Více času na podstatné

POZOR na novelu zákona o odpadech!

Přehled změn textu zákona o odpadech dotčeného novelou č. 169/2013 Sb., která bude účinná od října 2013, více ZDE

Pozor:

Novela zákona o odpadech  č. 169/2013 Sb. zrušila od 1. října 2013 povinnost mít souhlas ORP pro nebezpečné odpady pro shromažďování a přepravu. Dále Plány odpadového hospodářství zpracovávají již pouze obce, kraj  a ČR.

 

Přípomínáme: definice ODPADU, níže si prosím prostudujte jednotlivé povinnosti v oblasti odpadového hospodářství

Obrázek ke stažení: řídící obrázek_odpadyII.pdf (74,3 kB)

 

Pozor! Novela zákona o odpadech č. 169/2013 Sb. - účinnost 1.10.2013

  • Změny v oblasti zařazování odpadů podle kategorií
  • Změny v oblasti pověřování k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů.
  • Zrušení povinnosti zpracovávat plán odpadového hospodářství původce (pouze obce).
  • Zrušení povinnosti původce nebezpečných odpadů žádat o souhlas k jejich shromažďování.
  • Změny v evidenci při přepravě nebezpečných odpadů.
  • Změny v evidenci.

 

Další podrobnosti se dočtete ZDE

Přehled povinností v odpadovém hospodářství:

 

 

Povinnost Pramen zákona Komentáře

Zařadit odpady dle Katalogu odpadů

§5

Katalog odpadů ZDE

pozn.: vstupní informace do průběžné evidence odpadů (viz. níže)

Zařadit odpady podle kategorií

§6

"O" - pro ostatní odpad

"N" - pro nebezpečný odpad tj. pokud:

a)   vykazuje alespoň jednu z nebezpečných vlastností uvedených v příloze č. 2 (viz tabulka níže) k tomuto zákonu,

b)   je uveden v Katalogu odpadů jako nebezpečný odpad, nebo

c)   je smíšen nebo znečištěn některým z odpadů uvedených v Katalogu odpadů jako nebezpečný

Nebezpečné vlastnosti:

Kód

Nebezpečná vlastnost odpadu

H1

Výbušnost

H2

Oxidační schopnost

H3-A

Vysoká hořlavost

H3-B

Hořlavost

H4

Dráždivost

H5

Škodlivost zdraví

H6

Toxicita

H7

Karcinogenita

H8

Žíravost

H9

Infekčnost

H10

Teratogenita

H11

Mutagenita

H12

Schopnost uvolňovat vysoce toxické nebo toxické plyny ve styku s vodou, vzduchem nebo kyselinami

H13

Senzibilita*

H14

Ekotoxicita

H15

Schopnost uvolňovat nebezpečné látky do životního prostředí při nebo po odstraňování

 

pozn.: vstupní informace do průběžné evidence odpadů (viz. níže)

Předcházet vzniku odpadů

§10  

Předcházejte vzniku odpadů, omezujte jejich množství a nebezpečné vlastnosti - příklady z praxe atd. Odpady musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí. 

Vyrábíme výrobky – nutno omezovat vznik nevyužitelných odpadů z výrobků (využijte EKOZNAČENÍ)

Uvádíme výrobky na trh - nutno uvádět v průvodní dokumentaci výrobku, na obalu, v návodu na použití nebo jinou vhodnou formou informace způsob využití nebo odstranění nespotřebovaných částí výrobků.

Přednostně využívat odpady

§11

Přednostně využíváme odpady před jejich odstraněním. Materiálové využití odpadů má přednost před jiným využitím odpadů.

 

Užitečné: sběrné dvory1, sběrné dvory 2, výkup kovů

 

Nakládání s odpady §12

S odpady lze nakládat pouze v zařízeních, která jsou k nakládání s odpady podle tohoto zákona určena!

