Více času na podstatné

Aktuální nabídka seminářů:

České ekologické manažerské centrum, z.s. připravilo na konec září seminář k problematice nařízení REACH a CLP (29.9.2016). Na začátek října pak seminář na téma Biocidy a detergenty (6.10.2016).

 

Více informací o aktuálním a očekáváném dění v problematice naleznete ZDE.

 

Oba semináře se konají v Praze pod vedením odborníka na problematiku nakládání s chemickými látkami Ing. Oldřicha Petiry, CSc.

REACH a CLP 2016: Biocidy a detergenty 2016:
 • legislativa
 • bezpečnostní listy
 • zpracování rozšířených bezpečnostních listů pro látky a směsi (expoziční scénáře) z pohledu všech účastníků v dodavatelském řetězci
 • klasifikace, označování a balení látek a směsí
 • postup následných uživatelů při používání registrovaných nebezpečných látek
 • předměty a problematika SVHC látek
 • postup po získání povolení pro látky zařazené do přílohy XIV nařízení REACH
 • příloha č. XVII a další…
 • aktuální vývoj legislativy v ČR a EU
 • základní přehled povinností při uvádění biocidů a detergentů na trh včetně tzv. ošetřených předmětů
 • označování biocidních látek a detergentů
 • účinné látky – schvalování, oprávnění dodavatelé, postup po zapsání do seznamu schválených účinných látek
 • získávání povolení
 • in situ generované účinné látky
 • kontrolní činnost a poplatky
Cílová skupina: Seminář je určen zejména následným uživatelům, ale i ostatním pracovníkům odpovědným za nakládání s chemickými látkami anebo pracovníkům státní správy a samosprávy. Cílová skupina: Seminář je určen všem podnikům dotčeným nařízením o biocidech a detergentech, ať to jsou výrobci, dovozci, následní uživatelé nebo distributoři.
Více informací: ZDE Více informací: ZDE