Více času na podstatné

NENECHTE SI UJÍT!

 


ODPADOVÉ FÓRUM - BŘEZEN

 


 

Stavební odpady, kaly a sedimenty

V březnovém čísle se například věnujeme ekotoxicitě stavebních odpadů, metodickému návodu MŽP při nakládání s odpadem s obsahem azbestu, odpadnímu polystyrenu, možnostem nakládání s výkopovou zeminou, problematice využití sedimentů na zemědělské půdě včetně evidence, nechybí téma REACH ani evropská strategie v oblasti plastů. Rozhovor jsme se zaměřili na problematiku sběru baterií. Na duben připravujeme témata: havarijní prostředky a zpětný odběr. Časopis ke stažení  ZDE .

 

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 

 

 


DOPORUČUJEME

 

 


KALENDÁŘ AKCÍ

  ZAŘADIT AKCI
Březen    
20.3.-17.5. Rekvalifikační kurz OBSLUHA ČISTÍREN ODPADNÍCH VOD
22.3. Kabinet odpadů
22.3. CHEMICKÉ FÓRUM Ústeckého kraje
27.3. Problematika vodního hospodářství - akreditovaný seminář MV
28.3. Problematika ochrany ochrany ovzduší
29.3. Plány odpadového hospodářství obcí, jejich vyhodnocení a realizační program
Duben    
4.4. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Opakování: 5.4.2018
5.4. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA) včetně výkladu o aktuálních významných změnách legislativy na tomto úseku
6.4. Vzorkování pitných, podzemních a odpadních vod
8.-12.4.

Biomasa 2018

10.4. Problematika odpadového hospodářství
10.4.

HLUK V PRACOVNÍM PROSTŘEDÍ A VIBRACE PŘENÁŠENÉ NA ČLOVĚKA - PRAHA

11.4.

Povinnost aktualizace vnitropodnikových dokumentů v oblasti životního prostředí

11.4. Problematika nakládání s chemickými látkami
11.-12.4.

Energetické fórum a Teplárenské dny 2018

17.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky na PC
Opakování: 18.4.2018, 9.5.2018, 10.5.2018, 11.9.2018, 12.9.2018, 13.11.2018
17.4. SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 1. TERMÍN
19.-20.4. RECYYLING 2018
23.4. Práce s modulem OLPNO na PC Elektronické ohlašování přepravy nebezpečných odpadů z EVI 8 a SKLAD Odpadů 8 do ISPOP
24.4.

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - OLOMOUC

24.4. Práce s programem EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 25.4.2018, 26.4.2018, 9.10.2018, 10.1é.2018
24.-25.4. DNY TEPLÁRENSTVÍ A ENERGETIKY
26.4. SYSTÉM EVIDENCE PŘEPRAVY NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ (SEPNO) - PRAHA 2. TERMÍN
Květen    
4-5.5. PODZEMNÍ VODY VE VODÁRENSKÉ PRAXI 2018
15.5.

VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 1. TERMÍN

22.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé na PC
23.-25.5.

Sanační technologie XXI

28.5.

Bioplyn a legislativa 2018

28.-31. 5. Pitná voda 2018
29.5. VODNÍ DÍLA - PRAXE A VÝHLED 2018 - PRAHA 2. TERMÍN
29.5. Práce s programem EVI 8 pro pokročilé
Opakování: 30.5.2018,31.5.2018, 20.11.2018, 21.11.2018
31.5. PODNIKOVÁ EKOLOGIE pro začátečníky
31.5.-2.6. 22. mezinárodní konference "Životní prostředí a úpravnictví" a workshop "Odpady: Zdroje kritických surovin"
Červen    
5.6. Práce s programem EVI 8 pro provozovatele zařízení určených k ekologické likvidaci autovraků
Opakování: 6.6.
20.-21.6. Kaly a odpady 2018
26.-28.6. Vápno, cement, ekologie 2018
Listopad    
21.-23.11. International Conference on Environmental Technology and Innovations

 

  

 

Novinky

13.03.2018 08:41

Povinnost aktualizace vnitropodnikových dokumentů v oblasti životního prostředí

Společnost EKONOX, s.r.o. si Vás dovoluje pozvat na seminář "Povinnost aktualizace vnitropodnikových dokumentů v oblasti životního prostředí aneb pořád ve střehu, stále se něco aktualizuje!", který se uskuteční dne 11. dubna 2018 v Kongresovém centru Nové Adalbertinum (Hradec Králové) v rámci Energetického fóra a Teplárenských dnů.

Seminář je určen zaměstnancům, kteří mají ve společnosti na starosti životní prostředí a zpracovávají vnitropodnikové dokumenty nebo hlášení orgánům státní správy.

 

 • Víte, jak se česká a evropská legislativa promítá do Vašich vnitropodnikových dokumentů na ochranu životního prostředí? Ovzduší, vody, odpady, chemické látky, prevence havárií, a další?
 • Víte, které změny ve Vaší společnosti mohou mít dopad na povinnost aktualizace vnitropodnikových dokumentů?
 • Provádíte pravidelně aktualizaci vnitropodnikové dokumentace: směrnice, provozní řády, bezpečnostní listy, havarijní plány, základní hodnocení rizik ekologické újmy, protokol o nezařazení (PZH), písemná pravidla, ILNO a další?
 • Ohlašujete změny ve vnitropodnikové dokumentaci nebo v ohlašovacích povinnostech příslušným orgánům státní správy?
 • Víte, že se vystavujete finančnímu postihu za nesplnění povinnosti aktualizace?

 

Přednášející:

 • Ing. Jitka Hofmanová, EKONOX, s.r.o.
 • Ing. Kristýna Pithardtová, EKONOX, s.r.o.
 • Ing. Šárka Kratochvilová, EKONOX, s.r.o.
 • Ing. Jiří Švachula, CSc., EKONOX, s.r.o.

 

Účastníci získají potvrzení o absolvování školení o legislativě v oblasti ochrany životního prostředí.

 

Ke stažení

Kontaktní osoba

Ing. Kristýna Pithardtová
Tel.: +420 466 415 010
Email: pithardtova@ekonox.cz

 

 

13.03.2018 08:08

Měření emisí z velkých spalovacích zdrojů se zpřísňuje. Co to v praxi znamená pro průmyslová města a kraje?

Uhelným elektrárnám a dalším velkým spalovacím zdrojům tikají hodiny. Odpočítávají čas do srpna 2021, kdy budou pro všechny platit nové emisní limity a také požadavky na jejich měření. Obojí vyplývá z evropské legislativy, ne z české, která je v tomto ohledu zatím benevolentnější. Co přesně změna přináší a proč by to mělo zajímat radnice a krajské úřady v průmyslových oblastech České republiky?

 

O co se jedná: závěry o BAT pro velká spalovací zařízení

V srpnu 2017 schválila Evropská komise tzv. Závěry o BAT (Best available techniques – nejlepší dostupné techniky, zkráceně BAT).[1] Tento dokument stanoví přísnější emisní limity, které budou muset všechna velká spalovací zařízení plnit do čtyř let od jejich schválení, tedy do srpna 2021. Závěry o BAT zároveň stanoví i přísnější požadavky na monitoring emisí znečišťujících látek, než jaké v současnosti upravuje česká legislativa. Velká spalovací zařízení se tak budou muset přizpůsobit i těm.

 

Kterých spalovacích zdrojů se nová pravidla týkají?

Závěry o BAT se týkají:

 • spalování paliv (včetně odpadu) v zařízeních o tepelném příkonu 50 MW a více
 • zplyňování černého uhlí nebo jiných paliv (uhlí, plyn, biomasa, kapalná paliva, ale i vedlejší produkty průmyslové výroby) o tepelném příkonu 20 MW a více

Kompletní seznam těchto zdrojů najdete v portálu Ministerstva životního prostředí k integrované prevenci. Jedná se o všechna zařízení z kategorie 1.1, 1.4 a 5.2.[2]

 

Změna č. 1: kontinuální monitoring

Zpřísnění pravidel pro monitoring znečišťujících látek spočívá zejména v tom, že řadu látek doposud monitorovaných jen jednorázově je nyní nutné monitorovat kontinuálně. Rozdíl mezi těmito dvěma typy monitorování je důležitý: Jednorázové měření se provádí v intervalech, které stanoví úřad v integrovaném povolení. Zajišťuje jej provozovatel prostřednictvím autorizované osoby. Naproti tomu kontinuální měření emisí probíhá soustavně za pomoci zařízení, které je třeba každé tři roky podrobit kalibraci. Přesnost kontinuálního měření je zároveň kontrolována jednorázovými měřeními, která provádí opět autorizovaná osoba. Je zřejmé, že kontinuální měření nabízí lepší zprávu o skutečných emisích a může tedy lépe přispět k ochraně životního prostředí. (Podrobněji: vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší)

Povinný kontinuální monitoring je v současnosti stanoven pro tuhé znečišťující látky, oxid siřičitý, oxidy dusíku a oxid uhelnatý. Závěry o BAT přidávají nové požadavky na kontinuální monitoring amoniaku (pro všechna zařízení, která používají sekundární opatření k odstranění oxidů dusíku ze spalin) a také kontinuální monitoring emisí rtuti (pro všechna velká spalovací zařízení s instalovaným výkonem nad 300 MW). Obě tyto látky jsou velmi nebezpečné pro lidské zdraví a je tedy žádoucí mít podrobný přehled o jejich emisích.

 

Změna č. 2: jednorázový monitoring

Všechna zařízení, ve kterých se spaluje černé či hnědé uhlí, budou muset navíc nově monitorovat emise plynných chloridů (HCl) a fluoridů (HF), a to nejméně třikrát za rok. Další novou povinností bude monitoring těžkých kovů (arsen, kadmium, olovo, zinek a další) v emisích do ovzduší, který by měl probíhat minimálně jednou za rok.

