Více času na podstatné

Symposium ODPADOVÉ FÓRUM 2023

Výsledky výzkumu a vývoje pro průmyslovou a komunální ekologii

17. - 19. října 2023, Hustopeče, hotel Amande

 

17. ročník symposia pokračuje v prezentaci výsledků výzkumných projektů z celé oblasti průmyslové a komunální ekologie. Novinkou je, že od letošního ročníku chceme věnovat zvýšenou pozornost jedné významné skupině odpadů formou souběžně probíhající samostatné konference. Letos touto skupinou odpadů budou Odpady ze a pro stavebnictví (více ZDE).

 

Symposium je určeno:

 • K prezentaci aktuálních výsledků aplikovaného výzkumu z celé oblasti průmyslové a komunální ekologie;
 • Pro zástupce podnikatelské sféry a veřejné správy, aby se seznámili s výzkumnými tématy a projekty s cílem eventuálního převzetí nebo rozvinutí dosažených výsledků v praxi;
 • K seznámení představitelů výzkumné obce s potřebami reálného „podnikového života“ a případnému navázání spolupráce.

 

Tematické okruhy:

Odpady
 • Systémové otázky odpadového hospodářství
 • Materiálové, biologické a energetické využití odpadů
 • Nebezpečné odpady, odstraňování odpadů
 • Sanace ekologických zátěží a  následků havárií
Věda a výzkum pro oběhové hospodářství
 • Šance a bariéry cirkulární ekonomiky
 • Nové zdroje surovin a energie
 • Inovativní technologické postupy a inovativní technologie
 • Nové materiály a jejich aplikace (bio- a nanomateriály)
Voda
 • Čištění průmyslových odpadních vod
 • Získávání cenných látek z odpadních vod
 • Recyklace vody
 • Nakládání s kaly, kapalné odpad
Ovzduší
 • Čištění odpadních plynů a spalin
 • Snižování a měření emisí
 • Doprava a lokální zdroje
 • Kvalita ovzduší a zdravotní rizika

 

Symposium je pořádáno v úzké spolupráci s elektronickým recenzovaným časopisem WASTE FORUM jako jeho mediálním partnerem. Prezentované příspěvky, které doporučí redakční rada, budou při souhlasu autorů za zvýhodněných podmínek uveřejněny v tomto časopisu, který byl úspěšný v žádosti o zařazení do databáze SCOPUS.

 

PROGRAM:

 
čas Úterý 17. 10. 2023 odpoledne 13,00 – 17,40 hod.
Sekce Voda a ovzduší
číslo příspěvku
13,00 Využití technologie Caviplasma pro účinnou degradaci organických mikropolutantů ve vzorcích vody
Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D., doc. Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D., Mgr. Jan Čech, Ph.D., Mgr. Radek Horňák, Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta; prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc., Ing. Eliška Maršálková, Ph.D., Ing. Klára Odehnalová, Ph.D., Botanický ústav, AV ČR; doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství

Oxidační technologie Caviplasma využívá aktivní specie (peroxidy, hydroxylové radikály a ozon) a UV záření v prostředí hydrodynamické kavitace k účinnému odbourávání organických polutantů ve vodách. Technologie byla úspěšně aplikována na širokou škálu organických látek, včetně pesticidů (fungicidů, insekticidů) a léčiv (cytostatik, psychofarmak, antibiotik, hormonální antikoncepce, apod.).
112
13,20 Odstranění mikroorganismů z vody pomocí technologie Caviplasma s využitím hydrodynamické kavitace
Mgr. Radek Horňák, doc. Mgr. Pavel Sťahel, Ph.D., Mgr. Jan Čech, Ph.D., Mgr. Ing. Lubomír Prokeš, Ph.D., Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta; prof. Ing. Blahoslav Maršálek, CSc., Ing. Eliška Maršálková, Ph.D., Ing. Klára Odehnalová, Ph.D., Botanický ústav AV ČR; doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
113
13,40 Degradace vybraných organických kyselin pomocí ozonizace
Ing. Anna Sears, Ing. Quynh Trang Nguyenová, Ing. Pavel Kůs Ph.D., Ing. Thi Minh Do, Mgr. Semen Gogulin, Centrum výzkumu Řež