Užitečné (zdroj: Ročenka žp 2008):

    Skládky odpadu

    Spalovny odpadu

    Rozmístění spaloven

    Rozmístění skládek

    Rozmístění skládekII

    Rozmístění zařízení BRO

Předávání odpadů §12

Odpady předáváme na základě smlouvy vždy oprávněné osobě (OO):

 

Hledej OO ve svém kraji: 

 

Jihočeský kraj https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Jihomoravský kraj https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Karlovarský kraj https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Královéhradecký kraj https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Liberecký kraj https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Moravskoslezský kraj https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Olomoucký kraj https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Pardubický kraj https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Plzeňský kraj https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Praha kraj https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Středočeský kraj https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Ústecký kraj https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002494-051e8064aa/informace.jpg
Vysočina kraj https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Zlínský kraj

https://d79692b041.clvaw-cdnwnd.com/3de2fa855debd16a4880c1fa3c31e1d4/200002494-051e8064aa/informace.jpg

Seznam velkých odpadářských firem - ZDE

 

Od obchodního partnera vyžadujeme vždy jeho "Souhlas k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů" (rozhodnutí vydává příslušný krajský úřad), ŽL či koncese pro "N" odpady nestačí!

Ověřujeme zda v "souhlasu" je uvedeno katalogové číslo odpadu, který chceme předat.

Obec je oprávněnou osobou k převzetí odpadu.

Doprava odpadu - firma nemusí být OO, ale v tomto případě stále nesete zodpovědnost za náklad - nelze upravit smluvně (v případě předání OO do jeho vlastnictví je situace jiná)

Vyřazené předměty ve firmě - lze poskaytnout svým zaměstnancům, ale pouze za předpokladu, že předměty nebudou evidovány jako odpady

 

Základní popis odpadu (vyhl. č. 383/2001 Sb., Př. č.2) - musí dodavatel odpadu (vlastník odpadu) poskytnout osobě oprávněné k provozování příslušného zařízení k nakládání s odpady v případě jednorázové nebo první z řady dodávek v jednom kalendářním roce. ZPO obsahuje:
a) identifikační údaje původce odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno),
b) identifikační údaje dodavatele odpadu (název, adresa, IČ bylo-li přiděleno),
c) kód odpadu, kategorie a popis jeho vzniku,
d) protokol o odběru vzorku odpadu, jehož náležitosti jsou uvedeny v příloze č. 5 vyhlášky k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, pokud přejímací podmínky budou požadovat informace získatelné pouze formou zkoušek,
e) protokol o vlastnostech odpadu (výsledky zkoušek), zaměřený zejména na zjištění podmínek vylučujících odpad z nakládání v příslušném zařízení, ne starší než 1 rok,
f) předpokládané množství odpadu v dodávce,
g) předpokládaná četnost dodávek odpadu shodných vlastností a předpokládané množství odpadu dodaného do zařízení za rok.

 

 

Užitečné: seznam obcí s rozšířenou působností vč. odkazů za vyhlášky: odpady, místní poplatek....

Mísení a ředění odpadů  §12

Ředění nebo mísení odpadů za účelem splnění kritérií pro jejich přijetí na skládku a mísení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady je zakázáno. Ve výjimečných případech je mísení nebezpečných odpadů navzájem nebo s ostatními odpady přípustné pouze se souhlasem krajského úřadu příslušného podle místa nakládání s odpady.

Odpady umísťujeme odděleně dle druhu (katalog odpadů) a kategorií (O či N)

Označování a balení nebezpečných odpadů

 §13

Doporučujeme využívat tento vzor (např. nalepíme na odpovídající shromažďovací přípravek). Nezapomínáme v blízkosti odpadu umístit tzv. ILNO (dokument ve formátu MS word) tj. identifikační list nebezpečného odpadu.

Nezapomínáme na BOZP!!!

