Více času na podstatné

VŠEOBECNÉ INFORMACE GENERAL INSTRUCTION

 

Všeobecné informace

WASTE FORUM je otevřený (open access) elektronický recenzovaný časopis určený pro publikování původních vědeckých prací ze všech vědních oborů, které jsou zaměřeny na průmyslovou a komunální ekologii se zvláštním zaměřením na odpady (bez ohledu na skupenství a povahu), předcházení jejich vzniku, nakládání s nimi a jejich využití či odstranění, či nějak s touto problematikou souvisejí. Součástí zájmového oboru časopisu je rovněž odstraňování ekologických zátěží, jak starých, tak následků havárií.

 

Oficiální oborové zařazení časopisu je: Vědy o zemi/Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace a Vědy o zemi/Kontaminace a dekontaminace půdy, včetně pesticidů. Časopis WASTE FORUM vychází od roku 2008 a je je zařazen v mezinárodní databázi vědeckých časopisů společnosti EBSCO Publishing, od roku 2017 pak indexován v databázi SCOPUS a usiluje o přidělení impakt-faktoru.

 

Publikačním jazykem je angličtina, čeština a slovenština. Z důvodu snahy o proniknutí do databáze Web of Scienceí a získání impakt-faktoru upřednostňujeme příspěvky v angličtině. Pro lepší přístupnost obsahu širší české i slovenské odborné veřejnosti je povinnou součástí každého příspěvku na konci název, kontakty a delší abstrakt v českém nebo slovenském jazyce. A naopak všechny příspěvky v českém nebo slovenském jazyce musí povinně na konci obsahovat název, kontakty, abstrakt a klíčová slova v jazyce anglickém.

 

Do druhé části časopisu vyhrazené nerecenzovaným a komerčním příspěvkům se zařazují příspěvky, které nesplňují kritéria původní vědecké práce nebo vykazují komerční charakter. Tyto jsou jasně odlišeny jak v obsahu, tak v čísle záhlavím Komerční prezentace/Commercial presentation.

 

Redakční praxe

Příspěvky pro uveřejnění v časopisu WASTE FORUM se zasílají výhradně elektronicky na adresu prochazka@cemc.cz v kompletně zalomené podobě (tzv. printer-ready) ve formátu MS WORD. Soubor by měl být nazván jménem, které začíná příjmením prvního nebo korespondenčního autora. Vzhledem k personálnímu propojení s redakcí odborného měsíčníku ODPADOVÉ FÓRUM je třeba jednoznačně uvést, že se jedná o příspěvek pro WASTE FORUM.

 

Na vyzvání redakce korespondenční autor vyplní a vrátí vlastnoručně podepsanou  Autorskou deklaraci . V deklaraci mimo jiné potvrzuje, že:

 • všichni autoři souhlasí, aby veškerou korespondenci s redakcí ve věci předmětného článku vedl korespondenční autor;
 • předmětný článek je původní, nebyl dříve jinde publikován ani ve stejné době zaslán k publikování jinam a nestane se tak až do uveřejnění v časopisu WASTE FORUM nebo do písemného oznámení o odmítnutí článku;
 • všichni autoři se seznámili s rukopisem a souhlasí s jeho publikování v časopisu WASTE FORUM poté, co bude upraven na základě připomínek recenzentů;
 • všechny výsledky jiných autorů v článku byly použité s jejich souhlasem, řádnou citací nebo s poděkováním za spolupráci nebo poskytnutý materiál;
 • všichni autoři i jejich zaměstnavatelé souhlasí s vystavením plného textu článku na internetových stránkách časopisu pod licencí CC BY-NC;
 • si je vědom své povinnosti informovat spoluautory, případně koordinátory projektu, o všech bodech této deklarace.

Zároveň v deklaraci korespondenční autor prohlašuje, že se zříkají autorského honoráře a zavazují se ve prospěch hrazení publikačních nákladů uhradit publikační poplatek, v případě nepublikování článku v důsledku negativního výsledku recenzního řízení nebo stažení článku z redakce uhradit redakční poplatek. Současně uvede. adresu a IČO subjektu/organizace, na kterou má být vystavena faktura na příslušnou částku.

 

Příspěvek zaslaný do redakce je (po kontrole, zda splňuje základní požadavky redakce) postoupen k recenzi. Všechny články určené k uveřejnění v časopisu WASTE FORUM jsou podrobeny posouzení dvěma nezávislými recenzenty. Ty vybírá a oslovuje buď redakce sama, nebo k jejich výběru a oslovení využívá pomoci členů redakční rady.

 

Na základě recenzních posudků (zpravidla dvou) je příspěvek přijat a poslán autorovi k úpravě nebo přepracování podle požadavků recenzentů, případně může být i odmítnut. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout rukopisy nejen na základě věcných nedostatků, ale i tehdy nevyhoví-li těmto směrnicím či profilu časopisu.

 

Po vrácení upravených článků autory provede redakce jejich formální revizi a sestaví z nich číslo, které opatří titulní stránkou, obsahem, tiráží, záhlavími a zápatími atd. Po jeho překlopení do formátu PDF je zasláno autorům ke konečné revizi. Po odsouhlasení či případných opravách je vystaveno na internetu, kde je volně ke stažení.

 

Publikační poplatek

Poplatek za redakční zpracování a publikování recenzovaného článku činí 600 Kč za stránku.

V případě, že na základě negativního výsledku recenzního řízení nebude článek publikován nebo se autor rozhodne z jakéhokoli důvodu článek z redakce stáhnout, bude autorovi fakturován redakční poplatek v poloviční výši oproti publikačnímu poplatku.

 

Ke stažení

GENERAL INSTRUCTION VŠEOBECNÉ INFORMACE
 
General instructions

WASTE FORUM is an open access electronic peer-reviewed journal that primarily publishes original scientific papers from scientific fields focusing on all forms of solid, liquid and gas waste. Topics include waste prevention, waste management and utilization and waste disposal. Other topics of interest are the ecological remediation of old contaminated sites and and topics of industrial and municipal ecology.

 

WASTE FORUM  is published since 2008 and is included in the EBSCO Publishing international database of scientific journals and since 2017 year is indexed in SCOPUS database.

 

Editorial policy

WASTE FORUM publishes papers in English. Manuscripts for publication in the journal WASTE FORUM should be sent only in electronic form to the e-mail address prochazka@cemc.cz Manuscripts must be fully formatted (i.e. printer-ready) in MS WORD. Articles submitted should include a longer abstract in Czech or Slovak language.

 

Along with the article, the corresponding author must send a completed Author ´s declaration. The corresponding author on behalf of any coauthors confirms, among other things, that:

 • the article in question is original, has not been published elsewhere or sent for publication elsewhere at the same time and will not happen until it has been published in the WASTE FORUM magazine or a written notice of rejection of the article (Publication Ethics); 
 • all authors actively participated in the results obtained;
 • all authors have read the manuscript and agree to publish it in the WASTE FORUM journal after it has been edited based on the reviewers' comments;
 • all results of other authors in the article were used with their consent, proper citation or thanks for their cooperation or provided material;   
 • all authors and their employers agree to post the full text of the article on the journal's website under the CC BY-NC license; 
 • all experiments performed were performed in accordance with applicable law and research ethics, including, where relevant, the right to protection of animals against cruelty; 
 • all sources of research funding are listed in the manuscript; 
 • all possible conflicts of interest are listed;
 • is aware of its obligation to inform the co-authors or project coordinators of all points of this declaration.

The correspondent author further declares on behalf of the co-authors that they waive the royalties and undertake to pay a publication fee. In the case of an unpublished article due to a negative result of the review procedure or withdrawal of the article from the editorial office, the author will be invoiced for an editorial fee in the amount of half the publication fee. At the same time, the author shall state the address to which the invoice for the relevant amount is to be sent.

 

After checking that the manuscript meets the basic editorial requirements, the editorial staff submits it for the double blind peer-review. All articles submitted for publication in WASTE FORUM undergo assessment by two independent reviewers. The reviewers are selected and contacted either by the members of the editorial staff or in consultation with the editorial board members.

 

Based on the reviewers‘ recommendations the manuscript is either accepted and sent to the authors to be modified or revised, or the manuscript is rejected. The editorial staff reserves the right to reject manuscripts not only on the basis of factual mistakes, but also when they do not comply with the above guidelines or are outside the scope of the journal.

 

After the authors send the modified or revised manuscript back, the editors perform a formal revision, compile the manuscripts into an issue, formulate the imprint, headers and footers etc. The issue is then converted into PDF form and sent to the authors for possible modifications and their final approval. The issue is then posted on the Internet and free to download.

 

Publishing fee

The fee is 30 USD for every new page.

In the event that the article is not published on the basis of a negative result of the peer-review procedure or withdrawal of the article from the editorial office, the author will be invoiced for an editorial fee in the amount of half the publication fee.

 

Download

 

 

Autorská práva:

Creative Commons License

WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195