Více času na podstatné

Program ODPADOVÉ FÓRUM

Úterý 20. 9. 2022

    

 

čas VODA číslo příspěvku
13,00 LCA v sektore vodného hospodárstva
Ing. Michaela Majčinová, Ing. Marek Holba, Ph.D., ASIO TECH, spol. s.r.o.; Ing. Aleš Paulu, prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA, VŠCHT v Praze
LCA (z ang. Life Cycle Assessment) je analytický nástroj environmentálneho managementu, ktorý slúži k hodnoteniu životného cyklu produktov z hľadiska ich dopadu na životné prostredie. V súčasnosti je táto metóda čoraz viac propagovaná, a to najmä v súvislosti s prechodom na obehové hospodárstvo. Vďaka svojej robustnosti a transparentnosti nachádza LCA uplatnenie v širokej škále priemyselných odvetví vrátane vodného hospodárstva. V tomto sektore predstavuje užitočný nástroj na porovnanie rôznych procesných scenárov na čistiarni a pre posúdenie nových vodohospodárskych technológií z hľadiska ich možných environmentálnych vplyvov.
V predkladanom príspevku bude v úvode predstavená LCA analýza, jej význam a využitie v segmente vodného hospodárstva. Jadrom celého príspevku bude prezentácia výsledkov LCA analýz vybraných výrobkov a technologických celkov, ktoré sú súčasťou portfólia firmy ASIO TECH, spol. s.r.o. Konkrétne pôjde o technológiu čistenia a recyklácie bazénových vôd a typovú radu čistiarní odpadových vôd pre bytové objekty a menšie obce.
LCA analýzy sú vypracované v rámci projektu „Aplikace LCA analýzy ve vodním hospodářství“ č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_358/0027733. Projekt je financovaný s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci operačného programu Podnikaní a inovace pro konkurenceschopnost. Projekt je riešený firmou ASIO TECH, spol. s.r.o. v spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Prahe v období od 12/2021 do 7/2022.
101
13,20 Projekt výpočtu uhlíkové stopy PVK, a.s.
MSc. Ivanna Harasymchuk, Bc. Martina Hájková, prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA, VŠCHT v Praze, Fakulta technologie ochrany prostředí
Planeta se kvůli skleníkovým plynům, které my lidé vypouštíme do atmosféry, otepluje. Tyto emise musíme dramaticky a rychle snížit, abychom se vyhnuli těm nejhorším dopadům změny klimatu. Rozsah této výzvy bude vyžadovat bezprecedentní spolupráci všech součástí společnosti. Naše uhlíková stopa je vizitka, kterou tady zanecháme na památku.
Díky metodě LCA (Life Cycle Assesment neboli Posuzování životního cyklu) umíme určit environmentální dopady produktů, výrobků, služeb a organizací. Výsledky studie LCA mohou sloužit i pro snižování environmentálních dopadů podniků, pro komunikaci se zákazníkem, pro zvýšení konkurenceschopnosti či pro vývoj a výzkum.
Příspěvek je zaměřen na postup přípravy projektu určení uhlíkové stopy organizace PVK, a.s. a PVS, a.s. Uhlíková stopa organizace byla určena metodou posuzování životního cyklu LCA. Posuzovaná organizace má velké množství vstupů a výstupů (8500 položek). Vedle materiálových a energetických vstupů a výstupů byly součástí hodnocení i s provozem související služby a doprava.
102
13,40 Be always in control of water quality pickmoltm technology
Prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., Cassovia New Industry Cluster, Košice, Slovakia
SAFTRA photonics Ltd. brings to the market PickMolTM nanotechnology for screening purpose. This technology detects if water or any food matrix is contaminated with persistent organic pollutants (POPs)/pesticides/drugs. We offer a rapid method (10 minutes) to detect presence of the most POPs/pesticides/drugs in water/milk/beverages, carrying out an in-situ analysis for less than 40€ per sample and with the same sensitivity (ppb level) as reached by certified methods (i.e. GC-MS). The patented PickMolTM technology can be tailored for any organic molecule.
103
14,00 Možnosti nakládání s koncentrovanými proudy kontaminovaných vod
Doc. Ing. Tomáš Weidlich, Ph.D., Ing. Barbora Kamenická, Univerzita Pardubice
V současnosti průmysl i zemědělství kladou velký důraz na dodržování principů oběhového hospodářství (resp. cirkulární ekonomiky). Snaha o recyklaci se projevuje i v oblasti nakládání s vodami, což souvisí i se stále častějším výskytem nedostatku povrchovým i podzemních vod způsobeného nedostatkem srážek. Nejradikálnějším projevem této snahy je filozofie tzv. zero liquid discharge (ZLD), která má za cíl produkovat nulové množství kapalných odpadů (respektive nulové objemy vypouštěných odpadních vod) za účelem dosažení maximální udržitelnosti provozovaných průmyslových činností. Tyto snahy spolu s rostoucím zájmem o použití vody jako ekologického rozpouštědla vede k produkci koncentrovaných proudů odpadních vod vystupujících ať už jako procesní voda z průmyslové či zemědělské činnosti, nebo jako koncentrát (retentát) z membránových technologií čištění vod. Takové vody často mívají vysokou koncentraci nejen organických kontaminantů, ale i anorganických solí a není snadné s nimi jednoduše a ekonomicky přijatelně nakládat. Tento příspěvek se bude věnovat akademickou sférou vyvinutými technikami přinášejícími ekonomicky přijatelná řešení.
104
14,20 CAVIPLASMA: inovativní technologie pro dekontaminaci, dezinfekci a dočišťování odpadních vod
Jan Čech, Lubomír Prokeš, Pavel Sťahel, Jozef Ráhel, Ústav fyzikální elektroniky, Masarykova univerzita; Pavel Rudolf, Simona Fialová, František Pochylý, Vysoké učení technické v Brně; Eliška Maršálková, Blahoslav Maršálek, Botanický ústav AV ČR, v.v.i.; Jan Flodr, Filip Růžička, Mikrobiologický ústav, Masarykova univerzita; Ivana Papežíková, Veterinární univerzita Brno; Jan Mendel, Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.; Jaroslav Lev, ASIO TECH spol. s r.o.; Luděk Bláha, RECETOX/Masarykova univerzita.
Praktické využití čištění a úpravy vody plazmatem bylo až dosud značně omezeno nízkou objemovou produktivitou stávajících plazmových generátorů. Unikátní technologie CaviPlasma dokáže pomocí synergického účinku elektrického výboje generovaného v kavitačním mraku v kapalině (voda) vytvářet fyzikálně-chemicky aktivní kapalné prostředí na bázi peroxidové chemie (t.j. per-oxo, resp. per-nitro sloučenin). Díky vysoké robustnosti, průtoku v řádu m3/hod, energetické náročnosti ≈ 1 kWh/m3, vysoké výtěžnosti ≈ 9,5 g H2O2/kWh a závislosti pouze na přísunu elektrické energie a vody, je CaviPlasma atraktivním kandidátem pro vývoj účinné dekontaminační/biocidní jednotky. Biologické účinky úpravy vody pomocí CaviPlasma byly úspěšně testovány např. na remediaci sinic a řas z vody, inaktivaci patogenních mikroorganismů z nemocničního prostředí, či inaktivaci některých patogenních bakterií pstruha duhového. Technologie CaviPlasma byla úspěšně testována i na mikropolutantech, které lze současnými technologiemi jen s obtížemi odstraňovat z odtokových vod z ČOV.
105
14,40 Cesta, jak podpořit ekoinovace, nová metodika ETV
Ing. Jiří Študent, st., České ekologické manažerské centrum, z.s.
Od roku 2016 se CEMC zabývá evropskou metodikou na podporu ekoinovací. Proč tato metodika vznikla, v jakých případech jí lze využít, její současná podoba,  přínosy, které se od ní dají očekávat a organizační struktura vytvořená EK pro zabezpečení procesu.. Inspekční orgán 4055 CEMC ETVCZ je jedinou organizací, která je akreditována na provádění ověřovacího procesu na území ČR a SR.
133
15,00 Přestávka  
15,40 Odstraňování polutantů z vody metodou CarbonCLEAN
Jan Káňa, AIVOTEC s.r.o.
Metoda CarbonCLEAN nabízí dostupný způsob efektivního odstranění zněčišťujících látek z odpadních vod, zejména ropných uhlovodíků, farmak, hormonálních látek nebo pesticidů. Inovativní česká metoda vznikla během výzkumu a vývoje, organizovaného soukromou firmou a realizovaného na několika vědeckých pracovištích po celém Česku. Některé části vývoje byly spolufinancovány z fondů a EU i Norských fondů. Finální transfer metody CarbonCLEAN do komerčního prostředí pak proběhne v kooperaci dalších českých firem, které se etablují v daném tržním segmentu. Celý vývoj je tak praktickým příkladem dobré praxe kooperace soukromých firem a vědeckých pracovišť s využitím veřejných zdrojů.
106
16,00 Degradace komplexačních činidel pomocí ozonizace
Ing. Pavel KŮS, Ing. Anna ČERNÁ, Mgr. Semen GOGULIN, Mgr. Shamsul Azim Muhammad KHAN, Ing. Sára DOUBRAVSKÁ, Centrum výzkumu Řež s.r.o.
Ozonizace se řadí mezi pokročilé oxidační procesy (AOP - advanced oxidation processes) a s výhodou se využívá při snižování organického zatížení. V předkládaném příspěvku bude ukázáno využití ozonizace v jaderném průmyslu, konkrétně při předúpravě vody před dalším zpracováním např. nanofiltrací/ultrafiltrací. Cílem příspěvku bude ukázat možnosti využití ozonizace při degradaci komplexačních činidel – kyseliny šťavelové/citronové a EDTA za různých experimentálních podmínek.
107
16,20 Inovativní technologie chlazení teplárny
Ing. Ondřej Hlaváček, VŠCHT v Praze

