Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - CHEMICKÉ LÁTKY - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

25.09.2023 19:36

Legislativní novika: Asfalt - odpad, neodpad / vedlejší produkt

Ve Sbírce předpisů ČR vyšla Vyhláška č. 283/2023 Sb. o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají...
25.09.2023 19:33

Veřejná konzultace k návrhům harmonizované klasifikace a označování pro 4 látky

ECHA zahájila veřejnou konzultaci k návrhu harmonizované klasifikace a označování pro následující chemické látky: dusičnan stříbrný (EC 231-853-9, CAS 7761-88-8); návrh předložilo Švédsko; látka již...
21.09.2023 19:58

Připomínky: Novela energetického zákona / Aktuální stav digitalizace stavebního řízení

Navrhovaná právní úprava novelizuje všechny tři hlavní zákonné předpisy v oblasti energetiky, tj. energetický zákon, zákon o podporovaných zdrojích energie a zákon o hospodaření energií. Návrh...
14.09.2023 18:26

Přezkumy podmínek provozu stanovených na základě § 14 odst. 5 zákona o integrované prevenci na velká spalovací zařízení

Účelem této metodiky je sjednotit chápání postupů podle § 18, § 19 a § 19a zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně...
14.09.2023 18:15

Poslanci chtějí vyšší cíl pro snižování znečištění ovzduší do roku 2030 a do roku 2050 dosáhnout nulového znečištění

Parlament dnes přijal postoj k revidovanému právnímu předpisu o zlepšení kvality ovzduší v EU s cílem dosáhnout čistého a zdravého životního prostředí pro evropské občany. 363 poslanců Evropského...
26.08.2023 08:57

Legislativní novinky: Novel prováděcí vyhlášky k zákonu o vodovodech a kanalizacích

Ve Sbírce předpisů ČR vyšla Vyhláška č. 256/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně...
22.08.2023 19:32

Změna nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách

Nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/1068 se v části A přílohy I nařízení (EU) 2019/1021 doplňuje nová položka perfluorhexansulfonová kyselina (PFHxS), její soli a sloučeniny příbuzné...
17.08.2023 16:55

Nový Metodický pokyn MŽP ve věci technologických odpadů ukládaných na skládku

Dne 11. srpna 2023 zveřejnil Odbor cirkulární ekonomiky a odpadů Ministerstva životního prostředí nový Metodický pokyn ve věci technologických odpadů ukládaných na skládku, který nabývá platnosti a...
15.08.2023 15:31

Posun účinnosti novely zákona o integrované prevenci

Dne 5. června 2023 vstoupily v platnost zákon č. 152/2003 Sb., zákon č. 148/2023 Sb. a zákon č. 149/2023 Sb. Jedná se o novelizační předpisy, navázané na rekodifikaci stavebního práva. Změnám v...
07.08.2023 21:24

Legislativní novinky: Omezení používání nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních / ozonová vrstva a fluorované skleníkové plyny

Ve Sbírce předpisů ČR vyšlo jednak Nařízení vlády č. 241/2023 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických...

Rubrika "PRÁVNÍ PŘEDPISY" obsahuje:

  • informace o jednání Parlamentu ČR, vlády ČR
  • přehled legislativních novinek
  • podklady pro připomínkové řízení
  • přehled účinnosti nových předpisů
  • aktuální stav vývoje nového předpisu
  • legislativu EU (věstník, konzultace...)

 

Více o předplatném ZDE