Více času na podstatné

Konference APROCHEM 2023

18. - 19. října 2023, Hustopeče, hotel Amande

 

Konference tematicky pokrývá oblast řízení rizik a bezpečnosti. Zaměřuje se zejména na řízení průmyslových rizik a rovněž na rizika při správě regiónů, měst a obcí. Konference odráží význam výzev vyplývajících ze změn ovlivňujících naši společnost v oblasti širokého spektra rizikového managementu (mezinárodní bezpečnostní situace, bezpečnost kritické infrastruktury v souvislosti s uplatňováním nových technologií, rozšiřováním energetického mixu o alternativní zdroje energie, změnami klimatu atd.).

 

Autoři mohou své texty publikovat po dohodě s redakcí v časopisu CHEMAGAZIN a v JOSRA. Časopis JOSRA je již indexována v databázi SCOPUS!

 

Tematické okruhy:
 • Posuzování a řízení rizik
 • Prevence závažných průmyslových havárií
 • Zkušenosti z odstraňování následků havárií
 • Rizika související s nanomateriály (např.ve vztahu k potravinám)
 • Rizika vyplývající z nových výzev (změna klimatu, nástup chytrých technologií, využití alternativních zdrojů energie a dopady geopolitických změn)
 • Bezpečnost a hygiena práce
 

 

Program:

 
Čas

APROCHEM

Středa 18. 10. 2023 dopoledne 10,00 – 13,30 hod.

Číslo příspěvku
10,00 Zahájení
Ing. Jiří Študent, CEMC, z.s.
 
10,30 Problematika hašení zařízení s Li-baterií z pohledu HZS ČR
plk. Ing. Jan Karl, plk. Ing. Jan Karl, Technický ústav požární ochrany, GŘ HZS ČR

S rozvojem elektromobility a velkého rozvoje využívání Li-baterií všude kolem nás, je nutné, aby se i hasiči patřičně připravili na možnost zásahu s Li-bateriemi, které mají specifický způsob hoření a chování při hašení. Technický ústav požární ochrany se zabývá a shromažďuje možné způsoby efektivního hašení a provedení ideálního zásahu na zařízení/vozidlo s Li baterií. Možné způsoby testujeme a rádi bychom Vám tímto příspěvkem představili dosavadní poznatky z této oblasti.
001
11,30 Spolupráce provozovatele objektu zařazeného do skupiny B s veřejností
nprap. Bc. Miloš Mužík, HZS Středočeského kraje, Územní odbor Mělník

Příspěvek se z valné části věnuje spolupráci provozovatele jednoho z mnoha objektů zařazeného do skupiny B se specifickou skupinou obyvatelstva. S přípravou žáků 8. a 9. tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií ve Středočeském kraji, a to formou celokrajské soutěže "Výzva pro chemika". Posluchačům budou prezentovány praktické zkušenosti s přípravou a průběhem soutěže a uvedeny přínosy pro samotného provozovatele.
002
12,00 Přestávka  
12,30 Připravenost provozovatele objektu zařazeného do skupiny B na závažnou havárii
kpt. Mgr. Adam Hendrych, HZS Středočeského kraje, Územní odbor Mělník

Příspěvek se věnuje připravenosti provozovatele jednoho z mnoha objektů zařazeného do skupiny B na závažnou havárii ve vazbě na své okolí. Posluchači budou s přispěním vydatného fotografického doprovodu stručně seznámeni s přípravou, průběhem a vyhodnocením cvičení za účasti provozovatele a složek integrovaného záchranného systému při ověřování vybraných částí vnitřního i vnějšího havarijního plánu.
003
13,00 Pohyb kontaminantů v podzemních vodách
Mgr. Petr Nakládal

Prezentovány budou specifika pohybu kontaminantů jak organického tak anorganického původu v horninovém prostředí. Součástí přednášky bude také vysvětlení jejich interakce s horninovým prostředím, včetně základních principů sanace.
004
13,30 Přestávka: oběd  
15,00
15,30

Exkurze - Společnost Fosfa

Exkurze - Bioplynová stanice Bořetice

Pozn.: autobusy označené cílovou destinací odjíždějí z parkoviště od hotelu Amande (z boku u vchodu)

 
19,00 Společenský večer  
 
Čas

APROCHEM

Čtvrtek 19. 10. 2023 dopoledne 9,00 – 15,30 hod.

Číslo příspěvku
9,00 Aktuální změny vyhlášky č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku
Ing. Martina Pražáková, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.; Ing. Zuzana Machátová, MŽP

Příspěvek přináší stručný přehled změn vyhlášky č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku. Tato důležitá prováděcí vyhláška k zákonu č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií), byla v nedávné době změněna vyhláškou č. 244/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku, s účinností od 23. srpna 2023.
005
9,30 Informace o projektu zaměřeném na nástroje spolehlivosti a optimalizace činnosti lidského činitele
Ing. Vilém Sluka; Ing. Martina Pražáková; doc. Ing. Tomáš Dosoudil, CSc.; RNDr. Stanislav Malý, Ph.D., DBA; Ing. Veronika Mikošková; Mgr. Linda Vachudová, Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.

Příspěvek poskytne informace o řešení projektu Odborného pracoviště pro prevenci závažných havárií (OPPZH) VÚBP, v. v. i., který je zaměřený na aspekty spolehlivosti lidského činitele ve vybraných pracovních systémech s nebezpečnými chemickými látkami. Cílem projektu je posílení znalostní základny a informovanosti směřující ke zvýšení bezpečnosti v pracovních systémech, kde selhání lidského činitele může způsobit závažné následky na zdraví a životech lidí, majetku a životním prostředí.
006
10,00 Chorobné hromadění CHL a trestná činnost jako příčina potenciálních hrozeb SEVESO objektů?
Ing. David Křivánek, VUT v Brně

Tento příspěvek popisuje základní příčiny vzniku míst s kumulací velkého množství nebezpečných látek a nezbytné postupy pro bohužel stále častější typ zásahu složek IZS (integrovaného záchranného systému) v souvislosti s nálezem velkého množství nebezpečných látek, které představují nebezpečí pro zasahující složky i pro okolní obyvatelstvo. Otevírá odbornou diskuzi, zda je nový potenciální objekt Seveso (zahrnující fyzické osoby) řešením.
007
10,30 Přestávka  
11,00 Poučení z mimořádných událostí
Ing. Petr Charvát, ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.

Informace o mimořádné události jako zdroj důležitého poučení k zamezení její opakování.
008
11,45 Proč vysychá krajina
RNDr. Jaroslav Rožnovský, CSc., Mendelova univerzita Brno
009
12,15 Přestávka: oběd  
13,00 Zásobník plynu: garant fyzické bezpečnosti dodávek
Zbyněk Pokorný, RWE Gas Storage CZ, s.r.o.

Zásobníky plynu jsou jediným skutečným garantem fyzické bezpečnosti dodávek plynu na daném trhu a hrají klíčovou roli při poskytování flexibilty dodávek. Existují různé typy zásobníků, v České republice se spoléháme především na vytěžená plynová ložiska. Skladovací kapacity jsou nabízeny v transparentních on-line aukcích a využívány jak dodavateli plynu, tak i čistými obchodníky. Každý ukladatel sleduje jinou strategii vtláčení a těžby. Provozovatelé zásobníků plynu svým zákazníkům nabízejí širokou paletu dodatečných skladovacích služeb.
010
13,30 Příprava na NIS 2, aneb těžko na cvičišti, lehko na bojišti
Jan Kozák, AXENTA a.s.

NIS2 není rozhodně revolucí. Jedná se spíše o přirozenou evoluci již stávající směrnice. Zásadní je rozšíření počtu subjektů, na které budou nově kladeny požadavky na zajištění kybernetické bezpečnosti.
V rámci přednášky Vás neseznámíme s jejím kompletním zněním – to není cílem a bylo by to na dlouhé večery, ale shrneme to podstatné. Co Vám naopak ukážeme a o čem se společně pobavíme, je způsob, jak některé požadavky NIS2 řešit a jak v tomto může pomoci SOC (Bezpečnostní dohledové centrum) a technologie pro monitoring kybernetické bezpečnosti.
011
14,15 Vužití AI v rizikovém managementu
Michal Čermák, CEO Cermitech, spol. s r.o.
012
15,00 Diskuse - Certifikovaný kurz pro rizikové manažery
Ing. Jiří Študent, CEMC, z.s.
 
 

Vědecká rada (v jednání):

 • prof. Ing. František Babinec, CSc., RISCO
 • RNDr. Stanislav Malý, Ph.D., VÚBP
 • prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc., VÚBP, v.v.i., Regionální kancelář Ostrava
 • prof. Ing. František Božek, CSc., UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení Uherské Hradiště
 • prof. Dr. Ing. Aleš Bernatík, VŠB-TUO, Fakulta bezpečnostního inženýrství
 • doc. Ing. Michal Simon, Ph.D., Fakulta strojní, Západočeská univerzita v Plzni

 • Ing. Josef Petr, PhD., odborně způsobilá osoba pro požární ochranu
 

Přípravný výbor (v jednání):

 • Ing. Jiří Študent, st., CEMC
 • Ing. Luboš Kotek, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky, OPTEMA
 • Ing. Pavel Dobeš, PhD., VŠB, Katedra ochrany obyvatelstva

 

Přihlášky:

Cirkulář

Důležité termíny:

Termín konání: 18. - 19. 10. 2023

Přihlášky příspěvků: do 31. 8.

Plné texty (do sborníku): do 15. 9.

Přihlášky účasti: do 15. 9.

     

 

Pořadatel:

České ekologické manažerské centrum, z. s.

28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10

www.cemc.cz, cemc@cemc.cz

Tel.: 274 784 417

IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 27534061/0100