Více času na podstatné

Ochrana ovzduší

 

1. Provozovatelé kotlů na tuhá paliva mají povinnost od 1. září 2022 provozovat takové kotle, které splní přísnější podmínky na množství vypouštěných znečišťujících látek (emisí), jinak se vystavují riziku pokuty až do výše 50 000 Kč. (Tato podmínka platí pouze pro kotle, které slouží jako zdroj tepla pro ústřední vytápění.)

 

2. Provozovatelé kotlů na tuhá paliva mají povinnost nejpozději do konce roku 2016 provést první kontrolu technického stavu kotle, přičemž další pravidelné kontroly probíhají do dvou let od předchozí kontroly. Pokud provozovatel není schopen kontrolnímu orgánu předložit doklad o provedení pravidelné kontroly technického stavu kotle, pak se vystavuje možné pokutě, až do výše 20 000 Kč. (Tato podmínka platí pouze pro kotle, které slouží jako zdroj tepla pro ústřední vytápění.)

 

3. Vzhledem k nízkým komínům u rodinných domů, např. ve srovnání s teplárnami, nedochází k dokonalému rozptylu znečišťujících látek v atmosféře, a proto je velice důležité provozovat kotel dle pokynů výrobce tak, abychom ochraňovali své zdraví a zdraví našich sousedů.

 

4. Kotel s vyšší účinností spalovacího procesu výrazně snižuje náklady na množství paliva, a tedy šetří nejen vaše finance a životní prostředí, ale ušetří i tisíce hodin strávené obsluhou kotle. Mezi kotle s nevyšší účinností obecně patří automatické kotle.

 

5. Ministerstvo životního prostředí odhaduje, že emise prachových částic v ovzduší jsou z 38 % tvořeny právě ze spalování tuhých paliv v domácnostech. Druhý největší podíl na množství prachových částic má doprava. Např. průmysl se podílí jen 10 - 11 %.

 

6. Ministerstvo životního prostředí odhaduje, že 70 - 80 % všech provozovaných spalovacích zdrojů na pevná paliva v domácnostech České republice je tvořeno spalovacími zařízeními, která splňují pouze 1. či 2. emisní třídu, a tedy taková to spalovací zařízení nebudou moci být od 1. 9. 2022 provozována.

 

7. Správná obsluha kotle, jako je např. dostatečný přístup vzduchu snižuje množství vypouštěných znečišťujících látek do ovzduší, což je prospěšné pro nás, naše sousedy, ale i pro životní prostředí kolem nás.

 

8. Spalováním odpadů se do ovzduší dostává výrazné množství znečišťujících látek, které mají nepříznivý vliv na kvalitu ovzduší, a tedy i výrazný dopad na naše zdraví!

 

9. Provozovatel kotle má za povinnost dodržovat tzv. přípustnou tmavost kouře, která se vyjadřuje tzv. Ringelmannovou stupnicí a nesmí překročit stupeň 2 (s 30 min. výjimkou v případě roztápění). Tmavost kouře určuje přibližné množství sazí, popílku a jiných částic v kouři. Pokud máte pocit, že váš soused porušuje tato pravidla, kontaktujte nejlépe obec s rozšířenou působností

 

10. Provozovatel kotle nesmí obtěžovat kouřem či zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti. Pokud dochází k obtěžování, pak je ideální situaci videonahrávkou (alternativně fotoaparátem) zdokumentovat po dobu nejméně 30 min. a kontaktovat obec s rozšířenou působností.

 

11. V kotli se smí spalovat pouze paliva, pro která jsou spalovací zařízení určena. Pokud provozovatel nedbá pokynů výrobce, vystavuje se tak možné pokutě, až do výše 50 000Kč.

 

12. V kotli je zakázáno spalovat hnědé uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a proplástky, a to pod rizikem uložení pokut až do výše 50 000Kč.

 

13. Provozovatel spalinové cesty (kouřovodu a komína) a spotřebiče paliv si musí počínat tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru.

 

14. Provozovatel spalovacího zařízení o jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW si může provádět čištění spalinové cesty (kouřovodu a komína) svépomocí, nesmí však zapomenout na povinnost provést záznam do tzv. požární knihy.

 

15. V případě čištění spalinové cesty svépomocí musí provozovatel spalinové cesty provést o této činnosti zápis do tzv. požární knihy. Pokud se provozovatel spalovacího zařízení na vyžádání příslušného úřadu neprokáže dokladem, že provedl a provádí pravidelné kontroly jím provozovaného spalovacího zařízení, může mu být uložena pokuta do výše 20 000 Kč.

