Více času na podstatné

VYBERTE OBLAST:

VŠE - LEGISLATIVA - ODPADY - VODA - OVZDUŠÍ - ENERGIE - DOTACE - AKCE

 

Novinky

14.07.2021 13:37

Připomínky: Změna v seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy (REACH) / Čištění městských odpadních vod

Evropská komise zveřejnila k připomínkování návrh Nařízení o chemických látkách (REACH) – Změny v seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy (příloha XIV) a dále Komise zveřejnila k připomínkování...
08.07.2021 13:24

Připomínky: Nařízení o bezpečnosti chemických látek

Evropská komise zveřejnila k připomínkování Návrh nařízení k nařízení REACH – vyjasnění nejasných/nekonzistentních formulací v požadavcích na informace. Tato změna se týká příloh VI až X nařízení o...
08.07.2021 11:22

Hlavní body z 38 jednání fóra o prosazování

Fórum o prosazování odsouhlasilo kontrolu bezpečnostních listů v roce 2023 v rámci celounijního projektu. Fórum rovněž přijalo revidovaný souhrn analytických metod pro kontrolu dodržování omezení...
01.07.2021 20:04

Připravované změny požadavků na informace podle nařízení REACH

Evropská komise revidovala některé požadavky na informace týkající se registrace chemických látek podle nařízení REACH. Změny začnou platit počátkem roku 2022 a společnosti by se již měly...
23.06.2021 14:40

Připomínky: Novela NV o omezení používání některých nebezpečných látek v elektr. a elektron. zařízeních / nařízení týkající se rtuti

Cílem návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů...
23.06.2021 14:21

Zahájení přezkumu - obnovené hodnocení glyfosátu

ECHA a EFSA nyní začnou projednávat návrh hodnocení glyfosátu, který obdržely od čtyř členských států EU. V současné době je tento světově nejpoužívanější herbicid v EU povolen do prosince...
23.06.2021 14:18

Oxid chromový - široce používaná látka při chromování a povrchové úpravě

ECHA obdržela více než 1 000 oznámení z průmyslu, který v EU používá oxid chromový při chromování a povrchové úpravě. V prosinci 2020 Evropská komise vydala 2 rozhodnutí o povolení k používání této...
23.06.2021 14:16

Hlavní body z červnových zasedání výborů RAC a SEAC

Výbor RAC přijal stanovisko podporující návrh Německa na omezení PFHxA, jejích solí a příbuzných látek. Začátkem července začne konzultace k návrhu stanoviska výboru SEAC k téže skupině chemických...
05.05.2021 19:48

Společnosti musí zkontrolovat registrace převedené ze Spojeného království

Převody registrací po vystoupení UK z EU jsou dokončeny. Více než 8 000 registrací podaných v UK bylo úspěšně převedeno na společnosti v EU, EHP nebo Severním Irsku, a ty musí zkontrolovat a podle...
27.04.2021 18:20

Téměř 300 chemických látek označeno za kandidáty pro regulační opatření

V roce 2020 ECHA hodnotila přibližně 1 900 registrovaných chemických látek ve skupinách. Na úrovni EU by 290 z nich mohlo být kandidátem pro další řízení regulačních rizik, pokud bude potvrzena...