Více času na podstatné

Archiv článků

30.11.2009 10:03

Podmínky, které musejí splňovat odpady ukládané na skládky

Právní základ: vyhláška č. 294/2005 Sb. př. č.5   1. Na skládky všech skupin nesmějí být ukládány odpady uvedené v části A přílohy č. 5 vyhl. č. 294/2005 sb.tj.           - Odpady vznikající z výrobků podléhajících povinnosti zpětného...
30.11.2009 09:54

Základní popis odpadu

Definice: základní popis odpad - průvodní dokumentace odpadu vypracovaná původcem odpadu nebo oprávněnou osobou v rozsahu stanoveném v bodě  2 přílohy č. 1 vyhlášky č. 294/2005 Sb. na základě všech dostupných informací o odpadu, za jehož úplnost a pravdivost odpovídá původce nebo...
30.11.2009 06:09

Okenko do úřadu vlády

Poslední den v listopadu Vláda ČR projedná nejdůležitější následující body vztahující se k životnímu prostředí: 1) Návrh tezí strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Předkládá: ministr životního prostředí 2) Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2008 Předkládá:...
26.11.2009 14:15

Uhelné safari: během čtyř měsíců 800 návštěvníků

Most 19. listopadu 2009 – Skupina Czech Coal zahájila v letošním roce projekt Uhelné safari, kterého se v období od července do října zúčastnilo 800 návštěvníků z celé České republiky. Během tohoto období proběhlo v těžebních společnostech Litvínovská uhelná a Vršanská...
26.11.2009 14:00

Plyn je energetickým zdrojem 21. století

Praha (26. listopadu 2009) – Žádný zdroj energie dnes není natolik jedinečný, aby jeho výhradním využíváním bylo možné vyřešit krytí všech našich energetických potřeb, nezbytný je palivoenergetický mix. Je potřeba kvalifikovaně odhadovat, kolik energie je potřeba teď, kolik za deset nebo dvacet...
26.11.2009 13:34

Vyjádření ČPU k návrhu Státní energetické koncepce

  Praha (26. listopadu 2009) – Do 23. října se měla ministerstva a další resorty vyjádřit k návrhu nové energetické koncepce státu, kterou dne 13.10.2009 zveřejnilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Koncepce počítá se zvýšením podílu jaderné energie na tuzemských zdrojích z 15 procent v...
26.11.2009 13:30

6. ročník Gas Business Breakfast 2009

Praha (26. listopadu 2009) – Pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR proběhne 1. prosince již 6. ročník Gas Business Breakfast 2009, tentokrát v TOP HOTELU Praha. Za účasti významných představitelů státní správy i soukromého sektoru se zde koná konference Gas Business Breakfast...
26.11.2009 13:28

Plynovody při zkoušce uspěly

Praha (26. listopadu 2009) – RWE Transgas Net jako provozovatel přepravní soustavy řídí podle zákona za stavu nouze celou soustavu plynovodů v zemi. Simulační cvičení, které proběhlo 12. listopadu, prokázalo dobrou připravenost plynárenství na všech stupních řízení a plynovody při zkoušce...
26.11.2009 13:27

CNG stanice přibývají

Praha (10. listopadu 2009) – Usnesením vlády ČR č. 563 z 11. května 2005 dala vláda zelenou rozvoji využití zemního plynu v dopravě s cílem dosáhnout do roku 2020 minimálního podílu 10% na spotřebě zemního plynu z celkové spotřeby pohonných hmot v dopravě. Navazující Dobrovolná dohoda plynárenských...