Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM - ÚNOR

 


 

Staré ekologické zátěže

Pohled na hlavní téma nového čísla odborného časopisu Odpadové fórum přináší Ministerstvo financí ČR, Ministerstvo průmyslu a obchodu a ředitel České inspekce životního prostředí. Pochopitelně nechybí k tématu série odborných článků. Polemizujeme tentokrát k problematice BAT pro Velké spalovací zařízení, v Úhlu pohledu se zabýváme odpady z dob minulých. Velmi rozsáhlý a zajímavý rozhovor přinášíme z Brna, kde jsme položili otázky náměstkům pro oblast rozvoje města a pro oblast Smart city. Rubrika křížem krážem potěší čtenáře tématy online CSR reporting, EMAS, kvalita ovzduší nebo zpracování vyřazených LCD spotřebičů. Úplná anotace ZDE.

 

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 

 


DOPORUČUJEME

 

 


KALENDÁŘ AKCÍ

  ZAŘADIT AKCI
Únor    
21.2. Jste v obraze? … legislativa, normy, technická řešení a voda
Opakování: 28.2. a 1.3.
22.2.

Čištění odpadních vod

22.2.

Budoucí vývoj v oblasti bioplynových stanic 2018

28.2.

Komunální odpad 2024+, cesta k oběhovému hospodářství

Březen    
6.3. Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2017 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
6.3. iKURZ: Práce s programem Ovzduší v ohlašovací agendě za rok 2017 do ISPOP
6.-8.3.

Týden výzkum a inovací pro praxi a životní prostředí - TVIP 2018

7.3. Legislativa ochrany ovzduší - ohlašovací agenda za rok 2017 a základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší
8.3. Efektivní zapojení obyvatel do odpadového hospodářství obce
8.3.

Odpadní voda a energie

8.3.

ODPAD ZDROJEM 2018

9.3. iKURZ: Práce s modulem OLPNO a elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
14.3. Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
15.3. Aktuální otázky řízení kompostáren
16.3. iKURZ: Integrovaný registr znečišťování – IRZ, vznik ohlašovací povinnosti za r. 2017
22.3. CHEMICKÉ FÓRUM Ústeckého kraje
29.3. Plány odpadového hospodářství obcí, jejich vyhodnocení a realizační program
Duben    
4.4. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 5.4.2018
8.-12.4.

Biomasa 2018

10.4.

HLUK V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A VIBRACE PŘENÁŠENÉ NA ČLOVĚKA - PRAHA

11.-12.4.

Energetické fórum a Teplárenské dny 2018

17.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 18.4.2018, 9.5.2018, 10.5.2018, 11.9.2018, 12.9.2018, 13.11.2018
17.4. SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 1. TERMÍN
19.-20.4. RECYYLING 2018
23.4. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
24.4.

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - OLOMOUC

24.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 25.4.2018, 26.4.2018, 9.10.2018, 10.1é.2018
24.-25.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
26.4. SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 2. TERMÍN
Květen    
4-5.5. PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2018
15.5.

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 1. TERMÍN

22.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
23.-25.5.

Sanační technologie XXI

28.5.

Bioplyn a legislativa 2018

28.-31. 5. Pitná voda 2018
29.5. VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 2. TERMÍN
29.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 30.5.2018,31.5.2018, 20.11.2018, 21.11.2018
31.5.-2.6. 22. mezinárodní konference "Životní prostředí a úpravnictví" a workshop "Odpady: Zdroje kritických surovin"
Červen    
5.6. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
Opakování: 6.6.
20.-21.6. Kaly a odpady 2018
26.-28.6. Vápno, cement, ekologie 2018
Listopad    
21.-23.11. International Conference on Environmental Technology and Innovations

 

ZAPOJTE SE!

  

 

Novinky

23.12.2013 12:48

Komise představila nová pravidla podpory de minimis

Evropská komise přijala revizi nařízení, které upravuje pravidla pro podporu de minimis v EU. Cílem Komise bylo především zjednodušit pravidla pro udělování menší finanční podpory a snížit administrativní zátěž s tím spojenou. Nicméně hlavní kritérium, tedy že podnik může v rámci podpory de minimis obdržet během tří let maximální částku 200 000 euro, se nemění. Komise došla na základě tří veřejných konzultací k závěru, že většina podniků uvedeného limitu nedosáhne, a proto není nutné ho zvyšovat. Další novinkou je, že o podporu de minimis budou moci žádat i podniky, které se nacházejí ve finančních potížích a podporu bude možné využít i na získání půjček až do výše 1 milionu euro. Nařízení vstupuje v platnost od 1. ledna 2014.

 

Zdroj: CEBRE

21.12.2013 14:03

Stát by měl provozovatelům slunečních elektráren, pro které je solární odvod ruinující, tento odvod prominout

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu po důkladné analýze dospěl k závěru, že jediným prostředkem jak řešit „rdousící efekt“ účinků solárního odvodu, je za stávající právní úpravy institut prominutí daně. Další informace a informace k usnesení NSS čtěte ZDE

 

21.12.2013 10:06

SFŽP vyhlásil novou výzvu pro oblast - "Omezování rizika povodní"

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LVI. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. LVI. výzva se týká prioritní osy 1, podoblasti podpory 1.3.1 Zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany. Žádosti o podporu jsou přijímány od 23. prosince 2013 do 31. ledna 2014. Alokace na schválené projekty je vyhlášena ve výši 400 mil. Kč.

Detailní soupis přijatelných příjemců podpory je uveden v platné verzi Implementačního dokumentu OPŽP. Žadatel je oprávněn zahájit výběrové řízení na realizaci projektu před akceptací žádosti, a to bez souhlasu Řídicího orgánu OPŽP.

 

V rámci podoblasti podpory bude možno podporovat projekty zaměřené na:

  • budování, rekonstrukce a modernizace systému předpovědní povodňové služby a hlásné povodňové služby, včetně budování a modernizace měřících stanic,
  • budování a modernizace varovných a výstražných systémů ochrany před povodněmi na státní, regionální a místní úrovni, včetně systémů obrazového sledování rizikových a jiných hydrologicky významných míst na vodních tocích a na vodních dílech,
  • zpracování podkladových analýz, digitálních mapových podkladů o povodňovém nebezpečí a povodňovém riziku s konkretizovanými výstupy na státní a regionální úrovni v souladu se Směrnicemi Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik a 2000/60/ES ustavující rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. Zpřístupnění výstupů v informačních systémech a webových portálech, které byly zřízeny za účelem informování veřejnosti (např. v Digitálním povodňovém plánu ČR, Povodňovém informačním systému) a podpora jejich tvorby,
  • vypracování podkladů pro následnou realizaci vybraných protipovodňových opatření včetně přírodě blízkých protipovodňových opatření.

 

Žádosti o podporu (kritéria přijatelnosti, způsobilé výdaje) musí být v souladu s Programovým dokumentem OPŽPImplementačním dokumentem OPŽP a výzvou pro podávání žádostí. Podmínky pro podávání žádostí jsou uvedeny v aktuálním znění Směrnice MŽP č. 12/2012 pro předkládání žádostí a o poskytování finančních prostředků pro projekty z OPŽP včetně spolufinancování ze SFŽP ČR a státního rozpočtu ČR - kapitoly 315 a Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP.

 

Dokumenty ke stažení:

Text výzvy

Hodnoticí kritéria

20.12.2013 15:38

Zkušenosti se zasakováním odpadních vod na lokalitě Řevničov

Zasakování odpadních vod do horninového prostředí je v České republice povolováno jen zcela výjimečně. Přitom v zahraničí je tento postup poměrně běžný a v některých regionech představuje velmi populárním způsob jak zlepšovat vodní bilanci. Na lokalitě Řevničov, kde dochází k dlouhodobému zasakování komunálních odpadních vod do mělké přípovrchové zóny permokarbonských sediment proběhl monitoring kvalitativních změn podzemní vody. Z výsledků vyplývá, že horninové prostředí je schopno velmi účinně eliminovat většinu běžného znečištění, nicméně při schvalovacím procesu by přesto mělo být vyžadováno předčištění zasakovaných vod. V zájmu uchování vody v krajině by se za splnění této podmínky zasakování předčištěných odpadních do horninového prostředí mělo stát v České republice častěji využívanou technologií. Více ZDE

 

20.12.2013 11:42

BUSINESSEUROPE apeluje na přijetí realistických cílů v rámci balíčku pro zlepšení ovzduší v EU

Evropská komise přijala balíček opatření pro zlepšení kvality ovzduší v Evropě. Cílem balíčku je redukovat škodlivé emise produkované průmyslovým, dopravním a energetickým sektorem. Balíček zahrnuje nový program Čisté ovzduší pro Evropu, revidovanou směrnici o národních emisních stropech a návrh nové směrnice na snížení znečištění ze středních spalovacích zařízení. Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE společně s dalšími sektorovými organizacemi se však domnívá, že cíle na snížení emisí navrhovaného balíčku pro zlepšení kvality ovzduší nebudou pro evropský průmysl ekonomicky a technicky proveditelné a budou mít negativní vliv na konkurenceschopnost evropského průmyslu. Ve svém společném prohlášení evropské průmyslové organizace apelují na evropské politiky, aby pro budoucí politiku ovzduší stanovili realistické cíle, které budou korespondovat s podporou konkurenceschopnosti a s budoucím rámcem pro klima a energetiku 2030. Společné prohlášení ke stažení ZDE.

 

Související články:

E15: Brusel přitvrdí limity pro uhelné teplárny

Evropská komise představila balíček opatření pro čistější vzduch

 

 

Zdroj: CEBRE

20.12.2013 09:56

E15: Brusel přitvrdí limity pro uhelné teplárny

Diskuze o prolomení těžebních limitů hnědého uhlí budou možná brzy zbytečné. Po připravovaných emisních limitech pro největší elektrárny a teplárny, které by toto palivo téměř vyřadily z používání, Evropská komise přišla také s návrhem limitů pro střední zdroje o výkonu jednoho až padesáti megawattů. I z nich vyplývá, že hnědé uhlí jako zdroj tepla pro malé podniky, menší teplárny či blokové výtopny nejspíš skončí. Komise chce zpřísnit především limit pro oxidy síry – látky, které vyvolávají kyselé deště. Oproti limitům, jež začnou platit od roku 2018, by nové hodnoty měly být více než třikrát nižší. Platit by začaly od roku 2025. Více ZDE

 

Související článek:

Evropská komise představila balíček opatření pro čistější vzduch


 

Zdroj: E15

19.12.2013 14:17

Evropská komise představila balíček opatření pro čistější vzduch

Evropská komise představila balíček opatření, která by měla lidem pomoci, aby mohli dýchat čistější vzduch. Balíček zahrnuje návrh programu Čisté ovzduší pro Evropu s cíli pro kvalitu ovzduší na období do roku 2030, návrh revidované směrnice o národních emisních stropech a návrh nové směrnice na snížení znečištění ze středních spalovacích zařízení. Tato opatření by měla snížit ekonomické škody zavinění znečištěním ovzduší a zejména snížit vážné ohrožení zdraví a životů lidí. Více ZDE

 

19.12.2013 11:34

Seznamte se s novým věcným záměrem zákona o odpadech

Z důvodu zajištění dodržování hierarchie nakládání s odpady bude od roku 2025 zakázáno ukládat na skládku odpadů směsný komunální odpad. O konkrétní výši jednotlivých poplatků za ukládání odpadu na skládky záměr nehovoří.  Nově obec nebude mít možnost zřizovat obecní kompostárnu v režimu předcházení vzniku odpadu. Předpokládané datum nabytí účinnosti zákona je 1. leden 2016. Návrh dále předpokládá zvýšení hranic množství odpadů pro podání hlášení. Základem pro přípravu věcného záměru zákona byly vedle platného znění zákona o odpadech i Rozšířené teze rozvoje odpadového hospodářství v ČR, které byly schváleny vládou v srpnu roku 2010. Více ZDE

 

 

19.12.2013 08:37

Termín pro žádosti o dotace pro odpadové hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží se prodlužuje do půlky ledna 2014

Státní fond životního prostředí (SFŽP) informuje, že Ministerstvo životního prostředí rozhodlo o prodloužení lhůty pro příjem žádostí do 15. 1. 2014 v rámci LII. výzvy (PO 4 - Dotace pro odpadové hospodářství a odstraňování starých ekologických zátěží). Původní termín byl 18. prosinec 2013. Současně se rovněž prodlužuje lhůta pro dodání jedné z povinných příloh k žádosti o podporu - územního rozhodnutí s nabytím právní moci, a to na standardních 60 dnů od ukončení příjmu žádostí v LII. výzvě. Tato změna je zveřejněna v podobě dodatku k výzvě.

 

Související článek:

 

19.12.2013 08:20

Novinky v oblasti chemické legislativy

ECHA zařadila na Kandidátský seznam dalších 7 látek vzbuzujících velmi velké obavy. Všechny zahrnuté látky jsou klasifikovány jako karcinogenní nebo toxické pro reprodukci. ECHA dále zahájila další veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování v termínu do 10. ledna 2014. Látka 3,7—dimethylokta—2,6—dienenitrile (CAS 5146—66—7) je používána jako vůně a zatím nemá harmonizovanou klasifikaci v příloze VI nařízení (ES) CLP. Německo navrhuje klasifikovat látku jako mutagenní v zárodečných buňkách. Nakonec informujeme, že pokyny pro následné uživatele byly plně aktualizovány na základě zkušeností získaných od vydání první verze v roce 2008. Zastaralé informace byly odstraněny. Nová verze je uživatelsky přívětivější a srozumitelněji popisuje povinnosti pro různé následné uživatele.

 

Související články:

Veřejné konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro 3,7-dimethylokta-2,6-dienenitrile

 

18.12.2013 18:42

Senátní novelu zákona o odpadech projednají výbory (výkupny a sběrny)

Senátoři dnes také projednali v prvním čtení novelu zákona o odpadech. V návrhu senátoři navrhují, aby zákon obsahoval zmocnění pro obce stanovit obecně závaznou vyhláškou vydanou v samostatné působnosti, na kterých místech v obci může být zařízení ke sběru nebo výkupu odpadů povoleno a dále omezení provozní doby takového zařízení. Novelu teď projednají patřičné výbory.

 

Související článek:

Senátoři navrhli novelu zákona o odpadech (sběrny a výkupny odpadů)

Senát podpořil novelu namířenou proti zlodějům kovů (Českénoviny.cz)

 

 

18.12.2013 16:00

Senát schválil první novelu zákona o ochraně ovzduší č. 201/2012

Senát schválil novelu zákona o ochraně ovzduší (Senátní tisk č. 182) ve znění pozměňovacích návrhů. Předložený návrh zákona doplňuje možnost výměny emisních stropů mezi provozovateli a odstraňuje další nedostatky současné podoby zákona, vyplývající ze zkušeností s jeho aplikací. Výbory (stanoviska viz níže) Senátu navrhly shodná jednak legislativně technické změny a také doplnily nové požadavky na spalovací stacionární zdroje na kapalná nebo plynná paliva tj. na pístové spalovací motory a plynových turbín. Tyto požadavky budou doplněny do přílohy č. 10 zákona. Realizace kompenzačních opatření u nových pozemních komunikací, které novela mění, byla velkým tématem. Texty pozměňovacích návrhů najdete níže. Schválený návrh zákona nyní projedná PSP ČR.

Senát bude ještě v rámci schůze projednávat novelu zákona o odpadech.


Slova senátora Jaroslava Kubery na konci projednávání novely:

 Jaroslav Kubera Vážený pane předsedající, kolegyně a kolegové, po diskusi jsem nabyl dojmu, že i pobyt v tomto sále je životu nebezpečný, protože mi chcíply poslední tři spermie, které mám, naštěstí už je příliš nepotřebuji, jako mnozí z vás, kteří tady sedíte, kromě kolegy Schwarzenberga, který ještě možná je bude potřebovat.

Chtěl bych vyzvat ke zdrženlivosti a střízlivosti. To, co se děje v České republice, a nejen v České republice, už přesahuje všechny meze. Skupiny nikým nepověřené, bez jakéhokoliv mandátu tady dokáží blokovat například dálnici D8 dlouhá léta, stojí to miliardy korun a nikomu to nevadí. A jediný trest pro ně by byl je posadit do Buřislavi a nechat si tam kolem nich jezdit kamiony, aby viděli, jak to škodí nebo neškodí životnímu prostředí.

Jenom bych připomněl, že nová směrnice EU o vysavačích, kdy díky tomu už nemusím vysávat, protože náš vysavač přesahuje onen výkon, který už je nad hranou, tak jsem odmítl, správně, být citlivý k životnímu prostředí a říkal jsem, já už luxovat s tímto krámem nebudu. Akorát, že ono to má jednu vadu, a teď možná mi to potvrdí paní kolegyně Syková. Vysavač s malým výkonem totiž nevysaje roztoče. A roztoče, to je pěkné svinstvo. Oni nejsou vidět, a co není vidět, to se nám zdá jako prima. Ale když vidíme takového chřástala polního, nebo brouka páchníka, který nám znemožnil na jistém kopci dělat cokoli, dokonce se tam ani nesmí sbírat lysohlávky, které tam tradičně mladí lidé sbírali a vařili si z nich cosi, čemuž já nerozumím, sbírají je tam samozřejmě i nadále, protože my nemáme tolik policajtů, aby tam pořád stáli a dávali bacha, jestli tam někdo nějakou lysohlávku si nesebral nebo sebral. Prdli nám to do Natury a jsme vyřízení. A tak je to skoro se vším. Bobři nám žerou stromy, protože jsme říkali – zastřel bobra, zachráníš strom, za to jsem málem dostal cenu od Greenpeaces, a pak ji dostal někdo jiný. A pak se ukázalo, že jsem měl pravdu, protože bobři se nám přemnožili, kormoráni nám žerou ryby, špačkové nám žerou vinice. A kdekdo je schopen vzít krabičku. My stejně podezříváme někoho, že tam toho brouka páchníka donesl v krabičce, pak ho vyfotil, jak je v známém seriálu z oné vesničky, a udělal z toho velkou kauzu.

Naprosto typický je tzv. jeřáb český, to je naprosto unikátní strom. Má jedinou vadu ....

To je o zákonu, to je o ovzduší. Má jedinou vadu, že mu říkají jeřáb český. Na světě je moře jeřábů – kanadský, americký, jenom tento se jmenuje český, protože roste v Čechách, jinak je to naprosto bezvýznamný strom. A kvůli tomu jsou ochotni a schopni zastavit obrovskou stavbu. Nechceme letiště, nechceme rodinné domy, protože my už bydlíme, prostě my už nechceme nic. Ale všichni chtějí létat do Turecka, všichni chtějí jezdit autem do práce. Kdo z vás tady nejezdí autem, podívejte se na parkoviště, když jste takoví ekologové, proč nejezdíte metrem. Občas někdo jezdí, že, dokud to měl zadarmo, teď už ne, protože jezdí autem.

Co kdybychom třeba přispěli řidičům, městská doprava se dotuje obrovskými sumami a kdo přispěje řidičům na drahý benzin? Nikdo. To nikoho nenapadne, že je to čím dál dražší.

Ale já jenom vyzývám k tomu – proboha, obklíčíme se jako ti Němci, kteří zakázali jaderné elektrárny a mají jedinou podmínku, v síti chtějí mít 220 voltů a 50 hertzů, starej se, vládo, jakkoliv. Tito lidé si zaslouží blackout, dlouhý blackout, ti, co nechtějí spalovnu, si zaslouží, aby si zakrvavené fáče vzali domů a někam si je dali. To je jediný argument. Ti by čuměli v nemocnici, až by jim dali stříkačky a fáče a řekli: zlikviduj si to, ty přece nechceš spalovnu, protože ta škodí životnímu prostředí. Čili každý by chtěl čisté životní prostředí, ale každý svým způsobem přispívá k tomu, že čisté není. Ale když se ho to netýká – no tu dálnici bychom strašně rádi chtěli, ale ne kolem nás, dejte ji kousek dál. Ano, dáme ji kousek dál, ale žádné mosty nebudou, pojedete 60 km, zpátky 60 km na pole. No, to ne, to my bychom chtěli ji přejet, takže my máme na každém kilometru most, abychom mohli přejet dálnici. A to ještě nemluvím o tom, že máme také pro medvědy, ti také potřebují občas přeběhnout, kolem dálnice dělají ploty. A podívejte se na Moravě za jistého ministra dopravy, kolik se tam postavilo protihlukových stěn tam, kde vůbec nic není. V Praze se jezdí omezenou rychlostí kvůli hluku. Tady na polích nahoře na Teplické, kde vůbec nic není, a auta smrdí přes Holešovice, jedou padesátkou. A to si myslíte, že je lepší, než kdyby to profrčela? No není, při této pomalé rychlosti je samozřejmě škoda na životním prostředí mnohem větší. Ale pokud necháme takovéto skupiny, které si většinou myslí, že byly nadány, a nemohu pořád zjistit, kdo je nadal, tím, že oni vědí, co máme jíst, kdy mají být otevřené obchody, co máme dělat, co je zdravé a co není nezdravé. Tudy cesta prostě nevede.

Člověk je prostě takový tvor, který využívá plody, když může. Ale když se to týká někoho jiného, tak je strašně rád – no tam to zakažte, tam to udělejte. Děkuji za pozornost.

 

Zdroj: web Senátu ČR


Pozměňovací návrhy/hlasování:

Související článek:

Návrh senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší


 

 


 

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE