Více času na podstatné

Manuál k uvádění klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti budovy (ENB)

Cílem manuálu je sjednocení uvádění klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti budovy (ENB) v informačních a reklamních materiálech. Manuál je souborem doporučení, jak postupovat při aplikaci zákonných povinností vycházejících z požadavků zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Povinnost se týká všech vlastníků budov, jednotek, společenství vlastníků jednotek a zprostředkovatelů v případě prodeje nebo pronájmu jednotky, budovy nebo její ucelené části.

 

 

Jednotný systém a vizuální styl má napomoci jak dotčeným subjektům při plnění zákonných povinností, tak především zákazníkům pronajímajícím nebo kupujícím si nemovitost. Vizuální styl je definován grafickým symbolem, typografií, písmem a barvou.

 

Manuál ke stažení (vč. praktických ukázek použití symbolů ENB):

 

Vzory symbolů ENB ke stažení:
   KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA SOUBORY KE STAŽENÍ
CYMK ČB CYMK ČB CYMK ČB
A - mimořádně úsporná
B - velmi úsporná
C - úsporná  
D - méně úsporná
E - nehospodárná   
F - velmi nehospodárná
G - mimořádně nehospodárná
  KOMPLETNÍ SADA KE STAŽENÍ:        

 

MANUÁL - úvodní část:

1) Průkaz energetické náročnosti budovy

Povinnost zpracovávat průkaz energetické náročnosti budovy (dále jen „průkaz“) vzniká na základě transpozice evropské směrnice č. 2010/31/EU o energetické náročnosti budov do českých právních předpisů, konkrétně zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií. Podle zákona se energetickou náročností budovy rozumí vypočtené množství energie nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s užíváním budovy. Nejedná se pouze o energie potřebné na vytápění a přípravu vody, ale také na větrání, chlazení, úpravu vlhkosti vzduchu nebo osvětlení. Někoho možná překvapí, že například u kancelářských budov nebo obchodních center tvoří největší spotřebu energie na větrání a chlazení.

Průkazem se pak rozumí dokument, který obsahuje stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy.

 

1.1) Přínosy PENB

Průkaz představuje účinný nástroj informující kupujícího nebo nájemníka o energetických nárocích nemovitosti. Skládá se z grafické části (někdy též nesprávně nazývána štítek – neplést se štítkem obálky budovy, což je jiná metoda hodnocení budovy) a výpočtového protokolu. Zejména grafická část přináší v uživatelsky přijatelné podobě ty nejužitečnější informace. Díky průkazu tak kupující nebo nájemník rychle získá představu o předpokládaných nákladech na provoz při typizovaném užívání nemovitosti. Tyto náklady pak bezesporu rozhodují o ceně pronájmu nebo ceně nemovitosti.


Průkaz informuje o tom:

 • jaké energie a kolik energie budova spotřebovává (tzv. energonositele),
 • z jakých materiálů je postavena,
 • jaké jsou izolační vlastnosti konstrukcí,
 • jak si konstrukce stojí v porovnání se současnými novostavbami,
 • jak je připravována teplá voda, jak je řešeno vytápění a kolik energie se přitom ztrácí.

 

1.2) Klasifikační třída energetické náročnosti budovy (ENB)

Nemovitosti se za účelem vzájemného porovnávání zařazují podle potřeby energie na jejich provoz do tzv. klasifikačních tříd v závislosti na stanovených ukazatelích energetické náročnosti budovy. Tyto ukazatele jsou dány stavebními a technickými parametry. V průkazu se pak porovnávají s graficky vyjádřenou stupnicí klasifikačních tříd. Pro jednoduchost jsou klasifikační třídy označeny písmeny A až G a jsou mezi sebou barevně odlišeny obdobně jako štítky elektrospotřebičů. Do klasifikační třídy A (zelená barva) patří mimořádně úsporné budovy a naopak do klasifikační třídy G (červená barva) mimořádně nehospodárné budovy.

 

Klasifikační třída Slovní vyjádření
A Mimořádně úsporná
B Velmi úsporná
C Úsporná
D Méně úsporná
E Nehospodárná
F Velmi nehospodárná
G Mimořádně nehospodárná

Tabulka 1: Přehled klasifikačních tříd energetické náročnosti budovy

 

1.3) Jak porozumět PENB – grafická část

 

1.4) Povinnost zpracovávat PENB

Povinnost zpracovávat průkaz je stanovena zákonem, konkrétně v § 7a:

 • při výstavbě nové budovy
 • v případě větší změny na budově (větší změnou je myšlena změna na více než 25 %
 • obálky budovy)
 • nově je stanovena povinnost zpracovávat průkaz při změně stavby před jejím dokončením
 • v případě prodeje budovy nebo ucelené části budovy
 • v případě pronájmu budovy nebo její ucelené části

 

1.5) Výjimky aneb kdy se PENB nemusí zpracovávat

Zákon také pamatuje na určité výjimky, kdy povinnost zpracovávat průkaz nevzniká:

 • u budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m²,
 • na budovy, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou kulturní památkou, ale nacházejí se v památkové rezervaci,
 • u budov navrhovaných a obvykle užívaných jako místa bohoslužeb a pro náboženské účely,
 • u staveb pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány jen část roku a jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání,
 • u průmyslových a výrobních provozů, dílenských provozoven a zemědělských budov se spotřebou energie do 700 GJ za rok,
 • u budov zpravodajských služeb,
 • u budov důležitých pro obranu státu, které jsou určeny ke speciálnímu využití,
 • u budov, které jsou stanoveny objektem nebo ve kterých je stanoven objekt sloužící k ochraně utajovaných informací stupně utajení Přísně tajné nebo Tajné,
 • u vybraných budov k zajištění bezpečnosti státu, určených vedoucím organizační složky státu, která je s nimi příslušná hospodařit nebo je užívá.

Průkaz se dále neopatřuje při prodeji nebo pronájmu budovy nebo ucelené části budovy, pokud se tak obě strany písemně dohodnou a pokud jde o budovu, která byla vystavěna a poslední větší změna dokončené budovy byla provedena před 1. lednem 1947.

 

1.6) Povinnosti při prodeji nebo pronájmu

Předat průkaz je povinen vždy vlastník budovy nebo jednotky, v případě výstavby nové budovy pak stavebník. V praxi pak v případě prodeje nebo pronájmu musí vlastník jednotky resp. zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu vyzvat vlastníka budovy nebo společenství vlastníků k předání průkazu. Pro doložení splnění zákonné povinnosti se doporučuje písemná forma. V reklamních a informačních materiálech se pak z grafické části obdrženého protokolu uvede příslušná klasifikační třída ukazatele energetické náročnosti dané nemovitosti.

 

Pokud zástupce vlastníka budovy nebo společenství vlastníků na výzvu nereaguje a požadovaný průkaz nepředá v přiměřené lhůtě, jejíž délka může činit například 30 dní, pak může vlastník průkaz nahradit vyúčtováním energií pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky. V tomto případě nemusí při inzerci v reklamních a informačních materiálech vlastními silami uvádět třídu ukazatele energetické náročnosti. Pokud je však prodej nebo pronájem inzerován prostřednictvím zprostředkovatele, který taktéž neobdrží požadovaný průkaz, pak musí zprostředkovatel vždy uvádět nejhorší klasifikační třídu (tj. třídu G).


Předává se originál průkazu nebo jeho ověřená kopie. Státní energetická inspekce (SEI) jakožto kontrolní orgán uznává i předání průkazu v elektronické podobě, která je opatřena elektronickým podpisem. V případě vytisknutí takového průkazu musí být průkaz opatřen doložkou elektronického podpisu. Toho lze využít například v případě pronájmu bytových jednotek v bytovém domě. Průkaz zpracovaný pro budovu je také průkazem pro ucelenou část této budovy včetně jednotky.

 

1.7) Platnost PENB

Aby byl průkaz platný, musí být opatřen jménem specialisty, číslem dokumentu vygenerovaným z evidence ministerstva o provedených činnostech energetického specialisty, číslem oprávnění uděleným ministerstvem, datem zpracování a vlastnoručním podpisem.

