Více času na podstatné

Informace pro autory

 

Přihlášky příspěvků lze zasílat do naplnění kapacity - přihlašovací formulář naleznete ZDE. Úspěšné odeslání přihlášky je automaticky potvrzeno. Zhruba měsíc před konáním konference bude na těchto stránkách zveřejněn předběžný program . Autoři příspěvků budou požádáni, aby zkontrolovali správnost informací uvedených v programu.

 

Abstrakta (souhrn) přednášek – stručný souhrn obsahu přednášky i vývěsky je nedílnou součástí přihlášky příspěvků, rozsah textu max. 500 znaků (včetně mezer). Abstrakt bude zahrnut do tištěného programu konference.

 

Plné texty přednášek – autory všech příspěvků, tj. přednášek, krátkých sdělení a vývěsek, žádáme o včasné předání graficky upraveného plného textu příspěvku v elektronické podobě (MS Word) nejpozději do 15. 10. 2024. Po tomto termínu nemůžeme garantovat jejich zařazení do elektronického sborníku, který obdrží účastníci konference při registraci.

 

Grafická úprava textu - příspěvky před zařazením do sborníku konference neprocházejí redakční a ani grafickou úpravou, při jejich psaní můžete využít tuto šablonu.

 

Pro případ nejasností uvádíme detailní popis formátování:

Formát A4, horní a dolní okraj stránky 2,5 cm, pravý a levý okraj 1,5 cm, veškeré písmo Ariel, jednoduché řádkování, zarovnání (až na výjimky) do bloku. Hned od horního okraje stránky uveďte: Název příspěvku (tučně, velikost 14 bodů, vystředit), na novém řádku za sebou uveďte plná jména autorů, vč. organizace a kontaktních údajů (tučná kurzíva, 12 bodů, vystředit). Pozn.: Přednášejícího, pokud to není první autor, označte podtržením, u kontaktů uveďte min. e-mail.
Vynechat řádek, následuje nadpis Souhrn (tučně kurzíva, 12 bodů), na novém řádku vlastní text souhrnu (11 bodů, kurzíva). Za souhrnem vynechat řádek.
Názvy kapitol (tučně, 12 bodů, zarovnání vlevo), vlastní text kapitoly (11 bodů, řádkování jednoduché). Mezinadpisy (11 bodů, tučná kurzíva, zarovnání vlevo). Popisky tabulek a obrázků (11 bodů, tučná kurzíva na střed).

 

Prezentace – je nutné předat přítomné obsluze nejpozději 5 minut před začátkem sekce, do které je zařazena přednáška. Pokud si nepřejete publikovat prezentaci po skončení konference v online sborníku, prosím upozorněte obsluhu na tuto skutečnost již při nahrávání prezentace.

 

Pro vlastní prezentaci přednášky mají přednášející (pokud není uvedeno jinak) k dispozici 15 minut a 5 minut je vyhrazeno pro diskusi. Ve spolupráci s předsedajícími sekcí se budeme snažit o maximální dodržování vyhlášeného časového rozvrhu.

 

Přednáškové místnosti budou vybaveny dataprojektory, včetně notebooků. Použití vlastního notebooku je možné, funkčnost propojení je třeba na místě ověřit ve spolupráci s technikem a současně je nezbytné poskytnout prezentaci obsluze pro další zpracování na DVD.


Vývěsky – formátu A0 (na výšku) budou přichyceny lepicí páskou na tvrdý podklad (sklo). Vystaveny budou po celou dobu konference před hlavním sálem. V programu bude vymezen časový prostor („Autorská prezentace vývěsek“), kdy by autoři měli být přítomni u své vývěsky. Pokud vývěsku v elektronické verzi obdržíme do 31. 8. 2022 bude rovněž zařazena do elektronického sborníku.

 

Účast autorů - autoři se rovněž přihlašují k účasti na přihlašovacím formuláři  v termínu do 30. 9. 2024. Na konferenci musí být přihlášen a osobně přítomen alespoň jeden z autorů příspěvku, anebo jím pověřená osoba. Jednacím jazykem je čeština a slovenština. Zahraniční hosté jsou srdečně zváni, tlumočení však organizátor nezajišťuje, prezentace příspěvků v angličtině je možná. Za neodpřednášenou přednášku nebo nevystavený poster bude dodatečně autorovi fakturován poplatek 1000 Kč (bez DPH) za zařazení příspěvku do programu a jeho uveřejnění ve sborníku.

 

Recenze – organizátor konference nemá námitek, aby autoři nabídli svůj příspěvek z konference k uveřejnění v některém recenzovaném časopise. Příspěvky ze symposia ODPADOVÉ FÓRUM, pokud autoři projeví zájem a příspěvek úspěšně projde recenzním řízením, mohou být uveřejněny v časopisu WASTE FORUM, který je indexován v databázi SCOPUS.

V případě příspěvků z oblasti rizikového managementu, po dohodě s redakcí, mohou autoři publikovat v recenzovaném časopisu JOSRA (Časopis výzkumu a aplikací v profesionální bezpečnosti), který je již indexován v databázi SCOPUS".

V případě příspěvků s chemickým zaměřením, po dohodě s redakcí, mohou autoři publikovat v časopisu CHEMAGAZIN.

 

Komerční přednášky, krátká sdělení jsou za úplatu možné. Rozsah možností firemní prezentace je široký, stejně jako cenové rozpětí (více ZDE). Rozhodně není možné komerční sdělení prezentovat jako odbornou přednášku či vývěsku. V případě porušení této zásady bude dodatečně fakturována příslušná částka podle výše zmíněného ceníku.