Více času na podstatné

KOMERČNÍ PREZENTACE COMMERCIAL PRESENTATION
 
Komerční prezentace

Na internetových stránkách časopisu WASTE FORUM i v jeho jednotlivých číslech je přípustná komerční prezentace. O jejím přijetí rozhoduje výhradně šéfredaktor, a to až poté, kdy je příslušné číslo hotové. V žádném případě nemá jakýkoli vliv na kvalitu recenzního řízení a na rozhodování o publikování jednotlivých článků.

Komerční prezentace na internetových stránkách je formou banneru 468 x 60 bodů na úvodní straně www.wasteforum.cz, v čísle může mít formu stránkové inzerce nebo PR článku. Tyto jsou umisťovány v zadní části čísla a v záhlaví každé této stránky je uvedeno COMMERCIAL PRESENTATION.

Cena komerční prezentace je dohodou.

Prezentace formou PATRON ČÍSLA je naopak nekomerční a je určena k zviditelnění vlastních projektů vydavatele nebo spolupracujících subjektů.

Veškeré další informace a objednávky v redakci: prochazka@cemc.cz.

 

COMMERCIAL PRESENTATION SLUŽBY A KOMERČNÍ PREZENTACE

 

Commercial presentation

A commercial presentation is allowed on the WASTE FORUM magazine website and in its individual issues. Its acceptance is decided solely by the editor-in-chief, and only after the relevant issue is ready. In no way has any influence on the quality of the peer-review process and on the decision to publish individual articles.

The commercial presentation on the website is in the form of a 468 x 60 point banner on the homepage www.wasteforum.cz, in the issue it can take the form of a page advertisement or a PR article. These are placed at the back of the number and COMMERCIAL PRESENTATION is listed in the header of each page.

The price of the commercial presentation is negotiable.

The presentation in the form of PATRON OF THE ISSUE, on the other hand, is non-commercial and is intended to make the publisher's own projects or cooperating subjects.

All information and orders in the editorial office: prochazka@cemc.cz

Autorská práva:

Creative Commons License

WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195