 

16. Kontrola spalinové cesty musí být výhradně prováděna pouze odborně způsobilou osobou!

 

17. Před uvedením spalinové cesty do provozu, po každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva připojeného spalovacího zařízení, před výměnou nebo novou instalací spalovacího zařízení, po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě musí provozovatel této spalinové cesty nechat provést revizi spalinové cesty.

 

18. Čištění spalinové cesty při spalování tuhých paliv při celoročním provozu spalovacího zařízení (o výkonu do 50 kW – kotle v běžné domácnosti) se provádí 3x do roka. V případě chalupářů, tedy v případě sezónního provozu se čištění spalinové cesty provádí pouze 2x do roka. (Pokud výkon spalovacího zařízení překročí hranici 50 kW, provádí se čištění spalovací cesty 2x ročně).

 

19. Čištění spalinové cesty při spalování kapalných paliv se provádí 3x do roka. Pokud výkon spalovacího zařízení překročí hranici 50 kW, provádí se čištění spalovací cesty 1x ročně.

 

20. V případě spalování plynných paliv ve spalovacím zařízení se čištění spalinové cesty provádí 1x ročně.

 

21. Kontrola spalinové cesty se v případě spalování tuhých, kapalných i plynných paliv provádí 1x ročně. (Pokud výkon spalovacího zařízení překročí hranici 50 kW, provádí se kontrola spalovací cesty 2x ročně pouze, a to pouze v případě spalovacího zařízení na tuhá paliva.)

 

22. Spalováním čerstvě shrabaného listí, posekané trávy, bramborových natí a dalších odpadů ze svých zahrádek se vystavujete riziku pokuty, jelikož je ze zákona možné spalovat v otevřených ohništích pouze suché rostlinné materiály. Vaše obec mohla spalování na svém území zcela zakázat, ale zároveň vám nabízí alternativu v přistavených bio kontejnerech. Využijte tedy raději jejich energetického anebo materiálového potenciálu, a tento biologický odpad sami kompostujte anebo ho předejte do hnědé popelnice na bioodpad, odkud bude následně převezen např. do bioplynové stanice, kde bude využit pro výrobu elektrické energie a tepla.

 

23. Při spalování vznikají mimo jiné i tzv. polyaromatické uhlovodíky, tedy rakovinotvorné látky, které mají nežádoucí vliv na naše zdraví. Při průzkumu bylo zjištěno, že tyto látky pochází z 66 % při vytápění domácností a např. pouze z 1 % se na jejich uvolňování podílí průmysl. Tyto látky obecně vznikají zejména v důsledku nekvalitního spalování tuhých paliv v nevyhovujících topeništích, nicméně též vznikají přírodními procesy, jako jsou požáry, vulkanická činnost aj.

 

24. Při spalování tuhých paliv se uvolňují zejména tuhé znečišťující látky (prachové částice), na které jsou vázané další nebezpečné látky typu polyaromatických uhlovodíků, dioxinů, těžkých kovů apod., které mají nežádoucí účinky na lidské zdraví. Aby se těchto látek uvolňovalo, co nejméně je nutné správně provozovat spalovací zařízení v souladu s pokyny výrobce.

 

25. Aby stát podpořil vyšší využití ekologických paliv jako je například zemní plyn anebo obnovitelné zdroje energie (biomasa, štěpka apod.), byla od 1. Ledna 2008 zavedena tzv. ekologická daň na paliva, jejímž cílem je srovnání cen tradičních paliv s cenami ekologických paliv.

 

26. Městská zeleň má významný vliv na zachytávání prachových částic a pohlcování CO2 z ovzduší, proto by ve městech měly vysazovat stromy či keře v maximálním možném množství. Zeleň má vliv a snižování vysokých teplot v letních obdobích.

 

27. Přemýšleli jste někdy nad správným opékáním špekáčků nad ohněm, a jak může souviset s naším zdravím? Většina z nás opéká špekáčky přímo nad plameny, což je ale špatně jelikož v plamenech je jednak menší teplota, než nad žhavými uhlíky, a hlavně vzduch nad plameny obsahuje rakovinotvorné látky. Tímto způsobem tedy dosáhneme pouze spálení špekáčku nikoliv jeho propečení. Že nám soused ničí naše zdraví díky nesprávnému provozu kotle si velice dobře uvědomujeme, ale měli bychom si také uvědomit, že si někdy zbytečně ohrožujeme své zdraví my sami.

 

28. Taky jste někdy zaslechli jak si někdo z vašich přátel anebo známých nemohl vynachválit pálení železničních pražců? Pokud jste o tom někdy uvažovali, zkuste se nejdříve zamyslet zejména nad tím, co vše se uvolní do vašeho okolí a následně vám dopadne na zahrádku, při pálení těchto pražců. Pražce byly totiž impregnovány látkami zabraňující jejich rozklad. Většinou se jedná o různé toxické látky, jako jsou impregnace, dehty, těžké kovy, oleje apod.

