Více času na podstatné

 

Odborný časopis Odpadové fórum má již dlouhou tradici.  Je vydáván od roku 2000. Tištěný náklad časopisu je 2500 výtisků. Distribuován je především formou předplatného na zhruba 1700 stálých předplatitelů v České republice a část i na Slovensku. Dosavadní rozsah tvořily 36 stránek věnovaných odpadovému hospodářství (tj. předcházení vzniku odpadu, nakládání s ním a jeho využívání nebo odstraňování).

Od roku 2016 Odpadové fórum čekají kvantitativní i kvalitativní změny. Časopisu přibude počet stran a s tím i témat. Časopis bude i nadále informovat o aktuálním dění v odpadovém hospodářství. Zároveň se bude věnovat problematice v celé šíři životního prostředí. To znamená ochraně ovzduší, vodnímu hospodářství a odpadním vodám, EIA/SEA a aktuálním legislativním změnám. Odpadové fórum bude sledovat měnící se kontext evropské politiky životního prostředí.

Hlavním posláním časopisu je vzdělávání odborné veřejnosti jak v soukromém sektoru, tak ve veřejné správě. Současně je informační a komunikační platformou, zaměřenou na rozvoj spolupráce mezi oblastmi praxe, vědy a legislativy. Časopis si tedy klade za cíl informačně propojit jednotlivé aktéry průmyslové ekologie tj. průmyslové podniky, vědecké ústavy, vysoké školy a zákonodárné orgány a zajistit obousměrnou zpětnou vazbu každé ze zúčastněných stran.

 

Kontakty na redakci:

 


Mgr. Jana Drábková

šéfredaktorka
drabkova@cemc.cz
tel.: 274 784 067


Mgr. Kristina Veinbender

redaktorka
veinbender@cemc.cz
tel.: 727 869 016
   

Ing. Ondřej Procházka, CSc.

odborný konzultant
prochazka@cemc.cz
tel.: 274 784 448

Markéta Švančarová

manažerka inzerce
svancarova@cemc.cz
tel.: 602 328 938
Vydavatel:
České ekologické manažerské centrum, z.s.
28. pluku 524/25, 101 00 Praha 10
tel.: 274 784 447
fax: 274 775 869
e-mail: forum@cemc.cz


www.odpadoveforum.cz