Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

16.04.2021 16:17

ECHA navrhuje 7 látek do přílohy XIV nařízení REACH

ECHA doporučuje Evropské komisi přidat na seznam látek podléhajících povolení 7 látek, včetně cyklosiloxanů D4. D5 a D6. Jakmile budou látky na seznamu, budou muset společnosti požádat o povolení,...
16.04.2021 16:14

Fórum o prosazování odsouhlasilo rozsah kontrol spotřebních výrobků a biocidů v roce 2022

Desátý hlavní projekt fóra o prosazování (REF-10) se zaměří na integrované kontroly spotřebních výrobků. Inspektoři zkontrolují, zda výrobky splňují řadu různých omezení nebezpečných látek podle...
29.03.2021 17:59

Vyjádřete se k navrhovanému omezení olova při venkovní střelbě, lovu a rybolovu

Evropská agentura pro chemické látky vyzývá zúčastněné strany, aby jí do 24. září 2021 zaslaly vědecké a technické informace o používání olova ve střelivu určeném pro lov a sportovní střelbu a při...
18.03.2021 18:57

ON-LINE kurz CHELEPO – Chemická legislativa pro průmysl a obchod

Jak jistě víte od 1. 1. 2021 je mnoho nových povinností v oblasti legislativy chemických látek. Čekají Vás povinnosti s dovozem produktů z Velké Británie? Musíte oznamovat nebezpečné směsi na...
15.03.2021 18:42

Rtuť – přezkum právních předpisů EU

Evropská komise zveřejnila k připomínkování počáteční posouzení dopadů (Inception Impact Assessments) k přezkumu právních předpisů EU týkajících se rtuti. Použití rtuti je ve většině výrobků v EU...
15.03.2021 18:39

Rada přijala závěry ke strategii o udržitelnosti v oblasti chemických látek

Rada přijala závěry týkající se strategie EU o udržitelnosti v oblasti chemických látek. jejímž cílem je zajistit životního prostředí bez toxických látek, ochránit zdraví občanů EU a podpořit...
12.03.2021 18:23

Stanoviska výborů RAC a SEAC k návrhům na omezení

CHA zveřejnila konsolidovaná stanoviska výborů RAC a SEAC k návrhům na omezení záměrného používání mikroplastů a dále formaldehydu ve výrobcích pro spotřebitele (zveřejněno ECHA 3. 3. 2021). Na...
12.03.2021 18:20

8 návrhů na identifikaci látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC)

Začala veřejná konzultace k návrhům na identifikaci dalších 8 látek vzbuzujících mimořádné obavy (zveřejněno ECHA 10. 3. 2021). Látky navržené k identifikaci jako látky SVHC a příklady jejich...
25.02.2021 17:02

Nová nařízení Komise, kterými se mění přílohy XVII a XIV nařízení REACH

Konsolidovaná verze nařízení REACH zapracovává 3 nová nařízení Komise, ohledně látek v tetovacích inkoustech, dále prostředků, na něž se vztahuje nařízení o zdravotnických prostředcích a...
16.02.2021 14:02

Plán k řešení látek vzbuzujících mimořádné obavy byl dokončen

Po dokončení plánu pro látky vzbuzující mimořádné obavy (látky SVHC) do roku 2020 zveřejnila ECHA brožuru, která shrnuje výsledky provádění plánu. Látky SVHC jsou chemické látky, které jsou...