S přibývajícími stavy sucha jsou průmyslové podniky nuceny přistoupit k hledání úspor ve spotřebě vody. Mezi technologie s největší spotřebou patří chladicí okruhy energetických zdrojů - tepláren. Aplikace uzavřeného vodou plněného okruhu s tepelným výměníkem umístěným v prostředí s vyšší tepelnou kapacitou, než je vzduch (např. voda), výrazně zvýší přestup tepla. Umístění tepelného výměníku do vodního toku významným způsobem sníží vodní náročnost systému a v kombinaci s přirozeně proudícím tokem sníží i energetickou náročnost na obtok výměníku. Příspěvek se zabývá návrhem alternativní technologie chlazení pro konkrétní průmyslovou zónu s cílem dosažení úspory vody v souladu platnou legislativou, a také v situaci, kdy aplikace suchého či hybridního systému chlazení nebyla možná.
108
16,40 Hydrogen sensors testing in primary circuit of nuclear reactor
Prof. Tomáš Moucha, doc. Václav Linek, VŠCHT v Praze; Adam Bouřa, ČVUT v Praze
Informace o aktuálním stavu vývoje přístroje pro měření koncentrace vodíku v chladivu primárního okruhu jaderných reaktorů. V posledním období vývoje byla provedena měření v provozu jaderné elektrárny Dukovany, kterými byla ověřena uspokojivá spolehlivost funkčního vzorku měřícího přístroje - jak dlouhodobá stabilita, tak rychlost odezvy. Získaná data ukazují v reálném světle možnost pokročit od funkčního vzorku k prototypu.
143

 

čas OVZDUŠÍ číslo příspěvku
17,00 ParaBAT – stanovení mezních limitů emisí dusíku a síry pomocí metodiky LCA pro velká spalovací zařízení - případová studie vybraných technologií pro podmínky ČR
Ing. Monika Vitvarová, Ing. et Ing. Tatiana, Trecáková, Ph.D., Eva-Žofie Hlinková, MSc., Ivanna Harasymchuk, prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA, VŠCHT v Praze
Příspěvek prezentuje výsledky tzv. mezních/stropních emisních limitů BREF/BAT u vybraných technologií na snižování emisí síry a dusíku implementovatelných pro velká spalovací zařízení v podmínkách ČR. Mezní emisní limit je stanoven pomocí metody posuzování životního cyklu (LCA) implementací metodiky PEF 3.0. Analýzy byly provedeny v softwarových prostředí OpenLCA a Gabi s využitím databází Gabi, ILCD a Ecoinvent se zaměřením na provozní fázi zdroje.
109
17,20 Využití studené plazmy při čištění karboxylových kyselin ve vzdušině
Libor Baraňák, Enress, s.r.o.
110

 

Program ODPADOVÉ FÓRUM

Středa 21. 9. 2022

HLAVNÍ SÁL
       
čas VaV PRO OBĚHOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ číslo příspěvku
9,00 Nová metoda normalizace výsledků LCA pomocí planetárních limitů
Ing. Mgr. Jan Matuštík, Ing. Aleš Paulu, VŠCHT v Praze
Krok normalizace v LCA umožňuje vzájemné porovnání dopadů na odlišné environmentální problémy – kategorie dopadu. Inspirováni konceptem Planetárních mezí navrhujeme novou metodu normalizace založenou na absorpční kapacitě planetárního systému specifickou pro LCA metodologii EU EF 3.0. Takto normalizované výsledky vyjadřují vztah hodnoceného systému k fyzickým mezím planetárního systému, na rozdíl od v současnosti využívané metody normalizace vyjadřující podíl odpovědnosti na celkovém dopadu.
112
9,20 Ekologické hodnocení ekodesignu
MgA. Jan Kulhánek, prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA, VŠCHT v Praze
Design zásadním způsobem ovlivňuje materiálové složení výrobků, předurčuje, jak snadno či obtížně se bude výrobek odstraňovat po skončení jeho životnosti a ovlivňuje, zda bude výrobek při jeho používání spotřebovávat menší či větší množství energie. Jak však hodnotit míru ekodesignu u výrobků, které mají rozdílnou povahu, plní různé spotřebitelské funkce a ani nejsou stejně veliké? Ve studii bylo hodnoceno 16 výrobků z hlediska environmentálního, sociálního, ekonomického, ale i kulturního.
113
9,40 Vliv designu na environmentální dopady konce životního cyklu obalových materiálů
Ing. Jan Pešta, MgA. Jan Kulhánek, VŠCHT v Praze; doc. Ing. Martin Pavlas, Ph.D., Ing. Jaroslav Kratochvíl Ph.D., VUT Brno
Jednou z hlavních bariér materiálové recyklace kompozitních obalů je náročná oddělitelnost jednotlivých materiálů, což ovlivňuje environmentální dopady spojené s životním cyklem těchto obalů. V této studii byly hodnoceny potenciální environmentální dopady spojené s životním cyklem 15 vybraných obalů. S využitím metody Posuzování životního cyklu byly porovnány dva možné scénáře uvažující využití recyklovaných materiálů a energetické využití odpadního obalu.
114
10,00 Life cycle assessment of  biowaste management: comparison of various alternatives in Prague
Msc. Aurore Guillaume, prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA., VŠCHT v Praze
In Prague, biowaste represents about 40% of municipal waste and is mainly incinerated. However, in 2023, members of the EU will be required to separate it from mixed waste and use it either as compost or biogas. Using Life Cycle Assessment, the aim of this study is to evaluate environmental impacts of the current biowaste management in Prague and compare it with different mitigation scenario, based on most impactful stages and future objectives, in order to prepare and improve waste management.
115
10,20 Produkty osobní péče a jejich udržitelnost
Bc. Martina Hájková, Ing. Jan Pešta, prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA, Mgr. Ing. Marek Martinec, Ph.D. VŠCHT v Praze

Udržitelnost produktů osobní péče má čím dál větší roli v přístupu „product excellence“ společností a stává se častým předmětem zájmů vědeckých pracovišť i samotných spotřebitelů. Jedním z cílů v této oblasti je hledání udržitelnějších způsobů balení výrobků osobní hygieny. V příspěvku jsou porovnávány environmentální dopady životního cyklu šesti obalů tuhých a tekutých mýdel určených pro mytí rukou. Výběr obalů byl proveden tak, aby pokryl celkovou nabídku na současném českém trhu. Určení míry environmentální udržitelnosti obalů vyžaduje kvantifikování všech dopadů na životní prostředí. Nejvhodnější nástroj pro takové posouzení je mezinárodně standardizovaná metoda Life Cycle Assessment (LCA), při které dochází k vyčíslení environmentálních dopadů v rámci celého životního cyklu daného produktu. V tomto konkrétním případě byla LCA analýza realizována s důrazem na odpadové hospodářství jednotlivých druhů obalů. Provedení materiálové analýzy odhalilo obtížnost recyklace obalů na tekutá mýdla. Z výsledků této práce zároveň vyplynulo, která fáze životního cyklu obalů nejvíce ovlivňuje životní prostředí nepříznivým způsobem. Dále byl z výsledků určen obal, který je spojen s nejmenšími environmentálními dopady. Kromě obalového materiálu vzbuzuje obavy i samotné složení drogistických produktů. Příspěvek je proto také věnován zhodnocení konvenčních dermatologických postupů a k nim alternativních variant.
116
10,40 Uhlíková stopa plastů s přídavkem biosložky
Ing. Kamila Sirotná, VŠCHT v Praze; Ing. Lukáš Zuzánek, PhD., ŠKODA AUTO a.s., prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA, VŠCHT v Praze
Vývoj kompozitních plastů s bio plnivy je motivován snahou automotive průmyslu o ekologizaci produkce i snížení nákladů. Cílem studie je pro kompozitní materiál ABS s peletizovanými řízky z cukrové řepy určit metodou posuzování životního cyklu (LCA) hlavní kategorie dopadů na životní prostředí a zanalyzovat vliv změny podílu biosložky na uhlíkovou stopu produktu. Zvolená metodika výpočtu uhlíkové stopy je diskutována s ohledem na započtení vstřebávání uhlíku během produkce biomasy.
117
11,00 Přestávka - AUTORSKÁ PREZENTACE VÝVĚSEK  
11,20 Hledání cest pro moderní technologie v labyrintu odpadů
RNDr. Radek Hořeňovský, WASTen, z.s
Nedostatek moderních technologií na efektivní využití odpadu patří mezi klíčové výzvy při zavádění principů cirkulární ekonomiky do praxe. Transfer technologií může jít cestou vlastního výzkumu podniků nebo přejímáním prověřených vzorů ze zahraničí. Klastr WASTen úspěšně podporuje obě cesty. Přednáška pojednává o výzkumných projektech klastru WASTen, o budování Výzkumného a inovačního centra pro rozvoj cirkulární ekonomiky Cir Econ a zahraničních aktivitách klastru.
111
11,40 Projekt ThermoValue – Průběžná zpráva 1. a 2. etapy
Doc. Dr. Miloslav Bačiak, ENRESS, s.r.o.
Cílem projektu ThermoValue je výzkum parametrů výstupu z termického rozkladu. Ověřená technologie parametrizace výstupu termického rozkladu vybraných skupin odpadů. Zpracování výstupních informaci, měření a podkladů pro certifikaci anebo harmonizaci produktů termického rozkladu, jako průmyslově uplatitelných produktů. Skupiny odpadů: Směsné plasty, Pneumatiky, Čistírenské kaly, Biomasa. Přednáška pojednává o prvních dvou zmíněných skupinách.
119
12,00 Posouzení technologie termochemického rozkladu směsných odpadních plastů a technologie Polybet pomocí metody LCA
Ing. et Ing. Tatiana Trecáková, Ph.D., prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA, VŠCHT v Praze
V rámci VaV projektu „WASTen, z.s. – Kolektivní výzkum“, jehož cílem je určit hodnotový řetězec termického rozkladu vybraných skupin odpadů a jejich následného materiálového a energetického využití, jsou předmětem posouzení metodou posuzování životního cyklu (LCA) technologie termochemického rozkladu směsných odpadních plastů a technologie výroby plastbetonu zpracováním odpadních termoplastů a odpadních inertních materiálů (Polybet). V příspěvku jsou prezentovány výsledky předběžného posouzení environmentálních dopadů těchto technologií na základě projektových dat.
118
12,20 Gastroodpady – výzkum efektivních metod jejich využití
Doc. Ing. Josef Trögl, Ph.D., Univerzita J.E.Purkyně v Ústí n.L.
Odpady z restaurací a jídelen patří v současné době mezi významné problémy odpadového hospodářství a zásadní výzvy přechodu na oběhové hospodářství. Projekt mapuje současný stav nakládání s gastroodpadem, především legislativní podmínky, množství odpadu a moderní technologie na jeho efektivní využití. Prezentace se zabývá také výzkumem možností výroby tzv. zelených chemikálií a dalších způsobů ekologického využití BRO.
120
12,40 HERMIA - Vývoj moderní technologie na zpracování gastroodpadu a BRO využitím larev much Hermetia illucens
Ing. Radek Vurm, Ph.D., VŠCHT v Praze
Náklady na výkrm zvířat představují 60-70 % celkových nákladů zemědělské výroby. Do roku 2050 dojde pravděpodobně ke zvýšení spotřeby živočišných produktů o 60-70 %. Nově vyvíjená alternativní krmiva jsou odpovědí na neustále se zvyšující spotřebu živočišných produktů. Jako alternativní zdroj proteinů mohou být využity larvy hmyzu. Po konzumaci digestátu z odpadní rostlinné hmoty nebo jiných biologických materiálů mohou sloužit jako krmivo pro hospodářská zvířata. Použití je možné pouze v případě splnění legislativních limitů týkajících se množství nežádoucích látek. Jednou z možností je využití larev Hermetia illucens, které jsou již používány jako složka krmiva pro drůbež, prasata a několik druhů ryb. Jejich konzumace podporuje zdravý růst.
121
13,00 Přestávka: oběd  

 

RENESANČNÍ SALÓNEK
čas MISCANTHUS – PERSPEKTIVNÍ OBNOVITELNÝ ZDROJ číslo příspěvku
12,30 Overview of the main accomplishments and results of CORNET MiscanValue project
Professor Valentina Pidlisnyuk, Cluster WASTen/ Univerzita J.E.Purkyně v Ústí n.L.; RNDr. Radek Hořeňovský, Cluster WASTen; Daniela Einer, Technische Universität Dresden; Vojtěch Brož, Cluster WASTen
CORNET project MiscanValue (2020-2022) implies the application of the energy crop Miscanthusxgiganteus for the revitalization of post-mining and marginal localities ensuring sustainable utilization of biomass to fibers, pulp, insulation materials, and packaging paper. The international consortium united teams led by Cluster WASTen (the Czech Republic) and Papiertechnische Stiftung (Germany), with the active involvement of UJEP, VSB-TUO, UCT, TUD-HFT, TUD-AST, and participation of SMEs. The results and outcomes of the project are presented in detail in the teams’ reports.
122
12,45 Phytotechnology with Miscanthus embedded in post-mining lands
Professor  Valentyna Pidlisniuk, Dr.Sc., Dr. Aigerim Mamirova, Mgr. Robert Ato Newton, Josef Trogl, Univerzita J.E.Purkyně v Ústí n.L.
CORNET MiscanValue project implies the application of the energy crop Miscanthusxgiganteus for the revitalization of slightly contaminated and marginal lands. M.xg has been utilized at the post-mining land in Chomutov, the Czech Republic amended by biochar, sewage sludge, digestal, and hemicellulosic waste. The multiyear experiment showed that biochar in dose 10% followed by digestal positively impact to bioparameters, harvested biomass, and enrichment of soil microbial communities. The Best Available Practice of Miscanthus utilization was created and presented to end-users.
124
13,00 Quick Test for Cascading Usage of Miscanthus Biomass
Dipl.-Ing. Mirko Lindner, Technische Universität Dresden; Mgr. Robert Ato Newton, Univerzita J.E.Purkyně v Ústí n.L.; Daniela Einer, Technische Universität Dresden; Valentyna Pidlisniuk, Univerzita J.E.Purkyně v Ústí n.L.; Dipl.-Ing. Sören Tech, Technische Universität Dresden
The conversion of Miscanthus biomass to fibers, pulp, and insulation materials depends on certain requirements for cultivation practices, provision of biomass from agricultural land, and processing of raw materials. In order to better understand the connection of the individual steps within the value chain, and to provide general documentation, and necessary analyses, the Quick Test was created. It includes the part of biomass production at contaminated and marginal soils, the part of processing biomass to bioproducts, and the part of processing biomass waste to biochar.
123
13,15 Technological Regulation of biochar production from Miscanthus waste
Ing. Barbora Grycová, Ph.D., Ing. Kateřina Klemencová, Ph.D., Ing Pavel Leštinský, Ph.D., VŠB-TU Ostrava
To ensure a complete Miscanthus value chain relevant to the circular economy, the Miscanthus waste was utilized by pyrolysis to biochar as a valuable source of nutrients used at the fields again. In addition to the type of plant itself, the pyrolysis temperature, the heating rate as well as the residence time in the reaction zone also contribute to the resulting biochar quality. With increasing pyrolysis temperature, the yield of biochar decreases. The pyrolysis temperature also affects the decomposition and content of volatile organic compounds formed by the pyrolysis process and the organic substances present in the biomass. The chemical properties of biochar, especially pH and nutrient content, but also the physical properties of biochar, such as pore size, pore volume and specific surface area, play a key role in determining biochar quality. The use of biochar in the soil leads to changes in the physicochemical properties of the soil and stimulates the activity of soil microorganisms, which affect both soil properties and plant quality.
129
13,30 Processing Miscanthus biomass into pulp, fibers and insulation materials
M.Sc. Daniela Einer, Dipl.-Ing. Sören Tech, Technische Universität Dresden
Miscanthus is a perennial plant that can be used to supplement the usual raw materials for the production of fibrous and insulation materials. The desired product properties can be optimized.
With regard to the currently highly strained raw material market for forest wood, Miscanthus therefore offers a reasonable alternative and supplement.
Miscanthus can be processed into pulp and fibers. These intermediate products can be used to produce fiberboard for insulation or particleboard. Conventional fibers, for example from pine or spruce, can be added. Particularly in the field of insulation materials, the trend is increasingly toward natural-based materials. This can have a positive double effect: Energy required for heating or cooling buildings can be saved; and by dispensing with petroleum-based raw materials, non-renewable resources are conserved. The materials also serve as CO2 storage and can be reused in the material cycle in several life cycles.
Advantageously, the Miscanthus raw material can be processed using the same methods and equipment as conventional wood-based materials. Adjustments may be necessary in the process conditions and formulations of the products. The decisive factor is the breakdown of the raw material; the process and the particle size achieved determine the further processing and the possible end products. In order to further optimize the materials produced from Miscanthus, extensive, practical tests are necessary, which were carried out in the MiscanValue project. As a result, it was possible to create products that can already be implemented on an industrial scale today and that meet general customer requirements.
127
13,45 Processing Miscanthus Pulp to Paper
Dr. Martin Zahel, Manuela Fiedler, Papiertechnische Stiftung (PTS), Heidenau, Germany
Miscanthus is a perennial plant with intriguing growth properties, particularly in rural areas. Thus it can be used to improve soil quality and make otherwise unproductive areas useable for agriculture. The use of the generated biomass in downstream applications can lead to the generation of a whole value chain. Paper materials are a promising application field.
The lecture gives an overview about how Miscanthus can be processed into paper pulp materials and shows the properties of those fibre materials. The processing into different paper grades is discussed additionally.
128
14,00 Exploring the value chain of Miscanthus based products from LCA perspective
Anna ElBarky Hubatová-Vacková, Aleš Paulu, Vladimír Kočí, VŠCHT v Praze
In the framework of the MiscanValue CORNET project, various strategies for Miscanthus x giganteus cultivation and biomass processing have been studied. Besides conversion to energy, Miscanthus biomass can be converted to bio-based products such as insulation materials, pulp, paper or packaging products. In particular, the goal here was to test circular solutions for manufacturing Miscanthus based products and identify the most economically viable and at the same time the least environmentally impactful opportunities. Through an outlook on the Miscanhus x giganteus value chain, this work presents the environmental impacts of Miscanthus cultivation, biomass storage and processing obtained using Life Cycle Assessment. It also highlights the environmental benefits linked to phytoremediation in the case of cultivating Miscanthus on marginal lands. Various scenarios have been modelled and assessed by GaBi software using the EF 3.0 methodology. This project also aims to directly apply its findings into practice through contacts with small and medium enterprises in a collective effort to bring more circular solutions into larger-scale production.
126
14,15 Miscanthus based products value chain: economic perspective
Ing. Aleš Paulu, Ing. Anna ElBarky Hubatová-Vacková, prof. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D., MBA, VŠCHT v Praze
In transition to a circular economy, bio-based products are increasingly utilized as an alternative with reduced environmental impacts and possible economic savings. Miscanthus x Giganteus is known for its benefits of phytoremediation during cultivation, however further benefits arise from the possibilities of its biomass processing. Miscanthus can be either converted into energy or further utilized into products such as pulp, paper, packaging products and insulation. Additionally, accumulated waste from cultivation can be converted to biogas to produce energy, and biochar that can be returned to soil to enhance yield and improve soil parameters. The aim of the CORNET MiscanValue project is to establish and analyse the value chain of sustainable Miscanthus based products, including cultivation, phytoremediation, waste and biomass processing and product manufacture. One of the goals of the projects is an economic analysis of the individual steps of the value chain, which will allow to express the detailed costs and highlight space for improvement. To this end, Life cycle costing (LCC) tool is used, which describes all the costs associated with a product or service starting from the initial costs to the final end-of-life. In this conference contribution, several scenarios of processing Miscanthus biomass are mapped by LCC and compared as an alternative to widely used products on the market. The outputs of the study are to be used by small and medium enterprises and businesses to aid in a shift to a circular economy with less waste produced and lower environmental impacts.
125
14,30 Diskuse  
dle lokality Exkurze - odjezd autobusů od hotelu Amande:
  • 15,30: SAKO Brno, a.s.
  • 15,00: REMAT GLASS s.r.o.
 