 

Doba zpracování průkazu je závislá zejména na dostupnosti potřebných podkladů. Standardně počítejte s dobou do 30 dní. Cena za zpracování začíná na 3 000 Kč za malý rodinný dům až po několikanásobně vyšší částky za rozsáhlejší objekty, jako jsou například obchodní centra.

 

Průkaz má platnost 10 let ode dne jeho vystavení nebo do provedení větší změny dokončené budovy, pro kterou byl zpracován, anebo do provedení změny způsobu vytápění, chlazení nebo přípravy teplé vody. Za změnu se považuje například přechod z elektrokotle na tepelné čerpadlo nebo z pevných paliv na zemní plyn.

 

1.8) Nesplnění povinnosti

 

Vlastník jednotky
Vlastník jednotky je povinen při prodeji nebo pronájmu předložit průkaz nebo jeho ověřenou kopii. Zároveň je povinen uvádět v inzertních materiálech klasifikační třídu. Pokud tak neučiní, hrozí mu sankce až do výše 100 tis. Kč. V případě, že vlastník budovy nebo společenství
vlastníků průkaz nepředloží, splní tuto povinnost předložením vyúčtování dodávek elektřiny, plynu a tepelné energie pro příslušnou jednotku za uplynulé tři roky.


Vlastník budovy a společenství vlastníků
Vlastník budovy nebo společenství vlastníků jsou v případě pronájmu nebo prodeje povinni předat originál nebo ověřenou kopii průkazu. Pokud tak neučiní, vystavují se možné sankci až do výše 200 tis. Kč.

 

Zprostředkovatel prodeje
V případě, že zprostředkovatel prodeje nebo pronájmu neuvede v informačních a reklamních materiálech klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti, může mu být uložena pokuta až do výše 100 tis. Kč.

 

MANUÁL - grafická část:

 

2.1) Doporučené ukazatele ENB

Při uvádění ukazatelů energetické náročnosti budovy v informačních a reklamních materiálech při prodeji nebo pronájmu budovy nebo její ucelené části se používá zjednodušená forma znázornění, obsahující pouze klasifikační třídu současného stavu celkové dodané energie. Klasifikační třída se dle možností uvádí v grafické nebo textové formě.

 

2.1.1) Alfanumerický symbol ENB

Tento symbol vychází z klasifikační třídy ukazatele energetické náročnosti budovy a je rozdělen na dvě části. První levou část tvoří obecný symbol energetické náročnosti budovy (ENB) a druhou pravou část symbol konkrétní klasifikační třídy energetické náročnosti budovy, která může nabývat hodnot A až G, přičemž jednotlivé třídy jsou pro snadnou orientaci barevně odlišeny.

 

2.1.2) Alfanumerický text ENB

V některých případech není možné nebo vhodné využít grafickou stylizaci energetické náročnosti budov, a proto je potřeba využít její textovou alternativu. Tento text se rovněž skládá ze dvou částí. První levou část tvoří obecná textová zkratka energetické náročnosti budovy (ENB) a za dvojtečkou a mezerou následuje druhá část udávající konkrétní klasifikační třídu energetické náročnosti budovy (A-G).

 

2.1.3) Doporučení pro používání ukazatelů

V závislosti na typu informačního nebo reklamního média se doporučuje používat níže uvedené konkrétní typy ukazatelů ENB, aby se splnila povinnost uvádět klasifikační třídu ukazatele energetické náročnosti:

Médium ENB symbol ENB text Praktický příklad
Grafický inzerát v tištěných médiích (noviny, časopisy apod.) Kap. 2.5.1
Textový inzerát v tištěných médiích (noviny, časopisy apod.) Kap. 2.5.2
Internetové stránky – výpis nabídek Kap. 2.5.3
Internetové stránky – detail nabídky Kap. 2.5.4
Grafické výpisy nabídek, brožury a jiná grafická reklama Kap. 2.5.5
Textové výpisy nabídek, brožury a jiná textová reklama Kap. 2.5.6
Mobilní aplikace – výpis nabídek   Kap. 2.5.7
Mobilní aplikace – detail nabídky Kap. 2.5.8
Informační letáky a brožury Kap. 2.5.9
Billboardy a jiné reklamní tabule Kap. 2.5.10
Televize Kap. 2.5.11
Rozhlas   Kap. 2.5.12

Tab. 1 - Doporučení pro uvádění ENB v závislosti na typu reklamního média

 

2.2) Typografie

Pro účely tohoto manuálu se používá pouze jeden typ fontu písma Helvetika Neue LT Pro, který se používá v případě ENBalfanumerického symbolu a doporučuje se jej používat i v případě ostatních ukazatelů ENB. 

 

2.3) Zásady používání ENB alfanumerického symbolu

2.3.1) Proporce

Minimální velikost ENB alfanumerického symbolu je stanovena z důvodu jeho čitelnosti. Čitelnost je závislá na typu informačního nebo reklamního média a konkrétní požadavky jsou uvedeny v jednotlivých kapitolách s praktickými příklady. Obecně však platí:

 • Tištěné médium (Minimální velikost symbolu 15 x 6,6 mm včetně ochranné zóny)
 • Internetové stránky (Minimální velikost symbolu 50 x 22 px včetně ochranné zóny)
 • Billboardy a jiné reklamní tabule (Plocha symbolu by měla zaujímat min. 5 % celkové plochy).

 

V žádném případě není možné měnit a jakýmkoliv způsobem upravovat proporce symbolu, co se týče poměru výšky a šířky. Tento vzájemný poměr je pevně stanoven. Libovolně lze tedy měnit například šířku symbolu a výška se automaticky přizpůsobí podle daného poměru.

 

2.3.2) Ochranná zóna a pozadí

Tyto parametry jsou stanoveny pro kvalitní použití symbolu a jeho optimální čitelnost.

Minimální ochranná zóna představuje oblast, ve které se nesmí objevit žádné další prvky a která musí být vždy dodržena. Zónu tvoří bílý podklad přesahující grafickou část symbolu o hodnotu, která je totožná se vzdáleností mezi symbolem energetické náročnosti budovy (ENB) a klasifikační třídy. Rozestup mezi nimi je pevně stanoven a nelze jej měnit.

Doporučujeme umístit tento symbol na kontrastní celistvou jednobarevnou plochu. Nejideálnější je bílý nebo černý podklad.

 

 

2.3.3) Barevnost

Symbol energetické náročnosti budovy (ENB) tvoří vždy bílé písmo na černém podkladu. Jakákoliv barevná úprava není dovolena. Symbol klasifikační třídy je taktéž vyjádřen bílým písmem, přičemž barevnost podkladu se mění v závislosti na konkrétní hodnotě klasifikační třídy.
Barevnost je přesně definována hodnotami vyjádřenými v PMS, CMYK a RGB.

V případě černobílého tisku je nutné použít černobarevné varianty ENB symbolu. Symbol klasifikační třídy tvoří bílý podklad s černým orámováním s použitým černým fontem písma.

   KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA PMS CMYK RGB   
A - mimořádně úsporná 347 C 100-0-100-0 0-166-81
B - velmi úsporná 368 C 70-0-100-0 81-184-72
C - úsporná 390 C 30-0-100-0 191-21548
D - méně úsporná Yellow C 0-0-100-0 255-242-0
E - nehospodárná 130 C 0-30-100-0 253-185-19
F - velmi nehospodárná 165 C 0-70-100-0 243-112-33
G - mimořádně nehospodárná 485 C 0-100-100-0 237-28-36

Tabulka 2: Standardizace barevnosti symbolu klasifikační třídy

 

2.4) Zásady používání ENB alfanumerického textu

V prvé řadě se doporučuje používat předepsaný font písma Helvetica CE. Ve vhodných případech je možné použít jiné písmo, které odpovídá zbývajícímu textu informačního nebo reklamního média. To se týká zejména textových výstupů.

 

Velikost použitého písma by měla odpovídat velikosti písma, kterým je uvedena cena prodeje nebo pronájmu. Barevnost textu by měla být taktéž totožná se zbývajícím textem.

 

Měla by být dodržena zásada, že text by nemělo nic překrývat, zasahovat do něj nebo se ho dotýkat.

 

2.5) Praktické příklady

2.5.1) Grafický inzerát v tištěných médiích

V případě inzerátu doplněného o grafický obsah v podobě fotografie nemovitosti se používá ENB alfanumerický symbol. Do obrazové části nebo pod ni se uvede symbol s klasifikační třídou odpovídající skutečnému stavu nemovitosti. Na zbývající doprovodný informační text nabídky se pak vztahují níže uvedená doporučení pro textový inzerát.

Ukazatel ENB ENB alfanumerický symbol
Umístění V levém horním rohu fotografie nemovitosti Vpravo pod fotografií nemovitosti nebo na jiném vhodném místě
Velikost Minimální velikost symbolu pro tištěná média je 15 mm včetně ochranné zóny. Velikost symbolu by měla odpovídat velikosti písma ceny prodeje nebo pronájmu. Minimální velikost je 15 mm včetně ochranné zóny.
Barevnost Barevnost se použije dle skutečné klasifikační třídy nemovitosti a v případě černobílé varianty pak monochromatická alternativa symbolu.

 

 

2.5.2) Textový inzerát v tištěných médiích

V případě textových inzerátů publikovaných v tištěných médiích se používá ENB alfanumerický text s uvedením klasifikační třídy odpovídající skutečnému stavu nemovitosti. Tato doporučení se použijí také v případě doprovodného informačního textu nabídky k inzerátu s grafickým výstupem.

Ukazatel ENB ENB alfanumerický text
Umístění Kdekoliv v textu popisu nabídky
Velikost Velikost použitého písma by měla odpovídat velikosti písma, kterým je
uvedena cena prodeje nebo pronájmu.
Barevnost Barevnost by měla být totožná s barevností informačního textu nabídky.

 

 

2.5.3) Internetové stránky – výpis nabídek

U výpisu nabídek na internetových stránkách se předpokládá, že obsahují fotografii nemovitosti. Pak se použije ENB alfanumerický symbol s uvedením klasifikační třídy odpovídající skutečnému stavu nemovitosti. Symbol se uvede přímo do obrazové části nebo vedle ní.

Ukazatel ENB ENB alfanumerický symbol  
Umístění V levém horním rohu minimálně
jedné fotografie nemovitosti
Vpravo pod fotografií nemovitosti
Velikost Minimální velikost symbolu je 50 px včetně ochranné zóny. Velikost symbolu by měla odpovídat velikosti písma ceny prodeje nebo pronájmu. Minimální velikost je 50 px včetně ochranné
zóny.
Barevnost Barevnost se použije dle skutečné klasifikační třídy nemovitosti.

 

 

 

 

2.5.4) Internetové stránky – detail nabídky

U detailu nabídky na internetových stránkách se použijí oba dva ukazatele ENB – ENB alfanumerický symbol a ENB alfanumerický text s uvedením klasifikační třídy odpovídající skutečnému stavu nemovitosti.

 

ENB alfanumerický symbol se použije buď přímo do obrazové části hlavní fotografie (první zobrazená fotografie při otevření detailu), nebo alternativně v jejím blízkém okolí.

Ukazatel ENB ENB alfanumerický symbol  
Umístění V levém horním rohu minimálně
u hlavní fotografie nemovitosti
Na vhodném místě mimo fotografii nemovitosti, ideálně v její těsné blízkosti nebo v blízkosti ceny prodeje nebo pronájmu
Velikost Minimální velikost symbolu je
50 px včetně ochranné zóny.
Velikost symbolu by měla odpovídat velikosti písma ceny prodeje nebo pronájmu. Minimální velikost je 50 px včetně ochranné
zóny.
 Barevnost Barevnost se použije dle skutečné klasifikační třídy nemovitosti.

 

 

ENB alfanumerický text se uvede kdekoliv v doprovodném informačním textu nabídky nemovitosti.

Ukazatel ENB ENB alfanumerický text
Umístění Kdekoliv v textu popisu nabídky nebo zcela samostatně mimo ni
Velikost Velikost použitého písma by měla odpovídat velikosti písma, kterým je uvedena cena prodeje nebo pronájmu. Minimálně by však měla odpovídat velikosti písma informačního textu nabídky.
Barevnost Barevnost by měla být totožná s barevností informačního textu nabídky.

 

 

 

2.5.5) Grafické výpisy nabídek, brožury a jiná grafická reklama

V případě, že je výpis nabídek doplněn o grafickou část v podobě fotografie nemovitosti, použije se ENB alfanumerický symbol. Do obrazové části nebo pod ni se uvede symbol s klasifikační třídou odpovídající skutečnému stavu nemovitosti. Tato doporučení se vztahují také například na e-mailové nabídky.

 

Ukazatel ENB ENB alfanumerický symbol
Umístění V levém horním rohu fotografie nemovitosti Vpravo pod fotografií nemovitosti nebo na jiném vhodném místě
Velikost Minimální velikost symbolu pro
tištěná média je 15 mm včetně
ochranné zóny.
Velikost symbolu by měla odpovídat velikosti písma ceny
prodeje nebo pronájmu. Minimální velikost je 15 mm včetně ochranné zóny.
Barevnost Barevnost se použije dle skutečné klasifikační třídy nemovitosti
a v případě černobílé varianty pak monochromatická alternativa
symbolu.

 

2.5.6) Textové výpisy nabídek, brožury a jiná textová reklama

V případě textových výpisů nabídek se používá ENB alfanumerický text s uvedením klasifikační třídy odpovídající skutečnému stavu nemovitosti. Tato doporučení se vztahují také například na e-mailové nabídky.

Ukazatel ENB ENB alfanumerický text
Umístění Kdekoliv v textu popisu nabídky
Velikost Velikost použitého písma by měla odpovídat velikosti písma, kterým je
uvedena cena prodeje nebo pronájmu.
Barevnost Barevnost by měla být totožná s barevností informačního textu nabídky.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.7) Mobilní aplikace – výpis nabídek

V případě výpisu nabídek v mobilní aplikaci se používá ENB alfanumerický text s uvedením klasifikační třídy odpovídající skutečnému stavu nemovitosti.

Ukazatel ENB ENB alfanumerický text
Umístění Kdekoliv v textu výpisu. Doporučujeme uvádět jej v blízkosti ceny prodeje nebo pronájmu.
Velikost Velikost použitého písma by měla odpovídat velikosti písma, kterým je uvedena cena prodeje nebo pronájmu.
Barevnost Barevnost by měla být totožná s barevností informačního textu nabídky.

 

Pokud to technické parametry umožňují, lze alternativně využít ENB alfanumerický symbol umístěný přímo v obrazové části nebo mimo ni.

 

Ukazatel ENB ENB alfanumerický symbol
Umístění V levém horním rohu fotografie nemovitosti Kdekoliv mimo fotografii nemovitosti
Velikost Minimální velikost symbolu 50 px včetně ochranné zóny Velikost symbolu by měla odpovídat velikosti písma ceny prodeje nebo pronájmu. Minimální velikost je 50 px včetně ochranné zóny.
Barevnost Barevnost se použije dle skutečné klasifikační třídy nemovitosti.

 

2.5.8) Mobilní aplikace – detail nabídky

U detailu nabídky v mobilní aplikaci se používá ENB alfanumerický text s uvedením klasifikační třídy odpovídající skutečnému stavu nemovitosti.

Ukazatel ENB ENB alfanumerický text
Umístění Kdekoliv v textu popisu nabídky nebo zcela samostatně mimo ni
Velikost Velikost použitého písma by měla odpovídat velikosti písma, kterým je uvedena cena prodeje
nebo pronájmu. Minimálně by však měla odpovídat velikosti písma informačního textu nabídky.
Barevnost Barevnost by měla být totožná s barevností informačního textu nabídky.

 

 

 

 

 

 

 

2.5.9) Informační letáky a brožury

Pokud informační leták nebo brožura obsahuje obrazovou i textovou část, doporučuje se použít oba ukazatele ENB – ENB alfanumerický symbol a ENB alfanumerický text s uvedením klasifikační třídy odpovídající skutečnému stavu nemovitosti. Uvedené doporučení se týká jak tištěných, tak i elektronických médií.


ENB alfanumerický symbol se použije obdobně jako v případě obrazového inzerátu v tištěných médiích. Umístí se přímo do obrazové části jedné z fotografií nebo pod ni.

Ukazatel ENB ENB alfanumerický symbol
Umístění V levém horním rohu fotografie nemovitosti Vpravo pod fotografiemi nemovitosti
Velikost Minimální velikost symbolu je 15 mm (tištěná média), resp. 50 px (elektronická média) včetně ochranné zóny. Velikost symbolu by měla odpovídat velikosti písma ceny prodeje nebo pronájmu. Minimální velikost je 15 mm (tištěná média), resp. 50 px (elektronická média) včetně ochranné zóny.
Barevnost Barevnost se použije dle skutečné klasifikační třídy nemovitosti a v případě černobílé varianty pak monochromatická alternativa symbolu.

 

ENB alfanumerický text se použije v doprovodném informačním textu nabídky nemovitosti.

Ukazatel ENB ENB alfanumerický text
Umístění Kdekoliv v textu popisu nabídky nebo zcela samostatně mimo ni
Velikost Velikost použitého písma by měla odpovídat velikosti písma, kterým je
uvedena cena prodeje nebo pronájmu. Pokud není cena uvedena, pak
by velikost měla odpovídat písmu informačního textu nabídky.
Barevnost Barevnost by měla být totožná s barevností informačního textu nabídky.

 

2.5.10) Billboardy a jiné reklamní tabule

V případě billboardů a jiných reklamních tabulí s obrazovou částí v podobě fotografie nemovitosti se doporučuje použít ENB alfanumerický symbol s uvedením klasifikační třídy odpovídající skutečnému stavu nemovitosti.

 

Pokud se jedná o reklamní tabule, kde je uvedena pouze informace o prodeji nebo pronájmu nemovitosti s kontaktem, a to bez uvedení bližších specifikací o nemovitosti, jako je například velikost jednotky nebo patro, pak se ukazatele ENB neuvádějí.

Ukazatel ENB ENB alfanumerický symbol
Umístění V levém horním rohu fotografie nemovitosti Kdekoliv mimo fotografie nemovitosti
Velikost Plocha symbolu by měla zaujímat min. 5 % celkové plochy. Velikost symbolu by měla odpovídat velikosti písma ceny prodeje nebo pronájmu a zaujímat min. 5 % celkové plochy.
Barevnost Barevnost se použije dle skutečné klasifikační třídy nemovitosti a v případě černobílé varianty pak monochromatická alternativa symbolu.

 

2.5.11) Televize

V případě televizní reklamy se používá ENB alfanumerický symbol s uvedením klasifikační třídy odpovídající skutečnému stavu nemovitosti. Kromě toho se doporučuje, aby byla reklama doplněna o mluvený komentář v souladu s pravidly pro rozhlas.

 

Ukazatel ENB ENB alfanumerický symbol
Umístění V levé horní části obrazovky
Velikost Velikost symbolu by měla odpovídat velikosti písma, kterým je uvedena cena prodeje nebo pronájmu. Pokud není cena uvedena, měla by velikost symbolu odpovídat velikosti jiného textu, uváděného ve stejnou dobu.
Barevnost Barevnost se použije dle skutečné klasifikační třídy nemovitosti.

 

2.5.12) Rozhlas

V případě rozhlasové reklamy se používá pouze mluvené slovo, informující o klasifikační třídě skutečného stavu nemovitosti. Konkrétně se používá slovní spojení „třída energetické náročnosti budovy“ a doplní se písmenem odpovídajícím skutečnému stavu nemovitosti.

Ukazatel ENB Třída energetické náročnosti budovy
Umístění Kdekoliv v textu popisu nabídky

 

Pozn.: rozsáhlejší ukázky praktických příkladů jsou součástí manuálu.

 

Manuál vytvořilo České ekologické manažerské centrum, z.s. za finanční podpory Státního programu na podporu úspor energie a využití obnovitelných zdrojů energie pro rok 2016 – Program EFEKT.