Více času na podstatné

KDO JSME AB OUT US

 

WASTE FORUM je otevřený (open access) elektronický recenzovaný časopis určený především pro publikování původních vědeckých prací, jejichž předmětem jsou odpady (bez ohledu na skupenství a povahu), předcházení vzniku odpadů, nakládání s nimi a jejich využití či odstranění. Součástí zájmového oboru časopisu je rovněž odstraňování ekologických zátěží a další témata z oblasti průmyslové a komunální ekologie.

 

Oficiální oborové zařazení časopisu je: Vědy o zemi/Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace a Vědy o zemi/Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů. Časopis WASTE FORUM je na Seznamu recenzovaných periodik vydávaných v ČR a je zařazen v mezinárodní databázi vědeckých časopisů společnosti EBSCO Publishing  a od roku 2017 je indexován v databázi SCOPUS.

 

WASTE FORUM vychází od roku 2008, a to čtyřikrát v roce, redakční uzávěrky jsou vždy 8. ledna, 8. dubna, 8 července a 8. října. Jednotlivá čísla časopisu jsou vystavována zhruba dva měsíce po redakční uzávěrce ve formátu PDF na těchto stránkách, kde jsou volně ke čtení či stažení.

 

Publikačním jazykem je angličtina (preferována), čeština a slovenština. Pro lepší přístupnost obsahu širší české i slovenské odborné veřejnosti je povinnou součástí každého příspěvku v angličtině delší abstrakt v českém nebo slovenském jazyce. A naopak všechny příspěvky v českém nebo slovenském jazyce musí povinně na konci obsahovat název, kontakty, abstrakt a klíčová slova v jazyce anglickém.

 

Druhá, zřetelně označená část každého čísla je vyhrazena nerecenzovaným a komerčním příspěvkům a inzerci.

 

Redakce

Ing. Ondřej PROCHÁZKA, CSc. – šéfredaktor, manažer projektu ODPADY
tel.: (+420) 723 950 237
e-mail: prochazka@cemc.cz

Vystudoval VŠCHT v Praze, obor technická analytická a fyzikální chemie. Vědeckou přípravu absolvoval v Ústavu makromolekulární chemie ČSAV, kde poté působil do roku 1994 jako vědecký pracovník. Je autorem řady původních vědeckých prací a přednášek, převážně z oblasti fyzikální chemie polymerů.

V letech 1994 – 2013 byl odborným redaktorem a zástupcem šéfredaktora odborného měsíčníku ODPADY a posléze ODPADOVÉ FÓRUM (2013 – 2014 šéfredaktor). Jako manažer programu ODPADY v CEMC má navíc na starost pořádání každoročního česko-slovenského symposia Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství a národní konference PŘEDCHÁZENÍ VZNIKU ODPADŮ (od roku 2014). Je zakladatelem elektronického recenzovaného časopisu WASTE FORUM.

 

Vydavatel

České ekologické manažerské centrum (CEMC) je nevládní neziskové sdružení organizací a osob působící v oblasti průmyslové ekologie. Poskytuje environmentální poradenství, je vydavatelem odborných periodik, pořadatelem vzdělávacích akcí a je realizátorem řady prospěšných projektů ve vztahu k životnímu prostředí (www.cemc.cz).

 

Adresa vydavatele (a sídlo redakce):
České ekologické manažerské centrum, z.s.
28. pluku 25, 101 00 Praha 10-Vršovice, Česká republika
tel: (+420) 274 784 417, studentv@cemc.cz, www.cemc.cz

 

ISSN: 1804-0195

 

Redakční rada:

 • Doc. Ing. Vratislav Bednařík, Ph.D., UTB Zlín;
 • doc. Ing. Vladimír Čablík, Ph.D., VŠB-TU Ostrava;
 • prof. Dr. Miroslav Černík, CSc., TU Liberec;
 • prof. Ing. Tomáš Havlík, DrSc., TU Košice, SR;
 • prof. Ing. František Hrdlička, CSc., ČVUT Praha;
 • Ing. Slavomír Hredzák, PhD., Ústav geotechniky SAV Košice, SR;
 • prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D., VŠB-TU Ostrava;
 • prof. Ing. František Kaštánek, CSc., ÚCHP AVČR;
 • prof. Ing. Mečislav Kuraš CSc., VŠCHT Praha;
 • prof. Mgr. Juraj Ladomerský, CSc., Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, SR;
 • prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc., Univerzita Pardubice;
 • prof. Norbert Miskolczi, University of Panonia, Veszprém, Maďarsko;
 • prof. Ing. Lucie Obalová, Ph.d., VŠB-TU Ostrava;
 • Ing. Miroslav Punčochář, ÚCHP AV ČR;
 • Ing. Klára Slezáková, Ph.D., Faculty of Engineering, University of Porto, Portugalsko
 • Lenka Svecova, Laboratoire d'Electrochimie et de Physico-chimie des Matériaux et des Interfaces, Institut polytechnique de Grenoble, France
 • doc. Ing. Miroslav Škopán, CSc., VUT Brno;
 • prof. Ing. Lubomír Šooš, PhD., STU Bratislava, SR
 • prof. dr. hab. inž. Barbara Tora, Akadenia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków, Polsko
 • Ing. Hana Urbancová, Ph.D., Česká akademie zemědělských věd
 • doc. Ing. Pavla Vrabcová, Ph.D., Technická univerzita v Liberci, ČR

 

 

ABOUT US KDO JSME

 

WASTE FORUM is an open access electronic peer-reviewed journal that primarily publishes original scientific papers concerning all forms of solid, liquid and gas waste. Topics include waste prevention, waste management and utilization and waste disposal. Other topics of interest are the ecological remediation of existing contaminated sites and other topics of industrial and municipal ecology. The official branch classification of the journal is: Earth sciences / Solid waste and its control, recycling and Earth sciences / Contamination and decontamination of soil inclusive of pesticides.

WASTE FORUM  is published since 2008 and is included in the EBSCO Publishing international database of scientific journals and since 2017 year is indexed in SCOPUS database.

WASTE FORUM  is published four times a year, editorial deadlines are always on January 8, April 8, July 8 and October 8. Individual issues are posted in PDF form on the website, where they are free to be read or downloaded. The issue is issued approximately 10 weeks after the editorial deadline.

WASTE FORUM publishes papers in English. Articles submitted should include a abstract in Czech or Slovak language.

 

Editorial Staff

Ondrej PROCHAZKA – Editor-in-Chief
tel.: (+420) 723 950 237
e-mail: prochazka@cemc.cz

Mr. Prochazka graduated from the Institute of Chemical Technology, Department of Technical Analytical and Physical Chemistry. He obtained scientific training from the Institute of Macromolecular Chemistry of the Czechoslovak Academy of Sciences, where he later worked until 1994 as a scientific researcher.  He has authored numerous original scientific papers and lectures, mainly in the field of physical chemistry of polymers.

In the years 1994 – 2013 he was a technical editor and deputy to the Editor-in-Chief of the monthly journal ODPADY. He founded ODPADOVE FORUM Journal and in 2013 – 2014 served as its Editor-in–Chief. As the manager of the program WASTE in the CEMC he is in charge of organizing the annual Czech-Slovak symposium Výsledky výzkumu a vývoje pro odpadové hospodářství. [Results of research and development in waste management] and the national conference Predchazeni vzniku odpadu [Waste Prevention] (since 2014).

 

Czech Environmental Management Center (CEMC) is a non-governmental non-profit association of organizations and persons with the goal of encouraging industry voluntary activities relating to the environment. CEMC Provides environmental advice, is a publisher of professional periodicals, organizes of educational events and is the implementer of a number of beneficial projects in relation to the environment. (www.cemc.cz)

 

Publisher Mailing Address (and Editorial Staff Headquarters):

Czech Environmental Management Center
28. pluku Str. 25, Praha 10-Vrsovice, 101 00, Czech Republic
tel: (+420) 274 784 417, studentv@cemc.cz, www.cemc.cz

 

ISSN: 1804-0195

 

Editorial Board:

 • Vratislav BEDNARIK, Tomas Bata University in Zlín, CR;
 • Vladimir CABLIK, VŠB-Technical University of Ostrava, CR;
 • prof. Dr. Miroslav CERNIK, CSc., Technical University of Liberec, CR
 • Tomas HAVLIK, The Technical University of Košice, Slovakia;
 • Frantisek HRDLICKA, Czech Technical University in Prague, CZ;
 • Ing. Slavomir HREDZAK, PhD., Institute of Geotechnics SAS Košice, Slovakia;
 • Dagmar JUCHELKOVA, VŠB-Technical University of Ostrava, CR;
 • Frantisek KASTANEK, Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, CR;
 • Mecislav KURAS, University of Chemistry and Technology Prague, CR;
 • Juraj LADOMERSKY, Univerzita Mateja Bela in Banská Bystrica, Slovakia;
 • Petr MIKULASEK, University of Pardubice, CR;
 • Norbert MISKOLCZI, University of Panonia, Veszprém, Hungary;
 • Lucie OBALOVA, VŠB-Technical University of Ostrava, CR;
 • Miroslav PUNCOCHAR, Institute of Chemical Process Fundamentals of the CAS, CR;
 • Miroslav SKOPAN, Brno University of Technology, CR;
 • Klara SLEZAKOVA, Faculty of Engineering, University of Porto, Portugal
 • Lubomir SOOS, Slovak University of Technology in Bratislava, Slovakia;
 • Lenka SVECOVA, Laboratoire d'Electrochimie et de Physico-chimie des Matériaux et des Interfaces, Institut polytechnique de Grenoble, France
 • Barbara TORA, Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica, Kraków, Poland
 • Hana Urbancová, Czech Academy of Agricultural Sciences
 • Pavla Vrabcová, Ph.D., Technical University of Liberec, CR

 

Autorská práva:

Creative Commons License

WASTE FORUM, jejímž autorem je CEMC - České ekologické manažerské centrum, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně 3.0 Česko. V případě převzetí článku vždy uvádějte WASTE FORUM jako zdroj s prolinkem, děkujeme.

WASTE FORUM, authored by CEMC - Czech Environmental Management Center, is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czechia license. When taking over the article, always mention WASTE FORUM as a source with a link, thank you.


ISSN: 1804-0195