Více času na podstatné

PŘEHLED PŘEDPISŮ - OVZDUŠÍ:

Metodické pokyny ZDE

 

Číslo předpisu Název předpisu
201/2012 Sb.

Zákon o ochraně ovzduší

415/2012 Sb. vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.
85/2012 Sb.

Zákon o ukládání oxidu uhličitého do přírodních horninových struktur a o změně některých zákonů

73/2012 Sb. Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech
257/2012 Sb.

Vyhláška o předcházení emisím látek, které poškozují ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů

695/2004 Sb.

Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů a o změně některých zákonů

383/2012 Sb.

Zákon o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

12/2009 Sb.

Vyhláška o stanovení postupu zjišťování, vykazování a ověřování množství emisí skleníkových plynů a formuláře žádosti o vydání povolení k emisím skleníkových plynů

80/2008 Sb.

Nařízení vlády o Národním alokačním plánu pro obchodovací období roků 2008 - 2012

(Pozbývá účinnosti: 1. ledna 2013)

330/2012 Sb.

Vyhláška o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích

 287/2010 Sb. 

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů v oblasti letectví

415/2012 Sb.

Vyhláška o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší

34/2016 VYHLÁŠKA ze dne 22. ledna 2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty
(NV 91/2010 Sb. bylo zrušeno k 1.1.2016 zákonem o HZS č. 320/2015 Sb.)

 

Text předpisu je k dispozici např. Portálu veřejné správy ZDE.

 

Legislativa EU:

Směrnice 2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu

Směrnice o národních emisních stropech č. 2001/81/ES

Kompletní seznam evropských předpisů na ochranu ovzduší v platném znění naleznete ZDE.