 

Změna č. 3: každodenní měření odpadních vod

Velká spalovací zařízení vytvářejí rovněž poměrně velké množství odpadních vod, které mohou obsahovat rozpuštěné anorganické soli, nerozpuštěné látky či těžké kovy. V této oblasti se aplikují Závěry o BAT pro čištění odpadních vod a odpadních plynů.[3] Ty oproti stávající právní úpravě přicházejí navíc s povinností měřit emise nerozpuštěných látek do vody s denní frekvencí (stávající právní úprava požaduje pouze 12 nebo 24 měření za rok).

 

Důsledek pro krajský úřad - příslušný orgán integrované prevence

Krajské úřady mají povinnost během čtyř let po publikaci Závěrů o BAT (tedy do srpna 2021) promítnout všechny jejich požadavky do všech integrovaných povolení pro velká spalovací zařízení. Provozovatelé, úředníci i odborná veřejnost často diskutují o přísnějších emisních limitech. Je ale důležité, aby krajské úřady ve čtyřleté lhůtě zahrnuly do integrovaných povolení také požadavky na monitoring.

 

Pro monitoring nelze udělit výjimku

Zpřísnění pravidel se promítne také do integrovaných povolení, které udělují odbory životního prostředí či integrované prevence krajských úřadů. V následujících měsících až letech se na ně budou obracet provozovatelé velkých spalovacích zdrojů s žádostmi o výjimky. Tentokrát ale naraz. Zákon o integrované prevenci sice umožňuje za velmi přísných podmínek udělit výjimku z emisních limitů spojených s nejlepšími dostupnými technikami. S možností udělit výjimku z povinnosti měřit emise ale ani zákon, ani evropská směrnice o průmyslových emisích, nepočítá. Provozovatelé velkých spalovacích zařízení by tak neměli zapomenout, že kromě přizpůsobení se přísnějším emisním limitům je čeká také adaptace na nové požadavky na monitoring. 

 

 

Zdroj: Laura Haiselová, Frank bold (Článech vyšel v časopisu PRO města a obce)

 

Poznámky:

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1503383091262&uri=CELEX:32017D1442
[2] Jejich seznam najdete zde: https://www.mzp.cz/ippc/ippc4.nsf/seznamy.xsp
[3] Tzv. Závěry o BAT pro CWW – Common waste water and waste gas treatment.https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.152.01.0023.01.ENG

12.03.2018 19:30

Sdružení obcí na Litoměřicku se brání zdražení skládkování

Sdružení 92 obcí na Litoměřicku SONO využívá skládku, která byla postupně vybavena kompostárnou, kogeneračními jednotkami spalující skládkový plyn a sušárnou dřeva. Životnost skládky se ale kvapem krátí. Ročně se do ní uloží zhruba 70 tisíc tun komunálního odpadu. V současném režimu se tak může provozovat do roku 2024. Tomu se však SONO brání a plánuje stavbu nové termicko-mechanické třídírny. Je to reakce na připravovanou novela zákona o odpadech, která předpokládá výrazný nárůst cen za uložení odpadu do země. Sdružení SONO loni také začalo připravovat projekt na účinnější separaci recyklovatelných složek komunálního odpadu, inspiraci našlo v Polsku. Více ZDE

 

Zdroj: DENÍK.cz

12.03.2018 14:00

Stanovisko SPČR k Implementačnímu plánu ke Strategickému rámci Česká republika 2030

Svaz průmyslu a dopravy České republiky (SPČR) materiál v předkládané podobě odmítá a důrazně žádá jeho stažení či hloubkové a principiální přepracování.

Jeho potenciální schválení považujeme za značně rizikové s ohledem na cíle, které má napomáhat plnit. Především poukazujeme na to, že ambice plánu jeho prostřednictvím realizovat strategické cíle České republiky střednědobé a dlouhodobé povahy se zásadně neshoduje s uváděnými postupnými kroky.

Schválení Implementačního plánu by tak paradoxně vedlo ke konzervaci vývoje vybraným směrem a znemožnilo pružnou reakci v případě změny, což by mělo negativní důsledky pro vývoj ekonomiky, stav životního prostředí a vlastně i cíle snažení samotného. Dokument v předložené podobě nedoporučujeme schválit ani jako závazný plán implementace k roku 2030, neboť jakákoliv systémová změna bude vyžadovat jeho přeschválení, tj. došlo by k ukotvení zkostnatělého dokumentu na vládní úrovni a vytvoření celé agendy problémů k dalšímu řešení.

 

Dokument ke stažení:

Stanovisko ZDE

12.03.2018 13:41

Obecní firma dostala pokutu 150 tisíc za nelegální nakládání s odpady

Inspektoři z České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Olomouci uložili pokutu 150 tisíc korun stavební společnosti Provozní Nový Malín s.r.o., jejímž zřizovatelem je stejnojmenná obec na Šumpersku. Firma se při své činnosti dopustila porušení zákona o odpadech.

