Více času na podstatné

10. ročník česko-slovenského symposia

Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství

 

18. - 20. března 2015, Hustopeče u Brna, hotel Centro.

 

O co při organizaci symposia zvláště jde a jaký je jeho cíl:

 

Jde o rozšíření kontaktů mezi výzkumnou sférou a praxí a o zprostředkování informací o výsledcích výzkumu pro podnikatelskou sféru a současně o informování výzkumných pracovníků o prakticky potřebných výzkumných tématech, kterými by se výzkum měl zabývat.

 

Symposium je určeno:
 • k prezentaci výsledků výzkumů v oblasti nakládání s odpady, prevence vzniku odpadů, sanací ekologických zátěží a dalších souvisejících oborech formou srozumitelnou a přínosnou široké odborné veřejnosti,
 • pro zástupce podnikatelské sféry a veřejné správy, aby se seznámili s výzkumnými tématy a projekty, na kterých se v ČR a SR pracuje, s cílem eventuálního převzetí nebo rozvinutí dosažených výsledků v praxi, případně k navázání spolupráce s výzkumnými pracovišti,
 • k seznámení představitelů výzkumné obce s potřebami reálného „odpadářského života“ a případnému navázání spolupráce.


Symposium je pořádáno v úzké spolupráci s elektronickým recenzovaným časopisem WASTE FORUM a odborným měsíčníkem ODPADOVÉ FÓRUM jako jeho mediálními partnery. Prezentované příspěvky, které doporučí redakční rada, budou při souhlasu autorů bezplatně uveřejněny v časopisu WASTE FORUM, který se nachází na Seznamu neimpaktovaných recenzovaných periodik vydávaných v ČR.

Přihlášky:

Program TVIP 2015:

 

Přehled přihlášených příspěvků:

 

Tematické okruhy:

 • Systémové otázky odpadového hospodářství
 • Materiálové využití (recyklace) odpadů
 • Energetické využití odpadů
 • Biologicky rozložitelné odpady
 • Stavební a minerální odpady
 • Sanace ekologických zátěží a následků havárií
 • Kapalné odpady a průmyslové odpadní vody
 • Čištění spalin a odpadních plynů
 • Nebezpečné odpady

 

Možné formy prezentace přihlášených příspěvků: Plenární přednášky, přednášky v odborných sekcích, krátká sdělení, vývěsky.

 

 

Informace: Ing. Ondřej Procházka, CSc., tel.: (+420) 274 784 448, e-mail: prochazka@cemc.cz