Tato studie je zaměřená na zhodnocení efektivity ozonizace jako pokročilého oxidačního procesu pro rozklad komplexotvorných organických kyselin obsažených v kapalných radioaktivních odpadech. Jako reprezentativní příklady dekontaminačních a komplexačních činidel byly vybrány kyselina citronová, kyselina šťavelová a EDTA. Výsledky ukázaly, že kyselina šťavelová je nejcitlivější na degradaci ozonem při testovaných podmínkách. Celkově výsledky této studie poukazují na slibný potenciál ozonizace jako metody pro účinnou degradaci organických kyselin.
108
14,00 Využití membránových technologií v jaderné energetice a při zpracování odpadů
Pavel KŮS, Anna SEARS, Quynh Trang NGUYENOVÁ, Semen GOGULIN, Jan GUT, Thi Minh DO, Centrum výzkumu Řež

Membránové technologie jsou dlouho dobu známé, přesto jejich využití při zpracování kapalných radioaktivních odpadů a v jaderné energetice je relativně málo rozšířené. Předložený příspěvek ukáže několik typů membránových technologií a jejich využití při zpracování kapalných odpadů simulujících reálný radioaktivní odpad. Bude představeno jak použití mikrofiltrace a ultrafiltrace pro separaci železa a hliníku z technologické vody, tak použití reverzní osmózy pro získání čistého permeátu s vysokým obsahem kyseliny borité.
109
14,20 Odhad složení kalů v místě zpracování na základě evidovaných dat
Ing. Jaroslav Pluskal, Ing. Radovan Šomplák, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního inženýrství

Pro vyhodnocování indikátorů odpadového hospodářství je důležité krom monitorování množství odpadu sledovat také jeho kvalitu. V případě kalů, které jsou evidovány ve zvodnělé formě, je klíčovou surovinou sušina, na kterou by měly být indikátory navázány. Údaj o sušině je evidován pouze v místě produkce a skrze dopravní řetězec je tato informace ztracena. Cílem je získat odhady o složení kalu v místě zpracování a vyhodnocovat indikátory regionálně namísto celorepublikového průměru.
106
14,40 Příprava infrastruktury a studium separace rtuti v ÚJV Řež, a. s.
Ing. Martin Strejc, Ing. Martin Straka, Ph.D., doc. Ing. Tomáš Kozák, Ph.D., Ing. Tomáš Špirek, Ing. Radek Pošvař, Ing. Vojtěch Galek, ÚJV Řež, a. s., Západočeská univerzita v Plzni, GREEN ENERGY CONSULTING, s.r.o., Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Těžké kovy jsou skupinou chemických prvků s významným vlivem na životní prostředí, kde jedním z významných členů je rtuť a její sloučeniny. Dlouhodobým cílem Evropské unie je snížení ekologické zátěže lidské činnosti. Důsledkem je tedy snaha o minimalizaci emisí rtuti z průmyslových zdrojů, proto byla v ÚJV Řež, a. s. připravena infrastruktura pro laboratorní studium vlastností rtuti. Prezentovaný příspěvek shrnuje první výsledky nové inovativní metody pro separaci par rtuti z nosného plynu.
111
15,00 Využití kompozitní vodou smáčené membrány pro čištění surového bioplynu
Ing. Petra Wojnarová, Ing. Jiří Rusín, Ph.D., Dr. Panagiotis Basinas
Institut Environmentálních Technologií, VŠB – Technická Univerzita Ostrava, CEET


