Více času na podstatné

SANKCE

Nejde-li o trestný čin, uloží Česká inspekce životního prostředí nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností pokutu podnikající fyzické osobě nebo právnické osobě (dále jen "povinná osoba"), která

a) odebere povrchové nebo podzemní vody bez potřebného povolení vodoprávního úřadu nebo v rozporu s ním (dále jen "nedovolené odběry vod"),
b) vypustí odpadní nebo důlní vody do vod povrchových nebo podzemních, popřípadě do kanalizace v rozporu s tímto zákonem (dále jen "nedovolené vypouštění vod"),
c) znečistí povrchové nebo podzemní vody nebo ohrozí jejich jakost nebo zdravotní nezávadnost nedovoleným nakládáním se závadnými látkami, popřípadě způsobí vniknutí těchto látek do kanalizace v rozporu se zákonem (dále jen "nedovolené nakládání se závadnými látkami"),
d) poruší další povinnosti tím, že

 

PORUŠENÍ VÝŠE POKYTY
neprovede, při nakládání s povrchovými a podzemními vodami k výrobním účelům, účinné úpravy vedoucí k hospodárnému využívání vodních zdrojů zohledňující nejlepší dostupné technologie (§ 5 odst. 2) 20tis. - 1mil. Kč
nevybaví plavidlo potřebným zařízením k akumulaci odpadních vod nebo je řádně neprovozuje nebo nezabrání únikům odpadních vod nebo závadných látek z plavidel do vod povrchových (§ 7 odst. 2) 20tis. - 1mil. Kč
nezabezpečuje povinnosti provozovatele přístavu nebo speciální lodi určené k dopravě pohonných hmot a odpadů z plavidel (§ 7 odst. 3) 20tis. - 1mil. Kč
nakládá s povrchovými nebo podzemními vodami bez povolení vodoprávního úřadu v případech, kdy je takového povolení třeba podle ustanovení § 8, nejde-li o nedovolený odběr vody podle § 117 20tis. - 1mil. Kč
přečerpává odpadní vody nebo závadné látky z plavidel nebo zásobuje plavidla pohonnými nebo provozními hmotami mimo přístavy, pokud jejich objem je v jednotlivých případech větší než 50 litrů nebo pokud tyto činnosti nezabezpečuje obslužní loď (§ 7 odst. 4) 20tis. - 1mil. Kč
neměří množství a jakost povrchových nebo podzemních vod, s nimiž oprávněný nakládá (§ 10 odst. 1 a 2) 10tis. - 500tis. Kč
neoznámí přechod nebo převod práva nakládat s povrchovými nebo podzemními vodami spolu s pozemkem nebo stavbou jako její nabyvatel ve stanovené lhůtě (§ 11 odst. 1) 1tis. - 50tis Kč
provádí činnost, k níž je třeba povolení podle ustanovení § 14, bez povolení vodoprávního úřadu (§ 14 odst. 1) 10tis. - 500tis. Kč
provede stavbu, zařízení nebo činnost bez souhlasu vodoprávního úřadu (§ 17 odst. 1) 20tis. - 1mil. Kč
nepředloží podklady potřebné pro zápis vodního díla, jehož je vlastníkem, do katastru nemovitostí ve stanovené lhůtě 5tis. - 200tis Kč.
nesdělí informace vyžádané správcem povodí nebo pověřeným odborným subjektem o svém nakládání s povrchovými nebo podzemními vodami nebo mu neumožní si je u něho zjišťovat (§ 21 odst. 5) 1tis. - 50tis Kč
neoznámí údaje potřebné pro vodní bilanci ve stanoveném termínu a stanoveným způsobem (§ 22 odst. 2) 1tis. - 50tis Kč
nezajišťuje jako vlastník, aby nedocházelo ke zhoršování odtokových poměrů nebo odnosu půdy erozní činností vody (§ 27) 20tis. - 1mil. Kč
provádí v zakázaném rozsahu činnosti uvedené v ustanovení § 28 odst. 2 bez povolení výjimky Ministerstvem životního prostředí v chráněné oblasti přirozené akumulace vod (§ 28 odst. 2 a 3) 20tis. - 1mil. Kč
.neoznámí zjištěný výskyt podzemní vody v neobvyklém množství na svém pozemku nebo zjištěný výskyt podzemních vod s napjatou hladinou na svém pozemku (§ 29 odst. 3) 1tis. - 50tis Kč
vypustí ryby nebo jiné vodní živočichy nepůvodních, geneticky nevhodných nebo neprověřených populací přirozených druhů do vodního toku nebo vodní nádrže bez souhlasu vodoprávního úřadu (§ 35 odst. 4) 20tis. - 1mil. Kč
