Více času na podstatné

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


 

Energetické využívání odpadů

Jak to tedy je s využíváním odpadů jako zdroje, například prostřednictvím zařízení, které je schopno jej pomocí nejnovějších technologií přeměnit na energii a teplo? Opravdu je to rozumná možnost jak naložit s odpadem? A dá se spalovat jakýkoliv odpad? Je takové využívání odpadů hrozbou pro životní prostředí? Na tyto a mnohé další věci jsme se zeptali Ing. Petra Mareše, technického ředitele společnosti United Energy, a.s.

Pochopitelně se věnujeme problematice TAP, aktuální situaci, vývoji, trendům a budoucnosti energetického využití odpadů v EU, modernímu přístupu ke škvárovému hospodářství a popílkům v ZEVO v kontextu cirkulární ekonomiky ani nechybí téma cirkulární ekonomiky a plazmového zplyňování. Velkým tématem jsou pro nás skládky a tedy konec doby skládkové. K tématu přinášíme článek pod názvem Zločin za bílého dne aneb pravda o skládkách a snahách o odsun jejich konce a také pohled ČIŽP. Přehled obsahu ZDE

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 


DOPORUČUJEME

 

 

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Září    
5.-6.9. REACH Konference 2019

10.9. Odpadové hospodářství obce – zákonné povinnosti nejen ve vztahu k průběžné evidenci odpadů ve vazbě na nový zákon o odpadech a přelomové změny, které přinese
Opakování: 11.9., 1.10., 3.10., 22.10., 23.10., 24.10.

26.9. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí

Říjen    
8.10. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 9.10.

10.10. Obalům na stopě – vydejte se labyrintem až do úspěšného cíle

22.10. Povinnosti v podnikové ekologii v praxi nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ
Opakování: 23.10.

24.10. Předcházení vzniku odpadů 2019

31.10. RE flek-reflek, cyklace-recyklace … aneb ASIO dává RE
Opakování: 5.11.

Listopad    
5.11. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků a příprava na roční hlášení
Opakování: 6.11.

27.11. Nakládání s odpadními oleji z pohledu evidence, skladování, odstraňování a dokladování

 

  

 

Novinky

28.06.2019 09:58

Nové nařízení o EU hnojivech

Dlouho očekávané nové nařízení EU o hnojivech bylo dne 25. června 2019 zveřejněno v Úředním věstníku EU ve všech úředních jazycích, viz ZDE. Tím se otevře evropský trh s recyklovanými hnojivy, recyklačními technologiemi a organickými a organicko-minerálními hnojivy, biostimulanty, komposty, digestáty…

Zpráva JRC, která navrhuje kritéria pro materiály „STRUBIAS“ (biochar, pyrolytické materiály, struvit, znovuzískané obnovené fosfátové soli, produkty na bázi popela), která bude součástí nařízení, bude dokončena pravděpodobně koncem roku 2019 / začátkem roku 2020 a poté doplněna do přílohy tohoto nařízení.

Nařízení zakazuje použití jako vstupní materiál mj. organické  části  směsného  komunálního  odpadu  z domácností  oddělené  mechanickou,  fyzikálně-chemickou, biologickou  a/nebo  manuální  cestou a  čistírenských kalů pro kategorii certifikovaných hnojiv KSM  3:  KOMPOST.     

Očekává se také, že změna nařízení REACH o vynětí „digestátů“ z registrace bude zveřejněna v úředním věstníku v létě 2019.

Toto  nařízení  vstupuje  v platnost  dvacátým  dnem  po  vyhlášení  v Úředním  věstníku  Evropské  unie (tzn. 15.července 2019) a použije se  ode  dne  16. července  2022.

 

Dokument ke stažení:

EU Fertilizer Regulatin CZ.pdf (4630025)

 

 

Zdroj / autor: Miroslav Kos, SMP CZ, a.s.

27.06.2019 13:31

Firma nesplnila opatření k nápravě, inspektoři jí za neodvezení nelegálně uložených odpadů pokutovali půlmilionovou sankcí

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení odpadového hospodářství v Ostravě uložili pokutu 500 tisíc korun společnosti Flambium s.r.o. za nesplnění opatření k nápravě. Firma neodvezla odpady nelegálně uložené na pozemku v Sedlnici na Novojičínsku.

V roce 2017ČIŽP firmu pokutovala částkou 100 tisíc korun za nelegální ukládání desítek tisíc tun stavebních a demoličních odpadů na tomto pozemku. Zároveň obviněnému svým rozhodnutím nařídila, aby odpad z místa odvezl, předal ho osobě oprávněné k nakládání s odpady a pozemek uvedl do původního stavu. Lhůta pro splnění nápravného opatření uplynula 26. 7. 2018.

„Inspektoři se tedy v září 2018 vydali na místo, aby provedení opatření k nápravě zkontrolovali. Zjistili, že odpady byly shrnuty stavební technikou do rohu pozemku a nebyly odvezeny. Opatření tedy nebylo splněno a následovala sankce, která je úměrná zjištěnému porušení zákona. Jednalo se totiž o desítky tisíc tun odpadů navezené na pozemek, který nebyl k nakládání s odpady určen,“ uvedl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě.

Skutečnost, že firma již dlouhodobě provozuje činnost spočívající v nakládání s odpady, aniž by plnila základní zákonné povinnosti, hodnotí ČIŽP jako vysoce společensky nebezpečnou. Nakládat s odpady lze pouze v zařízeních, která jsou k tomu podle zákona určena.

Firma Flambium se proti pokutě neodvolala, sankce nabyla v červnu 2019 právní moci.

27.06.2019 13:21

Záznam a prezentace: Program Prostředí pro život – podprogram 1 a 2

Dne 25. června 2019 v sídle Technologické agentury ČR (TA ČR) proběhl streamovaný seminář k 1. veřejné soutěži Programu Prostředí pro život - podprogram 1 a 2. Videozáznam ze semináře ke shlédnutí ZDE. Prezentace ze semináře ke stažení ZDE

 

27.06.2019 12:25

Vracíme půdě život. Přidáte se?

Řešíte problém, jak ekologicky zlikvidovat biologicky rozložitelný odpad (BRO) nebo biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO)? Co s kaly z čistírny odpadních vod? Jak naložit s digestáty z bioplynových stanic či s gastro odpady? Z toho všeho můžete vyrobit organické hnojivo.

 

Koloběh života

Koloběh života je něco, co by k našemu životu mělo neodmyslitelně patřit. Bohužel tomu tak v mnoha oblastech našeho života není. Pořád se učíme, že bioodpady lze ekologicky zpracovat kompostováním a vrátit je zpět do koloběhu.

Při použití mikrobiálních přípravků můžete kompostování urychlit, potlačit hnilobné procesy, zbavit se nežádoucích bakterií a významně zredukovat nepříjemný zápach z odpadů. Výsledkem je pak organické hnojivo, které vrací do půdy život. Zvyšuje množství humusu v půdě, obnovuje půdní mikroflóru a v neposlední řadě také zvyšuje schopnost půdy zadržet vodu.

Tato schopnost je hlavně v posledních letech, kdy byl nedostatek srážek, velmi důležitá. V průběhu kompostování dochází k přeměně amoniakálního dusíku a jeho navázání do organických komplexů, což vede k minimálním ztrátám živin a jejich maximálnímu využití. Bakterie kořenového systému rostlin dusík následně transformují zpět do podoby, kterou rostlina umí zpracovat, a to jen v dávkách, které rostlina potřebuje.

Pokud bude výsledné hnojivo použito pro pěstování plodin, sníží se v nich obsah dusičnanů, což ocení nejen velkopěstitelé, ale i drobní zahrádkáři, kteří si pěstují své ovoce a zeleninu právě z důvodů, že ho chtějí mít zdravější.

 

Přeměňme biologicky rozložitelné odpady na organické hnojivo a vracejme tím půdě život.

 

Až deset litrů čistírenských kalů na jeden kilogram BRO

Zní to až neuvěřitelně, ale je to tak! Na jeden kilogram pevného nosiče, jako je například sláma, BRO nebo BRKO, můžeme díky přípravku PROBIO-K2 dávkovat až 10 litrů kapalných odpadů. Toto množství kapalných odpadů je ovšem třeba na pevný nosič dávkovat v několika krocích.

Následné smíchání s přípravkem PROBIO-K2 (činidlem na polysacharidové bázi) a mikrobiálním přípravkem Ekobakter vám navíc přinese významné urychlení celého procesu kompostování.

Výsledné organické hnojivo můžete mít hotové již za dva až čtyři měsíce.

 

 

 

Ekologická likvidace bioodpadů

Likvidace odpadů je pro obce i další subjekty, které tento problém řeší, velkým problémem. V poslední době se v odpadovém hospodářství klade stále větší důraz na ekologický aspekt.

My vám ukážeme jednoduché řešení, jak můžete ekologicky likvidovat biologicky rozložitelný odpad. Nejenže se zbavíte odpadu, ale navíc ho přeměníte na organické hnojivo, které můžete využít na rekultivaci obecních ploch nebo ho můžete registrovat a jeho prodejem získat zajímavé výnosy.

Blíží se doba, kdy bude zcela zakázáno skládkování biologicky rozložitelného odpadu.

Důvod je prostý – redukce skleníkových plynů. BRO se totiž na skládkách rozkládá, a protože se to neděje v optimálních podmínkách, vznikají přitom skládkové plyny, které obsahují vysoký podíl metanu a oxidu uhličitého. Ty patří do skupiny tzv. skleníkových plynů. Metan pro porovnání přispívá dvacetkrát více ke skleníkovému efektu než oxid uhličitý.

Přeměna BRO na organické hnojivo je tedy tou nejekologičtější a nejlogičtější cestou, protože nijak nezatěžuje životní prostředí. Naopak vrací do půdy potřebné živiny, zlepšuje strukturu půdy a zvyšuje schopnost půdy zadržet vodu.

 

Postup zpracování

Při zpracování tekutých odpadů je třeba nejprve důkladně promíchat tekuté odpady (například čistírenské kaly) s přípravkem PROBIO-K2, aby došlo ke změně vlastností tekutiny a lépe ulpívala na pevném nosiči.

V další fázi dochází k promíchání všech komponent – pevného nosiče, tekutých odpadů upravených přípravkem PROBIO-K2 a mikrobiálního přípravku Ekobakter.

Při zpracování tuhých organických odpadů je možné promíchání s přípravky PROBIO-K2 a Ekobakter v jednom kroku. Díky mikroorganismům dodaným mikrobiálním přípravkem je možné kompostovat též při nízkých teplotách okolo 0° C.

Zpracování vstupů pro kompostování je možné provést například běžně dostupnou manipulační technikou nebo pomocí speciálních mísicích zařízení. Takovým speciálním mísicím zařízením je tzv. solidifikační linka. Solidifikační linku je možné si objednat buď jen jako službu a využít ji třeba jednorázově, nebo ji zakoupit.

V dnešní době je možné získat na tyto speciální mísicí zařízení dotace k pokrytí až 85 % nákladů na zakoupení a instalaci. U každého města a obce záleží samozřejmě na objemu biologicky rozložitelného odpadu, zda se vyplatí využít současné dotace a pořídit si vlastní solidifikační linku či jinou technologii na zpracování BRO.

Nákup je možné řešit i dohodou v rámci několika obcí, které budou participovat na vstupních i provozních nákladech. Existují totiž mobilní solidifikační linky vyráběné na rámu pro natažení na přepravník Abroll-kontejneru, které jsou lehce přemístitelné.

 

Organické hnojivo

Kvalita výsledného organického hnojiva či rekultivačního kompostu závisí na vhodně zvolených druzích biologicky rozložitelných odpadů, jejich struktuře a vlhkosti. Dále je ovlivněna i dodržením celé kompostovací technologie.

Opakované hnojení průmyslovými hnojivy bez dodání organické hmoty do půdy, spolu s používáním stále těžší mechanizace, vede k utužení půdy a narušení její přirozené schopnosti vázat vodu a k větší náchylnosti k vodní i větrné erozi. Při hnojení půdy klasickými průmyslovými hnojivy je jejich účinnost pouze kolem 50 %, zbytek živin je rostlinami nevyužitý a je z půdy vyplavován do podzemních vod. Naproti tomu v organických hnojivech jsou živiny vázány v organických komplexech. Tyto živiny jsou uvolňovány postupně, nedochází k jejich vyplavování a úroveň jejich využití se pohybuje nad 90 %.

Organické hnojivo je takovým půdním stabilizátorem, který významně zlepšuje strukturu půdy, obnovuje množství humusu, zvyšuje schopnost zadržet v půdě vodu a chrání ji proti erozi. Proto právě aplikací organických hnojiv do půdy můžeme významně přispět k obnově její kvality.

Pro více informací o zpracování organických odpadů, výhodách použití přírodních prostředků v procesu kompostování a výrobě organického hnojiva kontaktujte společnost Manetech (www.manetech.cz).

 

 

 

Projekt Přeměna tekutých odpadů na organický substrát či rekultivační kompost technologií MANETECH získal 2. místo v soutěži MPO Přeměna odpadů na zdroje 2019 v kategorii Výrobní podniky – výrobek z druhotných surovin.

 

Autor: Zuzana Fišerová, Zdeněk Šichan, MANETECH a. s.

 

27.06.2019 10:42

Opětovné využití vody v zemědělství má předběžně v EU zelenou

Na jednání Rady pro životní prostředí se dnes ministři členských států EU dohodli na společné pozici k návrhu nařízení o minimálních požadavcích pro opětovné používání vody v zemědělství. Ministři životního prostředí dále diskutovali o účinném provádění právních předpisů a přijali společné vyjádření k budoucí chemické politice EU.

Návrh nařízení o minimálních požadavcích pro opětovné používání vody v zemědělství předložila Evropská komise v květnu 2018, jeho snahou je sjednotit pravidla pro opětovné využívání odpadní vody pro zemědělské závlahy, a tím přispět k řešení problémů nedostatku vodních zdrojů i adaptace na změnu klimatu. Stanovení minimálních požadavků má zaručit, že voda recyklovaná v souladu s novými pravidly bude bezpečná k zavlažování jak z hlediska ochrany složek životního prostředí, tak z hlediska lidského zdraví.

Každému použití recyklované vody na závlahu bude předcházet analýza rizik, která vyloučí přítomnost látek rizikových pro lidské zdraví či životní prostředí, a v recyklované vodě budou pravidelně monitorována především mikrobiologická rizika. Zemědělská produkce koluje volně v rámci evropského vnitřního trhu, ovšem vyčištěná odpadní voda, jež je k zavlažování plodin používána, v sobě nese rizika, proto je nezbytné stanovit společná evropská pravidla.

„ČR s využitím recyklované odpadní vody na závlahu zemědělských plodin zatím nemá zkušenosti. I proto bychom s dávkou předběžné opatrnosti především kvůli hygieně a ochraně zdraví uvítali, kdyby se minimální požadavky nastavily ještě přísněji a použití vyčištěné odpadní vody na zavlažování v zemědělství mělo své jasné limity. ČR nakonec podpořila kompromisní návrh, který má podporu naprosté většiny států. Klademe však důraz na to, aby byly minimální požadavky výhledově posouzeny a v závislosti na vědeckém poznání případně zpřísněny,“ uvedl náměstek ministra životního prostředí Vladislav Smrž, který Českou republiku na jednání zastupoval.

Ministerstvo životního prostředí je pro to, aby se nastavila kritéria pro recyklovanou vodu tak, aby se předešlo kontaminaci složek životního prostředí, zejména půdy, a také rostlinné produkce. „Projevy změny klimatu, které byly ještě nedávno hlavně předmětem vědeckých diskuzí, dnes čím dál více pociťujeme na vlastní kůži. V nadcházejících letech ve střední Evropě hrozí častější sucha a my se musíme již dnes připravit na situaci, že vody nebude vždy dostatek,“ doplnil náměstek Smrž.

V současnosti se v ČR recyklovaná voda k zavlažování zatím nepoužívá, se sílícími projevy sucha lze však očekávat, že tento způsob bude relevantní např. pro jižní Moravu či v Polabí. Na národní úrovni je před námi brzká diskuze k tomu, jak budeme v zemědělství pracovat s vodou dešťovou i recyklovanou odpadní. Zároveň je však nutno eliminovat všechna rizika pro životní prostředí a zdraví obyvatel, jež mohou být s využitím recyklované odpadní vody spojena.

Ministři se dále zabývali nedostatky v provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí, a to v souvislosti s nedávno zveřejněným druhým kolem zpráv v rámci přezkumu provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí (Environmental Implementation Review; dále jen "EIR") [1]. Iniciativa EIR má za cíl zlepšení implementace legislativy EU v oblasti životního prostředí. Jde o periodickou aktivitu s dvouletým cyklem, v jejímž rámci Evropská komise hodnotí situaci v jednotlivých státech s cílem identifikovat mezery a nedostatky v implementaci právních předpisů a politik EU v oblasti životního prostředí a současně vyhodnocuje, ve kterých oblastech jsou členské státy v implementaci úspěšné a mohou sloužit jako příklad ostatním.

Na jednání se dnes podařilo také schválit závěry Rady ke strategii pro chemické látky. „Především je nutné, aby se zlepšil proces hodnocení látek a aby stavěl na kvalitních vědeckých informacích, ať už se to týká informací k řešení problematiky nanomateriálů, léčivých přípravků, nastavení kritérií endokrinních disruptorů, nacházení bezpečných alternativ či informací o kombinovaných účincích chemických látek,“ uvedl za ČR náměstek Smrž.

 

Poznámky: [1] Sdělení Evropské komise „Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí 2019: Evropa, které chrání své občany a zlepšuje kvalitu jejich života“

25.06.2019 18:00

Firma porušila zákon o odpadech a inspektoři jí za to uložili pokutu 200 tisíc korun

Společnost PARADOX STEEL s.r.o. jako původce odpadů shromažďovala na venkovních plochách kolem výrobní haly v areálu své provozovny v Ostravě – Kunčicích odpady, které nebyly utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií. Firma nevedla průběžnou evidenci a nezabezpečila odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem. Porušila tak povinnost danou zákonem o odpadech. Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP), Oblastního inspektorátu Ostrava, jí uložili pokutu 200 tisíc korun. Ta nabyla právní moci 18. června.

Inspektoři ČIŽP provedli v září 2018 v areálu uvedené provozovny předem neohlášenou kontrolu. V době šetření nebyl nikdo přítomen. Následovala kontrola v listopadu 2018, kdy byl v areálu pouze jednatel a neprobíhal zde žádný provoz. Na venkovní ploše v areálu se nacházely například směsné stavební a demoliční odpady, dveře, okap, prázdné plastové kanystry a sudy, ale také lednice, kancelářský nábytek a vybavení, karton, kabely, prázdné znečištěné obaly. Ležely zde také obaly obsahující zbytky nebezpečných látek, izolační materiály, upotřebené brusné nástroje a brusné materiály, piliny a třísky železných kovů, zemina a kamení.

„Na zpevněné ploše za provozní halou bylo v době kontroly 16 kovových sudů o objemu 200 litrů. Některé byly cca z 1/3 naplněny kapalinou olejového zápachu. Odpady na venkovních plochách nebyly v době šetření v uzavíratelných nádobách, byly volně na ploše bez zamezení působení povětrnostních vlivů,“ řekl Karel Kozubek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Ostravě.

Shromažďovat odpady podle jednotlivých druhů a kategorií ukládá zákon, je tedy nutné, aby firma, jakožto původce odpadů, tuto povinnost plnila. „Nejednalo se o ojedinělý stav, neutříděné shromažďování odpadů jsme zjistili na více plochách kolem provozní haly a administrativní budovy. Nezabezpečení nebezpečných odpadů před nežádoucím únikem považujeme za závažný a pro životní prostředí ohrožující přestupek. Ponechání nebezpečných odpadů působení povětrnostních vlivů bez jakéhokoliv zabezpečení může způsobit nekontrolovatelné úniky těchto nebezpečných odpadů do životního prostředí a tím jej přímo ohrožuje,“ uvedl Kozubek.

25.06.2019 17:09

Společnost SAKO spustila výzkumný projekt sledující potravinový odpad v černých popelnicích

Společnost SAKO ve spolupráci s brněnskou Mendelovou univerzitou a se společností Green Solution na začátku června spustila výzkumný projekt sledující potravinový odpad v černých popelnicích. Jeho cílem je zjistit, jaký je ve vybraných lokalitách podíl vyhozených potravin ve směsném komunálním odpadu a jaký vliv má na tento podíl zapojení různých osvětových nástrojů.

Páteří projektu je intervenční experiment sledující chování brněnských domácností, který je rozdělen do tří etap. V první fázi bude probíhat sběr vstupních dat a jejich vyhodnocení. Druhá etapa bude o poznání aktivnější – zapojí se workshopy, přednášky, informační materiály nebo třeba nálepky na popelnice a bude sledován vliv na skutečné chování občanů. Na závěr potom s odstupem dojde k vyhodnocení, jestli efekty aktivního působení přetrvávají i po jeho skončení.

„Plýtvání potravinami si lidé často sami neuvědomují a mnohdy ani netuší, kolik jídla každý měsíc vyhodí mezi odpadky. My chceme zjistit, jestli cílená osvěta může jejich chování výrazněji ovlivnit, a proto je budeme na tento fakt i jeho environmentální i ekonomické dopady různými způsoby upozorňovat. Následně porovnáme, jak se to projeví ve skladbě odpadu,“ vysvětlil Filip Leder a dodal, že je rád, že na výzkumu SAKO spolupracuje právě s brněnskou univerzitou a společností, která má s tvorbou statistik změn ve složení komunálního odpadu mnohaleté zkušenosti.

Analýza vzorků odpadu z černých popelnic bude probíhat čtyřikrát ročně a to tak, aby vybrané lokality zahrnovaly jak sídlištní zástavbu, tak i tu vilovou a venkovní. Každý typ zástavby bude monitorován zvlášť, jelikož se vzhledem k odlišnému stylu života v jednotlivých lokalitách předpokládá i jiné složení produkovaného odpadu. Současně se budou odděleně sledovat i místa, ve kterých proběhne cílená informační kampaň, a místa, ve kterých žádná osvěta probíhat nebude. Projekt je plánován celkem na tři roky.

Podle Organizace pro zemědělství a výživu (FAO) se každoročně vyhodí nebo zkazí jedna třetina vyrobeného jídla. Celosvětově to dělá 1,3 miliardy tun potravin, což je množství, které by dokázalo nasytit až tři miliardy lidí.

25.06.2019 12:16

Veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování (quinoclamine; tellurium; tellurium dioxide)

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro tři látky. V současné době probíhá  další veřejná konzultace k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro následující chemické látky:

 

 

 

 • quinoclamine (ISO); 2-amino-3-chloro-1,4-naphthoquinone (EC 220-529-2, CAS 2797-51-5). Látka nemá harmonizovanou klasifikaci v příloze VI nařízení CLP. Používá se jako přípravek na ochranu rostlin. Návrh předložilo Švédsko (kombinovaný formát zahrnuje obnovenou hodnotící zprávu podle nařízení (ES) č. 1107/2009 a návrh harmonizované klasifikace podle nařízení CLP). Další informace naleznete v pokynech Komise o účinných látkách a přípravcích na ochranu rostlin;
 • tellurium (EC 236-813-4, CAS 13494-80-9). Návrh předložilo Nizozemí. Látka nemá harmonizovanou klasifikaci v příloze VI nařízení CLP. Používá se např. ve slitinách kovů, fotovoltaických solárních článcích, v laserových diodách a v lékařské přístrojové technice.
 • tellurium dioxide (EC 231-193-1, CAS 7446-07-3). Nemá harmonizovanou klasifikaci v příloze VI nařízení CLP. Návrh předložilo Nizozemí. Látka se používá při výrobě základních kovů včetně slitin, při výrobě nekovových minerálních výrobků např. plastů, jako barvící činidlo ve sklářském a keramickém průmyslu.

 

Komentáře k těmto návrhům mohou zainteresované subjekty předkládat do 16. srpna 2019 v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce CLH konzultace na stránkách ECHA.

 

Zároveň žádáme české subjekty, které budou přispívat do veřejné konzultace, aby svá stanoviska zaslaly pro informaci MPO na adresu kozmikova@mpo.cz.

 

Další informace:

Pokyny Komise o účinných látkách a přípravcích na ochranu rostlin

 

 

Zdroj: MPO

25.06.2019 12:14

Veřejná konzultace k omezení polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH)

Byla zahájena veřejná konzultace k návrhu stanoviska výboru SEAC k omezení polycyklických aromatických uhlovodíků.

Návrh na omezení osmi karcinogenních polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH)1 v granulích a mulčovacích materiálech, které se používají jako výplňový materiál na syntetických travnatých plochách nebo v sypké formě na hřištích a ve sportovních aplikacích, předložilo Nizozemí. Jedná se o látky benzo[a]pyrene (BaP), benzo[e]pyrene (BeP), benzo[a]anthracene (BaA), chrysene (CHR), benzo[b]fluoranthene (BbFA), benzo[j]fluoranthene (BjFA),benzo[k]fluoranthene (BkFA) a dibenzo[a,h]anthracene (DBAhA).

Granule a mulčovací materiál používané jako výplňový materiál jsou směsi. Omezením je potřeba zajistit, aby koncentrace PAH ve směsích dodávaných široké veřejnosti nepřesahovala obecný limit vymezený nařízením REACH.

Veřejná konzultace k návrhu stanoviska výboru SEAC k omezení polycyklických aromatických uhlovodíků byla zahájena 19. června 2019. Komentáře mohou zainteresované subjekty předkládat do 19. srpna 2019 v anglickém jazyce formou elektronického formuláře v tabulce posuzovaná předložená omezení na internetových stránkách ECHA.

 

 

Zdroj: MPO

25.06.2019 10:09

Recyklojízda nabádala, aby lidé nebyli líní a třídili baterie. Za 10 dní jich vybrala téměř 2,5 tuny

S cílem podpořit třídění a recyklaci baterií projela Českou republiku od východu na západ Recyklojízda – tříčlenná skupinka cyklistů na elektrokolech. Během 10 dní navštívila 25 měst, najela 786 kilometrů a od občanů, zástupců měst a škol vybrala 2 467 kg baterií. Všechny předá k recyklaci. Hlavní poselství, které lidem přivezla, bylo „Nebuďte líní, třiďte baterie“. Svou recyklačně osvětovou tour zahájila Recyklojízda v úterý 11. června v Českém Těšíně a 20. června doputovala do města Ostrov na druhém konci republiky na úpatí Krušných hor. Projekt organizovala nezisková společnost ECOBAT a informace o něm jsou k dispozici na webu recyklojizda.ecobat.cz a na facebookovém profilu Recyklojízda.

 

Cesta severní částí republiky byla vybraná záměrně

Trasa Recyklojízdy vedla záměrně severními částmi republiky, protože právě tyto lokality jsou ve sběru baterií nejslabší. „Pro představu v Moravskoslezském kraji se v minulém roce vytřídilo jen 73 gramů baterií na obyvatele a v Ústeckém 94 gramů. Přitom celorepublikový průměr je 155 gramů a v nejlepším Jihomoravském kraji to bylo dokonce 247 gramů na obyvatele,“ říká Eva Gallatová ze společnosti ECOBAT a zároveň členka týmu Recyklojízdy. „Na své cestě jsme chtěli mluvit právě s lidmi, kteří netřídí vůbec nebo málo. Snažili jsme se je přesvědčit, aby svůj přístup změnili. A také jsme se setkávali se zástupci měst, protože je vnímáme jako významné partnery v osvětě,“ dodává.  

 

Baterie skončí na recyklaci

Všechny baterie, které během své cesty Recyklojízda převzala, putují na recyklaci. Díky ní z baterií získáme kovonosné suroviny. Konkrétně zinek, mangan, nikl, měď, olovo, ocel, kadmium, kobalt a stříbro. Chráníme tak přírodu před zbytečnou těžbou. Menší část baterií si členové týmu Recyklojízdy převzali v reálné podobě, větší pak ve formě certifikátů od zástupců měst a škol. Tyto baterie zůstaly ve sběrných nádobách a společnost ECOBAT zajistí jejich svoz dodatečně.

 

Setkání s občany, zástupci měst a dětmi ze škol

Ve všech městech měla Recyklojízda půlhodinová setkání s obyvateli, zástupci městských úřadů a většinou také s dětmi z mateřských a základních škol. „Právě setkání s dětmi nám dělala největší radost. Jejich znalosti o významu třídění baterií jsou na velmi dobré úrovni. Máme dobrý pocit z toho, že pro mladou generaci už je třídění odpadů samozřejmostí a že si tyto návyky ponechají i v dospělosti,“ doplňuje Eva Gallatová z ECOBATu.  

Pro příchozí měli cyklisté z Recyklojízdy připraveny krabičky ECOCHEESE na třídění baterií v domácnostech, které zdarma rozdávali. Recyklojízda byl otevřený projekt, a pokud si vedle sběru baterií chtěl někdo sportovně zdatný užít i společné zážitky, mohl se k týmu Recyklojízdy připojit a část cesty s ním zdolat na kole či elektrokole.

Recyklojízda navštívila tato města: Český Těšín, Karviná, Bohumín, Opava, Krnov, Bruntál, Rýmařov, Šumperk, Lanškroun, Ústí nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou, Náchod, Trutnov, Vrchlabí, Jablonec nad Nisou, Liberec, Česká Lípa, Děčín, Ústí nad Labem, Teplice, Litvínov, Most, Chomutov, Kadaň a Ostrov.

 

Záštita a poděkování za podporu

Záštitu nad Recyklojízdou v Moravskoslezském kraji převzal hejtman Ivo Vondrák a náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová. Elektrokola a další cyklo vybavení pro zdolání celé trasy Recyklojízdě zdarma zapůjčuje firma MOJEKOLO. Zdravé snídaně a sladké odměny pro děti, které přijdou na setkání s Recyklojízdou, poskytuje společnost ROSSMANN. Za mediální podporu děkujeme odbornému měsíčníku pro průmyslovou a komunální ekologii Odpadové fórum, časopisu Cykloturistika,  a dále projektu Ukliďme svět, ukliďme Česko

 

Baterie do koše nepatří

Zatím jen necelá polovina baterií, které jsou v Česku dány do oběhu, končí na recyklaci. Mělo by jich být mnohem víc, protože každá baterie, která skončí ve směsném odpadu, škodí přírodě. A to byl hlavní cíl RECYKLOJÍZDY – přesvědčit lidi, aby použité baterie odevzdávali na recyklaci. Když hodíte baterii do popelnice na směsný odpad, skončí na skládce nebo ve spalovně. V obou případech se z ní uvolňují škodlivé látky, včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové vody. Když ale absolvujete pár kroků navíc k nejbližšímu sběrnému místu, pak nejenže přírodu neznečisťujete, ale navíc ji šetříte, protože díky recyklaci z použitých baterií získáváme druhotné suroviny, zejména kovy, které mohou sloužit k výrobě nových produktů.

 

Sběrná místa jsou na každém rohu

Sběrných míst je v ČR už přes 22 tisíc. Asi nejznámější jsou červené venkovní kontejnery na třídění drobných elektrospotřebičů a baterií. Na popularitě získávají sběrná místa v obchodech. Kdykoli tedy půjdete nakoupit do supermarketu, můžete zde odevzdat i baterie. Dalším místem jsou sběrné dvory. Stále více měst a obcí zřizuje sběrná místa na baterie přímo na městských nebo obecních úřadech. Pokud nevíte, kde máte nejbližší sběrné místo, určitě ho najdete ve vyhledávači mapa.ecobat.cz.

 

25.06.2019 09:47

Vláda schválila věcný záměr nového stavebního zákona

Jeden úřad, jedno razítko, jedno povolení. A navíc jedno úložiště dat a jeden výklad stavebního práva. Vláda dnes schválila věcný záměr nového stavebního zákona, který toto vše umožní. Nyní dojde ke zpracování paragrafového znění, aby platilo: povolení za šedesát dnů, do jednoho roku i s přezkumem. Nová legislativa by měla být poslána do Parlamentu ČR v první polovině roku 2020.

Ve schváleném věcném záměru jsou obsaženy zásadní změny, které umožní v maximální možné míře odstranit překážky bránící vydání příslušného povolení stavebním úřadem či překážky toto vydání neúměrně prodlužující. Obecně bude vedeno pouze jedno řízení, na jednom úřadu, s jediným výsledným rozhodnutím, a to s cílem zahájení realizace stavby do jednoho roku od podání úplné žádosti o vydání rozhodnutí o povolení stavby, včetně případného odvolání proti tomuto rozhodnutí a soudního přezkumu. Změny zákona nebudou důležité a významné jen pro velké investory v různých segmentech výstavby, ale pro všechny obyvatele ČR, kteří na ně čekají již déle než 20 let.

Příprava rekodifikace byla zahájena v roce 2017, kdy Ministerstvo pro místní rozvoj předložilo vládě materiál „Rekodifikace veřejného stavebního práva - Základní teze“, který pojmenoval klíčové problematické okruhy v oblasti veřejného stavebního práva a definoval oblasti, které je třeba v rámci rekodifikace změnit. Tyto změny nemohou být pouze kosmetické.

V návaznosti na základní teze byl v září 2018 vládě předložen materiál „Rekodifikace veřejného stavebního práva, informace o hlavních směrech a cílech rekodifikace“, jehož cílem bylo seznámit členy vlády s rozsahem a roztříštěností právní úpravy týkající se oblasti veřejného stavebního práva. Bylo představeno široké právní okolí ke stavebnímu zákonu, které tvoří zhruba 80 zákonů a celá řada dalších právních norem, včetně stovek norem technických. Účelem materiálu a jeho jednotlivých částí bylo seznámení se současnou právní úpravou, na základě čehož byly v každé oblasti definovány základní problémy, ale i návrhy řešení a cíle v jednotlivých oblastech.

Na tyto dva dokumenty navázala příprava věcného záměru zákona, který dnes schválila Vláda České republiky. Věcný záměr byl zpracován ve spolupráci s Hospodářskou komorou České republiky, na návrhu spolupracovali odborníci na správní právo z akademické obce, advokacie i justice, ale nejen to, zapojena byla celá řada expertů z řad projektantů, bezpečnostních složek, z oblasti zdravotnictví, urbanismu, stavebních firem, provozovatelů infrastruktury, také ekologů, ekonomů, historiků apod.

21.06.2019 12:52

RoHS: Vyhlášení 3. novely nařízení vlády ve Sbírce zákonů

Nařízení vlády č. 146/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů bylo vyhlášeno dne 19. června 2019 ve Sbírce zákonů. Návrhem se transponuje 17 směrnic EU; účinnost novely nastává ve třech termínech.

 

Cíle novely nařízení vlády:

 • zavedení nových výjimek ze zákazu nadlimitního obsahu některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, jmenovitě olova, oxidu olova, kadmia a jeho sloučenin, a to v konkrétních aplikacích a na přesně stanovenou dobu 

 

Účinnost novely nařízení vlády v následujících termínech:

 1. dne 1. července 2019 ve vztahu k výjimkám pro použití:
 2. olova ve skleněných nebo keramických částech některých elektrických a elektronických dílů, (podle směrnice č. 2018/736/EU);
 3. olova v letovacích pájkách pro pájení otvorem v diskoidních a plochých vícevrstvově uspořádaných keramických kondenzátorech, (podle směrnice č. 2018/737/EU;
 4. olova v prvcích ladicích potenciometrů z kovovo-keramických materiálů, (podle směrnice č. 2018/738/EU;
 5. olova jako legujícího prvku v oceli (podle směrnice č. 2018/739/EU);
 6. olova jako legujícího prvku ve slitinách hliníku (podle směrnice č. 2018/740/EU);
 7. olova jako legujícího prvku ve slitinách mědi (podle směrnice č. 2018/741/EU);
 8. olova v pájkách s vysokým bodem tavení (podle směrnice č. 2018/742/EU).
 9. dne 22. července 2019 ve vztahu k výjimce pro použití olova v ložiscích a pouzdrech používaných v nesilničních zařízeních určených k profesionálnímu využití (podle směrnice č. 2019/178/EU).
 10. dne 1. března 2020 ve vztahu k výjimkám pro použití:
 1. olova v dielektrických keramických částech některých kondenzátorů (podle směrnice č. 2019/169/EU);
 2. olova v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT pro některé kondenzátory (podle směrnice č. 2019/170/EU);
 3. kadmia a jeho sloučenin v elektrických kontaktech (podle směrnice č. 2019/171/EU);
 4. olova v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a nosičem v pouzdrech integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip“ (podle směrnice č.  2019/172/EU);
 5. olova a kadmia v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na sklo (podle směrnice č. 2019/173/EU);
 6. olova v křišťálovém skle podle směrnice Rady 69/493/EHS (podle směrnice č. 2019/174/EU);
 7. oxidu olova v těsnicí fritě používané ve výrobě okenních montážních celků pro některé laserové trubice (podle směrnice č. 2019/175/EU);
 8. olova v pokovené vrstvě některých diod (podle směrnice č. 2019/176/EU);
 9. olova jakožto aktivátoru ve fluorescenčním prášku výbojek obsahujících luminofory (podle směrnice č. 2019/177/EU)

Transponují se tyto předpisy EU:

1/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2018/736 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skleněných nebo keramických částech některých elektrických a elektronických dílů;

2/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2018/737 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v letovacích pájkách pro pájení otvorem v diskoidních a plochých vícevrstvově uspořádaných keramických kondenzátorech;

3/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2018/738 ze dne 27. února 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v prvcích ladicích potenciometrů z kovovo-keramických materiálů;

4/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2018/739 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku v oceli;

5/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2018/740 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku ve slitinách hliníku;

6/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2018/741 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jako legujícího prvku ve slitinách mědi;

7/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2018/742 ze dne 1. března 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pájkách s vysokým bodem tavení;

8/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2019/169 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v dielektrických keramických částech některých kondenzátorů;

9/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2019/170 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v dielektrických keramických materiálech na bázi PZT pro některé kondenzátory;

10/ směrnice 2019/171 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia a jeho sloučenin v elektrických kontaktech;

11/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2019/172 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pájkách pro sestavení stabilního elektrického spojení mezi polovodičovým čipem a nosičem v pouzdrech integrovaných obvodů využívajících technologii „Flip Chip“;

12/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2019/173 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova a kadmia v tiskových barvách pro aplikaci smaltu na sklo;

13/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2019/174 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v křišťálovém skle podle směrnice Rady 69/493/EHS;

14/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2019/175 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití oxidu olova v těsnicí fritě používané ve výrobě okenních montážních celků pro některé laserové trubice;

15/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č.  2019/176 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v pokovené vrstvě některých diod;

16/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2019/177 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova jakožto aktivátoru ve fluorescenčním prášku výbojek obsahujících luminofory;

17/ směrnice Komise v přenesené pravomoci č. 2019/178 ze dne 16. listopadu 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova v ložiscích a pouzdrech používaných v nesilničních zařízeních určených k profesionálnímu využití.

 

Dokument ke stažení:

 
 
 
Zdroj: MPO

 

21.06.2019 11:56

Cirkulární doprava v Brně ve finále soutěže E.ON Energy Globe

Projekty letos soutěží v kategoriích Obec, Firma, Stavba, Vzdělávání a v nové kategorii Produkt. Odborná porota vybírala dva nejlepší počiny zaměřené na úsporu energií a ochranu přírody v každé kategorii. Jednomu ze dvou nominovaných projektů mohou nyní lidé poslat svůj hlas.

Celkového vítěze soutěže letos vybere stejně jako v loňském roce široká veřejnost, hlasování potrvá až do poloviny září. Porota bude ještě vybírat vítězný projekt v kategorii Nápad. Ta oproti ostatním kategoriím patří všem dosud nezrealizovaným projektům se zaměřením na úsporu energií či ochranu životního prostředí.

Nominované projekty

V kategorii Obec porota ocenila severomoravské Mikolajice za využívání obnovitelných zdrojů energie. Obec využívá nejen klasickou fotovoltaickou elektrárnu s akumulací vyrobené elektřiny, ale též unikátní mikroelektrárnu WAVE na biomasu. Soupeřit bude s městem Vsetín, které se snaží zdokonalovat místní odpadovou infrastrukturu. Vybudovalo systém pro používání vratných nápojových kelímků a ve spolupráci s neziskovým sektorem vyrábí znovupoužitelné textilní sáčky.

V soutěžní kategorii Firma komisi zaujal projekt pohonu autobusu biometanem. Ten vznikl v brněnské čistírně odpadních vod při zpracování čistírenských kalů. Projekt je ojedinělou ukázkou komplexního energetického využití bioodpadu. Nominaci získala také mobilní úpravna vody na přívěsném vozíku. Jde o unikátní zařízení pro výrobu pitné vody, jehož technologie si poradí i s velmi znečištěnou zakalenou vodou třeba z kaluže a pitnou vodu poskytne už po dvaceti minutách od dopravy na místo.

Prvním projektem nominovaným v kategorii Stavba je mateřská škola v pasivním standardu v obci Sedlejov. Stavba moderní budovy zachovává původní charakter vesnické zástavby. Druhou nominaci získal projekt multifunkčního bytového domu Luka Living. Komplex je příkladem moderní a energeticky úsporné rezidenční stavby, jichž v Česku stále moc nenajdeme.

V kategorii Vzdělávání porota vybrala centrum ekologické výchovy a vzdělávání pro všechny generace Toulcův dvůr. Ten se snaží již 25 let vést děti i dospělé k odpovědnému vztahu k přírodě a společnosti. O vítězství ve své kategorii bude bojovat s Včelí Stráží. V tomto sdružení se děti a mládež po celé republice starají o záchranu včel a všech hmyzích opylovačů. Učí se chránit hmyz, přírodu a natáčejí včelařské návody, které sdílejí na internetu.

V nové kategorii Produkt se porotě nejvíce líbila aplikace pro záchranu nesnědeného jídla z restaurací a rozložitelné nádobí vyrobené z odpadu. Aplikace Nesnezeno.cz má pomoci v boji proti plýtvání s jídlem v gastro provozech. Spolupracující podniky mohou přes aplikaci prodat ve slevě zbylé porce jídla, které by jinak skončily v odpadkovém koši. O ocenění nej ekologický produkt bude soutěžit s materiálem společnosti ReFork, který je 100% rozložitelný v přírodě a slouží k výrobě ekologických kelímků, příborů, tácků a celé řady obalových materiálů. Společnost tak chce svým úsilím jednou provždy zatočit s jednorázovým plastovým nádobím.

Do hlasování o vítězích se zapojí veřejnost

Vítěze jednotlivých kategorií mohou lidé vybírat na webu soutěže www.energyglobe.cz až do 15. září 2019. Ze všech hlasujících poté bude vylosováno několik výherců, kteří získají auto ŠKODA SUPERB iV s plug in hybridním pohonem na tři měsíce zdarma, elektrokolo.

Letošní absolutní vítěz soutěže se stane majitelem prvního čistě elektrického sériového vozu ŠKODA CITIGOᵉ iV a k tomu dobíjecí stanice E.ON Drive. Dále získá voucher na systémové řešení od společnosti Buderus. Představitelé nejlepších projektů v jednotlivých kategoriích si odnesou vouchery na produkty či služby od společností ABB a Buderus nebo od hobymarketu Hornbach či finanční odměny od energetické společnosti E.ON.

Vítěze jednotlivých kategorií 11. ročníku soutěže E.ON Energy Globe se dozvíme na slavnostním vyhlášení 12. října 2019, které letos moderují Vladimír Kořen a Maroš Kramár a odvysílá jej televize ČT1.

21.06.2019 10:32

Výrobce pelet dostal pokutu 150 tisíc korun za skladování odpadu na venkovní ploše mimo určenou halu

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) z oddělení odpadového hospodářství v Plzni uložili pokutu 150 tisíc korun společnosti GSIS Production s.r.o. Firma, která v Dýšině na Plzeňsku vyrábí pelety z dřevěného odpadu, tento odpad nedovoleně skladovala na venkovní ploše, což bylo v rozporu s provozním řádem zařízení.

Při místním šetření v březnu 2019 inspektoři našli před provozovnou několik hromad dřevního odpadu – piliny, dřevotřískové desky, dýhy, drtě. „Tyto odpady určené ke zpracování na pelety ale měly být dle schváleného provozního řádu uloženy ve skladovací hale,“ řekla Petra Horčicová, ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP Plzeň. Dodala, že většina materiálů k výrobě je sypká a lehká a kvůli nedodržení pravidel skladování docházelo při větrném počasí k nadměrnému znečištění blízkého i vzdálenějšího okolí.

Inspektoři při kontrole také zjistili, že firma překračovala povolený limit pro roční kapacitu zpracovávaných odpadů. „Ta byla v provozním řádu stanovena na 2000 tun za rok. Firma však v roce 2017 zpracovala 3396 tun a v roce 2018 pak 3433 tun odpadů. Oba roky tedy zhruba o sedmdesát procent překračovala schválený limit,“ uvedla Horčicová.

Proti pokutě uložené inspektory ČIŽP se výrobce pelet neodvolal, sankce nabyla právní moci.

 

Společnost termín nedodržela, zalesnění holiny neprovedla a pozemek během správního řízení prodala. Inspektoři ČIŽP jí uložili pokutu 145 tisíc korun

Společnosti Devolia, SE vyměřili inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP), Oblastního inspektorátu Praha pokutu 145 tisíc korun za ohrožení životního prostředí v lesích. Toho se Devolia, SE dopustila nesplněním uloženého nápravného opatření, když ve stanoveném termínu do 31. 5. 2016 neprovedla zalesnění holiny starší dvou let o velikosti 1,45 ha na lesním pozemku v Třebnicích na Příbramsku. Zalesnění mělo být provedeno vhodným sadebním materiálem v odpovídajícím počtu v souladu se zákonem o lesích. Společnost se proti rozhodnutí odvolala k Ministerstvu životního prostředí, které ho však zamítlo a pokuta nabyla 30. května právní moci.

V červenci 2016 proběhlo na lesním pozemku šetření inspektorů ČIŽP, v září poté kontrola, které se subjekt nezúčastnil ani nenavrhl náhradní termín. Plocha holiny byla silně zabuřenělá (vysoká tráva, ostružina, náletové plevelné dřeviny, keře apod.). „Bylo zřejmé, že ze strany účastníka řízení došlo k zanedbání řádné péče o les a k porušení zákonných povinností,“ řekl Václav Beroušek, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Praze. Zástupce účastníka zaslal v prosinci 2016 na ČIŽP omluvu z účasti na řádné kontrole s tím, že na pozemku bylo vedeno exekuční řízení, a tudíž nemohla Devolia, SE s pozemkem nakládat. Účastník požádal o prodloužení lhůty na zalesnění na jaro 2017. „Exekuční řízení nebránilo uvedený lesní pozemek s holinou zalesnit v termínu a uvést ho do souladu se zákonem. Proto jsme následně zahájili správní řízení,“ uvedl Beroušek.

Včasným neprovedením zalesnění je odsouvána doba, kdy nový les začne plnit všechny veřejně prospěšné funkce. Na takto zanedbané holině dochází k výrazným výkyvům teplot, případně hrozí vyšší vznik požáru. Dále si vlastník vytváří podmínky pro odolnou buřeň, která se přizpůsobí i nevhodným podmínkám a které se potom bude složitě a nákladně zbavovat, a to mimo jiné i chemicky. A tím bude docházet k dalšímu ohrožení všech složek životního prostředí v dané lokalitě. Čím déle zůstane taková holina nezalesněná, exponovaná negativním okolním vlivům, tím více bude dané místo degradované a náchylné k dalším problémům.

„Na základě výše uvedených skutečností lze jednoznačně konstatovat, že společnost nesplnila své zákonné povinnosti, čímž ohrozila životní prostředí v lesích. Závažnost jednání spatřujeme v tom, že Devolia, SE nejprve dostala možnost bez postihu situaci napravit. Stanovený termín nedodržela, zalesnění holiny na lesním pozemku v k. ú. Třebnice neprovedla a nezalesněný pozemek během správního řízení prodala. Její žádost o stanovení náhradního termínu byla tedy bezúčelná. Nehledě na to, že nový majitel provedl řádné zalesnění v jarním období 2017,“ řekl Beroušek.

 

Padla čtyřmilionová pokuta za nedostatečná opatření proti kůrovci na Českobudějovicku

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Českých Budějovicích uložili pokutu čtyři miliony korun společnosti H – Agrana s.r.o. Firma neprováděla včasná a dostatečná opatření proti šíření kůrovců v lesích, které vlastní v Červeném Újezdci, Hosíně, a Borku u Českých Budějovic. Proti pokutě podala společnost H – Agrana odvolání. To však Ministerstvo životního prostředí zamítlo a sankce, splatná místně příslušnému celnímu úřadu, nabyla 28. 5. 2019 právní moci.

Od října 2017 do května 2018 neprovedla společnost H – Agrana s.r.o.asanaci 9732 smrků napadených lýkožroutem smrkovým a lýkožroutem lesklým. V červenci a srpnu 2018 neasanovala dalších 614 smrků. Celkem tedy nezpracovala 4355 metrů krychlových kůrovcového dříví. „Společnost H- Agrana umožnila dokončení vývoje nové generace kalamitních škůdců na napadených stromech. Brouci vylétli a rozšířili se do okolních lesních porostů ve vlastnictví této firmy i v majetku jiných osob. Došlo tak k ohrožení dalších lesních majetků, kde bude opět nutné napadené stromy kácet. Vzniknou nové holiny a zbylé lesy budou oslabeny vůči dalším škodlivým činitelům, jako jsou například vítr, námraza či teplotní a srážkové extrémy. Rozsah napadení v této lokalitě nemá v Jihočeském kraji obdoby,“ řekl Vladimír Jiráček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Českých Budějovicích.

Za ohrožení životního prostředí v lesích a včasné nezpracování a asanaci celkem 426 metrů krychlových kůrovcového dříví už inspektoři společnost H – Agrana pokutovali v roce 2018. „Tehdy jsme uložili sankci 60 tisíc a jednalo se o stejné lesní pozemky v katastrech obcí Červený Újezdec a Borek. Firma se bohužel nepoučila a neudělala veškerá možná opatření, která by mohla šíření kůrovce zabránit,“ doplnil Jiráček.

Zásady ochrany lesních porostů proti kůrovcům, které je třeba důsledně dodržovat, spočívají hlavně v soustavném vyhledávání a asanaci kůrovcového dříví před tím, než brouk dokončí svůj vývoj a vyletí na další stromy. „Odpovědnost za hospodaření v lesích a stav lesa z pohledu škůdců je na straně vlastníka. Nicméně i ten nejmenší vlastník má pro tyto účely možnost bezplatné služby ve formě tzv. odborného lesního hospodáře. Tato osoba je státem pověřena většinou pro určité katastrální území a jeho úlohou je odborná pomoc vlastníkovi při jeho hospodaření v lese. Je tak nanejvýš vhodné, někdy i povinné, s ním jakékoliv zásahy předem konzultovat,“ upozornil Erik Geuss, ředitel ČIŽP.

 

Za únik tuků do potoka a poškození významného krajinného prvku dostala firma dvě pokuty v celkové výši 300 tisíc korun

Dvě pokuty v celkové výši 300 tisíc korun dostala potravinářská společnost FRITAGRO Nížkov, s.r.o. Inspektoři z Oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Havlíčkově Brodě zjistili, že z areálu producenta bramborových výrobků unikly v březnu 2018 přes dešťovou kanalizaci závadné látky (tuky) do potoka a také, že z čistírny odpadních vod závodu vytékaly v průběhu roku 2017 a části roku 2018 nadlimitně znečištěné odpadní vody. Za tato porušení vodního zákona firmě inspektoři uložili pokutu 200 tisíc korun. Další sankci 100 tisíc korun společnost dostala za porušení zákona o ochraně přírody a krajiny - únik tuků a vypouštění nadlimitně znečištěných odpadních vod totiž způsobily poškození významného krajinného prvku vodní tok. Obě pokuty jsou již pravomocné.

„Při kontrole v březnu 2018 jsme zjistili, že voda vytékající potrubím dešťové kanalizace z areálu společnosti do potoka byla zakalena, ve vodním toku byl zřetelný výskyt tuků, které tvořily bíle zbarvené shluky. V korytě byly patrné šedavé nánosy a usazeniny,“ uvedl Jan Panský, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Havlíčkově Brodě. Při kontrole čistírny odpadních vod závodu navíc inspektoři zjistili, že firma nedodržovala stanovené limity ve vypouštěných odpadních vodách. Například v březnu 2017 překročila šestinásobně limit v hodnotě chemické spotřeby kyslíku a jedenáctinásobně limit pro nerozpuštěné látky. „Negativně tím byla ovlivněna kvalita povrchové vody toku v délce dvou kilometrů,“ řekl Panský.

Dle posudku Agentury ochrany přírody a krajiny ČR jde o poškození dlouhodobého charakteru. Návrat k původnímu ekologickému stavu bude možný až po rozkladu nasedimentovaných tuků, což může trvat několik let.

Inspektoři už přitom firmu FRITAGRO Nížkov pokutovali v roce 2017. Tehdy dostala sankci 200 tisíc korun za únik čistírenských kalů do potoka.

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE