Více času na podstatné

Harmonogram základních povinností vyplývající z nařízení REACH a CLP

Rok Povinnosti vyplývající z REACH Povinnosti vyplývající z CLP
2007

Dne 1. června 2007 vstupuje v platnost REACH

Tzv. nezavedené látky musí každý výrobce/dovozce před jejich uvedením na trh registrovat.

 
2008

Období předregistrací: 1. červen - 1. prosinec 2008

Do 1.12.2008 bylo nutné předregistrovat tzv. zavedené látky. Předregistrací látek získala každá společnost odkladný termín na vlastní registraci, přičemž ten se liší v tonáži a nebezpečnosti předregistrovaných látek.

 
2009  

Dne 20. ledna 2009 vstupuje v platnost nařízení CLP.

 

Do 1.12.2010 se látky klasifikovaly, označovaly a balily dle stávajícího systému - dle směrnice DSD (64/548/EHS).

 

Do 1.6.2015 se kasifikace, označování a balení směsí provádí dle současného systému - směrnice DPD (směrnice 1999/45/ES).

 

Pozn.: přechodné období umožňuje využít systém CLP již před termíny - látky (2012), směsi (2015).

2010

1. prosinec 2010 - První vlna registrací.

Do 1. prosince 2010 museli všichni výrobci/dovozci (resp. výhradní zástupci) registrovat zavedené látky nad 1 000t/r, anebo nebezpečné látky. Tzn. látky nad 100t/r (R50/53), anebo látky nad 1t/r (CMR - karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci).

Od 1.12.2010 se látky označují a balí v souladu s CLP. Klasifikace se pak, do 1.6.2015, provádí dle CLP i DSD zároveň.

2011    
2012   Látky uvedené na trh před 1. 12. 2010 mohou být uváděny
následně na trh s původním označením podle DSD do 1. 12. 2012
2013

1. červen 2013 - Druhá vlna registrací

Do 1. června 2013 musejí všichni výrobci/dovozci registrovat zavedené látky nad 100 t/r.

 
2014    
2015   Od 1.6.2015 se látky a směsi označují, balí i klasifikují výhradně dle CLP.
2016    
2017   Směsi uvedené na trh před 1. 6. 2015 mohou být uváděny
následně na trh s původním označením podle DPD do 1. 6. 2017.
2018

1. červen 2018 - Třetí vlna registrací

Do 1. června 2018 musejí všichni výrobci/dovozci registrovat zavedené látky nad 10 t/r.
 

 

 

 

Jak na CHLP?

Přehled povinností z pohledu uživatele CHLP:

Pozn.: v tomto ohledu je důležitý §44a a §44b zákona 258/2000 Sb.

Připomínáme: Nakládáním s nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky je jejich výroba, dovoz, vývoz, prodej, používání, skladování, balení, označování a vnitropodniková doprava.

 

 

 

Povinnost Pramen Komentář
Chránit zdraví lidí a životní prostředí a řídit se výstražnými symboly nebezpečnosti, R a S větami §44a

R věta: označuje specifickou rizikovost

S věta: vyjadřuje pokyny pro bezpečné zacházení

Přehled R a S vět: ZDE

Výstražné symboly: ZDE

Kde zjistím vlastnosti CHLP: obal + bezpečnostní list (BL)

Nezapomínáme vybavit zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP) + zaměstnance řádně a prokazatelně proškolit (osnova školení, prezenční listina, ověření znalostí - testík a archivace)! Oblast CHLP patří do oblasti BOZP

Dobrá praxe: při nakládání s CHLP se určitě vyplatí investovat finanční prostředky do různých typů sorpčních prostředků (např. rohože, drtě, plachty...), záchytných van, havarijních sad apod. Minimalizujeme tak negativní dopad na životní i pracovní prostředí (CHLP jsou tzv. závadné látky terminologie vodního hospodářství) . Nezapomínáme na fakt, že využité sorpční prostředky jsou nebezpečným odpadem.  Příklady použití ZDE

Lékárnička na pracovištíi je samozřejmostí.

Prodej, darování a poskytování vysoce toxických (T+), toxických (T) a žíravých (C) CHLP:

    T+, T          C

 §44a

Právnické a fyzické osoby nesmějí prodávat, darovat ani jiným způsobem poskytovat nebezpečné chemické látky a chemické přípravky klasifikované jako vysoce toxické (T+) jiným fyzickým nebo právnickým osobám, nejsou-li tyto osoby oprávněny k nakládání s těmito chemickými látkami a chemickými přípravky - tzv. OZO (odborně způsobilé osoby viz. §44b)

 

Právnické a fyzické osoby nesmějí prodávat ani darovat nebezpečné chemické látky a chemické přípravky klasifikované jako toxické nebo žíravé a to  osobám mladším 18 let anebo osobám zcela nebo zčásti zbaveným způsobilosti k právním úkonům.

