Více času na podstatné

ISSN: 1804-0195

INSTRUKCE PRO AUTORY GUIDELINES FOR AUTHO RS

 

Všeobecné informace

WASTE FORUM je elektronický recenzovaný časopis určený pro publikování původních vědeckých prací ze všech vědních oborů, které jsou zaměřeny na průmyslovou a komunální ekologii se zvláštním zaměřením na odpady (bez ohledu na skupenství a povahu), předcházení jejich vzniku, nakládání s nimi a jejich využití či odstranění, či nějak s touto problematikou souvisejí. Součástí zájmového oboru časopisu je rovněž odstraňování ekologických zátěží, jak starých, tak následků havárií.

 

Oficiální oborové zařazení časopisu je: Vědy o zemi/Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace a Vědy o zemi/Kontaminace a dekontaminace půdy, včetně pesticidů. Časopis WASTE FORUM je na Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR, je zařazen v mezinárodní databázi vědeckých časopisů společnosti EBSCO Publishing a usiluje o zařazení do databáze SCOPUS a přidělení impakt-faktoru.

 

Publikačním jazykem je angličtina, čeština a slovenština. Z důvodu snahy o proniknutí do mezinárodních databází a získání impakt-faktoru upřednostňujeme příspěvky v angličtině. Pro lepší přístupnost obsahu širší české i slovenské odborné veřejnosti je povinnou součástí každého příspěvku na konci název, kontakty a delší abstrakt v českém nebo slovenském jazyce. A naopak všechny příspěvky v českém nebo slovenském jazyce musí povinně na konci obsahovat název, kontakty, abstrakt a klíčová slova v jazyce anglickém.

 

Do druhéčásti časopisu vyhrazené nerecenzovaným a komerčním příspěvkům mohou se zařazují příspěvky, které nesplňují kritéria původní vědecké práce nebo vykazují komerční charakter. Tato část čísla je jasně odlišena záhlavím Not peer-reviewed and comercial papers.

 

Pro přiblížení obsahu čísla širší odborné veřejnosti jsou souhrny v českém nebo slovenském jazyce všech článků uveřejněny v odborném měsíčníku ODPADOVÉ FÓRUM.

 

Redakční praxe

Příspěvky pro uveřejnění v časopisu WASTE FORUM se zasílají výhradně elektronicky na adresu prochazka@cemc.cz v kompletně zalomené podobě (tzv. printer-ready) ve formátu MS WORD. Soubor by měl být nazván jménem, které začíná příjmením prvního nebo korespondenčního autora. Vzhledem k personálnímu propojení s redakcí odborného měsíčníku ODPADOVÉ FÓRUM je třeba jednoznačně uvést, že se jedná o příspěvek pro WASTE FORUM.

 

Na vyzvání redakce autor vyplní a vrátí Smlouvu o šíření díla (copyright), kterou podepisuje první autor v zastoupení případných spoluautorů. Ve smlouvě mimo jiné potvrzuje, že se jedná o jeho/jejich vlastní původní práci, která nebyla dosud jinde publikována a že ji v současnosti ani jinému vydavateli nenabídli k uveřejnění.

 

Příspěvek zaslaný do redakce je (po kontrole, zda splňuje základní požadavky redakce) postoupen k recenzi. Všechny články určené k uveřejnění v časopisu WASTE FORUM jsou podrobeny posouzení dvěma nezávislými recenzenty. Ty vybírá a oslovuje buď redakce sama, nebo k jejich výběru a oslovení využívá pomoci členů redakční rady.

 

Na základě recenzních posudků (zpravidla dvou) je příspěvek přijat a poslán autorovi k úpravě nebo přepracování podle požadavků recenzentů, případně může být i odmítnut. Redakce si vyhrazuje právo odmítnout rukopisy nejen na základě věcných nedostatků, ale i tehdy nevyhoví-li těmto směrnicím či profilu časopisu.

