Více času na podstatné

VŠEOBECNÉ INFORMACE GENERAL INSTRUCTION

 

Všeobecné informace

WASTE FORUM je otevřený (open access) elektronický recenzovaný časopis určený pro publikování původních vědeckých prací ze všech vědních oborů, které jsou zaměřeny na průmyslovou a komunální ekologii se zvláštním zaměřením na odpady (bez ohledu na skupenství a povahu), předcházení jejich vzniku, nakládání s nimi a jejich využití či odstranění, či nějak s touto problematikou souvisejí. Součástí zájmového oboru časopisu je rovněž odstraňování ekologických zátěží, jak starých, tak následků havárií.

 

Oficiální oborové zařazení časopisu je: Vědy o zemi/Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace a Vědy o zemi/Kontaminace a dekontaminace půdy, včetně pesticidů. Časopis WASTE FORUM vychází od roku 2008 a je je zařazen v mezinárodní databázi vědeckých časopisů společnosti EBSCO Publishing, od roku 2017 pak indexován v databázi SCOPUS a usiluje o přidělení impakt-faktoru.

 

Publikačním jazykem je angličtina, čeština a slovenština. Z důvodu snahy o proniknutí do databáze Web of Scienceí a získání impakt-faktoru upřednostňujeme příspěvky v angličtině. Pro lepší přístupnost obsahu širší české i slovenské odborné veřejnosti je povinnou součástí každého příspěvku na konci název, kontakty a delší abstrakt v českém nebo slovenském jazyce. A naopak všechny příspěvky v českém nebo slovenském jazyce musí povinně na konci obsahovat název, kontakty, abstrakt a klíčová slova v jazyce anglickém.

 

Do druhé části časopisu vyhrazené nerecenzovaným a komerčním příspěvkům se zařazují příspěvky, které nesplňují kritéria původní vědecké práce nebo vykazují komerční charakter. Tato část čísla je jasně odlišena záhlavím Not peer-reviewed and comercial papers.

 

Pro přiblížení obsahu čísla širší odborné veřejnosti jsou souhrny v českém nebo slovenském jazyce všech článků uveřejněny v odborném měsíčníku ODPADOVÉ FÓRUM.

 

Redakční praxe

Příspěvky pro uveřejnění v časopisu WASTE FORUM se zasílají výhradně elektronicky na adresu prochazka@cemc.cz v kompletně zalomené podobě (tzv. printer-ready) ve formátu MS WORD. Soubor by měl být nazván jménem, které začíná příjmením prvního nebo korespondenčního autora. Vzhledem k personálnímu propojení s redakcí odborného měsíčníku ODPADOVÉ FÓRUM je třeba jednoznačně uvést, že se jedná o příspěvek pro WASTE FORUM.

 

Na vyzvání redakce autor vyplní a vrátí Smlouvu o šíření díla (copyright), kterou podepisuje první či korespondenční autor v zastoupení případných spoluautorů. Ve smlouvě mimo jiné potvrzuje, že se jedná o jeho/jejich vlastní původní práci, která nebyla dosud jinde publikována a že ji v současnosti ani jinému vydavateli nenabídli k uveřejnění.

 

Příspěvek zaslaný do redakce je (po kontrole, zda splňuje základní požadavky redakce) postoupen k recenzi. Všechny články určené k uveřejnění v časopisu WASTE FORUM jsou podrobeny posouzení dvěma nezávislými recenzenty. Ty vybírá a oslovuje buď redakce sama, nebo k jejich výběru a oslovení využívá pomoci členů redakční rady.

 

Na základě recenzních posudků (zpravidla dvou) je příspěvek přijat a poslán autorovi k úpravě nebo přepracování podle požadavků recenzentů, případně může být i odmítnut. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout rukopisy nejen na základě věcných nedostatků, ale i tehdy nevyhoví-li těmto směrnicím či profilu časopisu.

 

Po vrácení upravených článků autory provede redakce jejich formální revizi a sestaví z nich číslo, které opatří titulní stránkou, obsahem, tiráží, záhlavími a zápatími atd. Po jeho překlopení do formátu PDF je zasláno autorům ke konečné revizi. Po odsouhlasení či případných opravách je vystaveno na internetu, kde je volně ke stažení.

 

Publikační poplatek

Poplatek za redakční zpracování a publikování recenzovaného článku činí 500 Kč za stránku.

 

V případě, že na základě negativního výsledku recenzního řízení nebude článek publikován, bude autorovi fakturován redakční poplatek v poloviční výši oproti publikačnímu poplatku.

 

Za uveřejnění příspěvků nekomerčního rázu v části čísla označené Nerecenzované a komerční příspěvky/Non peer-reviewed and commercial papers je cena za publikování dána dohodou, obvykle dvojnásobná, tj. 1000 Kč za stránku.

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

 

Ke stažení

GENERAL INSTRUCTION VŠEOBECNÉ INFORMACE
 
General instructions

WASTE FORUM is an open access electronic peer-reviewed journal that primarily publishes original scientific papers from scientific fields focusing on all forms of solid, liquid and gas waste. Topics include waste prevention, waste management and utilization and waste disposal. Other topics of interest are the ecological remediation of old contaminated sites and and topics of industrial and municipal ecology.

 

WASTE FORUM  is published since 2008 and is included in the EBSCO Publishing international database of scientific journals and since 2017 year is indexed in SCOPUS database.

 

Editorial policy

WASTE FORUM publishes papers in English. Manuscripts for publication in the journal WASTE FORUM should be sent only in electronic form to the e-mail address prochazka@cemc.cz Manuscripts must be fully formatted (i.e. printer-ready) in MS WORD. Articles submitted should include a longer abstract in Czech or Slovak language.

 

Along with the article, the corresponding author must send the editorial office a completed Contract for the dissemination of the paper (copyright assignment). The first or corresponding author on behalf of any coauthors must sign the Agreement. The signatory confirms, among other things, that the manuscript is the author’s / authors’ original work, not previously published elsewhere and that it has not been currently submitted to any other publisher.

 

After checking that the manuscript meets the basic editorial requirements, the editorial staff submits it for the double blind peer-review. All articles submitted for publication in WASTE FORUM undergo assessment by two independent reviewers. The reviewers are selected and contacted either by the members of the editorial staff or in consultation with the editorial board members.

 

Based on the reviewers‘ recommendations the manuscript is either accepted and sent to the authors to be modified or revised, or the manuscript is rejected. The editorial staff reserves the right to reject manuscripts not only on the basis of factual mistakes, but also when they do not comply with the above guidelines or are outside the scope of the journal.

 

After the authors send the modified or revised manuscript back, the editors perform a formal revision, compile the manuscripts into an issue, formulate the imprint, headers and footers etc. The issue is then converted into PDF form and sent to the authors for possible modifications and their final approval. The issue is then posted on the Internet and free to download.

 

Publishing fee

The fee is CZK 500 for every new page.

 In the event that the article is not published on the basis of a negative result of the peer-review procedure, the author will be invoiced for an editorial fee in the amount of half the publication fee.

 

Download