„Nelegálně použila 120 tun směsných stavebních a demoličních odpadů, které obsahovaly například betony, cihly a omítky, k výstavbě nové polní cesty, kterou budovala v katastru Nový Malín pro obec. K nakládání s odpady na těchto pozemcích však neměla od příslušného stavebního úřadupovolení,“ řekl Radek Pallós, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci.

Při další stavební akci obce – tentokrát krajským úřadem povolené revitalizaci pískovny Nový Malín -  předala firma Provozní Nový Malín obci k realizování terénních úprav celkem 1710 tun odpadní zeminy, aniž by však provedla povinné analýzy chemického složení. „Vzorky, které nechali inspektoři z těchto terénních úprav odebrat, prokázaly přítomnost nebezpečného azbestu a také nadlimitní hodnoty pro polyaromatické uhlovodíky a olovo. Zemina s překročenými hodnotami neměla být k terénním úpravám vůbec předána,“ konstatoval Pallós a doplnil, že firma také více než šest měsíců nevedla evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi.

Při stanovení výše sankce inspektoři vzali v potaz, že se jednalo o poměrně významné množství odpadů. Protiprávním nakládáním s nimi bylo ohroženo životní prostředí.

Společnost Provozní Nový Malín se proti pokutě odvolala, Ministerstvo životního prostředí však odvolání zamítlo a sankci potvrdilo.

 

Doporučujeme:

Možnosti nakládání s výkopovou zeminou z pohledu ČIŽP (23.2.2018)

12.03.2018 13:36

Vědci se postavili proti výjimkám pro uhelné elektrárny

Významní čeští vědci a lékaři se postavili proti výjimkám z limitů znečištění pro velké uhelné elektrárny. Ve výzvě adresované poslancům uvádějí, že v Česku žije téměř 60 procent lidí v oblastech s překračovanými limity znečištění a na následky znečištění ročně zemře 11.000 lidí. Výzvu podepsali například geochemik a ekolog z Univerzity Karlovy Bedřich Moldan nebo předseda komise pro životní prostředí Akademie věd, ekotoxikolog a lékař Radim Šrám.

Vědci chtějí, aby zákon o ovzduší znemožnil udělování výjimek z limitů velkým znečišťovatelům. Souvisí to s dlouho připravovaným celoevropským zpřísněním limitů, které bude závazné od srpna roku 2021. Jednotlivé státy EU si ale do svých zákonů mohou zařadit možnost udělování výjimek. Držitelé výjimek by tak po roce 2021 nemuseli splňovat zpřísněné limity. Programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh ČTK již dříve řekl, že ekologové "mají signály", podle nichž někteří znečišťovatelé o výjimky budou chtít žádat.

"To považujeme za nepřípustné a požadujeme, aby minimálně v případě velkých elektráren bylo zákonem vyloučeno udělování takových výjimek," uvedli vědci ve svém prohlášení. Elektrárny podle nich mají být nuceny, aby instalovaly nejlepší možné technologie ke snížení znečištění a ochraně zdraví lidí. Vědci uvedli, že Česko elektřiny vyrábí více, než spotřebuje. Téměř stejně velké množství energie, jaké ročně spotřebují domácnosti, se prodá do zahraničí.

Zákaz výjimek se do zákona snaží prosadit Piráti, navrhla ho jejich poslankyně Dana Balcarová, která je zároveň předsedkyní sněmovního výboru pro životní prostředí. Připojili se k ní někteří poslanci za TOP 09 a KDU-ČSL. O návrhu bude výbor jednat tento týden. Ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) v minulosti upozornil na to, že tato změna by mohla mít dopady na ceny energií, ale také na energetickou soběstačnost a bezpečnost státu.

Mezi odborníky, kteří se připojili k výzvě, jsou například ředitel Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd ČR Michal V. Marek či expert na posuzování vlivu na životní prostředí a bývalý náměstek ministra životního prostředí Martin Říha. Podpis přidaly i další významné osobnosti, jako například bývalý předseda Senátu Petr Pithart, socioložka Jiřina Šiklová či zástupci samospráv v regionech postižených velkým znečištěním - starosta Horního Jiřetína Vladimír Buřt a místostarosta Litvínova Milan Šťovíček.

Zákaz výjimek navrhuje skupina poslankyň a poslanců Výboru pro životní prostředí, který bude o návrhu hlasovat už tuto středu 14. března.

12.03.2018 10:11

Evropská strategie pro plasty

Lidstvo používá plasty něco přes sto let. Život bez nich si nelze ani představit, ostatně oblékáme plastové oblečení. Bydlíme v domech z plastu s plastovým nábytkem. Jíme potraviny z plastových obalů plastovým příborem. Plasty jsou všude, kam se podíváme. Bohužel doslova.

 

Problémy s plasty

Globální roční produkce plastů překročila 320 miliónů tun. Až 13 milionů tun plastů (4 % světové roční produkce plastů) končí každý rok nekontrolovatelně v mořích. Jen státy Evropské unie vypustí ročně do moří 150 až 500 tisíc tun umělohmotných odpadů. Plovoucí plasty již vytvořily v kontinent. Neustálou fragmentací se zmenšují, takže oceány jsou plné mikroplastů, částeček menších než 5 mm, čímž se z oceánů stává „plastová polévka“. Mikroplasty ale byly nalezeny v půdě, v ovzduší, v pitné vodě, v kuchyňské soli, ale i v medu nebo rybách. Přesto země EU vypouští každý rok do životního prostředí 75 až 300 tisíc tun mikroplastů, tedy množství odpovídající 10 až 35 tisícům plných popelářských aut. Vědci přitom doposud neznají vliv mikroplastů na lidské zdraví, pozitivní však určitě není. Plasty se tak stávají hrozbou, na kterou se Evropská komise rozhodla reagovat. A není sama. Problematiku řeší i na úrovni OSN, G7 i G20. Konkrétní reakcí Evropy je nedávno zveřejněná Strategie pro plasty.

Kořeny Strategie pro plasty

Kořeny Strategie pro plasty jsou již v Plánu pro Evropu účinněji využívající zdroje. Evropská komise si je vědoma, že bohatství a blahobyt evropských zemí je založen na vysoké spotřebě zdrojů. | Ing. Ivo Kropáček, odpadový expert Hnutí DUHA Lidstvo používá plasty něco přes sto let. Život bez nich si nelze ani představit, ostatně oblékáme plastové oblečení. Bydlíme v domech z plastu s plastovým nábytkem. Jíme potraviny z plastových obalů plastovým příborem. Plasty jsou všude, kam se podíváme. Bohužel doslova. Zároveň je však evidentní, že časy, kdy bylo k dispozici velké množství levných surovin, minuly. V roce 2050 by svět bez transformační strategie potřeboval pro zajištění nynějšího hospodářského růstu zdroje dvou planet. Komise proto pro zachování hospodářského růstu přijala v roce 2011 Plán pro Evropu účinněji využívající zdroje (KOM/2011/0571). Zde byl definován cíl přeměnit do roku 2050 odpady na druhotné suroviny. K naplnění tohoto cíle přijala Komise v roce 2015 Akční plán pro oběhové hospodářství (KOM/2015/0614), kde byly právě plasty identifikovány jako klíčová priorita a Komise se zavázala předložit strategii reagující na výzvy spojené s plasty.

Tak vznikla Strategie pro plasty která obsahuje řadu vizí. Komise chce například zajistit, aby do roku 2030 byly všechny plastové obaly recyklovatelné a polovina všech plastových odpadů vytvořených v EU byla i skutečně recyklována. Aby se tak skutečně stalo, je potřeba, aby vznikly nové obchodní modely. Je nutné zásadně změnit design výrobků, kdy se například přestanou používat látky (například zpomalovače hoření), které znemožňují recyklaci.

Krize s odbytem plastů

Polovina vytříděných plastů z EU se exportuje, z toho více než 85 % vývozu plastového odpadu mířilo donedávna do Číny. Více ZDE

12.03.2018 10:00

Soud zamítl žalobu na povolení modernizace elektrárny Chvaletice

Městský soud v Praze zamítl žalobu, kterou v roce 2016 podal právnický spolek Frank Bold Society proti rozhodnutím, jimiž ministerstvo průmyslu a obchodu potvrdilo stavební povolení pro obnovu dvou bloků Elektrárny Chvaletice. Důvodem žaloby bylo chybějící posouzení vlivů modernizace na životní prostředí (EIA), tedy i vlivu prodloužení životnosti bloků B3 a B4 elektrárny do roku 2030. Spolek zvažuje podání kasační stížnosti, uvedla v tiskové zprávě Kristýna Vojtíšková z organizace Frank Bold. Modernizace elektrárny skončila vloni.

Podle organizace je posouzení vlivů na životní prostředí povinné pro každou technologicky složitější stavbu. V Chvaleticích EIA provedena nebyla, přestože elektrárna je jedním z největších emitentů oxidů dusíku a síry, prachu a rtuti v České republice a největším producentem emisí arsenu, niklu, olova, oxidů uhlíku a dusíku, polétavého prachu a rtuti v Pardubickém kraji.

"Během posuzování vlivů na životní prostředí by mohly být zváženy různé varianty projektu, kompenzační opatření či soulad záměru s nejlepšími dostupnými technikami, to vše za konzultace veřejnosti," uvedla Laura Haiselová z organizace Frank Bold.

Stavební povolení vydávalo ministerstvo průmyslu a obchodu na základě vyjádření ministerstva životního prostředí, které posudek EIA nepožadovalo. Modernizaci vyhodnotilo jako podlimitní záměr, který nevyžaduje projednání podle EIA, ale bylo nutné jej pro jeho posouzení oznámit Krajskému úřadu Pardubického kraje. Ten záměr zhodnotil tak, že nebude podléhat zjišťovacímu řízení EIA.

Podle rozsudku, nebyla žaloba podána důvodně. Záměr modernizace bloků nedosahuje podle něj kapacity nebo rozsahu, aby bylo posouzení EIA povinné, ani se významně nezvýší kapacita nebo rozsah zařízení. Prodloužení provozu soud nepovažoval za důvod pro provedení EIA. Provoz je také regulován prostřednictvím integrovaného povolení. Nebylo nutné ani zjišťovací řízení EIA, neboť stavební úpravy elektrárny znamenají její ekologizaci a modernizaci a nemají významný vliv na životní prostředí.

"Dle názoru soudu je totiž nepochybné, že záměr je stále stejný, tedy uhelná elektrárna jako celek, a proto jakékoliv řízení podle zákona o EIA nebylo třeba. Z toho důvodu žalobce nebyl účastníkem stavebního řízení," uvedl v rozhodnutí soud. Podle něj také nikdy nebyla stanovena maximální doba provozu elektrárny či doba jejího ukončení.

Proti modernizaci bloků a prodloužení životnosti elektrárny protestovala také ekologická organizace Greenpeace. Začátkem října 2016 její aktivisté na tři dny obsadili chladicí věž elektrárny. Elektrárna označila protesty Greenpeace za absurdní, neboť modernizace podle ní sníží emise škodlivých látek i prachu.

Podle informací ČTK elektrárna chystá modernizaci zbývajících dvou výrobních bloků 1 a 2. Podrobnosti zatím nezveřejnila.

 

 

Zdroj: ČTK

12.03.2018 09:26

Expert: Na jádro zapomeňte, povede ke zdražení elektřiny. Česko by se mělo zaměřit na nové technologie

Od Mycleho Schneidera si nechávají radit evropské vlády a jeho texty považují za relevantní zdroj i energetické fimy nebo různé regulační orgány. V rozhovoru pro týdeník Respekt hovořil například o tom, proč velké energetické firmy, jako je ČEZ, ztrácejí zákazníky a varuje, že pokud nezmění svou politiku, hrozí jim problémy. Schneider také upozorňuje na potíže, se kterými se v současnosti potýkají stavby nových jaderných elektráren a řeč přišla i na problematiku globálního oteplování a využití obnovitelných zdrojů. Více ZDE

 

Zdroj: iHNED.cz

12.03.2018 08:00

SÚRAO chce platnost nových území pro úložiště do roku 2025

Správa úložišť radioaktivních odpadů (SÚRAO) začala podávat ministerstvu životního prostředí žádosti s cílem získat nová průzkumná území na devíti místech platná do roku 2025. Obce, které na svém území hlubinné úložiště odmítají, kritizují, že nyní mají poslední možnost jako účastníci řízení hájit zájmy občanů, než stát vybere finální lokalitu. SÚRAO tato slova označuje za nesmysl a manipulaci s fakty. ČTK to 9. března řekli mluvčí sdružení Nechceme úložiště Kraví hora Martin Schenk a ředitel SÚRAO Jiří Slovák.

MŽP zatím o žádném novém průzkumném území nerozhodlo. "Podalo to (SÚRAO) zřejmě v těchto dnech a to je proces na několik měsíců," řekla v pátek mluvčí ministerstva Petra Roubíčková. Čtyři lokality mají letos postoupit do užšího výběru, finální místo úložiště stát vybere asi v roce 2025.

Slovák řekl, že SÚRAO postupně podá žádosti na všechny lokality, ale vždy až poté, co s postupem seznámí příslušné obce. "Vede nás k tomu to, abychom neztráceli čas a po rozhodnutí o těch čtyřech lokalitách mohli plynule začít realizovat průzkumné práce, protože rok 2025 je velmi blízko z pohledu, co všechno je třeba na těch lokalitách provést. Jakmile bude rozhodnuto o těch čtyřech lokalitách, tak pokud budou platná průzkumná území, na těch zbývajících pěti se jich vzdáme," řekl Slovák.

Podle Platformy proti hlubinnému úložišti, jež sdružuje 24 obcí a měst a 12 spolků, ohlašovalo SÚRAO na letošek výběr čtyř lokalit pro vybudování hlubinného úložiště vyhořelého jaderného paliva, kde chtělo pokračovat v geologických pracích včetně hlubokých vrtů. Přesto v minulých dnech začalo podávat na MŽP žádosti s cílem získat nová průzkumná území na devíti místech. První řízení již začalo v lokalitě Kraví hora vedle bývalých uranových dolů na Žďársku a Tišnovsku, průzkumné území se tam má zvětšit ze 17 kilometrů na 27,65 kilometru čtverečních. Žádosti podává státní podnik Diamo.

Podle Schenka SÚRAO dosud nepředstavilo výsledky z průzkumných území stanovených v roce 2015. "Občané nemají ponětí, co dělalo. Začít další fázi, že požádají o další průzkumná území, je špatný krok a vzbuzuje obrovskou nedůvěru. Pořád neexistuje legislativa, která by obcím dávala možnost se v pozdější době bránit nebo nesouhlasit. Platnost do roku 2025, to je nejasná hra SÚRAA, do které nikdo nevidí," řekl Schenk.

Slovák označil tato slova za absolutní nesmysl. Uvedl, že po žádosti následují geologicko-průzkumné práce, k nimž se mohou obce vyjadřovat, pak ještě zanesení do územního plánu, čemuž předchází hodnocení vlivů na životní prostředí EIA a územní řízení. "To znamená, že obce a občané se mohou vyjadřovat dvakrát. To, co říká platforma, je nesmysl a manipulace s fakty. Je to hledání obstrukcí, jak ten proces zastavit, nejde jim o to nalézt řešení," řekl Slovák.

Mezi zvažované lokality pro stavbu úložiště patří Čertovka na pomezí Ústeckého a Plzeňského kraje, Březový potok poblíž Horažďovic v Plzeňském kraji, Magdaléna na Táborsku, Čihadlo na Jindřichohradecku, Hrádek na Jihlavsku, Horka na Třebíčsku a Kraví Hora na Žďársku. Geologický výzkum začal také v okolí jaderných elektráren v Dukovanech a Temelíně.

Úložiště, v němž by měly být trvale v hloubce půl kilometru uloženy tisíce tun vyhořelého paliva z jaderných elektráren, má v ČR vzniknout do roku 2065. Jeho stavba a provoz mají podle dřívějších informací stát zhruba 111 miliard korun. Nyní se vyhořelé palivo z jaderných bloků ukládá do meziskladů přímo v areálech elektráren.

 

 

Zdroj: ČTK

10.03.2018 10:47

Pardubice: Startuje pilotní projekt sběru rostlinných olejů

Pardubice rozšiřují separaci odpadu na další komoditu. Obyvatelé sídliště Dubina mohou od tohoto týdne odkládat do pěti speciálních oranžových popelnic použitý rostlinný olej z domácností. Dosud jej mohli odevzdávat pouze ve sběrných dvorech. Pokud se projekt osvědčí, rozšíří Služby města Pardubic sběr rostlinných olejů do dalších lokalit.

„Jde o pilotní projekt, který jsme se rozhodli vyzkoušet v sídlištní zástavbě. Má nám ukázat, jaký zájem bude ze strany obyvatel o tuto službu i jak často bude třeba popelnice vyprazdňovat, tedy dát nám vstupní data pro rozšíření sběru do dalších částí města. Záměrně byla vybrána oblast sídliště Dubina. Služby jej mají prakticky v dosahu a budou tak moci pravidelně kontrolovat, jak jsou nádoby plněny a zda se nestávají terčem vandalů,“ řekl pracovník odboru životního prostředí pardubické radnice Roman Slach.

Do oranžových popelnic mohou obyvatelé použité oleje a tuky z domácnosti odkládat v uzavřených nádobách, ideálně PET lahvích. Otvor ve víku není uzpůsoben na vkládání olejů například v kanystrech, ty mohou obyvatelé dál bezplatně odkládat na nedalekém sběrném dvoře. Nádoba na  oleje a tuky je zabezpečena proti otevření a je také připoutána k pevné konstrukci tak, aby nemohla být zcizena či převrácena. Na popelnici je také srozumitelný popis toho, co do ní lze vyhazovat a naopak co do ní nepatří.

„Téměř v každé domácnosti se čas od času vyskytne menší či větší množství použitých rostlinných olejů či tuků. Nejhorším možným řešením je vylévat je do kanalizace. Odpadní oleje a tuky se totiž sráží na kanalizačních trubkách a ucpávají je, jejich přítomnost v odpadních vodách má také negativní dopad na životní prostředí. Přitom následně mohou být dál využity, například v energetice a přispět k šetření přírodních zdrojů,“ konstatoval ředitel SmP – odpady Jiří Strouhal.

Nádoby na odkládání rostlinných olejů jsou umístěny v kontejnerových stáních, nebo tam, kde je možné je uzamknout k pevné konstrukci.

 

Čtěte také:

MŽP navrhuje celoroční sběr bioodpadu a nově i povinný sběr jedlých olejů a tuků (2.3.2018)

10.03.2018 10:26

Hradečtí třídí stále více a lépe, směsného odpadu bylo loni opět méně

Obyvatelé Hradce Králové v loňském roce vyprodukovali 14 tisíc tun nevytříděného komunálního odpadu. To je o téměř 300 tun méně než v předchozím roce a oproti průměru v letech 2012 – 2015 dokonce o více než dva a půl tisíce tun méně. V celkovém objemu odpadů hradeckých domácností podíl vytříděného papíru, plastů a dalších složek recyklovatelného odpadu roste, aktuální čísla za odpadové hospodářství města potvrzují, že jeho obyvatelé stále více třídí odpad.

Město ve spolupráci se svozovou společností Hradecké služby před necelými dvěma lety zavedlo projekt Třídíme v Hradci. Díky němu dostaly domácnosti v rodinných domech barevné popelnice na papír, plasty a bio odpad. „V těchto lokalitách klesl objem směsného odpadu až na polovinu. Letos otestujeme rozšíření tohoto projektu i na sídlišti v bytových domech, kde jsme do bytů pořídili sady barevných tašek na tři základní komodity recyklovatelného odpadu,“ vysvětluje Jindřich Vedlich, náměstek primátora odpovědný za oblast odpadového hospodářství.

Před zavedením projektu na jaře 2016 byl průměr produkce směsného komunálního odpadu z hradeckých domácností 16 646 tun (průměr za roky 2012 – 2015), od té doby klesl na 14 011 tun v roce 2017. Množství vytříděného papíru vzrostlo z 1555 na 1719 tun, u plastu z 1249 na 1476 tun, u skla z 980 na 1119 tun a u biologicky rozložitelného odpadu ze 4852 na 5588 tun. Každý z obyvatel města vloni vytřídil 18,5 kilo papíru, 12 kg skla a 15,9 kilogramu plastu, v roce 2015 to bylo 15,8 kg papíru, 10,1 kg skla a 11,3 kg plastu. Směsného komunálního odpadu v průměru každý obyvatel vyprodukoval 158,7 kilogramů, v roce 2015 to přitom bylo výrazně více – 175,4 kilogramů. „Projekt Třídíme v Hradci má na těchto číslech zcela jistě svůj podíl. Bez iniciativního a pozitivního přístupu obyvatel k třídění odpadu by však město nezmohlo nic, za to jim patří velké poděkování. Jsem rád, že pro čím dál více domácností je třídění odpadu naprosto přirozené. Na městě je pak již jen zlepšování podmínek pro tento přístup k hospodaření s odpady,“ dodal Vedlich.

„Dosavadní výsledky projektu jsou vynikající už jenom z toho důvodu, že do projektu Třídíme v Hradci byla zatím zapojena pouze zhruba čtvrtina obyvatel města z jeho okrajových část, a i tak přinesly významné snížení množství komunálního odpadu a zvýšení vytřídění jeho jednotlivých složek, především plastů a skla. Biologicky rozložitelný odpad je nepochybně také vyšší, ale nedokážu posoudit, o kolik více neskončilo ve zbytkovém odpadu a kolik lze přisoudit vyššímu přírůstku zelené hmoty. Papír narostl nejméně, což je dáno jeho cenou ve sběrnách a školními sběry,“ uvedl odpadový hospodář města a ředitel Hradeckých služeb Radek Sokol.

Iniciativy a podpůrné projekty města a Hradeckých služeb v oblasti třídění odpadu v domácnostech mají přispět ke zvýšení podílu vytříděného odpadu a zároveň ke snížení množství směsného odpadu odváženého na skládku. „Cílem je udržet místní poplatek za odpad na současné výši, a to přesto, že se chystá zákon, který přinese výrazné zvýšení nákladů města za ukládání odpadů na skládky. Pokud poslanecká sněmovna přijme navrhované znění zákona, bude to pro Hradec Králové při současné úrovni produkce směsného komunálního a objemného odpadu znamenat teoretické navýšení nákladů v příštím roce o 11,3 milionu korun a v roce 2023 dokonce už o téměř 26 milionů,“ upozornil Vedlich.

V Hradci Králové je na veřejných místech a u rodinných domů 19.620 kusů nádob na separovaný odpad. Na 524 stanovištích s kontejnery o objemu 1100 litrů je 615 nádob na svoz papíru, 702 na svoz plastu a 287 kontejnerů na sklo. U rodinných domů v Hradci Králové je 9.740 hnědých popelnic na vytříděný bioodpad, 4671 žlutých nádob na plasty a 3401 modrých na sběr papíru. Další 204 nádoby jsou pak na sběr textilu, kovových obalů, nápojových kartonů vyřazeného elektro, kuchyňských odpadů a rostlinných olejů.

 

Dosažené výsledky k 31.12.2017

(tun / rok) 

průměr 2012 - 2015

2016

2017

% nárůst / pokles

směsný komunální *

16646,199

14293,607

14011,155

-15,830

papír

1470,947

1555,052

1719,845

16,921

plasty

1068,907

1249,847

1476,757

38,156

bio

4229,837

4852,696

5588,792

32,128

sklo

896,1215

980,984

1119,687

24,948

* pouze z nádob bez objemného odpadu

 

Produkce hlavních druhů odpadů  kg / obyvatele

 

2014

2015

2016

2017

papír

15,5

15,8

16,7

18,5

sklo

9,9

10,1

10,6

12,0

textil a oděvy

2,2

3,1

3,0

2,9

plasty

11,5

11,3

13,4

15,9

rostlinná biomasa

0,4

46,1

52,9

61,1

směsný komunální odpad

173,0

175,4

160,0

158,7

objemný odpad

22,3

22,2

23,4

25,4

dřevo

5,6

5,3

12,3

13,4

nebezečné odpady

0,9

0,8

0,9

1,0

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE