Více času na podstatné

 

 


ODPADOVÉ FÓRUM

 


Úprava, zpracování a recyklace odpadů

Jen v roce 2018 hodnota veřejných zakázek dosáhla 600 miliard Kč. A právě veřejné zakázky s cirkulárním aspektem jsou absolutním základem, nejlepším a zároveň nejjednodušším způsobem, jak roztočit cirkulární ekonomiku v Česku. O možnostech podpory výrobků z recyklátů se hojně hovoří, efektivní nástroje již máme, ale jaká je skutečná praxe? Odpověď najdete v nové čísle časopisu Odpadové fórum, které právě vychází na téma Úprava, zpracování a recyklace odpadů. A na co dalšího se můžete těšit? Přehled obsahu ZDE

 

 

PŘEDPLATNÉ / INZERCE / VÍCE O ČASOPISU

 


REKLAMA

 


 


DOPORUČUJEME

 

 

 

KALENDÁŘ AKCÍ

 

  ZAŘADIT AKCI  
Listopad    
     
21.11. NOVINKY V OBLASTI BOZP - s výhledem na rok 2020

26.11. Obalům na stopě – vydejte se labyrintem až do úspěšného cíle

26.11. POTRAVINY - MÝTY A SKUTEČNOST
26.11. LEGISLATIVA OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ V PRAXI SE ZAMĚŘENÍM NA AKTUÁLNÍ ZMĚNY
28.11. Techniky shromažďování odpadů v obcích a logistika svozu

27.11. PROBLEMATIKA OCHRANY ZDRAVÍ PŘED HLUKEM V KOMUNÁLNÍM PROSTŘEDÍ PRO VŠECHNY, KTEŘÍ V TÉTO OBLASTI ZAČÍNAJÍ … PRAHA

27.11. Seminář – chemická legislativa pro začátečníky

27.11. Nakládání s odpadními oleji z pohledu evidence, skladování, odstraňování a dokladování

Prosinec    
4.12. Podpora exportu v kostce pro technologie a výrobky oběhového hospodářství
5.12. Počítačový kurz EVI 8 pro začátečníky

10.12. Hlášení ISPOP za rok 2019 SKLAD Odpadů 8 - ukončení roku a převod do EVI 8
Opakování: 11.12.2019

11.12. Hlášení ISPOP odpady za rok 2019 nejen z PDF formulářů
Opakování: 12.12., 28.1.2020, 29.1.2020

12.12. Efektivní řízení příjmů v OH obce

12.12. Nový zákon o odpadech a zákon o vybraných výrobcích s ukončenou životností přelomové změny, které přinášejí

16.12. iKURZ: Hlášení ISPOP odpady za rok 2019 nejen z PDF formulářů
Opaková: 24.1.2020, 12.2.2020

17.12. Jak správně ohlásit odpady za rok 2019 z EVI 8 do ISPOP
Opakování: 18.12.2019, 7.1.2020, 8.1.2020, 9.1.2020, 15.1.2020, 16.1.2020, 21.1.2020, 22.1.2020, 23.1.2020, 6.2.2020

Leden    
8.1. ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020 - PRAHA

14.1. ISPOP - NOVINKY 2020 Hradec Králové

17.1. Ohlašujeme a oznamujeme v roce 2020: nejen přes ISPOP
Opakování: 23.1.
21.1.-16.6. 21. ročník Rekvalifikačního kurzu - PODNIKOVÝ EKOLOG

22.1. Konference Chemická legislativa 2020
22.1. ODPADY - AKTUÁLNÍ LEGISLATIVA + HLÁŠENÍ ODPADŮ DO ISPOP V ROCE 2020 - PRAHA 2. TERMÍN
23.1.  UFI kódy a oznamování směsí 
23.1. ISPOP - Novinky 2020 Brno

 
  

 

Novinky

12.04.2013 14:06

Vychází ODPADOVÉ FÓRUM 3/2013

Březnové číslo má jako téma měsíce ZPĚTNÝ ODBĚR. Zde mimo jiné též otiskujeme Sdělení odboru odpadů k ročním zprávám o plnění povinností výrobců elektrozařízení a zpracovatelů a srovnání úspěšnosti pěti kolektivních systémů. V rubrice Řízení informujeme o nových požadavcích na bezpečnost skládek těžebního a průmyslového odpadu.

Lupa soudního znalce ing. Barchánka se zabývá skladováním odpadů. Rozhovor je s Dr. Ing. Lubomírem Chytkou, novým ředitelem odboru odpadů, Reportáž je o nakládání s odpady v hypermarketu TESCO a Polemika o tom, kam až sahají pravomoci krajských úřadů.

A to samozřejmě není všechno. Kompletní obsah čísla.

Na adrese dupress@seznam.cz si lze objednat nejen roční předplatné, ale i jednotlivá čísla.

12.04.2013 10:29

Požadavky na dočasné skladování kovové rtuti vyšly ve sbírce

Ve Sbírce předpisů vyšla pod číslem 93 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Předmětem vyhlášky je doplnění definice dočasného skladování kovové rtuti v souladu se směrnicí 2011/97/EU a nařízením (ES) č. 1102/2008 tak, že se jedná o dočasné skladování po dobu delší než jeden rok a toto skladování je považováno za odstraňování odpadu. Dále se stanovuje, že zařízení pro dočasné skladování kovové rtuti je skládkou skupiny S-nebezpečný odpad. Konkrétní podmínky a kritéria pro dočasné skladování kovové rtuti včetně požadavků na zařízení využívaná pro tento účel a kritérií pro přijímání tohoto odpadu, které upravuje směrnice 2011/97/EU, se stanovují v samostatné příloze č. 13 vyhlášky č. 294/2005 Sb. Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem jejího vyhlášení.

 

Dokument ke stažení:

Vyhláška (stav k 20.2.2013)

12.04.2013 08:38

VODNÍ ZÁKON - VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

UŽITEČNÉSEMINÁŘE.cz si Vás dovolují pozvat na seminář "VODNÍ ZÁKON - VELKÁ NOVELA STAVEBNÍHO ZÁKONA A NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK". Vodní hospodářství je ovlivňováno širokým spektrem právních předpisů. Mezi nejvýraznější ve veřejném právu patří stavební zákon, v soukromém právu potom bezesporu občanský zákoník. Je tedy zřejmé, že jejich změny se do právních vztahů vznikajících ve vodním hospodářství významně projevují. Na začátku roku 2013 nabyla účinnosti velká novela stavebního zákona, o rok později vstoupí v účinnost nový občanský zákoník. Jaké změny nastaly k 1. lednu 2013, jak se s nimi praxe vyrovnává a na jaké změny se můžeme těšit k 1. lednu 2014?

Toto vše Vám osvětlí náš seminář, který se právě vztahem těchto dvou významných předpisů k vodnímu hospodářství a jejich dopady zabývá.

 

Přednášející
JUDr. Zdeněk Horáček, Ph.D.
Ambruz & Dark/ Deloitte Legal
dříve odbor vodohospodářské politiky a protipovodňových opatření, Ministerstvo zemědělství

Mgr. Veronika Vytejčková
Ministerstvo životního prostředí, odbor legislativní
 
Termín, místo konání a vložné:

Termín: Úterý 4. června 2013

Místo: Praha, hotel ILF

Cena: 1351,- Kč bez DPH
 
Dokumety ke stažení:

Pozvánka v PDF

Program semináře v PDF

 

Přihláška a další informace najdete ZDE.

 
Kontakt na organizátora:

UŽITEČNÉSEMINÁŘE.CZ

Hana Šimánková
Vlčkovická 78/11
500 04 Hradec Králové

tel: 733 105 655


 

 

 

12.04.2013 08:29

BUSINESSEUROPE odmítá návrh na stažení emisních povolenek

Generální ředitel BUSINESSEUROPE Markus Beyrer poslal 5. dubna otevřený dopis poslancům Evropského parlamentu, ve kterém je žádal o odmítnutí návrhu na stažení emisních povolenek s odůvodněním, že se jedná pouze o krátkodobé řešení, které zvýší ceny energií, aniž by dokázalo napravit nedostatky současné politiky životního prostředí a energetického rámce. Místo toho se evropské podniky domnívají, že by měla být otevřena debata o strukturálních reformách, které by se mohly účastnit všechny zainteresované strany. Další informace zde.
 
Zdroj: CEBRE

 

11.04.2013 08:41

Úsporná opatření Vlády ČR: jeden regulátor a nové Ministerstvo hospodářství

Vláda včera projednala úsporná opatření v oblasti zjednodušení agend a zrušení duplicit ve státní správě pro rok 2014, jejichž realizace povede k úspoře téměř 8,6 miliardy korun. Nově by mělo dojít ke sloučení Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva dopravy do nového Ministerstva hospodářství a dále by měl být vytvořen jeden regulátor pro sektorová odvětví.

Průběžná zpráva, kterou vláda projednala, navazuje na usnesení vlády z ledna letošního roku o exekutivních opatřeních. Ta nyní doplňuje o pět nových projektů nadresortního charakteru. Jejich harmonogram a obsah jednotlivých kroků bude rozpracováván v průběhu následujících měsíců.

 

Jedná se o následující projekty:

  1. sloučení Ministerstva průmyslu a obchodu a Ministerstva dopravy do nového Ministerstva hospodářství,
  2. vytvoření Agentury pro poskytování rehabilitací jako jediné instituce pro rehabilitaci a rekreaci příslušníků bezpečnostních a ozbrojených sborů,
  3. revizi výkaznictví, evidencí a sjednocení resortních statistických zjišťování,
  4. převedení činnosti Státní energetické inspekce na Českou obchodní inspekci, Energetický regulační úřad a Ministerstvo průmyslu a obchodu,
  5. vytvoření jednoho regulátora pro sektorová odvětví.

 

Premiér Petr Nečas poznamenal, že došlo k řadě redukčních kroků, ke kterým patří např. sloučení pozemkového fondu a úřadu v jeden státní pozemkový úřad, od ledna letošního roku, s rychlým úsporným efektem: „Chci zdůraznit, že schválené a prováděné návrhy, vedou k úspoře více než 8,5 mld. korun již pro příští rozpočtový rok,“ uvedl premiér Petr Nečas.

Vláda pověřila jednotlivé zodpovědné ministry realizací projektů v gesci jejich úřadů. Přijatá opatření budou následně promítnuta do návrhu státního rozpočtu na rok 2014 a střednědobého výhledu na roky 2015 a 2016.

Vyhodnocení úsporných opatření realizovaných od ledna do dubna letošního roku bude vládě předloženo ke konci dubna.

11.04.2013 08:23

SOVAK ČR považuje současné ustanovení povinnosti opravy a údržby přípojek za diskriminační a zároveň neefektivní

Sdružení SOVAK ČR i jednotlivé vodohospodářské společnosti (vlastníci a provozovatelé vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu) podporují navrženou novelizaci §3 odst. 7 zákona o vodovodech a kanalizacích. Současné ustanovení povinnosti opravy a údržby přípojek je přenesením povinností i nákladů spojených s vlastnictvím přípojky plošně do vodného nebo do stočného, tj. mezi ostatní odběratele, což je diskriminační a zároveň neefektivní, neboť odpovědnost za péči o majetek musí vždy nést vlastník. Více ZDE.

 

10.04.2013 14:08

M. Topolánek kritizoval nepředvídatelné prostředí v energetice, které dle jeho slov nepřeje investicím

XIX. ročník Teplárenských dnů 2013 začal včera Brně. Náměstek ministra životního prostředí Martin Frélich předal ocenění projektům roku a informoval o možnostech čerpání prostředků z operačních programů Ministerstva životního prostředí. Předseda Teplárenského sdružení Mirek Topolánek kritizoval nepředvídatelné prostředí v energetice, které nepřeje investicím.

Slavnostní zahájení Teplárenských dnů proběhlo za účasti I. náměstka ministra životního prostředí Martina Frélicha, který předal tři křišťálové komíny projektům oceněným v 11. ročníku soutěže „Projekt roku v soustavách zásobování teplem a chladem“ za rok 2012 a medaile profesora Lista za zásluhy o rozvoj české energetiky.

„Ještě nikdy v dějinách českého teplárenství nebyla situace tak turbulentní, nepředvídatelná, nebylo tolik neznámých pro vlastníky a investory v oblasti paliv, legislativního rámce, daňových předpisů a evropských direktiv,“ zhodnotil v úvodu konference současný stav podnikatelského prostředí předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek.

„Rezort Ministerstva životního prostředí považuje energetické využití zbytkového komunálního odpadu pro výrobu tepla a elektřiny za ekologicky a ekonomicky nejvýhodnější způsob nakládání s tímto odpadem,“ řekl ve svém vystoupení na konferenci náměstek ministra životního prostředí Martin Frélich.

Ministerstvo životního prostředí podle něj hodlá dále podporovat technologie pro recyklaci a energetické využití odpadu. Náměstek Frélich také informoval, že nově ustavená expertní skupina ministerstva, zabývající se nakládáním s odpady, se shodla na ukončení skládkování směsného komunálního odpadu mezi lety 2022 až 2025.

Náměstek Frélich představil novou samostatnou výzvu 2. osy operačního programu, zaměřenou na výstavbu nových a rozšíření a rekonstrukci stávajících zdrojů a sítí soustav zásobování teplem, která by měla být otevřena v květnu. „Bude sice otevřena jen na dva měsíce, ale víme, že teplárny již mají projekty připravené, takže by neměl být problém s vyčerpání alokace ve výši 1,5 miliardy korun.“

Ministerstvo životního prostředí připravuje na období let 2014 až 2022 samostatný operační program, v jehož rámci hodlá podporovat také využití odpadu a zlepšování kvality ovzduší.

Na konferenci dále vystoupili odborníci z Ministerstva průmyslu a obchodu a informovali o přípravě transpozice směrnic EU a přípravě čerpání dotací v období let 2014–2020, kde by mělo být pamatováno také na rekonstrukce tepelných sítí.

 

Ocenění – Křišťálový komín za Projekty roku 2012 získaly:

V kategorii Úspory primární energie snížením ztrát v distribuci tepla společnost OPATHERM a.s., člen skupiny MVV Energie CZ za projekt „Modernizace sídliště Olomoucká v Opavě“,

v kategorii Rozvoj soustav zásobování teplem skupina ČEZ a město Bílina za projekt „Teplo z elektrárny Ledvice pro Bílinu“

a v kategorii Rozvoj KVET a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie společnosti E.ON Trend s.r.o. a TENZA, a.s., Brno za projekt „Výstavba energobloku na biomasu v Teplárně Mydlovary“.

Počin roku 2012 byl udělen společnosti TERMIZO, a.s., člen skupiny MVV Energie CZ za „Mezinárodní výzkum pěstování řas ze spalin“,

společnostem Pražská teplárenská, a.s., a TENZA, a.s., Brno za „První štolu pro horkovod pod Vltavou“ a společnosti Dalkia Česká republika za „Chlazení komplexu Nová Karolina Ostrava“.

Rezortním vyznamenáním, stříbrnou pamětní medailí profesora Vladimíra Lista, nestora české energetiky a teplárenství, byla oceněna za celoživotní přínos českému teplárenství pětice energetiků:

Jiří Baldík, Jaroslav Hanzlovský, Ladislav Kudrnáč, Milan Novotný a Jiří Špitálník.

10.04.2013 11:25

EurActiv.cz: Problém břidlicového plynu je podle odpůrců těžby černobílý

Česká republika by se neměla dopředu vzdávat potenciálních zásob břidlicového plynu, které mohou přispět k zabezpečení dodávek energie, domnívají se zastánci těžby z nekonvenčních ložisek. Kritici ale upozorňují na environmentální rizika, zejména na možnost kontaminace pitné vody. Rizika, která existují v souvislosti s technickou činností v krajině, lze eliminovat. Pomůže prý především dostatečná informovat osob, které v dané lokalitě žijí. Zastánci těžby například zdůrazňují, že ložiska plynu se nacházejí v hloubkách okolo 1,5 km, zatímco zásoby pitné vody leží maximálně 500 metrů pod zemí. Letos by mělo být jasněji v tom, jak ČR k břidlicovému plynu přistoupí. Více ZDE.