V posledních desetiletí čelí lidstvo vážné energetické krizi a hledání alternativních energetických zdrojů a udržitelných energetických systémů se stává stále aktuálnějším tématem v celosvětovém měřítku. Jedním z obnovitelných energetických zdrojů je i biomasa, respektive bioodpad, ze kterých lze procesem anaerobní digesce vyrobit bioplyn. Získaný bioplyn lze dále upgradovat na biomethan a ten následně distribuovat sítí zemního plynu jako CNG či LNG. Příspěvek představuje inovativní metodu separace methanu z bioplynu pomocí vodou smáčené kompozitní membrány.
120
15,20 Přestávka  
  Prezentace aktivit klastru WASTen  
16,00 Prezentace klastru 123
16,20 Představení projektu Hermia 124
16,40 Představení projektu Gastroodpady 125
17,00 Představení projektu kolektivního výzkumu - Thermo Value 126
17,20 Představení projektu kolektivního výzkumu - LCA analýza 127

 

Čas Čtvrtek 19. 10. 2023, dopoledne 10,00 – 12,00 hod.
Sekce Odpady a recyklace
Číslo příspěvku
9,00 Potenciál separace komunálního odpadu v obcích
Ing. Radovan Šomplák, Ph.D., Ing. Jaroslav Pluskal, VUT v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního inženýrství

Na základě zákona o odpadech č. 541/2020 Sb., mají obce povinnost dosáhnout minimálně 60% separace komunálních odpadu v roce 2025. Následně se limit zvyšuje o 5 % každých 5 let. Aktuálně obce v průměru separují okolo 40 % komunálních odpadů, takže je třeba u většiny obcí separaci významně navýšit. Příspěvek se zaměřuje na analýzu aktuálního stavu odpadového hospodářství jednotlivých obcí v ČR a identifikaci potenciálu pro navýšení jejich míry separace s ohledem na charakter obce a složení komunálních odpadů.
104
9,20 Sběr dat a plánování svozu komunálního odpadu s vazbou na jeho složení
Ing. Vlastimír Nevrlý, Ph.D., Ing. Radovan Šomplák, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav procesního inženýrství

Meziobecní svoz komunálních odpadů a jeho plánování představuje složitou matematickou úlohu kombinatorické optimalizace. Úloha musí zohledňovat strukturu dostupného vozového parku (počet vozidel a jejich kapacity pro jednotlivé frakce), požadované frekvence svozu u jednotlivých obcí a frakcí, pracovní dobu a dny a také produkci jednotlivých složek komunálního odpadu, která významně ovlivňuje svozové plány a nákladovost. Příspěvek představí obecný přístup k řešení na konkrétním regionu v ČR.
105
9,40 Metodika pro obce zaměřená na zvyšování třídění odpadů
Doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D., Ing. Eduard Bakoš, Ph.D., Masarykova unviverzita, Ekonomicko-správní fakulta, Institut pro udržitelnost a cirkularitu

Oběhové hospodářství je v současnosti světovým, ale především evropským fenoménem, který po přijetí zákona č. 541/2000 Sb., o odpadech stanovuje obcím specifické a ambiciózní dlouhodobé cíle pro odpadové a oběhové hospodářství související s tříděním komunálního odpadu (KO). Tyto cíle se staly právně závaznými a v současné době většina obcí v ČR zdaleka nedosahuje plánovaných hodnot třídění, přičemž již v roce 2025 by měly třídit alespoň 60 % KO. Proto Ministerstvo životního prostředí a odborníci z Masarykovy univerzity v rámci projektu CEV OOH (https://cevooh.cz/) připravili metodiku pro obce zaměřenou na zvyšování třídění komunálních odpadů koncipovanou jako komunikační a informační kampaň. Ta bude v příspěvku představena a diskutována včetně jednotlivých nástrojů kampaně.
110
10,00 Jak strategicky zadávat a propojovat cirkulární a sociální aspekty ve veřejné zakázce?
Jakub Váňa, Regina Hulmanová, Ministerstvo pro místní rozvoj
207
10,20 Autorská prezentace vývěsek
(spojovací chodba před Velkým sálem)
 