19,00 Společenský večer  

 

Program ODPADOVÉ FÓRUM

Čtvrtek 22. 9. 2022

čas ODPADY číslo příspěvku
9,00 Možnosti nakládání se zdravotnickým odpadem z péče o diabetika 1. typu
Bc. Ing. Zuzana Tichá, Ph.D., Mgr. Ing. Gabrielle Machů, Ph.D., DiS., Mendelova univerzita v Brně
Odpady jsou produkty každodenní lidské činnosti. V rámci potřeby snižování produkce a správného nakládání s odpady a prevenci environmentálních rizik se tento příspěvek zabývá nakládáním se zdravotnickým odpadem z péče o diabetika 1. typu. Případy nových onemocnění diabetes mellitus (cukrovka) napříč zeměmi rostou a je třeba řešit i vznikající odpad a adekvátní nakládání s tímto typem odpadu.
130
9,20 Přeshraniční převoz NO a recyklace brzdových kapalin
Ing. Jan Skolil, Ph.D., CLASSIC Oil s.r.o.
Některé typy odpadů mají relativně snadnou technologickou cestu k cirkulární ekonomice, ale praktická realizace pokulhává na zkostnatělé evropské legislativě. Jedním z příkladů jsou brzdové kapaliny, které se vyskytují v téměř všech automobilech a i v některých typech jízdních kol. Tyto provozní tekutiny se vyrábějí jen asi na deseti místech v celé Evropě a jejich recyklace pak z důvodů komplikované dostupnosti zdrojů probíhá jen na třech z nich. Dostat však relativně čistý nebezpečný odpad, s minimální jedovatostí pro člověka, přes jedny evropské hranice je natolik byrokraticky a ekonomicky nadlidský úkon, že jej pravděpodobně vzdá i největší evropský recyklátor nemrznoucích směsí - firma CLASSIC Oil. A to přesto, že použitá brzdová kapalina se běžně vykupuje - tedy za odpad se původci platí!
131
9,40 Analýza produktů z pyrolýzy plastů plynovou chromatografií s detekcí ve vakuové UV oblasti
Ing. Tomáš Korba, AMEDIS
Produkty pyrolýzy plastů představují složitou směs uhlovodíků s počtem uhlíků do cca 40, různým stupněm větvení, počtem nenasycených vazeb, cyklických struktur, aromátických kruhů a heteroatomů. Složení je závislé na výchozím materiálu použitém pro pyrolýzu. GC-VUV umožňuje spolehlivou analýzu těchto směsí bez omezení skrytých v technikách GC a GC/MS.
132
10,00 Cesta, jak podpořit ekoinovace, nová metodika ETV
Ing. Jiří Študent, st., České ekologické manažerské centrum, z.s.
Od roku 2016 se CEMC zabývá evropskou metodikou na podporu ekoinovací. Proč tato metodika vznikla, v jakých případech jí lze využít, její současná podoba,  přínosy, které se od ní dají očekávat a organizační struktura vytvořená EK pro zabezpečení procesu.. Inspekční orgán 4055 CEMC ETVCZ je jedinou organizací, která je akreditována na provádění ověřovacího procesu na území ČR a SR.
133
10,20 Recyklace lithiových baterií v Kovohutích Příbram
Ing. Ivo Oktábec, KOVOHUTĚ PŘÍBRAM NÁSTUPNICKÁ, a.s.
Kovohutě Příbram se zabývají recyklací lithiových  baterií s ohledem na provozně-ekonomickou stránku, technicko-technologickou a ekologickou.
Recyklace lithiových baterií všech druhů je velmi specifická. Kovohutě chtějí nabídnout recyklační službu v rámci svých zkušeností pro Českou republiku a okolí. Nebezpečí přepravy lithiových baterií na velké vzdálenosti a přes hranice se dá eliminovat stavbou kapacit v jednotlivých členskýžch zemích.
Nárůst elektromobility je nezadržitelný a dá se předpokládat masivnější pohyby baterií jako produktu či odpadu a tím i četnějším nehodám (zkrat, zahoření). Logistika, skladování, vybíjení, případné rozebírání lithiových baterií před vstupem do recyklace je také nestandardní a je třeba takto plánovat další rozvoj.
134
10,40 Přestávka  
11,20 Valorizace kyselé syrovátky
Ing., Marek Holba, Ph.D., ASIO TECH, s.r.o.
Kyselá syrovátka je odpad, který vzniká srážením kaseinu kyselinami při výrobě měkkých sýrů (např. žervé, cottage, mascarpone). Kyselou syrovátku lze znovu využít jako potravinový doplněk, ale většinou je pouze odpadem při výrobě. Valorizační scénáře zahuštění kyselé syrovátky a její následné aplikace na zemědělskou půdu pro zvýšení produkce potravin budou předmětem této prezentace.
135
11,40 RECONMATIC – nový evropský projekt zaměřený na pokročilé technologie a postupy při nakládání se stavebním a demoličním odpadem v životním cyklu staveb
Ing. Jan Valentin, Ph.D., Ing. Václav Nežerka, Ph.D., doc. Ing. Pavel Tesárek, Ph.D., Fakulta stavební ČVUT v Praze; prof. Juan A. Ferriz-Papi, University of Salford (UK); prof. Yong Wang, University of Manchester (UK); Dr. Alfonso Arevalillo Roman, TECNALIA, Španělsko
Stavební a demoliční odpad (SDO) tvořil v roce 2018 téměř 36 % celkového odpadu vyprodukovaného v Evropské unii. Postupně se daří zvyšovat míru využití těchto odpadů, avšak převážně pro účely s nízkou přidanou hodnotou. Proměnlivé složení a vlastnosti SDO podkopávají důvěru zákazníků, kteří dávají přednost primárním materiálům s certifikovanými vlastnostmi a mnohdy za konkurenceschopnější hodnotu/cenu.
Cíle nulové spotřeby energie a nulového odpadu vedou k přehodnocení hodnotového řetězce odpadů, což vyžaduje hledání nových technologií pro snížení emisí uhlíku a objemu odpadů směrem k účinnějšímu a oběhovému systému. Tento příspěvek představuje nástin přístupů ke zlepšení nakládání s SDO, které budou rozvíjeny v rámci nově podpořeného projektu v programu Horizon Europe - projekt RECONMATIC. Tento projekt bude vyvíjet digitální a automatizovaná řešení na podporu pokročilého nakládání s SDO směrem k dosažení bezodpadového hospodářství a bude zkoumat aplikace technologií v různých fázích celého životního cyklu staveb. Technické otázky budou rozvíjeny v oblastech, jako je třídění materiálu, předdemoliční audity, selektivní dekonstrukce, postupy průběžného sledování vzniku a využití odpadu, stejně jako širší ekonomicko-společenské otázky, jako je obchodní model, zdraví a bezpečnost, udržitelnost a úroveň technologické připravenosti evropského trhu. RECONMATIC si klade za cíl nastolit změnu paradigmatu v oblasti nakládání s SDO tím, že pomůže stavebnímu průmyslu učinit krok ke změně v rozvoji oběhového hospodářství.
136
12,00 Ověřování mleté teplárenské strusky jako příměsi do betonu
Ivana Chromková, Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s.; Jindřich Sedlák, Prefa Brno a.s.; Jaroslav Bačovský, Strojírny Olšovec s.r.o.
Příspěvek přináší informace o výsledcích ověřování využitelnosti jemně mleté teplárenské strusky z haldy Oslavany do vybraných receptur betonu používaných při výrobě prefabrikovaných betonových dílců ve firmě Prefa Brno a.s. Jemně mletá struska se osvědčila v recepturách betonu jako náhrada jemně mletého vápence.
137
12,20 Ověření anaerobního rozkladu vybraných druhů pytlů na odpad
Ing. Markéta Bouchalová, Ph.D., Ing. Jiří Rusín, Ph.D., VŠB-TU Ostrava
Plastické hmoty v odpadech v přírodě podléhají pouze velmi pomalému rozkladu. V posledních letech jsou klasické polymery ropného původu jako je například polyethylén nejen v obalových materiálech alespoň částečně nahrazovány biodegradabilními příměsemi. Bioplasty jako kyselina polymléčná spolu s plnidly například na bázi škrobu mohou tvořit 50 až 100 % hmoty plastového výrobku. Pokud se jedná o sáčky nebo pytle určené k oddělenému sběru bioodpadů, jsou tyto bio-plasty testovány na biodegradabilitu a některé získávají i certifikát kompostovatelnosti. Je tedy známa rychlost rozkladu bioplastu v aerobních podmínkách průmyslové kompostárny, nebo i domácí kompostu na zahrádce. Přitom odpadářské či komunální bioplynové stanice často získávají odpady zabalené v různých pytlech. Plné pytle jsou sypány do příjmových zařízení, drceny a v kusech různých velikostí jsou vystaveny prostředí míchané anaerobní suspenze. Poruchy drtičů, míchadel, ventilů a separátorů vlivem nerozložených plastových fólií jsou časté. Předložený příspěvek diskutuje výsledky anaerobního testu rozkladu tří druhů pytlů na odpad. Testován byl materiál pytle s certifikátem OK Compost i pytle, u kterého se žádný certifikát dohledat nepodařilo.
138
12,40 Využití kompozitní polyamidové membrány pro upgrading bioplynu na biomethan
Ing. Petra Wojnarová, Ing. Jiří Rusín, Ph.D., VŠB-TU Ostrava
Rozsáhlé čerpání fosilních paliv způsobilo, že lidstvo v posledních desetiletích čelí vážné energetické krizi a narušení životního prostředí. V důsledku toho se hledání alternativních energetických zdrojů a udržitelných energetických systémů stalo velmi naléhavou potřebou, kterou se v tuto chvíli zabývá celý svět. Jedním z obnovitelných zdrojů je organická hmota, respektive biomasa nebo bioodpad. Z takového materiálu je možno vyrobit biopalivo například procesem anaerobní digesce. Získáváme tak bioplyn s vysokým obsahem methanu. Bioplyn je možno vhodnou technologií upgradovat na biomethan a ten distribuovat sítí zemního plynu, nebo jako CNG či LNG. Příspěvek prezentuje inovativní metodu koncentrování methanu z bioplynu. Principem metody je oddělování oxidu uhličitého a sulfanu od methanu pomocí spirálně vinuté kompozitní membrány na bázi polyamidu.
139
13,00 Budou obce schopny plnit cíle zákona o odpadech v oblasti třídění?
Doc. Ing. Mgr. Jana Soukopová, Ph.D., Ing. Michal Struk, Ph.D., Masarykova univerzita, Institut pro udržitelnost a cirkularitu; Ing. et Ing. Stanislav Čurda, Ph.D., Město Znojmo
Oběhové hospodářství je současným evropským i světovým fenoménem, který zvláště po přijetí oběhových balíčků EU a zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech nabývá stále větší pozornosti, a to především ve vztahu ke komunálnímu odpadu. Pro ten stanovuje specifické a ambiciózní dlouhodobé cíle v oblasti třídění, a to pro rok 2025, 2030 a 2035, které jsou pro obce právně závazné. Plnění těchto cílů však pro obce může být velmi obtížné, protože jejich současná praxe v oblasti oběhového hospodářství je značně omezená, a to jak z hlediska množství, tak i struktury komunálního odpadu. Cílem příspěvku je na základě analýzy čtyř vybraných měst Jihomoravského kraje pro roky 2019-2021 ukázat jejich potenciál ve vztahu k oběhovému hospodářství. Výsledky analýzy ukazují, že ve vztahu k současnému nastavení cílů zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech bude plnění těchto cílů značně obtížné, ne-li nemožné s dopady na ekonomiku obcí.
142
13,20 Zakončení symposia
Oběd
 