neučiní při zacházení se závadnými látkami přiměřená opatření, aby nevnikly do povrchových nebo podzemních vod nebo neohrozily jejich prostředí (§ 39 odst. 1) 20tis. - 1mil. Kč
.neučiní přiměřená opatření při zacházení se závadnými látkami, aby nevnikly do kanalizace, která netvoří součást technologického vybavení výrobního zařízení (§ 39 odst. 4) 10tis. - 500tis. Kč
nezpracuje havarijní plán pro případ havárie [§ 39 odst. 2 písm. a)] 5tis. - 200tis Kč.
nevede nebo neuchovává záznamy o provedených opatřeních při zacházení se závadnými látkami [§ 39 odst. 2 písm. b)] 5tis. - 200tis Kč.
neumístí zařízení, v němž se používají, zachycují, skladují, zpracovávají nebo dopravují závadné látky způsobem podle § 39 odst. 4 písm. a) 20tis. - 1mil. Kč
nekontroluje nebo neopraví sklady, skládky, těsnost potrubí, nádrží určených pro skladování závadných látek a prostředků pro jejich dopravu ve lhůtách stanovených v ustanovení § 39 odst. 4 písm. c) 10tis. - 500tis. Kč
nevybuduje nebo neprovozuje kontrolní systém pro zjišťování úniku závadných látek [§ 39 odst. 4 písm. d)] 10tis. - 500tis. Kč
nezajistí nově budovanou stavbu proti úniku závadných látek při hašení požáru [§ 39 odst. 4 písm. e)] 10tis. - 500tis. Kč
nevede záznamy o typech zvlášť nebezpečných látek, které zpracovává nebo s nimiž nakládá, nebo záznamy o jejich množství, o obsahu jejich účinných složek nebo o jejich vlastnostech (§ 39 odst. 6) 5tis. - 200tis Kč.
neposkytne na vyžádání informace vodoprávnímu úřadu nebo Hasičskému záchrannému sboru České republiky, které je povinna zaznamenávat (§ 39 odst. 6) 5tis. - 200tis Kč.
myje motorové vozidlo nebo provozní mechanismus ve vodním toku nebo na místě, kde by mohlo dojít k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod (§ 39 odst. 9) 1tis. - 50tis Kč
neučiní bezprostřední opatření k odstranění příčin nebo následků havárie, kterou způsobila (§ 41 odst. 1) 20tis. - 1mil. Kč
neřídí se při odstraňování havárie, kterou způsobila, schváleným havarijním plánem nebo pokyny vodoprávního úřadu, popřípadě České inspekce životního prostředí (§ 41 odst. 1) 20tis. - 1mil. Kč
neohlásí neprodleně havárii, kterou zjistila nebo způsobila (§ 41 odst. 2) 5tis. - 200tis Kč.
nevyhoví výzvě při provádění opatření k odstranění příčin nebo následků havárie jí způsobené (§ 41 odst. 5) 20tis. - 1mil. Kč
neposkytne vyžádané údaje o havárii, jejíhož zneškodňování se zúčastnila (§ 41 odst. 6) 5tis. - 200tis Kč.
neuvede pozemek nebo stavbu, kterou bylo nutno použít při odstraňování závadného stavu, do předchozího stavu, pokud se s jejím vlastníkem nedohodla jinak (§ 42 odst. 7) 5tis. - 200tis Kč.
zasáhne do koryta vodního toku neoprávněně tím, že změní směr nebo podélný sklon nebo příčný profil koryta vodního toku nebo poškodí břeh koryta vodního toku nebo z něj těží říční materiál nebo uloží do koryta vodního toku předměty, kterými by mohlo dojít k ohrožení plynulosti odtoku povrchové vody, zdraví nebo bezpečnosti, popřípadě uloží takové předměty na místech, z nichž by mohly být splaveny do povrchových vod (§ 46 odst. 1) 10tis. - 500tis. Kč
nesplní povinnost správce vodního toku nebo jeho úseku, jehož je správcem nebo vykonává jeho správu (§ 47) 10tis. - 500tis. Kč
nesplní povinnost vlastníka pozemku, na němž se nachází koryto vodního toku (§ 50) 5tis. - 200tis Kč.
nesplní povinnost vlastníka pozemku sousedícího s korytem vodního toku (§ 51 odst. 1) 5tis. - 200tis Kč.
neodstraní předměty zachycené či ulpělé na stavbě nebo zařízení v korytě vodního toku, jejichž je vlastníkem (§ 52 odst. 1) 5tis. - 200tis Kč.
nedbá o statickou bezpečnost nebo celkovou údržbu stavby nebo zařízení v korytě vodního toku, které nejsou vodními díly, jejichž je vlastníkem (§ 52 odst. 2) 10tis. - 500tis. Kč
neprovede nápravu narušení plynulého odtoku povrchových vod, k němuž došlo následkem zanedbání péče o statickou bezpečnost nebo celkovou údržbu stavby nebo zařízení, které nejsou vodními díly, jejichž je vlastníkem (§ 52 odst. 2) 20tis. - 1mil. Kč
užívá pozemek, jehož je vlastníkem, tak, že tím negativně ovlivní funkci stavby k vodohospodářským melioracím pozemků nebo její části [§ 56 odst. 4 písm. a)] 5tis. - 200tis Kč.
.neohlásí vlastníkovi stavby k vodohospodářským melioracím pozemků nebo vodoprávnímu úřadu zjevné závady její funkce zjištěné na pozemku, jehož je vlastníkem [§ 56 odst. 4 písm. b)] 1tis. - 50tis Kč
.nestrpí stavbu k vodohospodářským melioracím pozemků nebo její část na pozemku, jehož je vlastníkem [§ 56 odst. 4 písm. a)] 1tis. - 50tis Kč
nestrpí užití pozemku, jehož je vlastníkem, k údržbě stavby k vodohospodářským melioracím pozemků [§ 56 odst. 4 písm. d)] 1tis. - 50tis Kč
poškodí cizí vodní dílo nebo jeho funkci (§ 58 odst. 1) 20tis. - 1mil. Kč
vysází na ochranných hrázích dřeviny (§ 58 odst. 2) 5tis. - 200tis Kč.
přejíždí vozidly ochrannou hráz (§ 58 odst. 2) 1tis. - 50tis Kč
poškodí vodočet, vodoměr, cejch, vodní značku, značku velkých vod nebo jiné zařízení sloužící k pozorování stavu povrchových nebo podzemních vod [§ 58 odst. 2 písm. b)] 20tis. - 1mil. Kč
nedodrží schválený manipulační, případně provozní řád vodního díla [§ 59 odst. 1 písm. a)] 10tis. - 500tis. Kč
nepředloží vodoprávnímu úřadu ke schválení návrh úpravy schváleného manipulačního řádu vodního díla, jehož je vlastníkem [§ 59 odst. 1 písm. a)] 5tis. - 200tis Kč.
neudržuje vodní dílo, jehož je vlastníkem, ve stavu, aby nemohlo dojít k ohrožení [§ 59 odst. 1 písm. b)] 20tis. - 1mil. Kč
neprovádí u vodního díla podléhajícího technickobezpečnostnímu dohledu, jehož je vlastníkem nebo stavebníkem, technickobezpečnostní dohled [§ 59 odst. 1 písm. c)] 10tis. - 500tis. Kč
neřídí se pokyny správce příslušného vodního toku při manipulaci na vodním díle, jehož je vlastníkem [§ 59 odst. 1 písm. e)] 5tis. - 200tis Kč.
neodstraní předměty a hmoty ulpělé na vodním díle, jehož je vlastníkem, nebo je odstraní nedovoleným způsobem [§ 59 odst. 1 písm. f)] 5tis. - 200tis Kč.
neosadí na vodním díle, jehož je vlastníkem, plavební znaky [§ 59 odst. 1 písm. h)] 5tis. - 200tis Kč.
neudržuje jako vlastník vodního díla, sloužícího ke vzdouvání povrchové vody ve vodním toku, v řádném stavu dno a břehy vodního toku, zejména neodstraňuje nánosy a překážky ve vodním toku [§ 59 odst. 1 písm. i)] 20tis. - 1mil. Kč
nevytvoří podmínky pro migraci vodních živočichů přes vodní dílo, jehož je vlastníkem [§ 59 odst. 1 písm. i)] 5tis. - 200tis Kč.
neodstraní náletové dřeviny z hráze sloužící ochraně před povodněmi, vzdouvání nebo akumulaci povrchových vod, jejímž je vlastníkem [§ 59 odst. 1 písm. j)] 5tis. - 200tis Kč.
neumožní vstup na pozemek sousedící s vodním dílem (§ 60 odst. 1) 1tis. - 50tis Kč
neurčí fyzickou osobu odpovědnou za technickobezpečnostní dohled na vodním díle, jehož je vlastníkem nebo stavebníkem, popřípadě neoznámí nebo neohlásí stanovené údaje [§ 62 odst. 4 písm. a)] 1tis. - 50tis Kč
nepřizve k prohlídce vodního díla, podléhajícího technickobezpečnostnímu dohledu, jehož je vlastníkem nebo stavebníkem, vodoprávní úřad ve stanovené lhůtě [§ 62 odst. 4 písm. b)] 1tis. - 50tis Kč
nepodá zprávu o výsledku technickobezpečnostního dohledu na vodním díle podléhajícím technickobezpečnostnímu dohledu, jehož je vlastníkem nebo stavebníkem, ve stanovené lhůtě [§ 62 odst. 4 písm. c)] 1tis. - 50tis Kč
znemožní vstup, popřípadě vjezd na pozemek, popřípadě stavbu, jejichž je vlastníkem, osobám, které řídí, koordinují nebo provádějí zabezpečovací a záchranné práce při ochraně před povodněmi (§ 63 odst. 3) 1tis. - 50tis Kč
