Více času na podstatné

ODPADOVÉ FÓRUM - 13. ročník česko-slovenského symposia "Výsledky výzkumu a vývoje pro průmyslovou a komunální ekologii"

6. - 8. března 2018, Hustopeče, hotel Centro

 

13. ročník symposia i nadále rozšiřuje svůj oborový zájem z odpadového hospodářství a sanací ekologických zátěží na celou oblast průmyslové a komunální ekologie zařazením témat souvisejících s vodním hospodářstvím a emisemi škodlivých látek do ovzduší.

Cílem symposia je prezentace výsledků (především) aplikovaného výzkumu směrem k podnikatelské sféře a pomoc při navazování kontaktů mezi výzkumnou sférou a praxí.

Symposium je určeno:

 • k prezentaci výsledků výzkumů nejen z oblasti nakládání s odpady (tuhými, kapalnými i plynnými), prevence jejich vzniku, sanací ekologických zátěží a obecně omezování dopadů lidské činnosti na životní prostředí,
 • pro zástupce podnikatelské sféry a veřejné správy, aby se seznámili s výzkumnými tématy a projekty, na kterých se v ČR a SR pracuje, s cílem eventuálního převzetí nebo rozvinutí dosažených výsledků v praxi,
 • k seznámení představitelů výzkumné obce s potřebami reálného „podnikového života“ a případnému navázání spolupráce.

 

Symposium je pořádáno v úzké spolupráci s elektronickým recenzovaným časopisem WASTE FORUM jako jeho mediálním partnerem. Prezentované příspěvky, které doporučí redakční rada, budou při souhlasu autorů bezplatně uveřejněny v tomto časopisu, který byl úspěšný v žádosti o zařazení do databáze SCOPUS.

 

Klíčová témata:

Odpady:   Voda:   Ovzduší:
 • Systémové otázky odpadového hospodářství
 
 • Čištění průmyslových odpadních vod
 
 • Čištění odpadních plynů a spalin
 • Materiálové, biologické a energetické využití odpadů
 
 • Získávání cenných látek z odpadních vod
 
 • Snižování a měření emisí
 • Nebezpečné odpady, odstraňování odpadů
 
 • Recyklace vody
 
 • Doprava a lokální zdroje
 • Sanace ekologických zátěží a  následků havárií
 
 • Nakládání s kaly, kapalné odpady
 
 • Kvalita ovzduší a zdravotní rizika

 

Nové materiály a inovační technologie:

 • Inovativní technologické postupy a inovativní technologie
 • Nové materiály a jejich aplikace (bio- a nanomateriály)

 

Vědecká rada konference:

Prof. doc. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D. Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava
Prof. RNDr. Tomáš Cajthaml, Ph.D. Univerzita Karlova v Praze
Prof. Ing. Mgr. Jan Frouz, CSc. Univerzita Karlova v Praze
Ing. Václav Hammer Ekosystem s.r.o.
prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
doc. Ing. Emília Hroncová, PhD. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze
doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze
Ing. Jindřich Šulc, CSc. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Ing. Miroslav Richter, Ph.D. EUR ING. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ing. Marek Staf, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 

APROCHEM 2018

7. - 8. března 2018, Hustopeče, hotel Centro

 

Konference tematicky pokrývá oblast řízení rizik a bezpečnosti. Zaměřuje se zejména řízení průmyslových rizik a rovněž na rizika při správě regiónů, měst a obcí. Konference odráží význam výzev vyplývajících ze změn ovlivňujících naši společnost v oblasti širokého spektra rizikového managementu (mezinárodní bezpečnostní situace, bezpečnost kritické infrastruktury v souvislosti s uplatňováním nových technologií, rozšiřováním energetického mixu o alternativní zdroje energie, změnami klimatu atd.).

 

Rizikový management a prevence a odstraňování havárií:
 

 • Posuzování a řízení rizik
 • Prevence závažných průmyslových havárií
 • Zkušenosti z odstraňování následků havárií
 • Rizika související s nanomateriály (např.ve vztahu k potravinám)
 • Rizika vyplývající z nových výzev (změna klimatu, nástup chytrých technologií, využití alternativních zdrojů energie a dopady geopolitických změn)
 • Bezpečnost a hygiena práce
 

Vědecká rada konference:

prof. Ing. František Babinec, CSc.

RISCO - Risk Consulting Brno

RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. 

Ing. Karel Bláha, CSc.

Ministerstvo životního prostředí

prof. Ing. František Božek, CSc.

UTB ve Zlíně

Ing. Josef Petr, PhD.

Momentive Specialty Chemicals, a.s.

doc. Ing. Linda Makovická, PhD. Žilinská univerzita v Žiline
   

Přípravný výbor:

Ing. Jiří Študent, st. 

CEMC

Ing. Pavel Forint, Ph.D. 

Ministerstvo životního prostředí

MUDr.Marie Adámková, CSc.

Ministerstvo životního prostředí

Ing. Luboš Kotek, Ph.D.

Vysoké učení technické v Brně

 

Průmyslová ekologie 2018 – Oběhové hospodářství - ochrana zdrojů a využití odpadů v teorii a praxi

6. března 2018, Hustopeče, hotel Centro

 

Konference Průmyslová ekologie již po šesté otevírá prostor pro výměnu zkušeností a názorů v oblasti problematiky interakcí lidské společnosti a životního prostředí. Průmyslová ekologie není zaměřena na úzký segment problematiky, ale snaží se chápat jednotlivá opatření v širších souvislostech a návaznostech. Z tohoto důvodu je jedním ze základních cílů průmyslové ekologie uvádět v život principy oběhového hospodářství, aplikovat posuzování životních cyklů produktů a služeb, ekodesign a další technologické, ekonomické či procesní nástroje snižování nežádoucích dopadů lidských činností na životní prostředí.

 

Vědecká rada konference:

doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA. Vysoká škola chemicko - technologická v Praze, předseda
Ing. Pavlína Kulhánková MPO ČR
Dipl. Ing. Zdeněk Horsák, Ph.D. SUEZ Využití zdrojů a.s.
Ing. Milan Chromík Veolia Využití odpadů ČR, s.r.o.
doc. RNDr. Jana Kotovicová, Ph.D. Mendelova univerzita v Brně
Ing. Miroslav Richter, Ph.D. EUR ING., FŽP UJEP v Ústí n.L.

RNDr. Radek Hořeňovský

klastr WastEn

 

Odborný garant konference: VŠCHT Praha

Partneři konference: ČAObH, klastr WastEn