TIP: Pokud je to možné při tvorbě ILNO vycházíme z bezpečnostního listu (BL), který vždy požadujeme od dodavatele při nákupu nebezpečné chemické látky nebo přípravku (více rubrika CHLP). BL též obsahuje kód ADR. Případně pokud známe číslo UN (čtyřmístný kód) kód pro ADR nalezneme ZDE. ADR kód je tvořen: třída, klasifikační kód, obalová skupina, UN např. pro "N" odpad 150202 (znečištěné oděvy, absorbční činidla....) je ADR kód: tř. 4.1 F1 obal. sk. II UN č.3175

Provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo výkupu odpadů  §14 Lze provozovat pouze na základě rozhodnutí krajského úřadu, kterým je udělen souhlas k provozování tohoto zařízení a s jeho provozním řádem.

Odpadový hospodář

 §15

Nakládali jste v posledních 2 letech s nebezpečnými odpady v množství větším než 100 t za rok anebo jste provozovatel skládky s nebezpečným odpadem nebo komunálním odpadem? Jste povinni zajišťovat odborné nakládání s odpady prostřednictvím odborně způsobilé osoby (dále jen "odpadový hospodář").

Pozn.: Odpadovým hospodářem může být určena pouze fyzická osoba, která má dokončené vysokoškolské vzdělání a nejméně 3 roky praxe v oboru odpadového hospodářství v posledních 10 letech, nebo střední vzdělání ukončené maturitou a nejméně 5 let praxe v oboru odpadového hospodářství v posledních 10 letech.

Shromažďování odpadů  §16  

Shromažďovat odpady utříděné podle jednotlivých druhů (katalog odpadů) a kategorií (O či N)

Zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením (pozor na povětrnostní podmínky - vítr, déšť atd.), odcizením nebo únikem (zejména tekuté odpady)

Podrobnosti: vyhláška č. 383/2001 §5, §6 a §7

Pro vytříděné složky jako jsou papír, plast, sklo apod. lze využívat nádoby na tříděný odpad, které zajišťuje místní obec pouze na základě smlouvy. Pronájem prostor neznamená, že nemusíte třídit odpad. Zkontrolujte, zda nájemní smlouva obsahuje ujednání týkající se odpadů. Svoz nádob na tříděný odpad lze zajistit u specializovaných firem (oprávněných osob). netřídit odpady lze pouze se souhlasem - žádost (zašleme: kraj více jak 100t "N" odpadu/rok jinak obec s rošířenou působností).

 

Nově: shromažďování a přeprava nebezpečných odpadů nepodléhají souhlasu (novele 169/2013 Sb.)

"N" odpad - nakládání §16

S nebezpečnými odpady lze nakládat pouze na základě souhlasu (do 100t "N" odpadu obec s rozšířenou působností jinak krajský úřad). Přeprava nebezpečných odpadů nepodléhá souhlasu. Formulář je většinou dostupný na webu příslušného úřadu.

 Evidence odpadů  §16 Evidence odpadů se vede za každou samostatnou provozovnu a za každý druh odpadu zvlášť. Průběžná evidence se vede podle přílohy č. 20 (vyhláška 383/2001 sb. §21) a dále vždy obsahuje

a) datum a číslo zápisu do evidence,
b) jméno a příjmení osoby odpovědné za vedení evidence.

Evidence odpadů se vede při každé jednotlivé produkci odpadů. Za jednotlivou produkci se považuje naplnění shromažďovacího nebo sběrového prostředku nebo převzetí odpadu od původce nebo oprávněné osoby nebo předání odpadu jiné oprávněné osobě. V případech, kdy se jedná o nepřetržitý vznik odpadů, vede se průběžná evidence v týdenních intervalech; při periodickém svozu komunálního odpadu v měsíčních intervalech.

Elektronická verze xls nebo lze využít specializovaný komerční program

Hlášení produkce odpadů §16, §39

Termín: 15.2.

Omezení: více než 100 kg "N" odpadů/rok nebo s více než 100 t "O" odpadů/rok

Zdroj dat: průběžná evidence odpadů

Formulář: příloha č.20 vyhláška 383/2001 sb

Podrobnosti: vyhláška 383/2001 sb. §22

Komu ohlásit: Ohlašování se provádí zvlášť za každou samostatnou provozovnu, činnost, mobilní zařízení a za každý druh odpadu obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností místně příslušnému podle místa nakládání s odpadem, s výjimkou mobilních zařízení ke sběru odpadů, za které se ohlašování provádí obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností příslušnému podle sídla oprávněné osoby nebo provozovny, která jejich provoz zajišťuje. Pokud původce nebo oprávněná osoba provozuje činnost, při níž vznikají odpady, nebo nakládá s odpady na území správních obvodů různých obcí s rozšířenou působností a nemá zde stanovené samostatné provozovny, zasílá každému z těchto úřadů jedno souhrnné roční hlášení za všechny činnosti realizované v jeho správním obvodu.

Přeprava "N" odpadů - evidence  §40 Evidence se vede v elektronické podobě prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP)

Evidence se nevede při vnitropodnikové přepravě zabezpečované vlastními dopravními prostředky, pokud nepřesahuje areál provozovny.
 
Před zahájením přepravy nebezpečného odpadu jsou odesílatel a příjemce odpadu povinni vyplnit v ISPOP evidenční list. Odesílatel je povinen zkontrolovat, zda zadané údaje odpovídají skutečnému druhu a množství odpadu, který bude přepravován, a k zásilce nebezpečného odpadu přiložit evidenční list opatřený podpisem. V případě, že přeprava nebude v zadaném termínu zahájena, je odesílatel odpadu povinen nejpozději do 24 hodin od termínu přepravy zrušit vyplněný evidenční list přepravy nebezpečného odpadu v integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí

Příjemce odpadu je povinen do konce následujícího pracovního dne po převzetí odpadu potvrdit v ISPOP jeho převzetí. V případě, že hmotnost přijatého odpadu neodpovídá údaji o hmotnosti odeslaného odpadu, provede o této skutečnosti v systému záznam. Odesílatel odpadu si může v systému vyhradit možnost potvrdit nebo odmítnout hmotnost přepraveného odpadu uvedenou příjemcem odpadu. Potvrzení nebo odmítnutí je v takovém případě povinen provést do konce následujícího pracovního dne od okamžiku uvedení hmotnosti odpadu příjemcem. V případě, že příjemce odpadu nepotvrdí převzetí odpadu ve lhůtě podle věty první, je odesílatel odpadu povinen neprodleně zjistit, jak bylo s odpadem naloženo, a v případě, že odpad nebyl převzat do zařízení příjemce odpadu, zajistit přepravu odpadu zpět do svého zařízení a vyznačit tuto skutečnost v systému.
 

Přeprava odpadů - obecně

 §24

- uchovávat doklady související s přepravou odpadů po dobu 3 let ode dne zahájení přepravy

- motorová vozidla přepravující odpad po veřejně přístupných pozemních komunikacích musí být označena dvěma pravoúhlými reflexními bílými výstražnými tabulkami o šířce 40 cm a výšce minimálně 30  cm s černým nápisem „A“ o výšce písmene 20 cm a tloušťce 2 cm. Reflexní vlastnosti výstražných tabulek musí splňovat požadavky homologačního předpisu Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů o značení těžkých a dlouhých vozidel a jejich přípojných vozidel a během přepravy musí být viditelně umístěny vpředu a vzadu na vozidle kolmo k jeho podélné ose. U jízdních souprav musí být zadní tabulka připevněna na zadní straně přípojného vozidla.

- dopravce je povinnen informovat řidiče vozidla o skutečnosti, že bude ve vnitrozemí nebo přes hranice přepravovat odpady, vybavit řidiče doklady podle druhu přepravovaného odpadu a účelu přepravy a zajistit, aby těmito doklady byly přepravované odpady vybaveny po celou dobu přepravy.

- evidence při přepravě "N" odpadu viz výše

 

Prováděcí předpis: vyhláška 374/2008 Sb.