Více času na podstatné

Program APROCHEM: Středa 20. 10. 2021

     

 

APROCHEM

číslo příspěvku

10,00 Úvod do problematiky
Organizační zabezpečení
Ing. Jiří Študent
 
10,15 Invakuace - způsob ochrany osob při havárii
Nové přístupy k zajištění bezpečnosti pracovníků a okolních obyvatel významného zdroje rizika.
Ing. Luboš Kotek, Ph.D., VUT v Brně; prof. Ing. František Babinec, CSc., Risco; Ing. Petr Bulíček, UK; doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D. Masarykova univerzita v Brně
200
10,45 Kontejnerová energetická centra a externí přípojná místa
Zabezpečení energetických zdrojů pro strategické objekty.
Pavel Wrana, Inženýrsko-realizační s.r.o., pplk. Ing. Jiří Rosenkranz, kpt. Bc. Martin Tilcer, MV-GŘ HZS ČR
201
11,15 Odpady a havárie
Případové studie havárií s odpady a odkališti.
Prof. RNDr. Pavel Danihelka, CSc., VÚBP, v.v.i., Regionální kancelář Ostrava
202
11,45 Aktuální otázky nanobezpečnosti
Prudký rozvoj nanotechnologií vyvolává potřebu sjednotit postupy pro hodnocení jejich rizik.
Prof. Ing. Vladimír Adamec, CSc., Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
215
12,15 Přestávka: oběd  
13,30 Rizika a havárie spojené s výskytem prašné frakce v průmyslu, včetně praktických ukázek v Minilaboratoři
Požárně technické a výbuchové parametry prašné frakce spolu s demonstrací zahoření a řízeného výbuchu.
Ing. Martin Kulich, Ph.D., Ing. Miroslava Polášková, VVUÚ, a.s
203
14,00 Informace o projektu zaměřeném na prevenci závažných havárií v oblasti výbušnin, střeliva, munice a pyrotechnických výrobků
Projekt odborného pracoviště OPPZH VÚBP nastaví postupy plnění zákonných požadavkůzákona o prevenci závažných havárií
Ing. Martina Pražáková, doc. Ing. Tomáš Dosoudil, CSc., Ing. Vilém Sluka, Mgr. Linda Vachudová, Ing. Veronika Mikošková; všichni VÚBP, v. v. i., Praha
204
14,30 Novelizujeme - novelizuješ?
S čím také souvisí nekvalita právních předpisů, aneb poslanecká iniciativa novely zákona o prevenci závažných havárií.
Ing. Štefan Győrög, Krajský úřad Jihočeského kraje
205
15,00 Přestávka  
15,30 HAZOPy a neHAZOPy
Analýza kvality studií HAZOP v dokumentaci prevence závažných havárií.
Ing. Lubomír Vacek, TLP, spol. s r.o.; prof. Ing. František Babinec, CSc., Risco
207
16,00 Hodnocení environmentálních rizik v rámci prevence závažných havárií v ČR - současnost a budoucnost
Hodnocení environmentálních rizik v porovnání se zahraničím, stanovení jejich přijatelnosti a návrhy na změnu přístupu
Petr Trávníček, Luboš Kotek, Vysoké učení technické v Brně
208
16,30 Dynamika teploty vzduchu z pohledu environmentální bezpečnosti
Změna klimatu nás ovlivňuje stále více, teplota se stává významným faktorem environmentální bezpečnosti.
RNDr.Ing. Jaroslav Rožnovský, Doc.Ing.Bc. Hana Středová, Ph.D. a Ing.Tomáš Středa, Ph.D.,  MU v Brně
209
18,00 Večeře (náhrada společenského večera)  

 

Program APROCHEM: Čtvrtek 21. 10. 2021

  APROCHEM číslo příspěvku
9,00 Jak dál v hodnocení rizik v oblasti public health
Pozitivní a negativní stránky hodnocení zdravotních rizik v praxi.
MUDr. Michael Vít, PhD., Státní zdravotní ústav Praha
210
9,30 Využití virtuální a rozšířené reality v údržbě
Virtuální realita na podporu preventivní údržby a vyšší bezpečnosti, včetně praktické ukázky.
Doc. Ing. Michal Šimon, Ph.D., Ing. Konstantin Novikov, Západočeská univerzita v Plzni
211
10,00 Virové epidemie a jejich zvládání
Přinese doba klimatických změn staronové hrozby?
MUDr. Michael Vít, PhD., Státní zdravotní ústav Praha
213
10,30 Přestávka  
11,00 Zákulisí práce hydrogeologa, aneb jak číst hydrogeologické posudky
Příklady rozdílného přínosu kvalitní a nekvalitní práce geologů a hydrogeologů pro rozhodování.
Mgr. Petr Nakládal
212
11,30 Eccotarp – operativní záchyt a řešení následků úniku nebezpečných látek
Představení skládacích a odolných produktů pro zachycení úniku ropných produktů, kyselin a dalších CHL při práci záchranářských jednotek v Evropě, Kanadě, USA.
Klára Šitavancová, Metal Arsenal s.r.o.
214
12,00 Sběr a následné zneškodnění regulovaných látek na konci životnosti používaných v požární ochraně
Sběr, recyklace a regenerace látek používaných v požární ochraně
Ing. Aleš Kovář, EAF protect s.r.o.
216
12,30 Zakončení konference
Oběd