

 • Ondřej Hartman, senior manager, EY
 • Martin Veverka, senior konzultant, EY
 • Jaroslav Vodáček, senior, EY
 • Adéla Šípová, advokát, Weinhold Legal

 

Hosté:

 • Tomáš Prokop, ředitel odboru odpadů, Státního fondu životního prostředí (SFŽP)
 • Lenka Richterová, Institut Cirkulární Ekonomiky (INCIEN)
 
Pokud máte zájem se zúčastnit, prosím, závazně potvrďte svou účast vyplněním registračního formuláře nejpozději do 4. října 2019. Vzhledem k omezené kapacitě doporučujeme, abyste se zaregistrovali co nejdříve.
 
Dokument ke stažení:

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE