Více času na podstatné

 

  

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Červnové číslo - Energetické využívání odpadů

CIRKULÁRNÍ EKONOMIKA

 • Maršák: Bez nové legislativy nelze zvládnout omezení skládkování
 • Tlak na snížení zbytečných nákladů začíná výrazně stoupat
 • Jsou PET lahve vyrobené z recyklátu zdravotně bezpečné?
 • Nový zákon o odpadech musí zajistit odklon komunálního odpadu od skládkování
 • Nové technologie pro zpracování odpadů nyní výhodněji díky finančním nástrojům
 • Chemická recyklace plastových odpadů
 • Bionádobí? Ano, ale zatím bez potlesku
 • Ve výrobě ŠKODA AUTO již nevznikají žádné odpady ke skládkování
 • Češi stále na špičce v třídění odpadů v EU
 • Odpady ve spojitosti s chemickou legislativou
 • Skříně a sklady na nebezpečné látky
 

COVID 19

 • Polemika: Recyklace prostředkem pro restart ekonomiky

ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ ODPADŮ

 • Výroba tepla z odpadu má v Brně zelenou
 • Bláha: Modernizací se posuneme k nejmodernějším spalovnám
 • Zařízení ZEVO PLZEŇ včera, dnes a zítra
 • Technologie Sludge-to-Product pomocí sušení a pyrolýzy na ČOV Trutnov
 • Kontrolní činnost ČIŽP - spalování a energetické využívání odpadů

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 


 

 


DOPORUČUJEME

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Červenec    
28.7. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí
Opakování: 17.6.2020, 28.7.2020, 29.7.2020, 30.7.2020, 8.9.2020, 9.9.2020, 6.10.2020, 7.10.2020
 
Září    
2.9. Počítačový kurz EVI 8 pro začátečníky
Opakování: 15.9.2020, 16.9.2020, 10.11.2020, 11.11.2020, 8.12.2020
8.-9.9. Dny teplárenství a energetiky
10.9. Posuzování vlivů záměrů na životní prostředí (EIA)
17.9. iKURZ: Znovuzískaná asfaltová směs v praxi rok po vydání vyhlášky č. 130/2019 Sb.
22.9. Aktuální témata lesního hospodářství
Opakování: 1.10.
22.9. Odpadové hospodářství obce – zákonné povinnosti nejen ve vztahu k průběžné evidenci odpadů efektivní přístup obce k optimalizaci systému odpadového hospodářství – cíle a jejich naplnění
Opakování: 23.9.2020
23.9. Kvalita vnitřního prostředí
24.9. 11. konference o ekovýchově v Praze
30.9. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum - seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
Říjen    
1.10. Towards New Materiality:
 • DIGITAL CRAFT 1. 10. 2020
 • SENSORY EXPERIENCE 26. 11. 2020
 • DIGITAL CRAFT 1. 10. 2020
10.1. Workshop o odpadech aneb odpadářské minimum - seminář pro ty, kteří v oblasti nakládání s odpady začínají
6.10. Legislativa ochrany ovzduší – základní povinnosti provozovatelů zdrojů znečišťování ovzduší v roce 2020
Opakování: 7.10.2020
13.10. Připravovaný zákon o odpadech
14.10. Poskytování informací veřejnosti a subjektům údajů. Jak se bránit zneužívání práv?
20.-21.10.

CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod

Listopad    
2.11. Povinnosti v podnikové ekologii v roce 2020 nejen ve vazbě na nový zákon o odpadech a VUŽ
Opakování: 3.11.2020
3.11. Počítačový kurz EVI 8 pro pokročilé uživatele
Opakování: 4.11.2020
11.-13.11. Ochrana ovzduší ve státní správě XV, teorie a praxe
11.-12.11. CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod
25.11. Nakládání s odpadními oleji z pohledu evidence, skladování, odstraňování a dokladování
Opakování: 26.11.2020
Prosinec    
2.12. Novela vodního zákona v návaznosti na novelu stavebního zákona jak se nás dotkne „suchá“ novela
Opakování: 3.12.2020
 

  

 

Novinky

26.06.2020 13:29

Za nerespektování zákonných povinností uložili inspektoři ČIŽP pokutu 330 tisíc korun

Inspektoři České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Olomouci uložili společnosti CARMAN, a. s., která je v Uničově provozovatelem zdrojů znečišťování ovzduší spalování pevných paliv a zpracování dřeva pokutu 330 tisíc korun. Firma nerespektovala povinnosti vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší.

Uvedená firma se v provozovně Uničov zabývá převážně zpracováním listnatého dřeva a výrobou tepla spalováním biomasy v kotlích pro vlastní využití. Na zdroji spalování paliv má stanovenu povinnost provádět každoročně jednorázové měření emisí. „V roce 2018 ji ale nesplnila a v roce 2019 prokázalo měření překročení emisního limitu pro tuhé znečišťující látky více než dvojnásobně. Pro zdroj zpracování dřeva také nezajistila jednorázové měření emisí v intervalu jednou za tři roky. Pro oba zdroje pak společnost ve třech po sobě jdoucích hlášeních uvedla v rámci Souhrnné provozní evidence nepravdivé údaje,“ řekl Radek Pallós, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Olomouci.

Přitěžující okolností při stanovení výše pokuty bylo, že v případě spalovacího zdroje společnost nepodnikla technické nebo organizační opatření směřující ke splnění zpřísněných emisních limitů platných od roku 2018. Přitom na základě předcházejících výsledků měření emisí bylo zřejmé, že zdroj zpřísněné emisní limity nesplní.

„Došlo k porušení jedné ze základních zákonných povinností provozovatelů stacionárních zdrojů, jejíž dopad, tedy následek, může mít vliv na zhoršení kvality ovzduší a v důsledku toho na stav životního prostředí a zdraví obyvatel,“ uvedl Pallós.

Společnost CARMAN, a. s. se proti rozhodnutí ČIŽP neodvolala a pokuta 330 tisíc korun nabyla 6. 3. 2020 právní moci.

26.06.2020 13:19

Upozornění na změny v příloze XVII nařízení REACH

Dne 15.6.2020 bylo v Úředním věstníku Evropské unie v částce L 188 I zveřejněno nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU)2020/784 ze dne 8. dubna 2020, kterým se mění příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1021, pokud jde o zařazení perfluoroktanové kyseliny (PFOA), jejích solí a sloučenin příbuzných PFOA.

Kyselina perfluorooktanová (PFOA), její soli a příbuzné sloučeniny byly podle nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách (POPs) zakázány. Cílem je zabránit vystavení občanů EU a životního prostředí této perzistentní, bioakumulativní a toxické skupině látek.

Nařízení se řídí rozhodnutím přijatým na konferenci Stockholmské úmluvy v květnu 2019, kterým bylo schváleno zařazení perfluoroktanové kyseliny (PFOA), jejích solí a sloučenin příbuzných PFOA do přílohy A této úmluvy.

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/784 nabývá účinnosti od 5. července 2020.
V současné době je používání a výroba PFOA, její soli a příbuzných sloučenin omezeno podle bodu 68 přílohy XVII nařízení REACH.

Od 4. prosince 2020 dojde k redukci výjimek pro výrobu a používání těchto látek.

Text nařízení v české i anglické verzi naleznete na těchto webových stránkách:

25.06.2020 09:45

O co opravdu jde při certifikaci zpracovatelů elektroodpadu

V posledních několika týdnech jsme v rámci projednávání návrhu nového zákona o odpadech svědky velkého mediálního tlaku některých subjektů týkající se certifikace zpracování elektroodpadu. Z médií se dozvídáme, že certifikace zpracovatelů elektroodpadu ohrožuje tržní prostředí, je namířená proti chráněným dílnám a díky certifikaci budou zpracovatelé elektroodpadu v ČR krachovat.

V prvé řadě je třeba si jasně říci, proč vůbec existuje zákonná povinnost elektroodpad sbírat a zpracovávat. Je to zejména z toho důvodu, že obsahuje řadu nebezpečných a zdraví škodlivých látek. A to nejen elektroodpad u kterého je to obecně známo, jako je např. lednice, televize nebo zářivka. I u dalších spotřebičů, které jsou pseudoodborníky považovány za bezpečné, jako jsou například sporáky, rádia nebo počítače, lze nalézt mnoho nebezpečných anorganických i organických látek – rtuť (vypínače, LCD displeje), kadmium (kontakty, spínače, barviva plastů), azbest (těsnění), olovo (pájky), bróm (zpomalovače hoření u plastů), v mnoha novějších spotřebičích navíc velmi nebezpečné lithiové akumulátory. Z tohoto důvodu by měly být na zpracování všech druhů elektroodpadu kladeny poměrně vysoké nároky, které nelze splnit při běžném zpracování odpadu. Často se také udává, že recyklací elektroodpadu zachraňujeme pro národní hospodářství cenné suroviny. To je pravda, nicméně zde je potřeba říci, že ČR dnes nemá (kromě železa) zpracovatelskou základnu pro barevné ani drahé kovy, která by dokázala obstát v mezinárodním srovnání. Z toho důvodu jsou všechny tyto cenné suroviny vyváženy k přepracování mimo ČR.

Jaká je stávající situace v oblasti zpracování elektroodpadu v ČR? Z médií se dozvídáme, že v naší zemi funguje více než 200 zpracovatelů elektroodpadu. To vypadá na první pohled na skvěle fungující průmysl. V prvé řadě se nejedná o 200 zpracovatelů, ale o 200 vydaných povolení, kdy velká část z nich není vůbec využívána. Zbylé zpracovatele lze pak rozdělit do několika kategorií. Chráněné dílny, kterých v ČR fungují nižší desítky, jsou subjekty, kde převažuje sociální aspekt nad vlastním zpracováním. Chráněné dílny provádějí zejména ruční demontáž a jsou v podstatě předstupněm mechanického zpracování elektroodpadu, nelze je tedy považovat za finální zpracovatele. Zpracovatelé, kteří provádějí kompletní mechanické zpracování elektroodpadu a jsou schopni ho připravit pro hutě – těch jsou v ČR nízké jednotky. A pak zde máme největší masu „zpracovatelů“ – to jsou různé odpadové firmy, kovošroty, výkupny a sběrny, kterým se v minulosti podařilo získat povolení na zpracování elektroodpadu, aniž disponují adekvátní technologií. Ti většinou pouze vyzobají třešničky – např desky tištěných spojů, velké kusy hliníku a mědi, které prodají a zbylý materiál v lepším případě přidají do kovového odpadu, v horším vyhodí na skládku.

Koho by se připravovaná certifikace nejvíce dotkla? Zpracovatelů elektroodpadu? Tak těch opravdu ne, většina z nich ji už totiž dávno má – potřebují ji pro svojí práci. Chráněných dílen? Těch také zásadně ne. Pro chráněné dílny jsou k dispozici zjednodušené certifikace, které snižují administrativní a finanční náročnost celého procesu. Navíc většina chráněných dílen, provádí demontáž opravdu velmi odpovědně a pečlivě a nárokům certifikace bez problému vyhoví. Takže už nám zbývají jen tzv. „zpracovatelé“ – tedy výkupny, sběrny, kovošroty a odpadáři. A ano těch by se certifikace výrazně dotkla, znamenala by pro většinu z nich ukončení recyklace elektroodpadu, protože by jejich postupy nevyhověly z pohledu ochrany životního prostředí a ani z pohledu technologického.

A to je také to o co se v celé certifikaci bojuje. O zachování možnosti vydělat si rychle a jednoduše peníze, i když třeba na úkor životního prostředí. To je také důvod proč jsou v boji proti certifikaci nejaktivnější oborové asociace – ČAOH (sdružující odpadové firmy) a SPDS Aporeko (sdružující kovošroty a výkupny). Možná je také zajímavá úvaha, proč se k nim přidal i jeden z kolektivních systémů. Není to však složité pochopit – jedná se o kolektivní systém, který nemá vybudovanou sběrnou síť a svůj sběr a zpracování založil právě na výkupnách. Takže bez nich by nemohl fungovat.

Považoval jsem za důležité vysvětlit motivy a pohnutky jednotlivých aktérů, z toho důvodu, že bulvarizací a zneužíváním tématu standardizace se často zapomíná, co by mělo být prioritou při zpracování elektroodpadu, tj. zpracování nejlepšími dostupnými technologiemi s co nejmenším dopadem na životní prostředí. Standardy, které se při zpracování elektroodpadu používají jsou platné celoevropsky, nejedná se tedy o žádné české specifikum. Auditorů jsou v Evropě stovky, a většina z nich funguje v mnoha zemích. Čeští auditoři auditují provozy např. v Německu, Holandsku, Británii a na Slovensku a španělský auditor zase třeba českého zpracovatele. Celý systém certifikací byl vyvíjen mezinárodní komunitou, odborníky na zpracování elektroodpadu a je tak velmi detailní a technicky orientovaný. Je podporován všemi významnými evropským asociacemi – od výrobců, přes kolektivní systémy až po zpracovatele.

