Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

18.05.2023 20:20

Nařízení Komise (EU) 2023/923 ke změně přílohy XVII nařízení REACH

Bylo zveřejněno nové nařízení Komise ze dne 3. května 2023, kterým se mění příloha XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (nařízení REACH), pokud jde o olovo a jeho sloučeniny...
10.05.2023 15:15

Vláda schválila lepší ochranu vod, zpřísnila ohlašovací práh pro kyanidy

Dnes schválená novela vládního nařízení zpřísňuje prahové hodnoty pro ohlašování do Integrovaného registru znečišťování (IRZ) u kyanidů v odpadech o jeden řád – z nynějších 500 kg na 50 kg za rok....
03.05.2023 19:44

ECHA poskytuje poradenství k novým třídám nebezpečnosti látek a směsí

Nařízení, které zavádí tři nové třídy nebezpečnosti pro klasifikaci, označování a balení látek a směsí vstoupilo v platnost 20. dubna 2023. ECHA zveřejnila informace o datech podání žádostí a...
25.04.2023 17:19

Připomínky: Zjednodušení a digitalizace požadavků na označování chemických látek

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh nařízení přijatého Komisí ke zjednodušení a digitalizaci požadavků na označování chemických látek. Tato iniciativa zavádí dobrovolné digitální...
25.04.2023 17:12

ECHA doporučuje zařadit osm látek na seznam látek podléhajících povolení

V zájmu ochrany lidského zdraví a životního prostředí ECHA doporučuje Komisi zařadit do přílohy XIV REACH dalších 8 látek, včetně olova. Po zařazení na seznam musí společnosti požádat o povolení...
25.04.2023 13:10

Nenechte si ujít: 11. kurz CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod

Novela nařízení CLP – co v ní je a co nás čeká? Umíte rozeznat formát bezpečnostního listu platný k 1.1.2023 od předchozích verzí? Chcete znát plán kontrol ČIŽP? Jaké povinnosti mají výrobci...
11.04.2023 20:35

Nové nařízení Komise (EU) 2023/707 mění přílohy nařízení CLP

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2023/707, kterým se mění nařízení CLP zavádí nové třídy nebezpečnosti a kritéria pro klasifikaci, označování a balení látek a směsí pro endokrimnní...
02.04.2023 19:21

Orgány pro prosazování se zaměří na PFCA a příbuzné látky

Fórum agentury ECHA o prosazování odsouhlasilo pilotní projekt zaměřený na kontrolu přítomnosti omezovaných perfluorkarboxylových kyselin (PFCA) a příbuzných látek ve spotřebitelských výrobcích jako...
29.03.2023 20:40

ECHA žádá o informace k navrhovanému omezení PFAS

ECHA vyzývá zúčastněné strany, aby do 25. 9. 2023 zaslaly vědecké a technické informace o výrobě, uvádění na trh a používání per- a polyfluorovalkylových látek (PFAS). Všeobecný návrh na omezení...
26.03.2023 18:57

ECHA identifikovala některé bromované zpomalovače hoření jako kandidáty na omezení

ECHA v regulační strategii pro látky zpomalující hoření označila aromatické bromované látky za kandidáty na omezení v celé EU. Byla by minimalizována expozice lidí a životního prostředí těmto...