Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM - BŘEZEN

 


 

Stavební odpady, kaly a sedimenty

V březnovém čísle se například věnujeme ekotoxicitě stavebních odpadů, metodickému návodu MŽP při nakládání s odpadem s obsahem azbestu, odpadnímu polystyrenu, možnostem nakládání s výkopovou zeminou, problematice využití sedimentů na zemědělské půdě včetně evidence, nechybí téma REACH ani evropská strategie v oblasti plastů. Rozhovor jsme se zaměřili na problematiku sběru baterií. Na duben připravujeme témata: havarijní prostředky a zpětný odběr. Časopis ke stažení  ZDE .

 

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 

 


DOPORUČUJEME

 

 


KALENDÁŘ AKCÍ

  ZAŘADIT AKCI
Březen    
22.3. Kabinet odpadů
22.3. CHEMICKÉ FÓRUM Ústeckého kraje
27.3. Problematika vodního hospodářství - akreditovaný seminář MV
28.3. Problematika ochrany ochrany ovzduší
29.3. Plány odpadového hospodářství obcí, jejich vyhodnocení a realizační program
Duben    
4.4. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 5.4.2018
5.4. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku
6.4. Vzorkování pitných, podzemních a odpadních vod
8.-12.4.

Biomasa 2018

10.4. Problematika odpadového hospodářství
10.4.

HLUK V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A VIBRACE PŘENÁŠENÉ NA ČLOVĚKA - PRAHA

11.4.

Povinnost aktualizace vnitropodnikových dokumentů v oblasti životního prostředí

11.4. Problematika nakládání s chemickými látkami
11.-12.4.

Energetické fórum a Teplárenské dny 2018

17.-18.4. Chemická legislativa pro průmysl a obchod
17.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 18.4.2018, 9.5.2018, 10.5.2018, 11.9.2018, 12.9.2018, 13.11.2018
17.4. SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 1. TERMÍN
19.-20.4. RECYYLING 2018
23.4. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
24.-25.4. Chemická legislativa pro průmysl a obchod
24.4.

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - OLOMOUC

24.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 25.4.2018, 26.4.2018, 9.10.2018, 10.1é.2018
24.-25.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
26.4. SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 2. TERMÍN
Květen    
4-5.5. PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2018
15.5.

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 1. TERMÍN

22.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
23.-25.5.

Sanační technologie XXI

28.5.

Bioplyn a legislativa 2018

28.-31. 5. Pitná voda 2018
29.5. VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 2. TERMÍN
29.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 30.5.2018,31.5.2018, 20.11.2018, 21.11.2018
31.5. PODNIKOVÁ EKOLOGIE pro začátečníky
31.5.-2.6. 22. mezinárodní konference "Životní prostředí a úpravnictví" a workshop "Odpady: Zdroje kritických surovin"
Červen    
5.6. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
Opakování: 6.6.
20.-21.6. Kaly a odpady 2018
26.-28.6. Vápno, cement, ekologie 2018
Listopad    
21.-23.11. International Conference on Environmental Technology and Innovations

 

  

 

Oběhové hospodářství 2018 - 2019

Výsledky průzkumu: Obce a odpady

V měsíci únoru 2018 proběhl rozsáhlý průzkum mezi obcemi na téma odpadové hospodářství, kterého se zúčastnila každá pátá obec v republice. Zásadní výstupy: obcím se daří zvyšovat množství tříděného odpadu, neznají složení směsného komunálního odpadu, poplatky za odpady občanům v roce 2018 nezmění, o zavedení tzv. PAYT systémů (zaplať kolik vyhodíš) většinově neuvažují. Zástupci samospráv se také vyjádřili k plánovanému zvýšení skládkovacího poplatku. Více než polovina obcí toto vnímá negativně a stejně tak se obce většinově odmítají zavázat investorům k dodávkám odpadů. Výsledky ZDE

 

Novinky

20.08.2013 08:55

Směřuje EU k zelené ekonomice?

Klíčovým slovem politických debat a zásadním strategickým cílem EU se v posledních letech stává tzv. zelená ekonomika. Jedná se o ekonomický koncept, který předpokládá dosažení prosperity prostřednictvím efektivního využívání zdrojů při současném zajištění stability přírodních systémů a tím i jejich funkcí pro lidskou společnost. Odpovědi na to, co koncept zelené ekonomiky v praxi znamená, jakým způsobem hodnotí a jestli je EU úspěšná v jejím naplňování přináší zpráva Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) „Towards a green economy in Europe“.

Politika životního prostředí EU a na ní navázaná legislativa obsahuje 131 úkolů a cílů, jejichž dosažení v letech 2010-2050 představuje milníky na cestě k zelené ekonomice. Zpráva EEA nabízí přehled těchto cílů i příklady studií hodnotících postup a úspěšnost jejich naplňování.

Další hodnocení zelené ekonomiky pomocí indikátorů přináší Indikátorová zpráva EEA za rok 2012. Závěry zprávy jsou na základě prezentovaných analýz smíšené. Zatímco Evropa opravdu zvyšuje efektivitu využívání zdrojů, ochrana ekosystémů a zajištění jejich stability zatím není na dostatečné úrovni.

Plné znění aktuality EEA v angličtině je k dispozici zde.

 

Zdroj: CENIA

 

19.08.2013 10:02

Povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a spalovacích zdrojů s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 0,3 MWt a více

Společnost EKONOX, s.r.o. Vás zve na pracovní setkání „Povinnosti provozovatelů stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší a spalovacích zdrojů s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 0,3 MWt a více “

 

Vzhledem ke zvýšenému zájmu o problematiku a povinnosti spojené se zákonem o ochraně ovzduší (zpracování Žádosti o povolení provozu) si Vás společnost EKONOX, s.r.o. ve spolupráci s Asociací dodavatelů tepla a technologií, dovoluje pozvat na pracovní setkání provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší, kteří provozují stacionární zdroje znečišťování ovzduší a spalovací zdroje s celkovým jmenovitým tepelným příkonem 0,3 MWt a více.

 • Nevíte, jaké se na Vás vztahují povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší a dalších zákonů v oblasti ŽP?
 • Nezaregistrovali jste, že se na Vás vztahuje povinnost zpracovat Žádost o povolení provozu, či jste nestihli tuto žádost podat na Krajský úřad včas?

 

Pokud ne, tak právě Vám je určen náš workshop,

 

který se koná dne 17. září 2013 Hotel Astra, Praha Strašnice

 

První část je zaměřena na aktuální legislativní povinnosti provozovatelů, vyplývající ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a související emisní vyhláškou. Zde se dozvíte informace o základních změnách a povinnostech provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší v oblasti ochrany ovzduší, emisních limitech a monitoringu znečišťujících látek. Mezi hlavní změny patří změny v kategorizaci a zařazování zdrojů znečišťování ovzduší (zrušeny malé, střední velké a zvláště velké zdroje), nově povinnost zažádat KÚ o nová povolení provozu či ke změně stávajících povolení provozu, povinnosti v měření emisí, poplatky za znečišťování ovzduší. Dále budou účastníci stručně seznámeni s ostatní  legislativou v oblasti životního prostředí (např. vody, odpady, chemické látky). Přednášejícími budou kompetentní zaměstnanci společnosti EKONOX, s.r.o.

 

Druhá část workshopu, bude zaměřena na interaktivní zpracování Žádosti povolení provozu. Dozvíte se, zda máte povinnost zpracovat tuto žádost. Jak zpracovat dílčí části tohoto povolení a do kdy a kam dokument zaslat.

 

Ukázku vyplnění žádosti provede lektor společnosti EKONOX, s.r.o. na fiktivním případě krok za krokem. Zaměří se na obsah vlastní žádosti s podrobným postupem při vyplňování dílčích částí s přiložením příslušných příloh. Během celého výkladu je možné vznášet konkrétní dotazy.

 

Po absolvování workshopu by účastníci měli být schopni si na základě získaných poznatků a obdržených podkladů zpracovat Žádost o povolení provozu vlastními silami.

 

Workshop je určen zájemcům jak z výrobní oblasti (malé kotelny, lakovny, svařovny, recyklace odpadů…), tak i nevýrobního sektoru (školy, nemocnice, léčebny, domovy důchodců, sportovní areály…).

 

Podrobné informace o připravovaném workshopu naleznete na našich internetových stránkách www.ekonox.cz.

19.08.2013 09:13

Spojit energetickou koncepci, surovinovou politiku i strategii odpadového hospodářství do jednoho dokumentu by bylo vítězstvím zdravého rozumu

Státní energetickou koncepci i surovinovou politiku je třeba kompletně přepracovat. V Otázkách Václava Moravce v ČT se na tom shodli předseda výkonné rady Teplárenského sdružení Mirek Topolánek (ODS) a předseda Komory obnovitelných zdrojů energie, místopředseda SZ Martin Bursík. Společně s předsedkyní Státního úřadu pro jadernou bezpečnost Danou Drábovou tvrdí, že by se koncepce měla spojit do jednoho materiálu spolu se strategií odpadového hospodářství, aby si dokumenty neodporovaly. "Návrhy se nepodařilo navzájem sladit," řekla Drábová. Současný návrh Státní energetické koncepce, který vypracovalo ministerstvo průmyslu pod vedením bývalého ministra Martina Kuby (ODS), je podle Topolánka díky turbulencím na energetickém trhu překonaný, dřív než byl schválen. Důvodů je podle něj několik. "Totální rozpad obchodování s povolenkami, konec liberálního trhu a zavádění kapacitních plateb. Cena elektřiny je strašně nízko díky spotovému trhu a dotovaným energiím," uvedl Topolánek. Více ZDE

 

Záznam pořadu Otázky Václava Moravce najdete ZDE (od 40minuty, hosté: Dana Drábová, Mirek Topolánek, Martin Bursík), druhá část pořadu ZDE.

 

Zdroj: iHNED.cz, OVM (čt24)

16.08.2013 13:48

Dolní komora parlamentu schválila omezení podpory obnovitelných zdrojů energie

Sněmovna schválila vládní návrh na omezení podpory výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v nových elektrárnách uvedených do provozu od příštího roku. Poslanci do novely při dnešním schvalování vložili požadavek, aby příjemci podpory museli od příštího roku prokazovat svoji vlastnickou strukturu. Návrh ukončí podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů uvedených do provozu od 1. ledna příštího roku. Poslanci ale vložili do novely přechodné období, které se se vztahuje na ty, kteří ke dni účinnosti zákona budou mít stavební povolení i autorizaci a podaří se jim jejich elektrárny uvést do provozu do konce 2015. Pak se na ně bude vztahovat podpora podle dosavadního znění zákona. Snižuje i odvod solární daně z dosavadních 26 procent na deset procent. Solární daň se nově bude vztahovat na solární elektrárny uvedené do provozu do konce roku 2010 a bude trvat stejnou dobu, po jakou bude trvat právo na podporu. Předlohu musí ještě posvětit Senát.

Průmysl novelu vítá. "Český průmysl platí za obnovitelné zdroje nejvyšší poplatky ze všech evropských zemí," uvedl generální ředitel hutního podniku ArcelorMittal Ostrava Tapas Rajderkar. "Zastropování a snížení poplatků je pro český průmysl pozitivní signál, první krok ve snaze pomoci zachovat jeho konkurenceschopnost." Ostravskému Arceloru klesnou roční náklady na podporu zelené energie díky zavedení stropu o zhruba 90 milionů korun. Dvacítka firem s největší spotřebou energie ušetří zhruba tři čtvrtě miliardy korun ročně. Domácnostem klesne celkový účet za elektřinu o 1,3 miliardy korun.

Svaz průmysl a dopravy ČR vítá dnešní rozhodnutí Poslanecké sněmovny ČR, jejíž členové svých hlasováním zastropovali poplatek za obnovitelné zdroje elektřiny ve výši 495 kč/MWh. Jako nejvýznamnější svaz zaměstnavatelů v ČR dlouhodobě požadoval, aby byl v tomto smyslu novelizován zákon 165/2012 o podpoře výroby z obnovitelných zdrojů (OZE), který by zastropoval dosavadní příliš vysoký poplatek. Ten v letošním roce činil již 583 kč/MWh.

Současně zaměstnavatelé nepovažují přijatou úpravu za natolik dostatečnou, aby pomohla konkurenceschopnosti našich firem, zejména pak velkým odběratelům. Svaz průmyslu a dopravy ČR nepovažuje poplatek na podporu OZE ve výši 495,- Kč/MWh za dostatečný a jeho schválení podpořil čistě pragmaticky při vědomí rizik, které by vyplývaly jeho neschválením. Tuzemské firmy jsou totiž i nadále vystaveny horším konkurenčním podmínkám, oproti řadě jiných evropských zemí, kde je cena elektřiny výrazně nižší. „Jsme stále ještě vzdáleni obvyklé výši poplatků v Německu, Polsku, Francii či Belgii. Je proto potřebné hledat další cesty, jak tento problém řešit. Věřím, že tomu pomůže velká novela,“ uvedl Jan Rafaj.

Podle Svazu průmyslu a dopravy ČR schválení výše podpory jako maximální částky nechává otevřené dveře k jednání pro další snížení poplatku, ať už plošného, nebo diferenciací sazeb pro velké odběratele elektřiny.

Poplatek za OZE vzrostl v České republice během posledních pěti let více než desetinásobně. Zatímco v roce 2009 byl na úrovni 52 Kč/MWh, v roce 2013 činil již 583 Kč/MWh (přičemž bez státní dotace ve výši 11,7 miliardy Kč by tuzemské průmyslové firmy již letos platily 790 Kč/MWh).

 

Novela přehledně - hlavní body

 • Návrh omezuje podporu elektřiny z obnovitelných zdrojů v elektrárnách uvedených do provozu od roku 2014.
 • Horní hranice příspěvku na obnovitelné zdroje se sníží o necelou stokorunu na 495 korun za megawatthodinu.
 • Zavádí se 10procentní solární odvod pro majitele fotovoltaických elektráren uvedených do provozu v roce 2010.
 • Příjemci podpory musí od příštího roku prokazovat svoji vlastnickou strukturu.

 

Ekologickým organizacím vadí hlavně to, že zatímco obnovitelné zdroje o podporu přijdou, dál ji budou moci čerpat jiná zařízení - třeba spalovny odpadu. "Postupným utlumením podpory pro nové obnovitelné zdroje se paradoxně stane z legislativy na rozhýbání čisté energetiky dotační mechanismus pro spalování uhlí a plynu nebo výstavbu spaloven odpadu," píše se v tiskové zprávě Aliance pro energetickou soběstačnost.

 

Rozhovor: Sněmovna odhlasovala omezení podpory obnovitelným zdrojům energie. Jak a zda opatření zlevní elektřinu pro domácnosti, se Radiožurnál zeptal konzultanta firmy ENA, Václava Járky. Rozhovor ZDE.

 

Zdroje: Českénoviny.cz, ČT24.cz, Rozhlas.cz, E15.cz, SPD ČR

 

 

 

Více na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/konec-podpory-zelene-energie-a-strop-na-poplatky-schvalili-poslanci-1014216#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

15.08.2013 20:52

Stanovisko vlády k návrhu změny zákona o ochraně ovzduší (emisní stropy, ST 1114)

Vláda na své schůzi dne 14. srpna 2013 projednala a posoudila návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší (sněmovní tisk č. 1114), a vyslovila s tímto návrhem zákona souhlas.

Vláda zároveň doporučuje Poslanecké sněmovně upravit v průběhu dalšího legislativního procesu návrh zákona tak, aby změna navržená čl. I bodě 2, která spočívá v rozšíření kritérií podle § 12 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší i na obecní úřady obcí s rozšířenou působností, byla promítnuta i do odkazu na § 11 odst. 1 a 2; správně by díky navrženým změnám mělo být odkazováno na § 11 odst. 1 až 3. Současně vláda doporučuje provedení celkové legislativně technické revize návrhu zákona.

Novela zákona o ochraně ovzduší má umožnit lepší flexibilitu výměny emisních stropů

Výměna emisních stropů v rámci několika zdrojů u jednoho provozovatele je stávajícím platným zněním zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší umožněna. Navržená úprava umožní využít této flexibility i menším výrobcům elektřiny a tepla, kteří neprovozují více zdrojů a jsou nemožností výměn určitým způsobem diskriminováni, uvádí poslanci ve svém návrhu. Novela dále odstraňuje další nedostatky současné podoby zákona, které vyplývající ze zkušeností s jeho aplikací. Více ZDE

 

15.08.2013 20:47

Prezident republiky podepsal zákony

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve čtvrtek dne 15. srpna 2013 tyto tři zákony:

1. zákon ze dne 8. srpna 2013 o katastru nemovitostí (katastrální zákon),

Nový katastrální zákon obsahuje všechny změny vyplývající z nového občanského zákoníku a komplexně upravuje problematiku katastru nemovitostí.

2. zákon ze dne 3. července 2013, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí,

Zákon novelizuje šest zákonů. Jedná se o novely zákonů, které je nutné uvést do souladu se zákonem o katastru nemovitostí.

3. zákon ze dne 8. srpna 2013, kterým se mění zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013.

Novela zákona zvyšuje pojistnou kapacitu EGAP na 280 mld. Kč a výši dotace ze státního rozpočtu pro doplnění pojistných fondů se zvyšuje o 500 mil. Kč.

15.08.2013 13:59

Účet za OZE ve druhém čtvrtletí: 9,5 mld. Kč

Obnovitelné zdroje v Česku vyrobily ve druhém čtvrtletí 2,9 terawatthodiny elektřiny, více než dvojnásobek proti prvnímu čtvrtletí. Jejich vlastníci získali ve druhém kvartálu podporu v celkové výši 9,5 miliardy korun. ČTK o tom dnes informoval Operátor trhu s elektřinou (OTE). Od začátku roku tak obnovitelné zdroje v ČR vyrobily 4,08 TWh elektřiny. Za celý loňský rok byla jejich výroba 8,79 TWh, což představovalo podíl zhruba 12,5 procenta na celkové hrubé domácí spotřebě elektřiny. Stát předpokládá, že celkem bude letos na podpoře obnovitelných zdrojů vyplaceno 44,4 miliardy korun.

 

Zdroj: Českénoviny.cz

 

14.08.2013 21:11

E15: Zastavení statní podpory solárním elektrárnám nemusí znamenat jejich konec

Ukončení státní podpory nových fotovoltaických elektráren solární byznys v Česku nezastaví. Změní se však účel elektráren – nebudou vznikat pro prodej elektřiny, ale pro úsporu nákladu. Při splnění určitých podmínek bude v roce 2014 možné, aby tyto fotovoltaické instalace byly konkurenceschopné a měly návratnost kolem deseti let i bez státní podpory. To by se mělo hlavně týkat větších instalací na střechách průmyslových podniků. Více ZDE.

 

Zdroj: E15.cz

Více na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/zastaveni-statni-podpory-solarnim-elektrarnam-nemusi-znamenat-jejich-konec-1013672#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink Více na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/zastaveni-statni-podpory-solarnim-elektrarnam-nemusi-znamenat-jejich-konec-1013672#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

14.08.2013 20:57

Rusnovkova vláda přenechá otázku surovinové politiky nové vládě vzešlé z voleb

Vláda dnes přerušila jednání o surovinové politice, podle které by se v budoucnu mohly prolomit územní limity pro těžbu hnědého uhlí. Strategický dokument přerušila vláda s termínem do konce roku, uvedl na tiskové konferenci po jednání premiér Jiří Rusnok. Vláda tak chce přenechat otázku surovinové politiky vládě vzešlé z voleb.

 

Příští týden 21. srpna vláda mj. projedná:

 1. návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů.
 2. návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 3. Návrh nařízení vlády o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit
 4. Návrh na změnu přílohy – Statut Rady pro zdraví a životní prostředí – k usnesení vlády ze dne 9. ledna 2002 č. 36, k Informaci o plnění úkolů a aktivit vyplývajících z Akčního plánu zdraví a životního prostředí České republiky a o činnosti Rady pro zdraví a životní prostředí a k návrhu Statutu Rady pro zdraví a životní prostředí, ve znění usnesení vlády ze dne 30. října 2002 č. 1046, k Dlouhodobému programu zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva České republiky Zdraví pro všechny v 21. století
 5. Návrh na přijetí změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
 6. Situační zpráva o plnění Aktualizovaného programu podpory environmentálních technologií v České republice 2011/2012
 7. Zpráva o uplatňování dobrovolných nástrojů v roce 2012

 

Zdroj: vláda, ekolist (ČTK)


 

 

13.08.2013 14:08

Pozor na aktualizaci Implementačního dokumentu OPŽP

Monitorovací výbor OPŽP chválil aktualizovanou verzi Implementačního dokumentu, a to včetně příloh 1 a 2. Tato verze je účinná od 13. srpna 2013. V aktualizované verzi Implementačního dokumentu OPŽP byly praveny kapitoly 3, 4, 10 a přílohy č. 1 a 2.

K podstatné změně došlo v kapitole 3 a přílohách č. 1 (Finanční tabulka) a 2 (Rozpis alokace prioritních os podle let v eurech), a to z důvodu realokace části finančních prostředků z OPŽP do Operačního programu doprava v souladu s usnesením vlády ČR č. 387/2013. Tím došlo ke snížení alokace OPŽP v prioritních osách 4 a 8.

V kapitole 4 byly doplněny 2 nové indikátory pro podoblast podpory 2.1.5 Snížení imisní zátěže omezením emisí z veřejné dopravy.

V kapitole 10.1 a 10.4 byly upraveny informace o auditním systému, který prošel změnou v důsledku centralizace pod Ministerstvo financí dle usnesení vlády ČR č. 324/2012.

 

Zdroj: SFŽP

13.08.2013 13:48

Poplatky za recyklaci zcela nekončí upozornil dTest

V některých médiích se objevily zprávy o tom, že od 13. srpna se již neplatí recyklační poplatek. Informace je ovšem nepřesná; naopak u nejdražších elektrospotřebičů platí tato povinnost ještě následující dva roky.

Zákon rozlišuje takzvaný příspěvek na recyklaci nově zakoupeného elektrozařízení a dále příspěvek na ekologickou likvidaci elektroodpadu, hrazený za spotřebiče uvedené na trh před rokem 2005. Zatímco první uvedený poplatek se bude hradit u všech spotřebičů i nadále, na recyklaci většiny „historických spotřebičů“ už výrobci dále přispívat nebudou. Proto by se cena mnoha elektrospotřebičů měla o tento poplatek nyní snížit.

„U velkých domácích spotřebičů zůstane ještě dva roky vše při starém. Je tomu tak proto, že mají zpravidla delší životní cyklus a nepodléhají tolik módním trendům,“ vysvětluje vedoucí právní poradny dTestu Lukáš Zelený a dodává: „Jejich výrobci budou do kolektivního systému přispívat i nadále a zákazníci se tedy při nákupu dovědí, kolik tento příspěvek činí.“

Příspěvky na historický elektroodpad se nadále hradí u těch spotřebičů, u nichž jsou současně nejvyšší (například pro ledničky a mrazáky je stanoven poplatek ve výši 217 korun). V těchto případech by mělo platit, že je poplatek uváděn jako součást konečné ceny. „Jak dlouhodobě dTest upozorňuje, vyčleňováním recyklačního poplatku z ceny je spotřebitel uváděn v omyl, což ovlivňuje i jeho rozhodnutí týkající se koupě výrobku,“ vysvětluje Lukáš Zelený a doplňuje: „Údaj o výši poplatku má pouze informativní význam.“

Více k tomuto tématu na https://www.dtest.cz/clanek-3001/dtest-potvrzeno-recyklacni-poplatek-musi-byt-soucasti-konecne-ceny

 

Zdroj: dTest

12.08.2013 21:59

Českénoviny.cz: Poplatky na OZE firmy tíží, shodují se průmyslníci i politici

Poplatky na obnovitelné zdroje energie (OZE) jsou pro průmyslové firmy značnou zátěží, shodli se dnes v Ostravě účastníci jednání pracovní skupiny pro řešení krizové hospodářské situace v Moravskoslezském kraji. Předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková dnes řekla poslancům z hospodářského výboru, že společnost Mittal kvůli těmto poplatkům uvažuje o ukončení výroby v Ostravě, což by se týkalo 8500 zaměstnanců. Představitelé huti ArcelorMittal Ostrava (AMO) to popřeli. O možnosti přestěhování části výroby do Polska ale už dřív mluvil šéf dalšího ostravského průmyslového gigantu: generální ředitel strojírenských Vítkovic Jan Světlík. Více ZDE.

 

Čtěte také (E15.cz): Zlevní elektřina? ERÚ sníží kritizované poplatky za distribuci. Energetický regulační úřad (ERÚ) chce v příštím roce snížit poplatky za distribuci elektřiny, a to zhruba o deset procent. Zlevnění distribučních poplatků, jejichž výše je často kritizovanou složkou celkové ceny elektřiny, tak může snížit i ceny pro koncové odběratele. Více ZDE

Více na: https://zpravy.e15.cz/byznys/prumysl-a-energetika/zlevni-elektrina-eru-snizi-kritizovane-poplatky-za-distribuci-1013198#utm_medium=selfpromo&utm_source=e15&utm_campaign=copylink

 

Zdroj: Českénoviny.cz

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE