Více času na podstatné

PRO RECENZENTY FOR REVIEWERS

 

Instrukce pro recenzenty

Všechny články určené k uveřejnění v časopisu WASTE FORUM jsou podrobeny posouzení dvěma nezávislými recenzenty. Ty vybírá a oslovuje buď redakce sama, nebo k jejich výběru a oslovení využívá pomoci členů redakční rady. Zásadně vybíráme recenzenty nejen podle zaměření posuzovaného článku, ale také musí být z jiné organizace a pokud možno i jiného města, než jsou autoři posuzovaného článku.

 

K recenzi se články recenzentům posílají v elektronické podobě a v této formě očekáváme i posudek. Spolu se s posuzovaným článkem zasíláme recenzentům předvyplněný Průvodní list k recenzi, který by měl poradit méně zkušenému posuzovateli, na co se při posuzování příspěvku také zaměřit. Recenzent by měl tento Průvodní list vyplnit a podepsat a konkrétní připomínky k posuzovanému článku, pak uvést v příloze.

 

Všechny recenzenty prosíme, aby po obdržení žádosti o vypracování recenze, nejlépe obratem, potvrdili redakci příjem žádosti a sdělili, zda recenzi vypracují či nikoli, abychom se podle toho mohli zařídit, např. oslovit jiného recenzenta. Pokud je první či korespondenční autor z České nebo Slovenské republiky, pak recenzní posudek může být v českém, resp. slovenském jazyce, i když text příspěvku je v angličtině.

 

Někteří recenzenti se domnívají, že je redakce nějak zainteresována na tom, aby posudek vyzněl pozitivně. Není tomu tak!!! Redakce má zájem, aby ve WASTE FORUM vycházely jen původní a kvalitní články. Proto posudky recenzentů posíláme autorům anonymně, tedy bez uvedení jména posuzovatele a jeho jméno zásadně autorům nesdělujeme. Proto žádáme recenzenty, aby své posudky zaslali do redakce ve dvou verzích, jedné podepsané a druhé nikoli. Případné přání autora o kontakt s autorem posudku toto recenzentovi sdělíme a bude jen na něm, jestli sám autora zkontaktuje či nikoli.

 

Autoři by měli své příspěvky upravit podle připomínek recenzentů. Nicméně hlavní rozhodnutí, kterou připomínku autor zohlední a kterou ne, je na autorovi/autorech, protože jeho/jejich jméno/jména jsou u článku uvedena, nikoli jména recenzentů.

 

Vzhledem k zájmu o publikování kvalitních článků je v případě diametrálně rozdílného stanoviska obou recenzentů zásadně přikládána větší váha tomu přísnějšímu. Příspěvek je zaslán autorovi k přepracování/doplnění a nová verze je je taslána onomu přísnějšímu recenzentovi k opětovnému posouzení. V případě podezření redakce o zaujatosti recenzenta je příspěvek zaslán některému členu redakční rady k posouzení (rozsouzení).


 

FOR REVIEWERS PRO RECENZENTY

 

Guidelines for reviewers

All articles submitted for publication in WASTE FORUM undergo assessment by two independent reviewers. The reviewers are selected and contacted either by the members of the editorial staff or in consultation with the editorial board members. The reviewers are chosen based on expertise in the topic of the submitted article. To avoid bias, they must belong to a different organization and preferably live in a different city than the authors of the article.

 

Articles are sent to reviewers in electronic form, and the review must be submitted also in electronic form. Along with the article under consideration the reviewers receive a pre-filled Review Cover Sheet The sheet helps the less experienced reviewer focus on the relevant aspects of the article. The reviewer should fill it in and sign it. Specific comments about the article should be put on a separate page.

 

We ask all reviewers to confirm (preferably immediately) that they obtained a request for the review and to inform the editor whether they are willing to write the review. Response timeliness is important to allow the editor to efficiently manage the process—especially when there is a need to engage another reviewer.

 

The reviews are dispatched to authors anonymously, i.e. the names of the reviewers are not disclosed to the authors. Any author’s wish to know the writer of the review will be communicated to the reviewer. It is the reviewer’s prerogative to disclose his/her name to the author.

 

It is desirable that authors edit their manuscript to accommodate reviewers’ comments. However, the final decision on which comments to take into account is entirely up to the author / authors.

 

Note:

According to our past experience, we have the impression that some reviewers think that the editors have an interest in ensuring that the opinion is positive. Not so—the editors depend on the most objective assessment of the article.  Therefore the reviewer's negative opinion, (when properly justified) is equally welcome.

 

Autorská práva:

Creative Commons License

WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195