Více času na podstatné

Technologie ověřené v rámci EU ETV

Aktuální přehled EU ETV (ze dne 26.1.2021):

  • Ověřeno: 278 aplikací, z toho:
  • 123 prošlo tzv. Rychlým ověřením (Quck Scan),
  • 47 je ověřeno a registrováno v databázi ověřených inovativních technologií s přínosem pro životní prostředí.

 

Přehled ověřených a registrovaných inovativní technologie podle oblastí (bližší informace k jednotlivým ověřeným technologiím naleznete na příslušných odkazech):

 

Poznámka: Pilotní program EU ETV realizuje 15 akreditovaných organizací v sedmi Členských státech, na území ČR a SR je CEMC jedinou organizací, která ověření metodikou EU ETV provádí. Inspekční orgán č. 4055 CEMC ETVCZ je akreditován v technologické oblasti č.1 a č.2.

 

Fermentor EWA

Aerobní fermentor EWA je diskontinuálně pracující zařízení určené ke zpracování biologicky rozložitelných odpadů. Zpracování probíhá v uzavřeném bezodtokovém prostoru (kontejneru) o objemu 36 m3. Jedinečnost EWA spočívá ve schopnosti provádět překopávání zakládky uvnitř fermentoru. Spolu se specifickým systémem provzdušování zakládky v celém objemu a tepelnou izolací pracovního prostoru minerální vlnou umožňuje potřebné okysličení pro dosažení hygienizace zakládky. Pracovní prostor fermentoru a veškeré jeho součásti jsou vyrobeny z nerezové oceli. K iniciaci fermentace se nepoužívají žádné pomocné látky a ani přípravky.

Aerobní fermentor EWA je snadno přemístitelné zařízení, vybavené řídícím počítačem pro automatické řízení provozu. Je určen pro zpracování široké škály biologicky rozložitelných odpadů, včetně gastroodpadu, odpadu z trávicího traktu jatečných zvířat a kalů. Součástí dodávky je receptura sestavená pro specifické podmínky uživatele. Při řešení nestandardních událostí a servisní činnosti se využívá trvalého internetového připojení zařízení, což umožňuje vzdálený náhled na řídící systém fermentoru.

Výrobce: AGRO-EKO Ltd.

GW sušička

GW Sušička je nová technologie sušení pro konverzi kapalných potravin a jiných příbuzných biomateriálů do prášků, vloček nebo listů s přidanou hodnotou

Výrobce: AG3 Enterprises - Verification proposed by the Institute for Agricaltural and Fischeries Research (ILVO)

WETNET

Cílem zařízení je umožnit včasnou detekci abnormálních provozních podmínek v tlakových vodovodních sítích, a tím snížit množství úniků. Aktivní monitorování a kontrola čerpaných objemů vody snižuje náklady na energii a lépe využívá vodních zdrojů. WETNET je založen nainovativním nízkonákladovém průtokoměru a kontrolním systému.

ECOGI - Separátor pro extrakci organického odpadu z vytříděného komunálního odpadu

ECOGI proces je mechanické předčištění odděleně sebraných organických domovních odpadů do bio buničiny a oddělení materiálů s obsahem nebiologických složek jako jsou plasty, kovy, sklo. Bio buničina může být použita pro anaerobní digesci.

Výrobce: Komtec Miljo af 2012 A/S

PURROT

PURROT je určen pro separaci sušiny z kapalných odpadů, aby se usnadnilo efektivnější využití sušiny pro výrobu bioenergie. Současně s tím dochází k účinnějšímu využití kapalných odpadních živin, a tím se snižují ztráty živin okolního prostředí. Příkladem takových kapalných odpadů jsou digestát s bioplynových stanic a kejda. PURROT pracuje bez chemických přísad, jako jsou polymery a koaguláty.

Výrobce: PurFil Aps

Bio-Com Systém

BCS kompostovací technologie – mikrobiologické aerobní zpracování organických látek v uzavřeném reaktoru vyrobeného z LDPE fólie s dvoustupňovým provzdušňováním, účinnou filtrací procesního vzduchu, pokročilým počítačovým řízením ovládání a archivací dat.

Výrobce: SELMA sp. z o.o. sp.k

Aerobní Biodegradace Mater-Bi AF03A0 a Mater-Bi AF05S0 (Mater-Bi třetí generace) v mořských podmínkách

Mater-Bi z 3. generace jsou inovativní bio-plastové materiály na bázi škrobu a biologicky odbouratelných polyesterů odvozených z rostlinných olejů. Výrobky z těchto plastů mohou být obvykle získány pomocí organické recyklace po jejich životnosti. Kromě toho, bylo ukázáno, že tyto materiály vykazují také odpovídající úroveň biologického rozkladu při využití inovativních laboratorních zkušebních metod. Vzorky z plastických hmot jsou vystaveny mořským sedimentům stažených z pobřežní oblasti a po biodegradaci je sledována mineralizace tj. přeměna plastů "uhlík na oxid uhličitý“. Vysoké hladiny biodegradace bylo dosaženo v relativně krátké době (méně než 1 rok), což naznačuje, že by tyto materiály mohly být vhodné pro výrobu plastových předmětů, které jsou náchylné k rozptýlení do moře (např. rybářských zařízení, jednorázových tašek). Riziko pro životní prostředí je sníženo rychlým biologickým rozkladem, který snižuje dobu zdržení v životním prostředí.

Výrobce: NOVAMONT Spa

Technologická koncepce nového substrátu

Účelem této nové technologie je upgrade digestované biomasy z bioplynové stanice na užitečný produkt s přidanou hodnotou vhodný pro pěstování hub.

Výrobce: J.S. Trading

BIOMASSER briketovací stroje

Technologie BIOMASSER byla vyvinuta pro konverzi nedřevěné vlhké biomasy bez sušení na výrobu obnovitelného biopaliva ve formě briket pomocí briketovacího stroje nazvaného BIOMASSER BSX14. Hlavní část stroje pracovní šroub s tvarovací hlavou spojený s pohonnou jednotkou. Různé verze se odlišují počtem tvarovacích hlav. Stroj s jednou hlavou se nazývá SOLO, s dvěma DUO, s třemi TRIO a se čtyřmi QUATTRO. Za účelem ověření technologie byl testován stroj BIOMASSER BSX14 SOLO.

Výrobce: ASKET Roman Długi

AgriLamp indukční systém

AgriLamp je bezkontaktní energetická technologie, která umožňuje jednoduše připnout LED žárovky ke kabelu. Tento produkt poskytuje světlo, které je mnohem vhodnější pro chov drůbeže než tradiční systémy. Jeho lehká spektra byla upravena tak, aby vyzařoval záření o kratší vlnové délce, více modrých tónů, což lépe vyhovuje drůbeži. Systém osvětlení (zahrnující napájení a 60 lamp) má světelnou účinnost 65 lm/W, je schopen dodávat 25 luxů na prostor 110x12m a má účiník >0,95.

Výrobce: Greengage Lighting Ltd.

COGENAIR – solární panely s kombinovanou výrobou PV a tepla

Hybridní solární panel COGENAIR vyrábí teplo a elektřinu. Hermetický plášť spojený s výměníkem tepla na zadní straně standardního fotovoltaického panelu umožňuje získat teplo ze slunce, ale také zvýšení elektrické účinnosti prostřednictvím chlazení panelů. COGENAIR používá proud vzduchu pro vytápění nebo sušení materiálů. Za standardních podmínek jeden panel o 1,65 m2 vyrábí 250 W elektrické energie a 744 W tepla. Díky odběru tepla se ochladí, což zvyšuje výrobu elektrické energie o 9,8 %. COGENAIR plně využívá energii slunce.

Výrobce: Base sarl

Bac Terminator Dental (BDT)

Bac Terminator Dental (BDT) generuje na místě chlór z chloridu sodného v elektrolytické buňce. BDT je určen pro použití na dentálních klinikách k prevenci živých bakterií a mikroorganismů ve vodě a odstranění částic a zabránění usazování vodního kamene ve vodovodním potrubí. BDT zahrnuje několik opatření s cílem zajistit čistou a bezpečnou vodu.

Výrobce: Adept Water Technologies

Vacuum Rain Tank (VRT)

Dešťová voda uniklá do šachet z nádrží používaných pro skladování paliv, může vytvořit znatelné problémy environmentálního managementu a dodržování zákonů. Meteorická prosáknutá voda může obsahovat stopy úhlovodíků. VRT systém zajišťuje sání a následující vylučování dešťové vody z šachet nádrží pro skladování paliva a v jiných uzavřených prostorách, vyznačující se přítomností vody znečištěnou uhlovodíky.

Výrobce: Pozzoli Depurazione srl

Regulátor průtoku Mosbaek CEV

Ověřená technologie je vertikální odstředivý regulátor průtoku, CEV (odstředivý na výšku). Tato technologie je určena k regulaci průtoku dešťové vody při extrémních srážkových událostech. Je založena na instalaci před vstupem do cíleného potrubního systému. CEV podporuje vytváření víru, který umožňuje rychlý vzestup k maximálnímu průtoku vybíjení. Průtok se udržuje na nebo pod touto úrovní dávkovaného množství, zatímco zbylá voda je uložena ve studni, ve které je nainstalován CEV.

Výrobce: Mosbaek A/S

BioFibra
BioFibra je biologická sloučenina, která se skládá z biomasy a biopolymerů. Výkonový parametr, který byl ověřen je biologický obsah uhlíku jako funkce celkového obsahu organického uhlíku. Dodatečný parametr, který byl vypočítán je hmotnostní podíl nebezpečných látek zařazených do seznamu látek podléhajících povolení dle nařízení REACH.
Výrobce: FuturaMat