 

29. Pokud využíváte k topení palivové dříví, tak byste měli používat výhradně správně vyschlého dříví, jelikož přítomná vyšší vlhkost snižuje výhřevnost paliva a negativně ovlivňuje proces spalování. Dřevo by mělo vysychat minimálně 2 roky.

 

30. Pro topení v krbu či krbových kamnech je nejvhodnější tvrdé dřevo z listnatých stromů, jako je například dubové, ale i bukové a jasanové dřevo. Bříza anebo topol se řadí mezi měkčí dřeva a jsou vhodné spíše pro zátop. Smrk a borovice mají pryskyřičné dřevo, které rádo praská a vystřeluje uhlíky, zároveň více zanáší komíny.

 

31. Výkon kotle by měl odpovídat velikosti vytápěného prostoru. Obecně lze říci, že 1 kW tepla odpovídá 20 m3 vzduchu. Pokud tedy rodinný domek obsahuje cca 150 m3 vzduchu (výpočet je prostým výpočtem objemu kvádru či krychle – dle tvaru místností), pak by kotel měl mít výkon 7,5 kW.

 

32. Pořádáním ohňostroje se do ovzduší dostávají toxické látky, jako jsou oxidy síry a dusíku, dioxiny, hexachlorbenzen ale i některé kovy jako např. hliník, draslík, měď, stroncium, baryum, arsen. Dochází též i ke vzniku nebezpečného přízemního ozonu. Zároveň se do ovzduší dostávají jemné prachové částice, a to v koncentracích výrazně překračující povolené limity. Uvádí se, že patnácti minutový ohňostroj k příležitosti oslavování milénia v Londýně vyprodukoval tolik dioxinů, co vyprodukuje místní zařízení na energetické využití odpadů (spalovna odpadů) za 100 let.

 

33. Obec může na svém území či jeho části vyhlásit tzv. nízkoemisní zónu, přičemž může na základě vyprodukovaných emisí zakázat vjezd některých motorových vozidel do této zóny.

 

34. V případě vyhlášení nízkoemisní zóny obcí je vjezd do nízkoemisní zóny dovolen pouze pro silniční motorová vozidla označená emisní plaketou s uvedením příslušné emisní kategorie.

 

35. Vydání emisní plakety bude vázáno na doložení velkého technického průkazu, který bude zapotřebí zaslat na příslušný úřad (např. naskenovaná kopie). Po ověření emisní kategorie bude žadateli vydána emisní plaketa o příslušné emisní kategorii vozidla.

 

36. Pokud jsou např. v domácnosti využívaná k vytápění kamna na hnědé uhlí s účinností 55 %, pak v případě pořízení automatického kotle na hnědé uhlí s účinností kolem 80 % klesne výrazně množství spotřebovaného uhlí (při výrobě 65 GJ tepla, což odpovídá jedné topné sezoně) z cca 6500 kg uhlí na 4500 kg uhlí, a tedy dojde k úspoře financí přibližně o 7000 Kč za jedinou topnou sezonu (v závislosti na cenách paliva od dodavatelů, cena paliva se může lišit). Vzhledem k tomu, že cena automatických kotlů nejen na hnědé uhlí začíná přibližně na částce 60 000 Kč (bez instalace), může dojít k návratnosti případné investice do 10 let od pořízení.

 

37. Jednotlivá spalovací zařízení se od sebe liší mimo jiné v tzv. emisní třídě, nebo-li zjednodušeně řečeno v ukazateli který nám dává základní přehled o tom jak je který kotel ekologický, tedy jak se podílí na vypouštění znečišťujících látek do ovzduší. Nejmodernější spalovací zařízení plní parametry minimálně 3. a vyšší emisní třídy.

 

            38. Seznam odborně způsobilých osob pro provádění revize spalovacích cest je možné nalézt např. zde: https://www.skcr.cz/?page=rt

 

39. Skutečné emise znečišťujících látek spalovacích zařízení s automatickým přikládáním paliva jsou výrazně nižší. Např. starý spalovací zařízení vyprodukuje cca 100 kg prachových částic ročně, přičemž nové spalovací zařízení s automatickým přikládáním dosahuje cca 10-15 kg prachových částic/ročně. Vztaženo na 20 let životnosti zařízení můžeme provozem takovéhoto zařízení ušetřit 1,7 tuny prachových částic.

 

40. Sledujte aktuální dění v případě dotací! V roce 2013 přichází nový program Zelená úsporám, který by měl podporovat soukromé domy i veřejné budovy. Pomocí tohoto programu snadněji dosáhnete na případné investice do energetických úspor. Více informací k programu: https://www.nova-zelenausporam.cz/