 

Zdroj: EurActiv.cz

10.04.2013 08:54

Priorita informuje o zbývajících penězích v OPŽP

Aktuální vydání Priority se soustředí na téma vyčerpání prostředků ze stávajícího Operačního programu Životní prostředí. Popisuje, kolik peněz je třeba ještě z programu vyčerpat, a zabývá se proto i tím, jaké výzvy budou letos vyhlášeny.

Součástí vydání je i takzvaný harmonogram výzev, v němž je uvedeno, kdy a ve kterých prioritních osách budou žadatelé moci v rámci OPŽP žádat o finanční podporu.

Dalším tématem březnového čísla je budoucí podoba nástupce Operačního programu Životní prostředí čili nového operačního programu zaměřeného na životní prostředí pro roky 2014 až 2020. V tuto chvíli ještě nejsou známy konkrétní prioritní osy, ale cíle Státní politiky životního prostředí ČR, z nichž se bude vycházet při nastavování budoucího operačního programu, jsou již směrodatné.

V Prioritě nechybějí ani tradiční reportáže z míst, kde byly projekty podpořené z OPŽP již realizovány. V textu „Kdo si hraje, nezlobí" se například dočtete, co je výsledkem snahy mateřské školy, která se rozhodla za přispění Operačního programu Životní prostředí vybudovat skutečně „přírodní" dětské hřiště.

 

Dokument ke stažení:

Priorita č.3

 

Zdroj: SFŽP

09.04.2013 12:14

Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa bude dnes hostem pořadu Dvacet minut Radiožurnálu

Na stole jsou dva návrhy zákonů o Národním parku Šumava. Přinesou jeho zkázu, nebo umožní lidem v parku pohodlnější život? Na otázky Martina Veselovského bude odpovídat ministr životního prostředí Tomáš Chalupa. Poslouchejte po 17. hodině. Pokud se chcete hosta na cokoli zeptat, dotaz mu můžete poslat prostřednictvím formuláře.

 

Zdroj: Rozhlas.cz

09.04.2013 10:56

Závěry o BAT pro výrobu cementu, vápna a oxidu hořečnatého

Dnes 9. dubna 2013 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno prováděcí rozhodnutí Komise, kterým se stanoví závěry o nejlepších dostupných technikách (BAT) podle směrnice Evropské parlamentu a Rady 2010/75/EU o průmyslových emisích pro výrobu cementu, vápna a oxidu hořečnatého. Rozhodnutí 2013/163/EU ke stažení.

 

Zdroj: IPPC.cz

09.04.2013 10:20

Další informace pro výzvu k předkládání návrhů v rámci programu investic do demonstračních projektů v oblasti nízkouhlíkových technologií a obnovitelných zdrojů energie.

Ve středu 3. dubna 2013 vypsala Evropská komise II. výzvu k předkládání návrhů v rámci programu investic do demonstračních projektů v oblasti nízkouhlíkových technologií a obnovitelných zdrojů energie. Iniciativa je známá pod názvem NER300 a vyčleňuje významnou finanční podporu pro projekty zaměřené na technologie zachycování a ukládání uhlíku a na projekty zaměřené na inovativní obnovitelné zdroje energie. Cílem této iniciativy je podpořit rozvoj nízkouhlíkového hospodářství v Evropě, vytvořit nová pracovní místa a přispět k dosažení cílů EU v této oblasti. Na realizaci programu spolupracuje s Evropskou komisí také Evropská investiční banka (EIB).

Název „NER300“ je symbolický. Celý program je financován z prodeje 300 milionů emisních povolenek, které evropský systém pro obchodování s emisemi (EU ETS) uvolní z rezervy pro nové účastníky na trhu (New Entrants Reserve – NER). Prodej prvních 200 milionů emisních povolenek umožnil v I. výzvě podpořit 23 projektů souhrnnou částkou 1,2 miliardy EUR. Nově vyhlášená II. výzva bude financována vedle nevyužitých prostředků I. výzvy také prodejem zbylých 100 milionů emisních povolenek. Disponibilní množství finančních prostředků bude závislé na ceně emisních povolenek v době prodeje, nicméně při současných cenách lze objem podpory ve II. výzvě odhadovat na 800 milionů EUR. Tato výzva by tak měla přitáhnout investice v hodnotě přes 1,6 miliardy EUR, protože výrobní a provozní náklady projektů budou z NER300 financovány až do výše 50 %. Zbývající polovinu finančních prostředků musí investoři a členské státy zajistit z jiných zdrojů, přičemž získanou podporu je možné kombinovat i s financováním z jiných nástrojů EU, včetně strukturálních fondů a Fondu soudržnosti.

Společnosti, které mají zájem o spolufinancování svých projektů z programu NER300, musí nabídku podat nejprve na vnitrostátní úrovni, tedy Ministerstvu životního prostředí a to v termínu do 3. července 2013. Konečný termín k předložení návrhů Evropské komisi je pro všechny členské státy stanoven na 3. října 2013 a o finálním výběru projektů se bude rozhodovat na úrovni EU prostřednictvím Evropské investiční banky.

Dokumentaci k podmínkám II. výzvy a informace k podání žádosti včetně adresy pro její zaslání je možné stáhnout v angličtině na internetové stránce II. výzvy. Obecné zásady programu a jednotlivé kategorie a podporovaných projektů jsou obsaženy také v rozhodnutí Evropské komise č. 670/2010, jehož české znění je k dispozici níže.

Kontaktní osobou za Českou republiku je Mgr. Jan Šatra (jan.satra@mzp.cz) z odboru energetiky a ochrany klimatu.

 

Dokumenty ke stažení:

09.04.2013 09:30

Množství emisí znečišťujících látek se v ČR mírně snižuje avšak na kvalitu ovzduší má tato skutečnost pouze omezený vliv, rozhodujícím faktorem je zejména výskyt inverze

Dobré rozptylové podmínky panovaly v topné sezóně 2012/13 na celém území České republiky celkem 48 dní. Imisní limit 50 mikrogramů na metr krychlový pro polétavý prach nebyl v těchto dnech v období od října do března překročen ani na jedné z 53 měřících stanic zařazených v současném smogovém varovném a regulačním systému. Množství vypouštěných emisí znečišťujících látek se v České republice v posledních pěti letech mírně snižuje. Například při porovnání emisí tuhých znečišťujících látek mezi roky 2010 a 2011 se v Moravskoslezském kraji toto množství emisí snížilo cca z 6 800 t/rok na hodnotu 6 100 t/rok, obdobně ve Středočeském kraji z 11 100 t/rok na hodnotu 10 200 t/rok. Množství emisí znečišťujících látek se tedy mírně snižuje avšak na kvalitu ovzduší má tato skutečnost pouze omezený vliv. Více ZDE.

 

09.04.2013 08:51

Legislativní novinka - vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek (biocidy)

Ve sbírvce předpisů vyšla vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek, ve znění vyhlášky č. 313/2012 Sb. Cílem  vyhlášky  je mj. transponovat do právního řádu České republiky směrnice č. 2012/38/EU, 2012/41/EU a 2012/42/EU, kterými se zařazují do přílohy I základní směrnice 98/8/ES další účinné látky pro použití v biocidních přípravcích. Další infromace k vyhlášce ZDE.

 

Text vyhlášky ke stažení - ZDE (stav k 5.4.2013)


 

 

Partneři portálu:

 

WASTE

FORUM

https://tretiruka.cz/_files/200002839-c5b7cc6b1e/VYSTAVBA_1.jpg
Vodní hospodářství https://biom.cz/img/biom-ikona.gif
https://tretiruka.cz/_files/system_preview_small_200000917-3edaa3fd4d/esipa.jpg https://tretiruka.cz/_files/200002466-86159870f6/ikonka.jpg

 

Provozovatel webu: České ekologické manažerské centrum (CEMC) je sdružením českých podniků a podnikatelů. Bylo založeno v roce 1992 pro šíření znalostí o environmentálním managementu v českém průmyslu. Posláním CEMC je podílet se na snižování nebezpečí z průmyslové a jiných činností pro životní prostředí a zároveň přispívat ke zvyšování efektivity podnikání. Další informace ZDE.

 

Inzerce na webu - podrobné informace ZDE