Nakládání s vysoce toxickými (T+) CHLP:

 

T+

 

 §44a

Právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání smějí nakládat s nebezpečnými CHLP klasifikovanými jako vysoce toxické (T+) jen tehdy, jestliže nakládání s těmito CHLP mají zabezpečeno fyzickou osobou odborně způsobilou (§ 44b odst.  1, 2 nebo 6).

Jednotlivé činnosti v rámci nakládání s těmito CHLP může vykonávat i zaměstnanec, kterého fyzická osoba odborně způsobilá prokazatelně zaškolila. Opakované proškolení se provádí nejméně jedenkrát za rok. O školení a proškolení musí být pořízen písemný záznam, který je právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání povinna uchovávat po dobu 3 let.

Pozor: nevztahuje na provozování speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace (§ 58 zákona)


Školení pro CHLP:

     T+, T, C, R45, R49, R46, R60 a R61

 

 §44a

Fyzické osoby, které v rámci svého zaměstnání nebo přípravy na povolání nakládají s nebezpečnými CHLP klasifikovanými jako vysoce toxické (T+), toxické (T), žíravé (C) nebo karcinogenní označené R-větou 45 nebo 49, mutagenní označené R-větou 46 a toxické pro reprodukci označené R-větou 60 nebo 61, musí být prokazatelně seznámeny s nebezpečnými vlastnostmi CHLP přípravků, se kterými nakládají, zásadami ochrany zdraví a životního prostředí před jejich škodlivými účinky a zásadami první předlékařské pomoci

Školení = osnova, prezenční listina, přezkoušení, archivace

Písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí:

T+, T, C, R45, R49, R46, R60 a R61

§44a

Vydávají se pro CHLP: T+, T, C, R45, R49, R46, R60 a R61

Kde zjistím vlastnosti CHLP: obal + bezpečnostní list (BL)

Pravidla musí být volně dostupná zaměstnancům na pracovišti.

Pravidla obsahují: zejména informace o nebezpečných vlastnostech chemických látek a chemických přípravků, se kterými zaměstnanci nakládají, pokyny pro bezpečnost, ochranu zdraví a ochranu životního prostředí, pokyny pro první předlékařskou pomoc a postup při nehodě.

Text pravidel je nutné projednat (nejlépe zaslat doporučeným dopisem) orgánem ochrany veřejného zdraví příslušným podle místa činnosti.

 

Vzor pravidel ZDE (bezolovnatý benzín)

 

Skladování T+ CHLP:

 

T+

 §44a

Skladování nebezpečné CHLP klasifikované jako vysoce toxické lze v prostorách, které jsou uzamykatelné, zabezpečené proti vloupání a vstupu nepovolaných osob.

Při skladování musí být vyloučena záměna a vzájemné škodlivé působení uskladněných CHLP a zabráněno jejich pronikání do životního prostředí a ohrožení zdraví lidu.

 

Evidence T+ CHLP:

 

T+

 §44a

Evidence se vede pro každou CHLP odděleně a evidenční záznamy musí obsahovat údaje o přijatém a vydaném množství, stavu zásob a jméno osoby (název nebo firmu), které byly CHLP vydány.

Evidenční záznamy se uchovávají nejméně po dobu 5 let po dosažení nulového stavu zásob.

Pozor: nevtahuje se na provozování speciální ochranné dezinfekce, dezinsekce a deratizace.

 Bezpečnostní list  REACH

Při nákupu nebezpečné CHLP vždy od svého dodavatele vyžadujeme bezpečnostní list (BL - Bezpečnostní list je základním zdrojem informací o nebezpečné chemické látce či přípravku.). BL získáme také na internetu. Zkontrolujeme zda je BL zpracován dle nové legislativy tj. dle REACH ( v záhlaví naleznete: nařízení ES č. 1907/2006)

BL vždy umísťíme na viditelné místo s nakládáním s nebezpečnou CHLP. Nezapomene pracovníky proškolit.

Příklady BL: BENZIN, NAFTA, KYSLÍK, ACETYLEN, FRIDEX

Tip: i úklidové přostředky Vás mohou připravit nemylé překvapení

 Používání jiných než originálních nádob (obalů) pro CHLP  

 Přelívání (využívání) nebezpečných CHLP do jiných nádob než originálních je možné a to za předpokladů, že:
- nádoba (obal) má stejné vlastnosti jako originál (nezapomínáme i na uzávěr!!!)
- nová nádoba neobsahuje jinou látku (zbytky), které by mohly způsobit nežádoucí reakci
- nádoba (obal) bude shodně označena (symboly nebezpečnosti, jméno látky, R a S věty...)
- nádoba nepřipomíná nádobu od poživatiny tj. využívání PET lahví není v tomto ohledu možné!!!!!!! (častý a bohužel nebezpečný prohřešek!)

 

https://www.bozpinfo.cz/grafika/logo.jpg