 

TVIP: VÝVĚSKY

     
    číslo příspěvku
OF Odstranění iontů kovů z vodných roztoků pomocí ultrafiltrace s využitím organického polymeru
Ing. et Ing. Anna Černá, Ing. Pavel Kůs, Ph.D., Mgr. Semen Gogulin, Ing. Sára Doubravská, Centrum výzkumu Řež
Ultrafiltrace patří k široce používaným membránovým procesům v celé řadě odvětví, od úpravy pitné a odpadní vody po průmysl za účelem recyklace toku nebo přidání hodnoty pozdějším produktům. V jaderném výzkumu a energetice je ultrafiltrace využívána k odstranění aktinoidů v koloidní či pseudokoloidní formě z odpadních vod. Cílem studie bylo zjistit možné využití ultrafiltrace k odstranění rozpuštěných kovů z roztoku s využitím polyakrylové kyseliny jako organického polymeru.
140
AP Hodnocení rizik nakládání s textilním odpadem
Ing. Vanesa Šindlerová, Ing. Zuzana Balgová, Ph.D., Ing. et Ing. Kristýna Hrabová, Ph.D., Ústav soudního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
Odpadní textil je jedním z nejproblematičtějších odpadů na světě. Jeho množství neustále roste a tím i jeho vliv na životní prostředí. Ročně vyprodukuje každý občan ČR průměrně 10 kg textilního odpadu, z toho je znovu využito méně než 10 %. Samotná recyklace textilního odpadu zmírňuje negativní dopady na životní prostředí. Z tohoto důvodu je potřeba přijmout opatření, která jsou součástí strategie EU pro udržitelné a oběhové textilie. Cíle v oblasti ochrany životního prostředí jsou stanoveny ve všech fázích procesu, počínaje výrobou, recyklací konče. Článek se zabývá environmentálními riziky vyplývajícími z nakládání s textilním odpadem.
 
141
AP/OF Hydrogen sensors testing in primary circuit of nuclear reactor
Prof. Tomáš Moucha, Doc. Václav Linek, VŠCHT v Praze; Adam Bouřa, ČVUT v Praze
Informace o aktuálním stavu vývoje přístroje pro měření koncentrace vodíku v chladivu primárního okruhu jaderných reaktorů. V posledním období vývoje byla provedena měření v provozu jaderné elektrárny Dukovany, kterými byla ověřena uspokojivá spolehlivost funkčního vzorku měřícího přístroje - jak dlouhodobá stabilita, tak rychlost odezvy. Získaná data ukazují v reálném světle možnost pokročit od funkčního vzorku k prototypu.
143
OF CAVIPLASMA: plazmová technologie pro odstranění sinic s vysokou objemovou kapacitou
Pavel Sťahel, Jan Čech, Lubomír Prokeš, Masarykova univerzita; Pavel Rudolf, Simona Fialová, František Pochylý, VUT v Brně;  Eliška Maršálková, Klára Odehnalová, Štěpán Zezulka, Blahoslav Maršálek, Botanický ústav AV ČR
Praktické využití čištění a úpravy vody plazmatem bylo až dosud značně omezeno nízkou objemovou produktivitou stávajících plazmových generátorů. Unikátní technologie CaviPlasma dokáže pomocí synergistického účinku elektrického výboje generovaného v kavitačním mraku v kapalině (voda) vytvářet fyzikálně-chemicky aktivní kapalné prostředí na bázi peroxidové chemie. Díky vysoké robustnosti, objemové rychlosti v řádu m3/hod, energetické náročnosti ≈ 1 kWh/m3, vysoké výtěžnosti ≈ 9,5 g H2O2/kWh a závislosti pouze na přísunu elektrické energie a vody, je CaviPlasma atraktivním kandidátem pro vývoj robustní dekontaminační/biocidní jednotky. Biologické účinky úpravy vody pomocí CaviPlasma byly úspěšně testovány např. na remediaci sinic a řas z vody.
144
AP Rizika výskytu jemných a ultrajemných částic v pracovním prostředí automotive
Ing. et Ing. Alena Hájková, Ing. Jana Victoria Martincová, Ph.D., VUT v Brně
Výskyt jemných, ultrajemných částic a nanočástic v pracovním prostředí a ochrana zdraví exponovaných pracovníků je stále velmi aktuálním tématem v oblasti řízení rizik především díky rozvoji nových technologií.
Na základě analýz měření a odběrů vzorků na pracovištích při záměrné činnosti v automotive byly prokázány vysoké koncentrace částic napříč všemi frakcemi a zjištěno jejich složení. Přímá expozice má za následek negativní vliv na lidské zdraví. Byla navržena účinná opatření ke snížení negativního dopadu na zdraví pracovníků v provozech.
145