Za naši společnost mohu deklarovat, že se výše uvedenými standardy budeme řídit, ať už bude povinná certifikace schválená či nikoliv. Naše společnost nepožaduje povinnou certifikaci zpracovatelů elektroodpadu, domníváme se, že právě dobrovolnost dává certifikaci punc exkluzivity a ukazuje na to, kdo to s recyklací elektroodpadu myslí opravdu vážně.
 

Autor: Jan Vrba, ASEKOL

23.06.2020 19:57

Dotace z OPŽP: Jak správně nastavit projekty na předcházení vzniku jednorázového odpadu

Vzhledem k častým dotazům SFŽP doplňuje informace o tom, jak správně nastavit projekty vztahující se k aktivitám z prioritní osy 3 Operačního programu Životní prostředí na vybudování nebo rozšíření infrastruktury předcházení vzniku jednorázového nádobí a jednorázových obalů.

 

Jak správně nastavit režim podpory
Projekty vybudování/rozšíření infrastruktury předcházení vzniku jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů budou vždy podávány v režimu veřejné podpory s výjimkou případů, kdy bude o dotaci na vratné nádobí žádat obec/město/svazek obcí nebo příspěvková organizace (PO) menší obce, v jejímž případě se jedná o lokální dopad a nehrozí narušení trhu.

V takovém případě může být projekt zařazen mimo veřejnou podporu, ale pouze při současném splnění podmínky, že vratné zálohované kelímky/nádobí bude příjemce dotace využívat výhradně na svých akcích a na akcích pořádaných na jeho území (např. trhy, festivaly, sportovní akce) a pro potřeby vlastních příspěvkových organizací.

Podmínkou pro toto dočasné zapůjčení pořízeného vybavení příspěvkové organizaci je, že využitím nedojde k nepovolené veřejné podpoře (předpokladem je, že příspěvková organizace je nepodnikatelského charakteru, např. školy, nebo působí čistě lokálně, tedy i podnikající příspěvkové organizace v malých sídlech). Součástí způsobilých výdajů může být i pořízení souvisejícího vybavení, jako jsou např. regály, přepravky a myčka nádobí.

Projekt není možné administrovat mimo veřejnou podporu v případech, pokud by tyto kelímky atd. sloužily k propagaci jiných subjektů (např. soukromých kaváren) nebo pokud by je využíval trvale třetí subjekt (např. na obecní koupaliště provozované soukromou osobou). V takovémto případě musí být projekt administrován vždy v režimu veřejné podpory.

Specifické případy budou řešeny individuálně.

U projektů, jejichž předmětem je pouze nákup vratného nádobí bez vytvoření uceleného systému zahrnujícího pořízení infrastruktury na jeho mytí, je jediná možná forma veřejné podpory podpora de minimis.

Jak správně nastavit uznatelnost DPH

Pokud příjemce podpory nebo jím pověřený třetí subjekt (např. pořadatel farmářských trhů) bude v souvislosti s vratným nádobím evidovat jakékoli příjmy včetně DPH, a to v době realizace projektu a/nebo v době jeho udržitelnosti, bude DPH vztahující se k pořízení tohoto nádobí vždy nezpůsobilým nákladem. Toto se týká i výběru zálohové platby za zapůjčení nádobí. Splnění této podmínky deklaruje žadatel čestným prohlášením (ke stažení zde), které je povinnou přílohou žádosti o dotaci.

 

23.06.2020 19:51

Ukončení činnosti aplikace kontaminace.cenia.cz

CENIA, česká informační agentura životního prostředí upozorňuje, že k 30.6.2020 bude ukončen přístup k aplikaci https://kontaminace.cenia.cz, a to z důvodu zastarání technického řešení a ukončení podpory některých softwarových komponent (Adobe Flash). Vrstva historického ortofota ČR z 50.let 20.st. bude nadále k dispozici na Národním geoportálu INSPIRE. Aktuální mapa kontaminovaných míst je dostupná na adrese: https://www.sekm.cz.

23.06.2020 19:47

Za porušení zákona o odpadech uložili inspektoři ČIŽP pokutu 200 tisíc korun

Společnost Stavoka Kosice, a.s. porušila zákon o odpadech. Nakládala s odpady v zařízeních, ve kterých je to zakázáno nebo není povoleno a předala odpad osobě, která není k jeho převzetí podle zákona oprávněna. Inspektoři České inspekce životního prostředí z Hradce Králové jí za to uložili pokutu 200 tisíc korun.

Společnost Stavoka Kosice, a.s. nakládala na pozemku v k. ú. Prasek s 10 tisíci m3 odpadní výkopové zeminy, která vznikla ze stavby kanalizace v obci Prasek. Využila ji v rámci rozsáhlé terénní úpravy pozemku v k. ú. Prasek. Soustřeďovala také 5 tisíc m3 odpadní výkopové zeminy ze stavby kanalizace a ČOV v obci Smržov na pozemcích v k. ú. Lejšovka a 210 m3 odpadní výkopové zeminy ze stavby kanalizace a ČOV v obci Kasalice na pozemku v  k. ú. Kasalice. Pro odpadní výkopovou zeminu ale neměla zajištěno žádné využití. Ani jeden z výše uvedených pozemků nebyl určen k nakládání s odpady. Dalšího porušení zákona se firma dopustila tím, že na základě ústní dohody předala fyzické osobě nepodnikající minimálně 700 m3 odpadu vzniklého ze stavby kanalizace a ČOV, který byl následně využit k terénní úpravě pozemků v k. ú. Kasalice.

„Na základě zákona o odpadech je inspekce povinna uložit právnické osobě, která nakládala s odpady v zařízeních, ve kterých je nakládání s odpady zakázáno nebo není povoleno, pokutu a to až do výše padesáti milionů korun. Navíc základní povinností původce odpadu je, aby odpady, které sám nedokáže využít nebo odstranit v souladu se zákonem, převedl do vlastnictví pouze osobě oprávněné k takovému převzetí,“  řekl Lukáš Trávníček, ředitel Oblastního inspektorátu ČIŽP v Hradci Králové.

Společnost Stavoka Kosice, a.s. se proti rozhodnutí ČIŽP odvolala, Ministerstvo životního prostředí ho však potvrdilo a sankce nabyla 1. 4. 2020 právní moci.

23.06.2020 19:45

Připomínky: Věcný záměr energetického zákona

Věcný záměr energetického zákona je předkládán na základě Legislativního plánu vlády ČR a vychází z tezí, které byly předloženy vládě v říjnu 2019. Nutnost nové koncepce právní úpravy v energetickém sektoru ve formě zákona vyplývá z vývoje energetické legislativy EU, stávajícího energetického zákona a z vývoje energetického trhu.

 

Dokument ke stažení:

23.06.2020 19:36

Ministři EU: Zelená dohoda má přinést odolnější a udržitelnější Evropu

Ministři životního prostředí členských států EU dnes prostřednictvím neformální videokonference diskutovali o tom, jak mohou iniciativy v rámci Zelené dohody pro Evropu pomoci obnově pandemií ochromené ekonomiky a budování odolnější a udržitelnější Evropy. Hovořili i o nedávno zveřejněném Plánu obnovy a jeho roli při zajištění investičního prostředí podporujícího zelený růst a zaměstnanost. ČR na jednání zastupoval náměstek Ministerstva životního prostředí Vladislav Smrž.

Z pohledu současného dění bylo nejaktuálnějším tématem projednání Plánu obnovy po pandemii COVID-19. ČR při něm zmínila i své nedávné prohlášení o provázanosti ekonomické obnovy EU a Zelené dohody pro Evropu. Současně upozornila na nutnost přizpůsobit opatření pro obnovu jednotlivých členských států. „Pandemie byla obtížným testem pro nás všechny, ale její dopady nejsou symetrické. Opatření pro obnovu proto bude třeba přizpůsobit jednotlivým členským státům, a dokonce jednotlivým odvětvím,“ uvedl náměstek ministra Vladislav Smrž.

Pro ČR bude zásadní využít prostředky z Plánu obnovy na investice v oblastech „zelené infrastruktury“, čisté mobility, renovace budov, zvyšování energetické účinnosti, podpory nízkoemisních zdrojů energie či oběhového hospodářství. „Potřeba budou také masivní investice do adaptačních opatření, která se zaměří zejména na boj se suchem a na obnovu lesů,“ dodal náměstek Smrž.

Obnovu po pandemii COVID-19 vidí ministři životního prostředí EU v souvislosti s hlavními iniciativami Zelené dohody, mezi něž patří návrh evropského právního rámce pro klima. Dle ČR by návrh neměl v tuto chvíli překračovat rámec toho, co již bylo dohodnuto Evropskou radou a stanovovat nové cíle nebo předjímat nadcházející debaty týkající se možného navýšení cíle v oblasti klimatu do roku 2030. Diskuze o tomto navýšení mohou začít až poté, co Evropská komise zveřejní posouzení jeho dopadu, a to nejen na EU jako celek, ale na jednotlivé členské státy.

Důležitou iniciativou je i strategie EU na ochranu biodiverzity, která byla zveřejněna v květnu tohoto roku. Ministři členských států se na jednání shodli, že obnova biodiverzity a přírodních ekosystémů je klíčem k posílení naší odolnosti, předcházení vzniku a šíření budoucích nákaz.

Zelená dohoda zároveň vyvolala debatu o oběhovém hospodářství, k němuž byl v březnu tohoto roku vydán nový akční plán. Česká republika během jednání upozornila, že evropská pravidla pro odpady a obaly jsou poměrně nová a k nim přibyla ještě čerstvější směrnice pro jednorázové plasty. Současně ale vyzvala Komisi ke stanovení podmínek pro vytvoření trhu s druhotnými surovinami v EU, což by podpořilo prorecyklační politiku nejenom v České republice, a ke zlepšení její surovinové bezpečnosti.

23.06.2020 19:34

Legislativní novinka: Vyhláška č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „Ministerstvo“) připravilo vyhlášku č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov (dále jen "vyhláška č. 264/2020 Sb.“), která nahradí vyhlášku č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“).

Přípravou této vyhlášky Ministerstvo reagovalo na nezbytnost implementace nové směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/844 ze dne 30. května 2018, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov a směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti. Tato směrnice nově upravuje např.  výpočet energetické náročnosti, klade větší důraz na dosažení kvalitního vnitřního prostředí v budovách při snižování energetické náročnosti.

Vyhláška 264/2020 Sb., dále upravuje požadavky na tzv. budovy s téměř nulovou spotřebou energie (BTNSE). Současné nastavení parametrů BTNSE neodráží dosažený stavebně-technologický vývoj a významně se odchyluje od parametrů BTNSE stanovených v doporučení Komise (EU) 2016/1318 o pokynech na podporu budov s téměř nulovou spotřebou energie a osvědčených postupů k zajištění, aby do roku 2020 byly všechny nové budovy budovami s téměř nulovou spotřebou energie.

Některé další úpravy byly navrženy na základě praktických zkušeností s aplikací současného znění platné vyhlášky. Cílem těchto úprav je zejména zvýšení kvality a kredibility průkazu energetické náročnosti budovy, porovnatelnosti výsledků výpočtu energetické náročnosti budov, aktualizace v důsledku technického vývoje, rozšíření energeticky úsporných opatření, změny energetického mixu ČR a přiblížení průkazu energetické náročnosti budov široké veřejnosti.

Vyhláška č. 264/2020 Sb. byla zveřejněna ve Sbírce zákonů dne 5. června 2020 a vstupuje v platnost dnem 1. září 2020, čímž dojde ke zrušení současné platné vyhlášky. Vyhlášku č. 264/2020 Sb. je možnost nalézt zde.

23.06.2020 16:16

5. ročník konference Povinnosti v podnikové ekologii – 24. 11. 2020

Největší tradiční akce pro podnikové ekology. Nabitý program, nové odpadové zákony, živý on-line přenos... Konference bude! Registrace do konce června s first minute slevou 15 %!

 

 

 

Program konference:

 

 

I. panel
Odpady v podniku

 • Nový odpadový zákon a jeho prováděcí předpisy v podnikové ekologii (Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl - MŽP)
 • Zákon o výrobcích s ukončenou životností ve vztahu k podnikové ekologii (Mgr. Ing. Ladislav Trylč - MŽP)
 • Pozitivní a negativní dopady balíčku nových zákonů pohledem podnikové ekologie (Ing. Petr Šulc - Sfe consulting s.r.o.)
   

 

 

II. panel
Chemické látky

 

 • Nejdůležitější změny v evropské legislativě CHLS pro podnikové ekology (Ing. Oldřich Petira, CSc. - expert CHLS, nezávislý poradce)
 • Novela zákona č. 258/2000 Sb. a nové povinnosti v praxi (Ing. Radka Vokurková - Consulteco s.r.o)
 • Nařízení REACH a CLP ve firmě - základní povinnosti (Ing. Lenka Lišková - Výzkumný ústav organických syntéz a.s.)
   

 

 

III. panel
Cirkulární ekonomika v průmyslu

 

 • Stavění mostů mezi státní správou a podnikovou ekologií (Mgr. Vojtěch Pilnáček - Asociace progresivních podnikových ekologů (APPE))
 • Cirkulární ekonomika v podnikové ekologii (Ing. Cyril Klepek - CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o.)
 • Cirkulární dotace v průmyslu (Mgr. Michala Pešková - MIDA Consulting s.r.o.)
   

 

IV. panel
Vodohospodářství

 

 • Principy vodního zákona a jeho "suchá" novela z hlediska průmyslu (Jaroslava Nietscheová, prom. práv. - Povodí Vltavy)
 • Odpadní vody a požadavky jednotlivých správ aneb jak nakládat s vodami a neporušovat předpisy (Ing. Václav Kuncl - INISOFT Consulting s.r.o.)
   

 

 

 

V. panel
Ovzduší

 

 • Nejasnosti při výpočtech emisí pomocí emisních faktorů - návrh možných řešení (Ing. Zbyněk Krayzel - specialista a poradce v oblasti ochrany ovzduší)
 • Nejčastější chyby při ohlašování souhrnné provozní evidence (Ing. Pavel Machálek - ČHMÚ)
 • Povinnosti provozovatelů vyplývající z krajských programů na zlepšování kvality ovzduší (Mgr. Ondřej Perlík - Environmental Technologies, s.r.o.)
   

 

Moderátor konference:

Ing. Tomáš Lank - expert na ŽP a podnikovou ekologii (UJEP Ústí nad Labem)

Termín a místo konání:

24. listopadu 2020, Top hotel Praha

Partneři konference:

INISOFT Consulting s.r.o., Consulteco s.r.o, Envipon s.r.o., CYRKL Zdrojová platforma, s.r.o., MIDA Consulting s.r.o.

Cena:

do konce června 2020: 3392 Kč

od 1. července 2020: 3990 Kč

Bližší informace a registrace: www.konferenceppe.cz

 

Kontakt: Ing. Kristýna Lanová, lanova@dashofer.cz, tel.: 222 539 345

 

 

 

 

23.06.2020 15:26

Přehodnocení směrnice EU o čistírenských kalech

Evropská komise zahájila do 25. srpna 2020 veřejnou konzultaci v rámci „roadmap“ pro přehodnocení směrnice EU o čistírenských kalech (86/278).

Tato první konzultace umožňuje vstup týkající se cílů tohoto přehodnocení, na ní bude navazovat druhá rozsáhlá konzultace o využívání kalů z čistíren odpadních vod v zemědělství, která bude otevřena na konci roku 2020. Plán navržený Komisí zdůrazňuje, že cílem směrnice je podpořit využívání čistírenských kalů v zemědělství za bezpečných podmínek, přičemž hlavním cílem je dosažení souladu s akčním plánem oběhového hospodářství EU, Green Deal, strategií biohospodárství a strategií „Farm-to-Fork“, kdy hlavním cílem je opětovné získávání živin (citován fosfor). Je třeba vzít v úvahu „kontaminanty vzbuzující obavy (např. organické chemikálie, jako jsou léčiva a jejich zbytky, PAH a PFAS, prostředky personální péče a mikroplasty)“. Tato konzultace umožňuje vložit definici účelu a rozsahu přehodnocení směrnice o čistírenských kalech. Očekává se, že směrnice projde zásadní rekonstrukcí už i s ohledem na rychlý vývoj národní legislativy v řadě států EU. Bylo by vhodné, aby i české profesní subjekty a jednotlivci zaujaly v rámci konzultace svá stanoviska.

Veřejná konzultace EU otevřená do 25. srpna 2020 2020 “Sewage sludge use in farming – evaluation” (Roadmap). Vstupem může být jednoduchý textový příkaz (max. 4 000 znaků) nebo nahrání dokumentu.

 

Odkaz: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12328-Evaluation-of-the-Sewage-Sludge-Directive-86-278-EEC-

 

 

Zdroj/Autor: Miroslav KOS, SMP CZ, a. s.

19.06.2020 19:39

Výbory ECHA doporučují omezení podskupiny PFAS (per- a polyfluoroalkylované látky)

Výbor pro socioekonomickou analýzu (SEAC) podpořil návrh Norska omezit používání kyseliny perfluorohexan-1-sulfonové (PFHxS), aby se zabránilo jejímu používání jako náhrady za látku PFOA, která bude od července zakázána.

Na svém červnovém zasedání Výbor SEAC přijal konečné stanovisko, kterým podpořil návrh na omezení výroby nebo uvádění na trh PFHxS (perfluorohexane sulfonic acid), jejích solí nebo příbuzných látek ve směsích a předmětech. Navazuje tak na stanovisko Výboru pro posuzování rizik (RAC) z března 2020.

Výbor SEAC dospěl k závěru, že očekávané přínosy a náklady pro společnost z návrhu na omezení PFHxS jsou přiměřené, a proto by byly nejvhodnějším celoevropským opatřením k řešení zjištěných rizik pro životní prostředí.

Cílem navrhovaného omezení je zabránit nahrazení PFOA (perfluorooctanoic acid), která má být zakázána od 4. července 2020 podle nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách (POPs), podobně byla již vyloučena také PFOS (perfluorooctane sulfonic acid). Po přijetí návrhu by se snížily emise do životního prostředí z výrobků a směsí dovážených do EU/EHP (např. z textilií odpuzujících vodu), byla by minimalizována expozice budoucích generací PFHxS a zabránilo by to další nevratné kontaminaci pitné vody.

Po přijetí návrhu SEAC budou stanoviska výborů RAC i SEAC zaslána Evropské komisi, která společně s členskými státy EU o návrhu rozhodne.

Výbory RAC a SEAC na svých jednáních v červnu projednaly rovněž další návrhy na omezení, žádosti o povolení, expoziční limity na pracovišti (OEL) a harmonizované klasifikace a označení. Hlavní závěry byly:

 • Oba výbory podpořily návrh ECHA na omezení záměrně přidaných mikroplastů; šedesátidenní konzultace k návrhu stanoviska SEAC by měla být zahájena počátkem července 2020.
 • Oba výbory podpořily návrh ECHA omezit uvádění na trh kyanamidu vápenatého, který je používán jako hnojivo. Šedesátidenní konzultace k návrhu stanoviska SEAC začne dne 24. června 2020.
 • Výbor SEAC odsouhlasil svůj návrh stanoviska k návrhu Francie a Švédska omezit látky senzibilizující pokožku používané v textiliích, kožených a kožešinových výrobcích, poprvé uváděných na trh. Šedesátidenní konzultace k návrhu stanoviska SEAC začíná dne 24. června 2020.
 • Oba výbory přijaly také stanoviska k žádostem o povolení pro použití chromanu sodného, oktylfenol-ethoxylátů a použití nonylfenol-ethoxylátů.
 • V reakci na žádost Evropské komise RAC přijal svá stanoviska k vědeckému hodnocení limitních hodnot expozice na pracovišti (OEL) pro olovo a jeho sloučeniny a pro diisokyanáty.
 • Výbor RAC přijal 11 stanovisek k harmonizované klasifikaci a označování.

 

Podrobné informace o závěrech výborů RAC a SEAC jsou k dispozici v příloze aktuality.

Co je PFHxS?

PFHxS je ve světě jednou z nejčastěji zjištěných perfluorovaných látek (PFAS) ve vzorcích lidské krve. Je velmi perzistentní a velmi bioakumulativní a vyskytuje se v životním prostředí po celém světě. Látka byla zjištěna i u volně žijících živočichů v odlehlých oblastech jako je Arktida.

Používá se například při úpravě textilií proti skvrnám a jako odpuzovač vody. Používání v průběhu let klesalo, současné roční emise činí odhadem přibližně 0,42 tuny.

Norsko rovněž navrhlo zařadit tuto látku do Stockholmské úmluvy o perzistentních organických znečišťujících látkách, kde je v současné době přezkoumávána.

 

Dokument ke stažení:

Text celé zprávy ECHA [EN]

PFAS - pohodlí, ale za jakou cenu?

 

Zdroj: MPO

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE