Více času na podstatné

CHLP ZPRAVODAJSTVÍ:

15.03.2017 19:25

ECHA: Glyfosát není klasifikována jako karcinogen

Výbor pro posuzování rizik (RAC) Evropské agentury pro chemické látky (ECHA) dnes zveřejnil informaci, že glyfosát podle dostupných vědeckých důkazů nesplňuje kritéria uvedená v nařízení CLP k jeho klasifikaci jako karcinogen, jako mutagenní nebo jako toxický pro reprodukci. Z pohledu CLP...
15.03.2017 09:12

Veřejná konzultace k identifikaci dvou látek vzbuzujících velmi velké obavy

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhům na identifikaci dvou látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC), která bude ukončena 24. 4. 2017. Navržené látky, které mají být identifikovány jako látky SVHC a příklady jejich použití:   4,4’-isopropylidenediphenol (bisphenol A; BPA) [EC...
15.03.2017 09:05

Veřejná konzultace k návrhu doporučení sedmi látek navržených pro autorizaci

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu doporučení na zařazení dalších sedmi látek na seznam látek podléhajících povolení. Konzultace potrvá do 2. června 2017. Agentura ECHA pravidelně doporučuje látky z Kandidátského seznamu pro zařazení na seznam látek podléhajících povolení...
13.03.2017 19:32

Dopad REACH na malé a střední podniky

V souvislosti s blížícím se termínem pro implementaci nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, známém pod zkratkou REACH, pořádala Evropská asociace řemesel a malých a středních podniků UEAPME konferenci věnovanou dopadu nařízení na malé a střední podniky (MSP)....
06.03.2017 15:23

PZH: Roční souhrnná zpráva o kontrolách provedených v roce 2016

Česká inspekce životního prostředí  (ČIŽP) prováděla kontroly z pohledu prevence závažných havárií ve spolupráci s krajskými úřady a orgány integrované inspekce. Cílem prověrky byla kontrola všech subjektů zařazených do skupiny B a A. Ve vztahu k požadavku nové legislativy vyvstala pro většinu...

Partner rubriky:

Proč si pořídit naší Věrnostní kartu?

  • pravidelné novinky emailem
  • informace z jednání parlamentu a vlády
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)
  • další podrobnosti ZDE

Rychlá navigace:

  

REACH příčiny a důsledky
ADR - obecně
ADR - značky
ADR - písemné pokyny
GHS - nová chemická legislativa
GHS - nové symboly
NECHELA
NECHELA příručka
Zásady pro poskytování první pomoci při expozici chemickým látkám
Seznam laboratoří s platným Osvědčením o správné činnosti laboratoře vydaným ASLAB
Systém Chemické látky a přípravky (CHLaP)
REACH - helpdesk
CLP - helpdesk
CLP - pokyny v CZE