Více času na podstatné

Program APROCHEM: Středa 20. 10. 2021

     

 

APROCHEM

číslo příspěvku

9,00 Úvodní vystoupení
Organizační zabezpečení
Ing. Jiří Študent, CEMC
 
9,15 Invakuace - způsob ochrany osob při havárii
Nové přístupy k zajištění bezpečnosti pracovníků a okolních obyvatel významného zdroje rizika.
Ing. Luboš Kotek, Ph.D., VUT v Brně; prof. Ing. František Babinec, CSc., Risco; Ing. Petr Bulíček, UK; doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D. Masarykova univerzita v Brně
200
9,45 Výbuch muničního skladu ve Vrběticích a problém fázování mimořádné události
Přednáška se zabývá alternativním zobrazením takového typu krizí jaký je výbuch. Takovou možností se jeví reflexe mimořádné události hromadnými sdělovacími prostředky.
Ing. Mgr. Bohuslav Pernica, Ph.D.
201
10,15 Vrbětice trochu jinak
Zákonnost, právní jistota a přiměřenost práva jsou základní principy právního státu. Tyto principy je dobré dodržovat proto, aby byla zachována práva nejen jednotlivce ale i jejich prosazování na principu rovnosti. Příspěvek je malou sondou do uplatňování těchto principů na různých úrovních společenského života - bylo možno/budeme moci něco dělat jinak? A nakolik nám může být nápomocen zákon o prevenci závažných havárií?
Ing. Štefan Győrög, Krajský úřad Jihočeského kraje
203
10,45 Přestávka  
11,00 Potřeba legislativních úprav v životním prostředí
Současný stav legislativy v životním prostředí nerespektuje zkušenosti z minulosti a zejména vede ke zmatkům a nejasnostem, které mohou mít až fatální následky. Ve firmách nastal stav naprosté dezorganizace a zneužití demokratických principů zákonnosti. Celá řada průmyslových havárií většího i menšího rozsahu má nikým nesledované a nehodnocené následky. Poslední novely zákonů to potvrzují.
Ing. Jiří Klicpera, CSc.
206
11,30 Informace o projektu zaměřeném na prevenci závažných havárií v oblasti výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků
Projekt odborného pracoviště OPPZH VÚBP nastaví postupy plnění zákonných požadavků zákona o prevenci závažných havárií
Ing. Martina Pražáková1, doc. Ing. Tomáš Dosoudil, CSc.1, Ing. Veronika Mikošková1, Ing. Vilém Sluka1, Mgr. Linda Vachudová1, Ing. Miroslava Vandlíčková, PhD.2, Ing. Zuzana Zvaková, PhD.2, 1Výzkumný ústav bezpečnosti práce, v. v. i.; 2Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta bezpečnostného inžinierstva
204
12,00 Sběr a následné zneškodnění regulovaných látek na konci životnosti používaných v požární ochraně
Sběr, recyklace a regenerace látek používaných v požární ochraně.
Ing. Aleš Kovář, EAF protect s.r.o.
216
12,30 Přestávka: oběd  
14,00 Novelizujeme - novelizuješ?
S čím také souvisí nekvalita právních předpisů, aneb poslanecká iniciativa novely zákona o prevenci závažných havárií.
Ing. Štefan Győrög, Krajský úřad Jihočeského kraje
205
14,30 HAZOPy a neHAZOPy
Analýza kvality studií HAZOP v dokumentaci prevence závažných havárií.
Ing. Lubomír Vacek, TLP, spol. s r.o.; prof. Ing. František Babinec, CSc., Risco
207
15,00 Hodnocení environmentálních rizik v rámci prevence závažných havárií v ČR - současnost a budoucnost
Hodnocení environmentálních rizik v porovnání se zahraničím, stanovení jejich přijatelnosti a návrhy na změnu přístupu.
Ing. Petr Trávníček, Ph.D., Ing. Luboš Kotek, Ph.D., Vysoké učení technické v Brně
208
15,30 Dynamika teploty vzduchu z pohledu environmentální bezpečnosti
Změna klimatu nás ovlivňuje stále více, teplota se stává významným faktorem environmentální bezpečnosti.
RNDr.Ing. Jaroslav Rožnovský, Doc.Ing.Bc. Hana Středová, Ph.D. a Ing.Tomáš Středa, Ph.D.,  MU v Brně
209
16,00 Rizika plynoucí ze změny přirozeného stavu krajiny
Krajina dlouhodobě podléhá antropogenním změnám s cílem vytěžit maximum z poskytovaných zdrojů. To má ale svá rizika a limity, při jejich překročení dochází ke chronickému negativnímu vlivu na chod přírodních procesů zejména koloběhu vody a všech na ní vázaných cyklů (klima, půda, povodně,...).
Ing. Jaroslav Šíma, DiS.
217
16,30 Technologické havárie způsobené přírodními jevy
prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc., VÚBP, v.v.i., Regionální kancelář Ostrava
202
19,00 Společenský večer  

 

Program APROCHEM: Čtvrtek 21. 10. 2021

  APROCHEM číslo příspěvku
9,00 Hodnocení a management rizika beryllia experimentální technologie HELCZA

MUDr. Michael Vít, Ph.D.1, Ing. Jiří Michalík, Ph.D.2, Ing. Stanislav Spodniak3, ing. Richard Jílek3, Státní zdravotní ústav Praha1, Zdravotní ústav Ostrava2,  Centrum výzkumu s.r.o, Řež3

210
9,30 Nelineární dynamika v praxi aneb kdo řídil pandemii v Čechách
Hodnocení reakce našeho společenského sytému v době pandemie.
Mgr. Petr Nakládal
218
10,00 Aktuální otázky nanobezpečnosti
Prudký rozvoj nanotechnologií vyvolává potřebu sjednotit postupy pro hodnocení jejich rizik.
prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc., Ing. Klaudia Köbölová, Ing. Zuzana Balgová, Ph.D., Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
215
10,30 Regulace expozice nanomateriálům v pracovním prostředí – současný stav
MUDr. Michael Vít, PhD., Státní zdravotní ústav Praha
213
11,00 Bezpečnost práce a prevence rizik ve virtuální realitě
Ing. Tomáš Habarta, CIE Group Ltd.; doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D., Západočeská univerzita v Plzni
211
11,30 Přestávka  
11,45 Zákulisí práce hydrogeologa, aneb jak číst hydrogeologické posudky
Příklady rozdílného přínosu kvalitní a nekvalitní práce geologů a hydrogeologů pro rozhodování.
Mgr. Petr Nakládal
212
12,15 Ecotarp – operativní záchyt a řešení následků úniku nebezpečných látek
Představení skládacích a odolných produktů pro zachycení úniku ropných produktů, kyselin a dalších CHL při práci záchranářských jednotek v Evropě, Kanadě, USA.
Klára Šitavancová, Metal Arsenal s.r.o.
214
12,45 Zakončení konference
Ing. Jiří Študent, CEMC
Oběd