11,00 Kožedělné odpady včera, dnes a zítra
Prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

Kvalifikace odpadů podle zdroje a podle složení. Srovnání způsobů zpracování chromočiněných odpadů, skládkování, spalování, karbonizace, pyrolýza, kyselá a alkalická hydrolýza, vliv enzymového katalyzátoru, vyluhovací postupy, oxidační technologie. Aplikace produktů zpracovatelské technologie – zemědělství, stavebnictví, chemický průmysl, kosmetika, farmacie. Bezodpadová technologie.
102
11,20 Vývoj funkčních potravin hydrolýzou kvasnic s využitím odpadní syrovátky
Ing. Veronika Matůšů, PhD., doc. Ing. Jiří Pecha, PhD., Ing. Jakub Husár, prof. Ing. Karel Kolomazník, DrSc., Ing. Juan Carlos Beltrán Prieto M.Sc. PhD., Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky

Biomasa kvasinek druhu Sacharomyces cerevisiae a ji podobné, představují v lidské výživě dostupný a levný zdroj bílkovin. Perspektivní a dnes běžná metoda izolace bílkovin z cenných surovin je jejich hydrolýza. Cílem práce bylo navrhnout a ověřit optimální podmínky hydrolýzy kvasinek katalyzované kyselinou mléčnou s dosažením maximální výtěžnosti rozpustné bílkovinné sušiny. Experimentálně byly sledovány jak fermentační procesy syrovátky s přídavkem bakterií mléčného kvašení, tak filtrační charakteristiky finálních reakčních směsí. Současně byl sledován i vliv reakční teploty (100–140 °C) a možnosti dezintegrace kvasinek na výtěžnost celého procesu.
103
11,40 Recyklace solárních fotovoltaických panelů
Ing. Antonín Šperlich, Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Dlouhodobé trendy ukazují zvyšující se instalovanou kapacitu solárních fotovoltaických elektráren. S tím je však také spojena velká produkce vyřazených panelů. Odhadované množství odpadních panelů se předpokládá mezi 60 a 80 miliony tun celosvětově okolo roku 2050. Takto velké objemy odpadů mohou tvořit zajímavý zdroj cenných látek, ale také nutnost recyklace kvůli životnímu prostředí. Příspěvek má za cíl popsat možnosti recyklace panelů a jejich využití ke stavbě reálné recyklační linky.
101
12,00 Recyklace lithiových baterií - první rok provozu, ekonomická efektivita
Ing. Ivo Oktábec, Kovohutě Příbram nástupnická, a.s.

V rámci povoleného provozu recyklace lithiových baterií a jejich rozdružení na frakce je nově postavená linka recyklace provozována necelý rok, tj. od listopadu 2022. Za tu dobu byl kladen úkol nejen zkoumat a linku zlepšovat, ale hlavně najít uplatnění pro výstupní produkty, frakce a spočítat ekonomickou náročnost/návratnost takového provozu.
107
 
Vývěsky Číslo příspěvku
Eliminácia arzénu z podzemnej banskej vody – lokalita Zlatá Idka
Ing. Alexandra Bekényiová, PhD., Ing. Zuzana Danková, PhD., RNDr. Dušan Kúšik, PhD., Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Predmetom predkladanej práce bolo znížiť koncentráciu arzénu z vytekajúcej banskej vody pretekaním cez filtračné nádoby (naplnené sorbentmi) v in situ podmienkach. Adsorpčné in situ testy zatiaľ preukázali, že vzorky sorbentov síce nedokázali znížiť koncentráciu arzénu na požadovanú hodnotu pri danom prietoku banskej vody, ale účinnosť filtračnej nádoby sa menila hlavne v závislosti od pH a oxidačno redukčných podmienok. Vyhodnotené boli aj obsahy As v jednotlivých plodinách z blízkej záhrady dotknutej daným znečistením.
114
Röntgen difrakčná analýza vzoriek sedimentov z lokalít zaťažených banskou činnosťou.
RNDr. Erika Fedorová, PhD., Ing. Alexandra Bekényiová, PhD., Ing. Zuzana Danková, PhD., RNDr. Dušan Kúšik, PhD., Štátny geologický ústav Dionýza Štúra

Cieľom predkladanej štúdie je charakterizácia vzoriek sedimentov zo znečistenej lokality banskou činnosťou pomocou röntgen difrakčnej analýzy. Banské prostredie je vo všeobecnosti charakterizované rôznymi extrémnymi podmienkami a osobitnými asociáciami minerálov, ktoré sú v normálnych povrchových podmienkach nestabilné, alebo tvoria prechodné fázy, ktoré môžu byť environmentálne významné. Z rtg. analýz vyplynulo, že vo vzorkách prevažovali rôzne fázy oxihydroxidov železa, ktoré môžu byť potenciálnymi adsorbentmi kontaminantov.
115
Produkce bioplynu z odpadu ze zpracování použitého jedlého oleje
Ing. Markéta Bouchalová, Ph.D., Ing. Jiří Rusín, Ph.D., VŠB-TU Ostrava, CEET; Mgr. Sebastian Sikora, Organic Technology, s.r.o.

Výroba bioplynu a hnojiva ze surovin pocházejících ze zemědělství a z bioodpadů je jedním z příkladů oběhového hospodářství. V dnešní energeticky náročné společnosti má bioplyn vysoký potenciál při využívání obnovitelných zdrojů energie. Účinnost procesu anaerobní digesce (AD) závisí především na složení substrátu, mikrobiální struktuře a dalších podmínkách v reaktoru. Jelikož tuky (lipidy) mají nejvyšší teoretický anaerobní výtěžek methanu, jsou “mastné“ bioodpady z recyklace a jiného zpracování použitých jedlých olejů ceněným substrátem pro bioplynové stanice, zejména komunálního typu. V ČR se použité oleje dále využívají jako energetický zdroj v cementárnách a teplárnách, k výrobě hmot, které nahrazují ropné produkty a např. ve stavebnictví jako složky pro náhradu ropných maziv.
116
Posouzení proveditelnosti anaerobní digesce pro odpadní materiály produkované chovem hmyzu
Ing. Petra Wojnarová, Jiří Rusín, Panagiotis Basinas, VŠB-TU Ostrava, CEET; Luděk Poschmaier-Kamarád, IFA BOKU, Institut für Umweltbiotechnologie, Tulln an der Donau, Rakousko

Zájem o hmyz v potravinářském průmyslu se neustále zvyšuje. Důvodem je především jeho vysoký obsah bílkovin, tuků, vlákniny, vitamínů a minerálních látek. Hmyz se stává cennou surovinou i v oblasti medicíny, kosmetickém a textilním průmyslu. S rostoucí poptávkou o chov hmyzu celosvětově roste i počet tzv. hmyzích farem, a s tím souvisí i narůstající produkce biologického odpadu z jejich chovu. Jednou z možností zpracování tohoto vznikajícího odpadu je jeho zpracování v bioplynové stanici, kde může vhodně doplnit stávající surovinovou skladbu. Příspěvek uvádí výsledky 35-denní vsádkové anaerobní digesce odpadů ze tří nejčastěji chovaných druhů hmyzu v České republice.
117
Monitoring termálního režimu skládky tuhého komunálního odpadu pomocí dat leteckého dálkového průzkumu Země
Ing. Olga Brovkina, CSc., Mgr. Adam Bednařík, Ph.D., Mgr. Lukáš Fajmon, Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i.

Skládky odpadu mohou vykazovat změny povrchové teploty v důsledku různých faktorů, jako je rozklad odpadních materiálů a interakce s okolním prostředím. Sledování kontrastů povrchové teploty na skládkách může pomoci identifikovat oblasti aktivního rozkladu a potenciální „hotspoty“ produkce a emisí metanu. Vysoká přesnost a snadná interpretace termálních dat ze vzduchu představuje výkonný nástroj pro mapování povrchové teploty na relativně velkých plochách (pomocí letadel) nebo v malých cílených misích (pomocí dronů).
118
Vliv přípravy TiO2 na fotokatalytickou redukci CO2
Miroslava Filip Edelmannová, Martin Reli, VŠB-Technická univerzita Ostrava, CEET; Peter Nadrah, Slovenian National Building and Civil Engineering Institute, Slovinsko; Urška Lavrenčič Štangar, University of Ljubljana, Faculty of Chemistry and Chemical Technology, Ljubljana, Slovinsko; Kamila Kočí, VŠB-Technická univerzita Ostrava, CEET, Institut Environmentálních Technologií

Fotokatalytická aktivita oxidu titaničitého (TiO2) je hojně studována vzhledem k jeho potenciálnímu využití při sanaci životního prostředí a výrobě energie. Způsob přípravy TiO2 může výrazně ovlivnit jeho fotokatalytickou aktivitu a je třeba mu správně porozumět. Tato práce shrnuje nejnovější výzkum vlivu použitého prekurzoru pro přípravu TiO2 metodou sol-gel na jeho fotokatalytickou aktivitu. Práce pojednává o faktorech, které ovlivňují fotokatalytickou aktivitu, včetně krystalové struktury, povrchu a povrchových vlastností. Nadále se také zdůrazňuje význam optimalizace metody přípravy TiO2 pro konkrétní aplikace. Zjištění ukazují, že sol-gel TiO2 fotokatalytickou aktivitu lze zvýšit pečlivým výběrem prekurzoru a optimalizací procesu přípravy, což poskytuje slibný směr pro vývoj vysoce výkonných fotokatalyzátorů.
121
Využití fytoremediace při čištění antropogenně ovlivněných zemin
Sobková I., Kučerová R., Ujházy M., Drahorádová N., Takač D., Marcaliková L., Mudruňka J., VŠB-TU Ostrava

Práce je věnována sanaci kontaminované půdy s výskytem potenciálně toxických prvků (zinek, chrom, nikl, měď, arsen, olovo) pomocí fytoremediace. Pro tyto experimenty bylo vybráno konopí seté (Cannabis sativa), které je vhodné pro pěstování v podmínkách střední a severní Evropy. Z vybraných vzorků dopadla nejlépe rostlina označená č. 5, kdy u zinku došlo k odstranění 11 % ze vstupního vzorku půdy, u chromu toto odstranění činí téměř 75 %, u niklu došlo k odstranění 36 %, u mědi necelých 9 % a u arsenu téměř 36 %.
122

 

 

Vědecká rada konference:

Prof. doc. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D. Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava
prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.D. Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava
doc. Ing. František Šoukal Ph.D. Vysoké učení technické v Brně
doc. Ing. Jiří Kučerík Ph.D. Vysoké učení technické v Brně
prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc. European Science and Research Institute
doc. Ing. Emília Hroncová, PhD. European Science and Research Institute
Prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze
doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze
Ing. Jindřich Šulc, CSc. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Ing. Miroslav Richter, Ph.D. EUR ING. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
doc. Ing. Tomáš Hlinčík, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ing. Marek Staf, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ing. Michal Šyc, Ph.D. Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

 

Přihlášky:

Cirkulář

Důležité termíny:

Termín konání: 17. - 19. 10. 2023

Přihlášky příspěvků: do 31. 8.

Plné texty (do sborníku): do 15. 9.

Přihlášky účasti: do 15. 9.

     

 

Pořadatel:

České ekologické manažerské centrum, z. s.

28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10

www.cemc.cz, cemc@cemc.cz

Tel.: 274 784 417

IČO: 45249741, DIČ: CZ45249741

Číslo účtu: 27534061/0100