neposkytne na příkaz povodňových orgánů osobní nebo věcnou pomoc k ochraně před povodněmi (§ 63 odst. 3) 1tis. - 50tis Kč
neřídí se příkazem povodňového orgánu při povodni (§ 63 odst. 3) 1tis. - 50tis Kč
těží nerosty nebo zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod, popřípadě provádí terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod ve vymezené aktivní zóně záplavového území [§ 67 odst. 2 písm. a)] 20tis. - 1mil. Kč
skladuje odplavitelný materiál, látky nebo předměty ve vymezené aktivní zóně záplavového území způsobem ohrožujícím plynulý odtok povrchových vod [§ 67 odst. 2 písm. b)] 20tis. - 1mil. Kč
zřídí oplocení, živý plot nebo podobnou překážku v aktivní zóně záplavového území [§ 67 odst. 2 písm. c)] 20tis. - 1mil. Kč
zřídí tábor, kemp nebo jiné dočasné ubytovací zařízení v aktivní zóně záplavového území [§ 67 odst. 2 písm. d)] 20tis. - 1mil. Kč
nezpracuje povodňový plán pro pozemek nebo stavbu, jejichž je vlastníkem, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně (§ 71 odst. 4 a 5) 5tis. - 200tis Kč.
neaktualizuje povodňový plán územního celku (§ 71 odst. 6) 5tis. - 200tis Kč.
nepředloží věcnou a grafickou část povodňového plánu územního celku nadřízenému povodňovému orgánu k potvrzení souladu s povodňovým plánem vyšší úrovně (§ 71 odst. 7) 5tis. - 200tis Kč.
nepředloží povodňový plán pozemku nebo stavby, jejichž je vlastníkem, které se nacházejí v záplavovém území nebo mohou zhoršit průběh povodně, povodňovému orgánu obce, v jejímž územním obvodu se pozemek nebo stavba nachází (§ 71 odst. 7) 5tis. - 200tis Kč.
neoznámí nebezpečí zvláštní povodně nebo nevaruje bezprostředně ohrožené fyzické nebo právnické osoby (§ 73 odst. 3) 20tis. - 1mil. Kč
nezabezpečí přednostně komunikaci zpráv a hlášení předpovědní a hlásné povodňové služby (§ 73 odst. 4) 1tis. - 50tis Kč
neprovede povodňové zabezpečovací práce na vodním toku, jehož je správcem, nebo na objektu, jehož je vlastníkem, podle povodňového plánu (§ 75 odst. 3) 20tis. - 1mil. Kč
neprojedná provedení zabezpečovacích prací na vodním díle zařazeném do I. nebo II. kategorie z hlediska technickobezpečnostního dohledu, jehož je vlastníkem nebo stavebníkem, s odobou pověřenou prováděním technicko-bezpečnostního dohledu, pokud nehrozilo nebezpečí z prodlení (§ 75 odst. 3) 5tis. - 200tis Kč.
neplní povinnosti správce povodí nebo správce vodního toku (§ 82 a 83) 10tis. - 500tis. Kč
neplní povinnosti vlastníka vodního díla (§ 84) 10tis. - 500tis. Kč
nezajistí, aby nebyly zhoršovány odtokové podmínky a průběh povodně (§ 85) 10tis. - 500tis. Kč
nedbá o umístění nebo užívání movitého majetku, jehož je vlastníkem, způsobem, který nebude bránit odtoku velkých vod, popřípadě neznemožní odplavení tohoto majetku (§ 85 odst. 3) 5tis. - 200tis Kč.
nepředloží poplatkové hlášení (§ 88 odst. 5 a § 93 odst. 1) nebo poplatkové přiznání (§ 88 odst. 10 a § 94 odst. 1) 10tis. - 500tis. Kč
nesleduje koncentraci znečištění ve vypouštěných odpadních vodách nebo neměří objem vypouštěných odpadních vod (§ 91 odst. 1) 10tis. - 500tis. Kč
nevede provozní evidenci o sledování a měření koncentrace znečištění ve vypouštěných odpadních vodách nebo jejich objemu nebo neuchovává podklady k jejímu vedení po stanovenou dobu (§ 91 odst. 1) 5tis. - 200tis Kč.
neumožní pověřeným osobám kontrolních laboratoří a měřících skupin a osobám provádějícím činnost v souladu s § 126b vstup do kontrolovaných objektů nebo jim neposkytne podklady nezbytné pro provedení kontroly nebo nezajistí podmínky k odběru vzorků ze všech výpustí kontrolovaného zdroje znečištění (§ 92 odst. 3) 5tis. - 200tis Kč.

 

Pokuty za nedovolené odběry vod: (Pokuta může činit nejvýše 10 000 000 Kč, pokutu lze stanovit nejvýše za období 3 let předcházejících ke dni, kdy byl nedovolený odběr vody zjištěn)

(1) Pokuta za nedovolené odebrání povrchových vod se stanoví ve výši vypočtené násobkem sazby 10 Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných povrchových vod celkovým množstvím těchto povrchových vod.

(2) Pokuta za nedovolené odebrání podzemních vod se stanoví ve výši vypočtené násobkem sazby 50 Kč za 1 m3 nedovoleně odebraných podzemních vod celkovým množstvím těchto vod.

 

Pokuty za nedovolené vypouštění odpadních vod nebo důlních:
 

(1) Pokuta za nedovolené vypouštění odpadních nebo důlních vod se stanoví ve výši od 10 000 Kč do 10 000 000 Kč.

(2) Při stanovení výše pokuty přihlédne orgán ukládající pokutu zejména k míře překročení podmínek povolení k vypouštění těchto vod, k míře ovlivnění jakosti povrchových nebo podzemních vod a jejímu lokálnímu rozsahu, ke stupni ochrany dotčeného území (chráněná území) a k příčině nedovoleného vypouštění vod.

 

Pokuty za nedovolené nakládání se závadnými llátkami:

(1) Pokuta za nedovolené nakládání se závadnými látkami se stanoví ve výši od 5 000 Kč do 5 000 000 Kč.

(2) Při stanovení výše pokuty přihlédne orgán ukládající pokutu zejména k okolnostem, za nichž k nedovolenému nakládání došlo, k tomu, jak se právní subjekt přičinil o odstranění nebo zmírnění škodlivých následků, k množství a charakteru uniklé látky, k místu, kde k vlastnímu ohrožení došlo, k množství a charakteru závadné látky, která pronikla do povrchových nebo podzemních vod, ke škodlivým následkům a možnostem jejich odstranění a k vlivu závadné látky na jakost těchto vod a ke stupni ochrany dotčeného území (chráněná území).

 

Pokuty za porušení povinností týkajících se vodních děl:

Za porušení povinností stanovených stavebními předpisy ukládají orgány uvedené v § 116 pokuty podle stavebního zákona.

 

Pokuty za porušování povinností týkajících se užívání povrchových vod k plavbě:

Státní plavební správa může uložit pokutu až do výše 100 000 Kč provozovateli plavidla, který

a) provozuje plavidlo se spalovacím motorem na povrchových vodách, na kterých je plavba plavidel se spalovacím motorem zakázána (§ 7 odst. 5),
b) provozuje plavidlo v rozporu se stanoveným rozsahem a podmínkami užívání povrchových vod k plavbě (§ 7 odst. 5).

 

Pozn: Pokutu lze uložit do 2 let ode dne, kdy se Státní plavební správa o porušení uvedených povinností dověděla, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy k porušení došlo. Při stanovení výše pokuty se přihlíží k závažnosti významu a době trvání protiprávního jednání a k rozsahu způsobené škody.Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci. Uložené pokuty Státní plavební správa rovněž vybere. Pokuty jsou příjmem státního rozpočtu.

 

Pokuty za opakované porušení povinností:

Poruší-li podnikající fyzická osoba nebo právnická osoba do 1 roku od právní moci rozhodnutí o uložení pokuty jakoukoliv povinnost, za niž se ukládá pokuta podle tohoto zákona, použije se pro stanovení výše další pokuty dvojnásobná sazba. Je-li pro určení výše ukládané pokuty stanovena nejnižší hranice, zvyšuje se tato hranice na dvojnásobek. Pokuta i v případě zvýšení podle odstavce může činit nejvýše 20 000 000 Kč.

 

 

Ukládání pokut:

(1) Řízení o uložení pokuty lze zahájit nejpozději do 1 roku ode dne, kdy se obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo Česká inspekce životního prostředí dozvěděly o skutečnostech podle § 116; pokutu však lze uložit nejdéle do 3 let ode dne, kdy k nim došlo.

 

(2) Řízení o uložení pokuty zahájí jen jeden z orgánů uvedených v § 116, a to ten, který jako první zjistil porušení povinností. O zahájení řízení se uvedené orgány vzájemně informují. Pokud porušení povinností zjistil obecní úřad obce s rozšířenou působností a Česká inspekce životního prostředí ve stejný den, rozhodne o uložení pokuty okresní úřad. V takovém případě Česká inspekce životního prostředí řízení zastaví. K přezkoumání rozhodnutí České inspekce životního prostředí o uložení pokuty v odvolacím řízení je příslušné Ministerstvo životního prostředí.

 

(3) Pokuta je splatná do 15 dnů ode dne, kdy rozhodnutí o jejím uložení nabylo právní moci.

 

 

 

 

Upuštění od pokuty:

(1) Česká inspekce životního prostředí nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností mohou na návrh rozhodnout o zastavení řízení zahájeného podle § 124 v případě, že

 

a) se povinná osoba dobrovolně přičinila o odstranění následků, a
b) povinná osoba přijala opatření zamezující dalšímu znečišťování nebo ohrožování povrchových nebo podzemních vod, a
c) uložení pokuty by vzhledem k opatřením učiněným povinným subjektem vedlo k nepřiměřené tvrdosti.

 

(2) Z důvodu provádění opatření podle odstavce 1 písm. a) a b) může orgán, který vede řízení o uložení pokuty na žádost povinného subjektu toto řízení přerušit.