Více času na podstatné

Program APROCHEM: Čtvrtek 12. 11. 2020

     

 

APROCHEM

číslo příspěvku

9,00 Invakuace - způsob ochrany osob při havárii
Nové přístupy k zajištění bezpečnosti pracovníků a okolních obyvatel významného zdroje rizika.
Ing. Luboš Kotek, Ph.D., VUT v Brně; prof. Ing. František Babinec, CSc., Risco; Ing. Petr Bulíček, UK; doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D. Masarykova univerzita v Brně
200
9,20 Kontejnerová energetická centra a externí přípojná místa
Zabezpečení energetických zdrojů pro strategické objekty.
Pavel Wrana, Inženýrsko-realizační s.r.o.
201
9,40 Odpady a havárie
Případové studie havárií s odpady a odkališti.
Prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc., VÚBP, v.v.i., Regionální kancelář Ostrava
202
10,00 Aktuální otázky nanobezpečnosti
Prudký rozvoj nanotechnologií vyvolává potřebu sjednotit postupy pro hodnocení jejich rizik.
Prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc., Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
215
10,20 Přestávka  
10,40 Rizika a havárie spojené s výskytem prašné frakce v průmyslu, včetně praktických ukázek v Minilaboratoři
Požárně technické a výbuchové parametry prašné frakce spolu s demonstrací zahoření a řízeného výbuchu.
Ing. Martin Kulich, Ph.D., Ing. Miroslava Polášková, VVUÚ, a.s
203
11,00 Novelizace stavebního zákona z pohledu průmyslu
Připomínky SCHP
Bc. Miroslav Dítě, TLP, spol. s r. o.
216
11,20 Předložený návrh bezpečnostní dokumentace podle zákona o prevenci závažných havárií byl schválen: A máme hotovo!
Potřeba trvalé práce s bezpečnostní dokumentací. Praktické zkušenosti posuzovatele bezpečnostní dokumentace.
Ing. Vilém Sluka, VÚBP, v.v.i.
204
11,40 Novelizujeme - novelizuješ?
S čím také souvisí nekvalita právních předpisů, aneb poslanecká iniciativa novely zákona o prevenci závažných havárií.
Ing. Štefan Győrög, Krajský úřad Jihočeského kraje
205
12,10 Vyšetřování havárií
Přístupy dozorových orgánů, úloha znalců a podnikových vyšetřovacích komisí při vyšetřování havárií.
Bc. Miroslav Dítě, TLP, spol. s r. o.
206
12,40 HAZOPy a neHAZOPy
Analýza kvality studií HAZOP v dokumentaci prevence závažných havárií.
Ing. Lubomír Vacek, TLP, spol. s r.o.; prof. Ing. František Babinec, CSc., Risco
207
13,00 Přestávka: oběd  
14,00 Odjezd na exkurze  
20,00 Společenský večer  

 

Program APROCHEM: Pátek 13. 11. 2020

  APROCHEM číslo příspěvku
10,00 Hodnocení environmentálních rizik v rámci prevence závažných havárií v ČR - současnost a budoucnost
Hodnocení environmentálních rizik v porovnání se zahraničím, stanovení jejich přijatelnosti a návrhy na změnu přístupu.
Ing. Petr Trávníček, Ph.D., Ing. Luboš Kotek, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně
208
10,20 Dynamika teploty vzduchu z pohledu environmentální bezpečnosti
Změna klimatu nás ovlivňuje stále více, teplota se stává významným faktorem environmentální bezpečnosti.
RNDr. Ing. Jaroslav Rožnovský, Doc. Ing. Bc. Hana Středová, Ph.D., Ing. Tomáš Středa, Ph.D., Masarykova univerzita v Brně
209
10,40 Jak dál v hodnocení rizik v oblasti public health
Pozitivní a negativní stránky hodnocení zdravotních rizik v praxi.
MUDr. Michael Vít, PhD., Státní zdravotní ústav Praha
210
11,00 Přestávka  
11,20 Virové epidemie a jejich zvlání
Přinese doba klimatických změn staronové hrozby?
MUDr. Michael Vít, PhD., Státní zdravotní ústav Praha
213
11,40 Využití virtuální a rozšířené reality v údržbě
Virtuální realita na podporu preventivní údržby a vyšší bezpečnosti, včetně praktické ukázky.
Doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D., Ing. Konstantin Novikov, Západočeská univerzita v Plzni
211
12,10 Zákulisí práce hydrogeologa, aneb jak číst hydrogeologické posudky
Příklady rozdílného přínosu kvalitní a nekvalitní práce geologů a hydrogeologů pro rozhodování.
Mgr. Petr Nakládal
212
12,30 Eccotarp – operativní záchyt a řešení následků úniku nebezpečných látek
Představení skládacích a odolných produktů pro zachycení úniku ropných produktů, kyselin a dalších CHL při práci záchranářských jednotek v Evropě, Kanadě, USA.
Klára Šitavancová, Metal Arsenal s.r.o.
214
13,00 Zakončení konference
Oběd