Více času na podstatné

Jen 4 kroky k úspěšnému prosazení vaší inovativní technologie:

Proces ověřování je komplexní postup zahrnující řadu dílčích kroků s cílem je pečlivě posoudit předmětnou technologii. Celý proces lze zjednodušit na tři hlavní fáze. První fázi reprezentuje tzv. Návrh ověření (Proposal), jehož cílem je ověřit způsobilost a vhodnost zkoumané technologie pro program EU ETV. V případě pozitivního výsledku následuje druhá fáze, ve které probíhá již vlastní proces Úplného ověření zahrnující mj. i potřebné zkoušky (jsou-li relevantní). Poslední třetí fází je publikační fáze, kdy klient obdrží tzv. Ověřené prohlášení (Statement of verification), které bude moci využívat k vlastním PR účelům a obchodním aktivitám. Zároveň bude ověřená technologie zanesena do databáze environmentálních technologií Evropské komise.

 

Celý proces je realizován v úzké spolupráci s klientem s cílem připravit takové Ověřené prohlášení, které nejlépe odpovídá jeho potřebám, a které nejlépe charakterizuje ověřovanou technologii. Mimo ověřovací orgán spolupracuje na ověřování také řada externích expertů, jejíž spolupráce je vždy pečlivě konzultována s klientem. Důsledně je ošetřen případný střet zájmů a důvěrnost při nakládání s daty klienta.

 

  I. FÁZE - NÁVRH OVĚŘENÍ 

KROK 0: KONTAKTNÍ FÁZE:

 • Vysvětlení přínosů, cílů a popis procesu programu EU ETV;
 • Rychlá kontrola způsobilosti navrhované technologie;
 • Předání relevantních podkladů;
 • Hrubý odhad nákladů.

 

KROK 1:  UZAVŘENÍ SMLOUVY O RYCHLÉM OVĚŘENÍ

 • Podpis smlouvy o provedení Rychlého ověření mezi klientem a ověřovacím orgánem;
 • Jmenování odpovědných pracovníků;
 • Zajištění externích expertů.

 

KROK 2: NÁVRH OVĚŘENÍ - kontrola způsobilosti technologie pro program EU ETV
 • Vyplnění formuláře Návrh ověření ze strany klienta zahrnující:
  • popis technologie a její zamýšlené využití,
  • fáze vývoje technologie,
  • počáteční tvrzení o výkonnosti vyjádřené měřitelnými parametry,
  • zda již byla technologie ověřována,
  • informace o dostupných údajích o zkoušce relevantních z hlediska tvrzení (včetně použitých zkušebních metod, zejména o tom, zda jsou tyto metody dostupné, standardizované a reprodukovatelné, a o jejich přesnosti).
 • Přezkoumání formuláře ze strany Ověřovacího orgánu a externích expertů zahrnující:
  • zda technologie spadá do působnosti pilotního programu EU ETV,
  • zda je technologie připravena pro uvedení na trh,
  • zda prohlašovaná výkonnost potenciálně splňuje potřeby uživatele a zda je v souladu s právními požadavky,
  • zda technologie představuje technologickou inovaci,
  • zda je Ověřovací orgán způsobilý pro ověření dané technologie,
  • příslušnou technologickou skupinu.
 • Vyhodnocení způsobilosti a předání závěrů klientovi  - na základě výsledků rychlého posouzení ověřovací orgán technologii doporučí či nedoporučí k úplnému ověření.
  II. FÁZE  KROK 3: OVĚŘOVACÍ PROCES – úplné ověření technologie

 • Příprava Specifického protokolu a tz. Tabulky výkonů;
 • Zkoušky:
  • rozhodnutí o uznání žadatelem již dřáve provedených zkoušek (v návaznosti na Specifický protokol),
  • vypracování Plánu zkoušek Zkušebním orgánem,
  • realizace zkoušek,
  • vypracování Zprávy o zkoušce a její posouzení Ověřovacím orgánem a externími experty.
 • Vypracování: Zprávy o ověření a Ověřeného prohlášení o výkonu technologie a jejich předání klientovi.
  III. FÁZE  

KROK 4: PUBLIKAČNÍ FÁZE
 • Ověřovací orgán požádá Evropskou komisi (dále „EK“) o registraci Ověřeného prohlášení o výkonu technologie;
 • EK rozhodne o registraci a zabezpečí zveřejnění dokumentů na svých internetových stránkách;
 • Klient využívá Ověřené prohlášení k PR účelům;
 • Ověřovací orgán ve spolupráci s klientem po roce od registrace vyhodnotí skutečné přínosy Ověření pro klienta.
 • Hodnocení posílá Ověřovací orgán Kanceláři EU ETV působící při EK.