Více času na podstatné

PŘEHLED PŘEDPISŮ - VODA

Metodické pokyny MŽP ZDE

Legislativa EU - níže (zdroj: www.mzp.cz)

Číslo předpisu

Název předpisu

 

254/2001 Sb.

Zákon o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon)

274/2001 Sb.

Zákon o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

401/2015 Sb.

Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (nahradilo od 1.1.2016 NV 61/2003 Sb.)

57/2016 Sb. Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních (nahradilo od 1.3.2016 NV 416/2010 Sb.)
143/2012 Sb. Nařízení vlády o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod
123/2012 Sb.

Vyhláška o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

ruší: vyhlášku č. 293/2002 Sb., vyhláškau č. 110/2005 Sb.

platnost: 1. červen 2012
40/1978 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy
10/1979 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk - Králíky
85/1981 Sb. Nařízení vlády České socialistické republiky o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy
61/2003 Sb.

Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech (zrušeno od 1.1.2016, NV č. 401/2015 Sb.)

71/2003 Sb.

Nařízení vlády o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod

103/2003 Sb.

Nařízení vlády o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech

262/2007 Sb. Nařízení vlády o vyhlášení závazné části Plánu hlavních povodí České republiky
222/1995 Sb. Vyhláška Ministerstva dopravy o vodních cestách, plavebním provozu v přístavech, společné havárii a dopravě nebezpečných věcí
137/1999 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí, kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů
428/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích)

431/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a o údajích pro vodní bilanci
432/2001 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu

470/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
471/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly
20/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody
195/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl (zrušena ke 1.8.2011 vyhláškou 216/2011 Sb.)
216/2011 Sb. Vyhláška o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl
225/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva zemědělství o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich částí a způsobu a rozsahu péče o ně
236/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva životního prostředí o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území
241/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě

292/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva zemědělství o oblastech povodí

393/2010 Sb. Vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí - nahradila 292/2002 Sb.
293/2002 Sb.

Vyhláška Ministerstva životního prostředí o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Zrušena od 1. června 2012 vyhláškou 123/2012 Sb.

590/2002 Sb.

Vyhláška o technických požadavcích pro vodní díla

7/2003 Sb.

Vyhláška o vodoprávní evidenci

159/2003 Sb.

Vyhláška, kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob

125/2004 Sb. Vyhláška, kterou se stanoví vzor poplatkového hlášení a vzor poplatkového přiznání pro účely výpočtu poplatku za odebrané množství podzemní vody
391/2004 Sb. Vyhláška o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy
142/2005 Sb. Vyhláška o plánování v oblasti vod
450/2005 Sb. Vyhláška o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
416/2010 Sb.

Nařízení vlády o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních (zrušeno od 1.3.2016 NV 57/2016 Sb.)

49/2011 Sb.

Vyhláška o vymezení útvarů povrchových vod

24/2011 Sb. Vyhláška  o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik
23/2007 Sb. Vyhláška o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky

 

Text předpisu je k dispozici např. Portálu veřejné správy ZDE.

Legislativa EU: