Více času na podstatné

Konference POTRAVINÁŘSTVÍ NA CESTĚ K UDRŽITELNOSTI

aneb snižování environmentálních dopadů potravinářské výroby v kontextu uhlíkové
a vodní stopy či emisí.

12. - 13. listopadu 2024, Hustopeče, hotel Amande

 

V čase, kdy se osa planety prohýbá pod tíhou rostoucí populace i klimatických změn, stojíme před zásadní výzvou, jak přizpůsobit rostoucí potravinářskou výrobu a současně zachovat kvalitu i bezpečnost potravin a v neposlední řadě zvýšit konkurenceschopnost. Cílem konference je seznámit účastníky s environmentálními dopady potravinářských výrob a identifikovat příležitosti k jejich nastartování udržitelným směrem prostřednictvím vědy, výzkumu a inovací, a to nejen v kontextu snížení uhlíkové stopy a emisí. Současně se podíváme na aktuální směrování evropské politiky a jak nastavit obchodně výrobní strategie v kontextu nefinančního ESG reportingu.

Potenciál je v této oblasti vskutku široký a od snižování materiálové spotřeby, přes co nejvyšší zhodnocení vedlejších produktů a současnou minimalizaci vznikajících odpadů a emisí, až po snižování energetické náročnosti. Samostatnou a v tomto oboru velmi významnou kapitolou je snižování spotřeby vody, její čištění na vstupu a výstupu, velkou výzvou pak je její recyklace a opětovné použití.

Všechny témata tvoří složitou a komplexní skládanku, nemalou výzvu, kdy na udržitelné cestě nás čeká řada překážek. Nicméně to nás nemůže odradit, ale naopak v nás vzbudit ten správný zápal, dodat potřebou energii i motivaci. Konference tak má ambici propojit potravinářský sektor a jeho potřeby s výzkumnou obcí a vytvořit platformu pro dialog mezi stakeholdery.

 

Hlavní témata:

 • Problémy a výzvy jednotlivých oborů potravinářského průmyslu;
 • Výsledy vědy, výzkumu, inovací a příklady správné praxe;
 • Legislativa, trendy a aktuální směrování EU;
 • Zlepšení postavení provozu/firmy v ESG reportingu;
 • LCA, uhlíková stopa, vodní stopa jako kritéria udržitelnosti provozu;
 • Využívání udržitelnějších surovin a zvyšování jejich výtěžnosti;
 • Minimalizace odpadů a efektivní využívání vedlejších produktů;
 • Využití neprodaných či znehodnocených produktů;
 • Čištění odpadních vod, membránové procesy, získávání cenných složek a recyklace vod;
 • Kompostování a anaerobní digesce coby jako poslední možnost využití toho, co nejde zhodnotit lépe;
 • Snižování energetické náročnosti a využití alternativních zdrojů energií.

 

Konference je určena:

 • Vědeckým pracovníkům a pedagogům k prezentaci výsledků výzkumů v předmětné oblasti formou srozumitelnou a přínosnou nejen odborné veřejnosti,
 • vedoucím osobám, manažerům ESG / udržitelnosti i technologům v provozech potravinářského průmyslu, aby se seznámili s výzkumnými tématy a projekty, na kterých se v ČR a SR pracuje, s cílem převzetí nebo rozvinutí dosažených výsledků v praxi a vylepšení svého postavení v rámci ESG reportingu,
 • odborným zaměstnancům státní správy a dalším zájemcům o problematiku.

 

Konference je připravována ve spolupráci s Potravinářskou komorou. Odborným garantem konference je recenzovaný open-access časopis WASTE FORUM, jehož šéfredaktor je rovněž programovým garantem konference. Vybrané příspěvky z konference plánujeme zařadit do tematického čísla WASTE FORUM 2025,1. Časopis je od roku 2017 indexován v databázi SCOPUS.

 

PROGRAM (v přípravě):

 
Čas Úterý 12. 11. 2024 dopoledne 10,00 – 18,00 hod.
Úvodní sekce
Hlavní sál
Číslo příspěvku
10,00 Zahájení
Úvod organizační, zdravice
 
10, 20 Odborný program  
 
 
Čas Středa 13. 11. 2024 dopoledne 10,00 – 14,00 hod.
Úvodní sekce
Hlavní sál
Číslo příspěvku
10,00 Odborný program  


 

Programový výbor (v přípravě):

 
 

Partneři (v přípravě):

 

Udělené a přislíbené záštity (v přípravě):

 

Přihlášky:

Cirkulář

Důležité termíny:

Termín konání: 12. 11. 2024

Přihlášky příspěvků: do 30. 9. 2024

Plné texty (do sborníku): do 15. 10. 2024

Přihlášky účasti: do 15. 10. 2024 

 

Kontaktní osoby:

 

Odpadové fórum

Odpady z potravinářství

Ing. Ondřej Procházka, CSc.

Tel.: (+420) 723 950 237

Email: prochazka@cemc.cz

 

Ubytování, inzerce, fakturace, přihlášky účasti:

Ing. Anna Nemergutová

Tel.: (+420) 724 685 303

Email: nemergutova@cemc.cz