 

Po vrácení upravených článků autory provede redakce jejich formální revizi a sestaví z nich číslo, které opatří titulní stránkou, obsahem, tiráží, záhlavími a zápatími atd. Po jeho překlopení do formátu PDF je zasláno autorům ke konečné revizi. Po odsouhlasení či případných opravách je vystaveno na internetu, kde je volně ke stažení.

 

Publikační etika

V recenzované části časopisu WASTE FORUM mohou být publikovány pouze původní články. To znamená, že zaslaný článek nebyl dříve jinde publikován nebo současně zaslán k publikování jinému vydavateli. Výjimkou jsou součásti přednášek, přehledných článků nebo dizertačních*/studentských prací.

 

Autor, případně první autor jménem ostatních spoluautorů, při zaslání článku do redakce formou podepsání Smlouvy o šíření díla (copyrightu) prohlašuje, že se jedná o jeho/jejich vlastní původní práci, která nebyla dosud jinde publikována a že ji v současnosti ani jinému vydavateli nenabídli k uveřejnění.

 

Smlouva dále na vydavatele převádí všechna práva spojená s šířením díla s uvedenými výjimkami pro autora a jeho zaměstnavatele. Ve smlouvě se rovněž autor zříká autorského honoráře a zavazuje se zaplatit publikační poplatek za uvedených podmínek.

 

Všechny články určené k uveřejnění v časopisu WASTE FORUM jsou podrobeny posouzení dvěma nezávislými recenzenty. Ty vybírá a oslovuje buď redakce sama, nebo k jejich výběru a oslovení využívá pomoci členů redakční rady. Zásadně jsou vybíráni recenzenti nejen podle zaměření posuzovaného článku, ale také musí být z jiné organizace a pokud možno i jiného města, než jsou autoři posuzovaného článku.

 

Posudky recenzentů posíláme autorům anonymně, tedy bez uvedení jména posuzovatele a jeho jméno zásadně autorům nesdělujeme.

 

Všechny příspěvky v čísle, které neprošly řádným recenzním řízením, jsou v záhlaví každé stránky jasně označeny Not peer-reviewed or comercial papers.

 

Duplicitní publikace

Duplicitní publikování částí nebo celých příspěvků není dovoleno, jak je uvedeno ve Smlouvě o šíření díla. Použití nějaké časti (text, obrázek, schéma, tabulka) článku vydaného jinde je možné pouze s vědomím šéfredaktora a v každém případě autoři musí mít písemný souhlas původního vydavatele nebo držitele autorských práv.

 

Plagiátorství

Prezentování celých dřívějších prací či jejich částí za svou vlastní původní práci je považováno za plagiátorství.

Autoři nemohou metodou „nůžky a lepidlo“ zvyšovat počty svých publikací, aniž by do nové práce nepřidali nějakou podstatnou novou informaci. Tento postup se označuje za autoplagiátorství. Podezření z tohoto se autoři mohou vyhnout tím, že budou důsledně uvádět odkazy na původní zdroje a získají potřebná svolení.

 

Recenzní pravidla

V případě, že recenzent nabude podezření, že posuzovaný článek porušuje výše uvedená pravidla nebo že se autoři dopustili plagiátorství, je povinen na to upozornit redakci.

 

 

Publikační poplatek

Od 2. pololetí 2017 se platí publikační poplatek za všechny příspěvky bez ohledu na to, jestli obsahují Poděkování či nikoli. Počínaje ročníkem 2019 se výše publikačního poplatku sjednocuje na částku 500 Kč bez ohledu na jazyk příspěvku.

 

V případě, že na základě negativního výsledku recenzního řízení nebude článek publikován, bude autorovi fakturován redakční poplatek v poloviční výši oproti publikačnímu poplatku.

 

Za uveřejnění příspěvků nekomerčního rázu v části čísla označené Nerecenzované a komerční příspěvky/Non peer-reviewed and commercial papers je naopak publikační příspěvek dvojnásobný, tj. 1000 Kč za stránku.

 

Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

 

Ke stažení

 

 

GUIDELINES FOR AUTHORS INSTRUKCE PRO AUTORY
 
General instructions

WASTE FORUM is an electronic peer-reviewed journal that primarily publishes original scientific papers from scientific fields focusing on all forms of solid, liquid and gas waste. Topics include waste prevention, waste management and utilization and waste disposal. Other topics of interest are the ecological remediation of old contaminated sites and and topics of industrial and municipal ecology.

 

WASTE FORUM is included in the EBSCO Publishing international database of scientific journals and since of 2017 year is indexed in database of SCOPUS.

WASTE FORUM publishes papers in English. Articles submitted should include a longer abstract in Czech or Slovak language.

 

Editorial policy

Manuscripts for publication in the journal WASTE FORUM should be sent only in electronic form to the e-mail address prochazka@cemc.cz or wasteforum@seznam.cz. Manuscripts must be fully formatted (i.e. printer-ready) in MS WORD. The file should have a name that begins with the surname of the first author or the surname of the corresponding author. Due to the personal connection of the editorial staff with the editors of the professional monthly journal ODPADOVE FORUM, authors need to clearly state that their manuscripts are intended for publication in WASTE FORUM.

 

Along with the article, the corresponding author must send the editorial office a completed Journal Publishing Agreement (copyright assignment). The first author on behalf of any coauthors must sign the Agreement. The signatory confirms, among other things, that the manuscript is the author’s / authors’ original work, not previously published elsewhere and that it has not been currently submitted to any other publisher.

After checking that the manuscript meets the basic editorial requirements, the editorial staff submits it for review. All articles submitted for publication in WASTE FORUM undergo assessment by two independent reviewers. The reviewers are selected and contacted either by the members of the editorial staff or in consultation with the editorial board members.

 

Based on the reviewers‘ recommendations the manuscript is either accepted and sent to the authors to be modified or revised, or the manuscript is rejected. The editorial staff reserves the right to reject manuscripts not only on the basis of factual mistakes, but also when they do not comply with the above guidelines or are outside the scope of the journal.

 

After the authors send the modified or revised manuscript back, the editors perform a formal revision, compile the manuscripts into an issue, formulate the imprint, headers and footers etc. The issue is then converted into PDF form and sent to the authors for possible modifications and their final approval. The issue is then posted on the Internet and free to download.


Publication ethics

By signing the Journal Publishing Agreement (copyright), the author or the first author on behalf of all co-authors declares that it is his / their own original work, not previously published elsewhere and that it has not been currently submitted to any other publisher.

Furthermore, the Agreement transfers to the publisher all rights associated with the dissemination of the manuscript (with the stated exceptions of the author and his employer). In the Agreement, the author also disclaims any copyright royalties and agrees to pay the publication fee under the conditions described below.

All articles submitted for publication in WASTE FORUM undergo assessment by two independent reviewers. The reviewers are selected and contacted either by the members of the editorial staff or in consultation with the editorial board members. The reviewers are chosen based on expertise in the topic of the submitted article. To avoid bias, they must belong to a different organization and preferably live in a different city than the authors of the article. The reviews are dispatched to authors anonymously, i.e. the names of the reviewers are not disclosed to the authors.

All papers that were not subjected to a peer-review are labeled in a header of each page by the text Not peer-reviewed and commercial papers.

 

Duplicate publication

Substantial duplications of whole or partial works are not allowed, as restricted by copyright. If any duplication (texts, Figures, Drawings or Tables) is executed, clear information must be given to the Editor-in-Chief. In any cases, authors are responsible to obtain full reprint permissions from all previous publishers or copyright holders.

 

Plagiarism

Whole or partial imitations (copies) of previous/prior works and presentation as your own original work are considered plagiarism. Authors may not use the cut and paste process in order to have multiple works published in multiple publications when little or no new information/knowledge is added. Authors who reuse substantial parts of their own published work without providing the appropriate references are guilty of self-plagiarism. Authors should try to avoid even minor plagiarism by given proper references to others' works and obtain proper permissions.

 

Review rules

If the reviewer suspect misconduct, violation of plagiarism, he or she is obliged to notify the Editor-in-Chief.

 

Publishing fee

The fee is CZK 500 for every new page.

 

Download