Více času na podstatné

ODPADOVÉ FÓRUM - 17. ročník česko-slovenského symposia "Výsledky výzkumu a vývoje pro průmyslovou a komunální ekologii"

17. - 19. října 2023, Hustopeče, hotel Amande

 

17. ročník symposia i nadále rozšiřuje svůj oborový zájem z odpadového hospodářství a sanací ekologických zátěží na celou oblast průmyslové a komunální ekologie zařazením témat souvisejících s vodním hospodářstvím a emisemi škodlivých látek do ovzduší. V souvislosti s přípravami na přechod k oběhovému hospodářství přibyla v roce 2019 i oblast Věda a výzkum pro oběhové hospodářství, pod kterou jsou zahrnuta témata původní oblasti Nové materiály a inovační technologie pro životní prostředí.

 

Cílem symposia je prezentace výsledků (především) aplikovaného výzkumu směrem k podnikatelské sféře a pomoc při navazování kontaktů mezi výzkumnou sférou a praxí.

 

Symposium je určeno:

 • k prezentaci výsledků výzkumů nejen z oblasti nakládání s odpady (tuhými, kapalnými i plynnými), prevence jejich vzniku, sanací ekologických zátěží a obecně omezování dopadů lidské činnosti na životní prostředí,
 • pro zástupce podnikatelské sféry a veřejné správy, aby se seznámili s výzkumnými tématy a projekty, na kterých se v ČR a SR pracuje, s cílem eventuálního převzetí nebo rozvinutí dosažených výsledků v praxi,
 • k seznámení představitelů výzkumné obce s potřebami reálného „podnikového života“ a případnému navázání spolupráce.

 

Symposium je pořádáno v úzké spolupráci s elektronickým recenzovaným časopisem WASTE FORUM jako jeho mediálním partnerem. Prezentované příspěvky, které doporučí redakční rada, budou při souhlasu autorů za zvýhodněných podmínek uveřejněny v tomto časopisu, který byl úspěšný v žádosti o zařazení do databáze SCOPUS.

 

Klíčová témata:

Odpady:   Voda:   Ovzduší:
 • Systémové otázky odpadového hospodářství
 
 • Čištění průmyslových odpadních vod
 
 • Čištění odpadních plynů a spalin
 • Materiálové, biologické a energetické využití odpadů
 
 • Získávání cenných látek z odpadních vod
 
 • Snižování a měření emisí
 • Nebezpečné odpady, odstraňování odpadů
 
 • Recyklace vody
 
 • Doprava a lokální zdroje
 • Sanace ekologických zátěží a  následků havárií
 
 • Nakládání s kaly, kapalné odpady
 
 • Kvalita ovzduší a zdravotní rizika

 

Věda a výzkum pro oběhové hospodářství:

 • Šance a bariéry cirkulární ekonomiky
 • Nové zdroje surovin a energie
 • Inovativní technologické postupy a inovativní technologie
 • Nové materiály a jejich aplikace (bio- a nanomateriály)

 

Vědecká rada konference (v jednání):

Prof. doc. Mgr. Marek Koutný, Ph.D.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
doc. Ing. Silvie Heviánková, Ph.D. Vysoká škola Báňská - Technická univerzita Ostrava
doc. Ing. František Šoukal Ph.D. Vysoké učení technické v Brně
doc. Ing. Jiří Kučerík Ph.D. Vysoké učení technické v Brně
prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc. European Science and Research Institute
doc. Ing. Emília Hroncová, PhD. European Science and Research Institute
Prof. Ing. Tomáš Jirout, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze
doc. Ing. Lukáš Krátký, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze
Ing. Jindřich Šulc, CSc. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Ing. Miroslav Richter, Ph.D. EUR ING. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Ing. Marek Staf, Ph.D. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

 

APROCHEM

18. - 19. října 2023, Hustopeče, hotel Amande

 

Konference tematicky pokrývá oblast řízení rizik a bezpečnosti. Zaměřuje se zejména na řízení průmyslových rizik a rovněž na rizika při správě regiónů, měst a obcí. Konference odráží význam výzev vyplývajících ze změn ovlivňujících naši společnost v oblasti širokého spektra rizikového managementu (mezinárodní bezpečnostní situace, bezpečnost kritické infrastruktury v souvislosti s uplatňováním nových technologií, rozšiřováním energetického mixu o alternativní zdroje energie, změnami klimatu atd.).

Autoři mohou své texty publikovat po dohodě s redakcí v časopisu CHEMAGAZIN a v JOSRA. Časopis JOSRA je již indexována v databázi SCOPUS!

 

Rizikový management a prevence a odstraňování havárií:
 

 • Posuzování a řízení rizik
 • Prevence závažných průmyslových havárií
 • Zkušenosti z odstraňování následků havárií
 • Rizika související s nanomateriály (např.ve vztahu k potravinám)
 • Rizika vyplývající z nových výzev (změna klimatu, nástup chytrých technologií, využití alternativních zdrojů energie a dopady geopolitických změn)
 • Bezpečnost a hygiena práce
 

Vědecká rada konference (v jednání):

prof. Ing. František Babinec, CSc.

RISCO - Risk Consulting Brno

RNDr. Stanislav Malý, Ph.D. 

Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v.v.i. 

Ing. Karel Bláha, CSc.

Ministerstvo životního prostředí

prof. Ing. František Božek, CSc.

UTB ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení Uherské Hradiště

Ing. Josef Petr, PhD.

Momentive Specialty Chemicals, a.s.

doc. Ing. Kučera Petr, Ph.D. VŠB - Katedra požární ochrany
Ing. Lepík Petr, Ph.D. VŠB - Katedra bezpečnosti práce
   

Přípravný výbor (v jednání):

Ing. Jiří Študent, st. 

CEMC

Ing. Pavel Forint, Ph.D. 

Ministerstvo životního prostředí

MUDr. Marie Adámková, CSc.

Ministerstvo životního prostředí

Ing. Luboš Kotek, Ph.D.

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky

Ing. Pavel Dobeš, PhD. VŠB, Katedra ochrany obyvatelstva