Více času na podstatné

Přihláška exkurze - TVIP 2019

Termín konání: 20. března 2019 (14 - 18 hod.), odjezd autobusu od hotelu Amande ve 13,45 hod.
Exkurze proběhnou uprostřed konference ve středu 7. března mezi 9 - 11 hod. Účastníci si mohou libovolně vybírat z jaderné elektrárny Dukovany nebo vodní elektrárny Dalešice. Účast je zdarma a pro zájemce bude zajištěna doprava. Vedle hotelu Centro budou přistaveny dva autobusy označené cílovou destinací. Odjezd autobusů je plánován na 7.50 hod. Všechny zájemce prosíme o vyplnění elektronického formuláře.

Více zde: https://www.tretiruka.cz/konference/informace-pro-ucastniky/
Exkurze proběhnou uprostřed konference ve středu 7. března mezi 9 - 11 hod. Účastníci si mohou libovolně vybírat z jaderné elektrárny Dukovany nebo vodní elektrárny Dalešice. Účast je zdarma a pro zájemce bude zajištěna doprava. Vedle hotelu Centro budou přistaveny dva autobusy označené cílovou destinací. Odjezd autobusů je plánován na 7.50 hod. Všechny zájemce prosíme o vyplnění elektronického formuláře.

Více zde: https://www.tretiruka.cz/konference/informace-pro-ucastniky/
Poznámka:
 • Exkurze proběhnou ve středu 20. března mezi 14 - 18 hod.
 • Účastníci si mohou libovolně vybírat z Informačního centra Jaderné elektrárny Dukovany, Vodní elektrárny Dalešice, nebo Hustopečské mandlárny, a to do naplnění kapacity. Každý účastník obdrží od pořadatele potvrzení, pokud se tak nestane do 5 dní od odeslání přihlášky - kontaktujte nás na tvip@cemc.cz.
 • Exkurze jsou s výjimkou Hustopečské mandlárny zdarma. Poplatek ve výši 150 Kč/os. bude vybírán v hotovosti na registraci před odchodem na exkurzi (14,45 hod.)
 • V případě JE Dukovany a PVE Dalešice je zajištěna autobusová doprava s odjezdem ve 13,45 hod. ze stání po boku hotelu Amande (každý autobus bude označen cílovou destinací).
 • Účastníky prosíme zejména o dodržení času odjezdu autobusů (nebude možné čekat) a o seznámení se s níže uvedenými instrukcemi v případě PVE Dalešice.
 
Instrukce pro účastníky pro PVE Dalešice:
 • Účastníci musí mít platný doklad totožnosti uvedený v přihlášce (nutno se jim prokázat před vstupem do elektrárny). Vstup na exkurzi nebude povolen osobám bez prokázání uvedeným dokladem totožnosti nebo osobám, které budou mít chybně uvedený doklad totožnosti. Na exkurzi se nedostanou ani osoby, které nebudou uvedeny na seznamu (nutno vyplnit a zaslat výše uvedenou přihlášku).
 • Před příjezdem na exkurzi se účastníci musí seznámit s Bezpečnostními zásadami pro exkurze v objektech vodních elektráren v majetku ČEZ, a. s. Při nedodržení pravidel či nevhodném chování je v pravomoci průvodce kdykoliv exkurzi ukončit!
 • Bezpečnostní zásady pro exkurze v objektech vodních elektráren v majetku ČEZ, a. s.:
 1. V objektu není dovoleno požívání alkoholických nápojů, ani jiných omamných a psychotropních látek. Osobám pod vlivem těchto látek je vstup do prostoru elektrárny zakázán.
 2. Návštěvník je povinen dodržovat zákaz používání otevřeného ohně a kouření ve všech prostorech. Kouřit je povoleno pouze na určených označených místech.
 3. Návštěvníkům není dovoleno do objektu vnášet nebezpečné chemické látky, zbraně, střelivo a výbušniny.
 4. Zavazadla včetně kabelek nejsou během konání exkurze povolena.
 5. Každý návštěvník je povinen, na vyzvání určeného zaměstnance ČEZ, a. s., předložit průkaz totožnosti.
 6. Vstup do objektu a pohyb v něm je možný pouze v doprovodu průvodce.
 7. Při pohybu v objektu není dovoleno vybočovat z trasy prohlídky, ani se jinak vzdalovat z dosahu dozoru průvodce.
 8. Vždy je nutno dbát všech výstražných tabulek a upozorněn a všech pokynů průvodce.
 9. Fotografování je možné pouze po předchozím schválení průvodcem.
 10. Za všech okolností je nutné dbát na osobní bezpečnost. Při vstupu do určených objektů je návštěvník povinen použít ochrannou přilbu a popř. i další předepsané ochranné pomůcky. Vstupovat do technologických provozů v pantoflích, sandálech nebo obuvi na vysokém podpatku není povoleno.
 11. Je zakázáno dotýkat se jakýchkoliv ovládacích prvků a zařízení objektu.
 12. Každé i drobné poranění je nutno ohlásit průvodci a zapsat do knihy úrazů objektu.
 13. Prostory v lokalitě (objektu EVD) jsou monitorovány kamerovým systémem za účelem ochrany majetku a osob ČEZ, a. s., ze všech kamer se provádí záznam.
 14. Vaše osobní údaje, jakožto subjektu údajů, zpracováváme v souladu s českými a evropskými právními předpisy. Bližší informace naleznete na www.cez.cz