Více času na podstatné

Zákon v praxi

07.03.2011 08:13

Kam se ztrácejí kuchyňské odpady a co s nimi

„Princip předběžné opatrnosti“. Tuto zásadu si dnes nikdo nahlas netroufne zpochybňovat, ale mnohdy překračuje racionální meze. Například to, že jídlo, které bylo neškodné pro člověka, by mohlo ublížit prasátkům, pejskům, kočičkám či slepicím. Ale zákon je zákon, respektive nařízení ES je v...
04.03.2011 08:31

Na jihu Čech se třídí i olej

Jihočeské obce vytáhly do boje s tuky, které ucpávají tamní kanalizace. V rámci pilotního projektu ekologické likvidace odpadů rozmístily radnice po vsích speciální nádoby na olej. Lidé místo do wc či dřezu nalejí použitý olej do plastové lahve a pak vhodí do kontejneru. Firma pak použitý olej...
10.02.2011 09:30

Orientační přepočtová tabulka množství odpadů

                        Zdroj: CeHO
03.02.2011 12:22

Sedimenty a právní předpisy

Tento článek vznikl na konci roku 2010 a snaží se popsat nejen legislativní možnosti nakládání se sedimenty z vodních toků a nádrží, nýbrž také skryté komplikace a zkušenosti s praktickým využitím zákona o odpadech, jeho příloh a souvisejících vyhlášek. Vychází z praktických skutečností...
03.02.2011 12:08

Nejasnosti kolem sedimentů

      Do vydání vyhlášky č. 257/2009 Sb. bylo často argumentováno tím, že sediment je odpadem. Že to jinak není možné. Pokud je však sediment odpadem, platí pro něj limity tabulky č. 10.1 vyhlášky č. 294/2005 Sb., které jsou v některých parametrech (zejména arsen)...
31.01.2011 06:37

Termín hlášení produkce odpadů se blíží (15.2.)

Původci odpadů jsou povinni v případě, že produkují nebo nakládají s více než 100 kg nebezpečných odpadů za kalendářní rok nebo s více než 100  tunami ostatních odpadů za kalendářní rok, nebo v daném kalendářním roce produkují nebo nakládají s odpady stanovenými prováděcím právním...
07.01.2011 13:27

Atlasy zařízení pro nakládání s odpady

V roce 2010 proběhla aktualizace všech tří dílů Atlasu zařízení pro nakládání s odpady tak, aby byly všechny údaje byly co nejaktuálnější. První díl atlasu je věnovaný skládkám nebezpečných odpadů a vyšel již v roce 2007. V roce 2008 byl vydán druhý díl atlasu obsahující skládky, které mají...
06.11.2010 06:12

Když odpad přestane být odpadem

Podle nařízení REACH (nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006) platí, že látkou, přípravkem ani předmětem není odpad, jak je vymezen směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/12/ES. Požadavky na látky, směsi a předměty uvedené v nařízení REACH se tedy nevztahují na odpady....
04.10.2010 11:02

Vybouraná okna jako biologicky rozložitelný odpad?

Otázka: Naše společnost montuje okna a dveře po celé republice. Součástí dodávky je i vybourání starých oken, která jsou obvykle dřevěná. V rámci našeho kraje máme stavební dvůr, kde provádíme jejich úpravu, tedy třídění tohoto odpadu na sklo, kování, žaluzie a odpadní dřevo, které je však...
08.09.2010 08:27

Odpady a Integrovaný registr znečištění

Povinnost každoročně nahlašovat do Integrovaného registru znečištění (dále IRZ) množství produkovaných znečišťujících látek v odpadních vodách a v emisích je záležitostí celkem zažitou a naprostá většina provozovatelů zdrojů znečištění se s tímto úkolem, vyplývajícím ze zákona č. 25/2008 Sb., o...

Zpětný odběr:

 

Elektrických a elektronických zařízení  (OEEZ):

 

 

 

Baterie:

 

 

Obaly: