Více času na podstatné

 

AUTORSKÁ PRÁVA COPYRIGHT

 

Časopis WASTE FORUM je určen k publikování pouze původním, jinde nepublikovaných článků. Autor, případně první či korespondenční autor, jménem ostatních spoluautorů, při zaslání článku do redakce formou podepsání Smlouvy o šíření díla (copyrightu) prohlašuje, že se jedná o jeho/jejich vlastní původní práci, která nebyla dosud jinde publikována a že ji v současnosti ani jinému vydavateli nenabídli k uveřejnění.

 

Autor podpisem zmíněné Smlouvy převádí na vydavatele časopisu všechna práva spojená s šířením článku-díla v míře neomezené časem, rozsahem, zeměpisně, nosičem informace, ani jazykem. Ostatní práva s dílem si autor ponechává, jsou to:

 • právo patentovat,
 • právo pořizovat kopie pro vlastní potřebu,
 • právo použít celou práci, nebo její část po publikaci v časopisu WASTE FORUM jako autor knihy nebo sbírky vlastních prací,
 • právo pořizovat kopie práce pro použití v místě, kde je zaměstnán,
 • právo používání obrázků, tabulek a částí textu do 250 slov pro jakýkoli účel,
 • právo vlastního šíření materiálu práce.

 

Autor ve Smlouvě souhlasí s tím, že kopie jím pořizované či elektronicky šířené budou vždy opatřeny odkazem na publikaci v časopisu WASTE FORUM.

 

Bylo-li dílo napsáno jako součást zaměstnání, vydavatel poskytuje tímto zpětně licenci příslušnému zaměstnavateli k šíření díla s tím, že vždy bude uveden odkaz na publikaci v časopisu WASTE FORUM.

 

Ve smlouvě se rovněž autor zříká autorského honoráře a zavazuje se zaplatit publikační poplatek za uvedených podmínek.

 

Časopis WASTE FORUM je otevřený (open access) vůči čtenářům, kterým je umožněno stažení aktuálního i všech archivních čísel ve formátu PDF. Vše stažené podléhá licenci Creative Commons, verzi BY-NC.

 

COPYRIGHT AUTORSKÁ PRÁVA
 

The WASTE FORUM journal is intended for publishing only original articles not published elsewhere. The author, or the first/corresponding author on behalf of other co-authors, declares in the Contract for the dissemination of the paper (copyright) that this is his / their own original work, which has not yet been published elsewhere and is not currently offered to another publisher.

 

Author hereby transfers to the publisher of WASTE FORUM journal all rights associated with the dissemination of the work to the unlimited extent regarding the time, scope, location, media and language.

 • The author retains the following rights associated with the work:
 • The right to patent;
 • The right to make copies for their own use;
 • The right to use the entire work or a part thereof after its publication in WASTE FORUM journal in the authorship of a book or a collection of their own works;
 • The right to make copies of the work to be used with their employer;
 • The right to use pictures, tables and parts of the text up to 250 words for any purpose;
 • The right to self-propagation of the material of the work.

 

The author hereby agrees that the copies made or electronically disseminated by them will in any case have a reference to the publication in WASTE FORUM journal.

 

If the work was written as part of employment, the publisher hereby provides a licence to the relevant employer for the dissemination of the work under the condition that in any case there will be a reference to the publication in WASTE FORUM journal.

 

In the contract, the author also waives the author's fee and undertakes to pay the publication fee under the stated conditions.

 

At the same time, the journal is open to readers, who are allowed to download the current and all archive issues in PDF format. Everything downloaded is subject to a Creative Commons, BY-NC version.