Více času na podstatné

Seminář: OBCE A BIOODPADY V ROCE 2015

České ekologické manažerské centrum (CEMC) zve všechny starosty a zástupce vedení měst a obcí na seminář k mimořádně aktuální problematice nových povinností obcí od 1. ledna 2015, a to především z pohledu biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Od 1. ledna 2015 totiž obce budou muset mimo jiné tento odpad třídit odděleně. Ministerstvo životního prostředí v současné době připravilo prováděcí vyhlášku k oddělenému soustřeďování komunálních odpadů a dále připravuje vzorovou obecně závaznou vyhlášku pro obce. Nebudou chybět příklady z praxe.

 

Odborný seminář za účasti těch nejpovolanějších řečníků z MŽP, obcí i z řad profesionálů se uskuteční již 9. prosince 2014 v Praze.

 

Mediálním partnerem je odborný časopis Odpadové Fórum. Jako dárek k Vánocům, každý účastník obdrží roční předplatné!

Videopozvánka:

 

Klíčová témata:

  • Vyhláška, kterou se stanoví rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování komunálních odpadů - MŽP
  • Vzorová obecně závazná vyhláška pro obce "BRO" - MŽP
  • Pohled na novou legislativu ze strany Svazu měst a obcí ČR 
  • Příklady třídění bioodpadu - pohled z praxe
  • Diskuze

 

Řečníci:

Jan Maršák 
(zástupce ředitele odboru odpadů a vedoucí oddělení koncepcí a technologií)
Karel Ferschmann
(člen předsednictva Sdružení místních samospráv ČR)
Lucie Valentová
(Agentura ValFia, s.r.o.)
Květuše Hejátková
(ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.)
Petr Šulc (Svaz průmyslu druhotných surovin)
Ing. Kristýna Husáková
(odbor odpadů MŽP)

MVDr. Ctirad Mikeš

(starosta města Mělníka)

Petr Malik (BEKON Energy Technologies GmbH & Co. KG)
Ing. Hynek Rulíšek
vedoucí odboru životního prostředí
Městský úřad Kopřivnice

 

Program semináře:

8:00 Prezence
8:55 Zahájení
Jiří Študent (České ekologické manažerské centrum)
9:00 Strategie nakládání s BRKO v ČR
Jaromír Manhart/Jan Maršák
(Ministerstvo životního prostředí ČR)
9:30 Obecně závazná vyhláška a vyhláška stanovující rozsah a způsob zajištění odděleného soustřeďování biologicky rozložitelných komunálních odpadů.
Kristýna Husáková (Ministerstvo životního prostředí ČR)
10:00 Efektivita systémů sběru bioodpadů
Lucie Valentová
(Agentura ValFia, s.r.o.)
10:30 Nakládání s BRKO
Květuše Hejátková (ZERA - Zemědělská a ekologická regionální agentura, o.s.)
11:00 Panelová diskuze
  Přestávka na občerstvení
12:00 Možnosti sdílení infrastruktury pro plnění povinnosti tříděného sběru papíru, skla, plastů a kovů dle §17 zákona o odpadech
Petr Šulc
(Svaz průmyslu druhotných surovin)
12:30 BRKO a venkov
Karel Ferschmann
(Obec Němčovice, Sdružení místních samospráv ČR)
12:50 Zkušenosti s tříděním BRKO v Mělníku
Ctirad Mikeš
(starosta města Mělník)
13:10
Systém sběru BRKO v Kopřivnici
Ing. Hynek Rulíšek
(vedoucí odboru životního prostředí - MÚ Kopřivnice)
13:30 Energie z bioodpadu   
Petr Malik
(BEKON Energy Technologies GmbH & Co. KG)
14:00 Panelová diskuze
  Oběd

 

Termín a místo konání:

Místo: Konferenční centrum GreenPoint (Praha 10, Dvouletky 529/ 42)
Datum: 9. prosince 2014 (úterý)
Čas: 9 - 14 hod.
Vložné: 1.600,- bez 21% DPH

 

Kontakty na organizátora:

CEMC - České ekologické manažerské centrum, 28. Pluku 524/25, Praha 10, PSČ 101 00

Bc. Pavel Mohrmann (šéfredaktor časopisu Odpadové fórum)

Email: forum@cemc.cz

Tel.: 274 784 447 (fakturace)

Tel.: 274 784 067, 274 784 448 (organizace semináře)

 

Pokyny pro platbu:

Po/před vyplnění přihlášky účasti prosíme o úhradu vložného na účet organizátora CEMC (České ekologické manažerské centrum, 28. Pluku 524/25, Praha 10, PSČ 101 00): Bankovní spojení: Komerční banka Praha 10, účet č. 1415780277/0100, IBAN: CZ15 0100 0000 0014 1578 0277, SWIFT: KOMBCZPPXXX; IČ: 45249741, DIČ: CZ 45249741, VS: IČO organizace/obce. Daňový doklad pro Vaši vysílající organizaci obdrží účastníci do 14 dnů po zaplacení nebo při registraci. Při prezenci předložte doklad o zaplacení. V případě zrušení přihlášky v době kratší než 5 dní před akcí bude účtován stornopoplatek ve výši 100 % zaplacené částky.

Přihláška na seminář - BRKO:

Obce a bioodpady v roce 2015, 9. prosince 2014 - Praha


Pokud máte problémy s vyplněním nebo odesláním formuláře, prosím kontaktujte nás (údaje najdete výše), děkujeme za pochopení.
 
Podmínky a bližší informace k přihlášce účasti:
  • Fakturu – daňový doklad pro Vaši vysílající organizaci obdrží účastníci do 14 dnů po zaplacení nebo při registraci. Při prezenci předložte doklad o zaplacení. V případě zrušení přihlášky v době kratší než 5 dní před akcí bude účtován stornopoplatek ve výši 100 % zaplacené částky.
  • Osobní údaje budou uchovávány v souladu s obecně závaznými právními předpisy ČR, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů (zákon č. 101/2000 Sb.). Veškeré získané údaje jsou užívány výhradně pro vnitřní potřebu CEMC a nebudou poskytovány třetím osobám. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána pro potřebu přípravy této a dalších odborně vzdělávacích akcí. Osobní údaje budou použity výhradně pro komunikaci. Účastník projevuje spolu se souhlasem s těmito podmínkami i souhlas s užitím jeho osobních údajů v rozsahu kontaktních údajů (jméno, příjmení, telefonní číslo, email a adresa) pro potřeby vzájemné komunikace. Účastník má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli písemně odvolat.
  • Účastník projevuje spolu se souhlasem s těmito podmínkami i souhlas se zasíláním aktuálních informací CEMC. Bere na vědomí a souhlasí s tím, že z akce bude pořízen zvukový a obrazový záznam, který bude využit především pro propagaci a popřípadě i pro komerční účely CEMC.