Více času na podstatné

Fakta o spalovnách

SPALOVEN SE NEMUSÍME OBÁVAT

Základní cíl procesu spalování odpadů spočívá v úpravě odpadů takovým způsobem, aby se snížil jejich objem, nebezpečnost a současně byly zachyceny nebo zneškodněny tvořící se škodlivé látky. Spalovny jsou velmi moderní, ověřená a bezpečná zařízení, jejichž provoz je přísně kontrolován.

 

SPALOVNA NEZNEČIŠŤUJE SVÉ OKOLÍ

Provoz spaloven podléhá těm nejpřísnějším předpisům a kontrolám. Emise znečišťujících látek ze spaloven odpadů jsou obecně velmi nízké a jsou nižší než emise u jiných energetických zdrojů spalujících například uhlí.

 

SPALOVNY JSOU ZDROJEM ENERGIE

Spalováním odpadu získáváme teplo a elektřinu, které by jinak musely být vyrobeny z cenných neobnovitelných zdrojů, jako je například uhlí, ropa anebo zemní plyn.

 

SPALOVNY NEPOTŘEBUJÍ PRO SVŮJ PROVOZ ŽÁDNÁ DALŠÍ PŘÍDAVNÁ PALIVA

Odpady samy od sebe hoří, a není tedy potřeba používat žádná přídavná paliva, s výjimkou najíždění provozu po technologické odstávce.

 

SPALOVNY PODSTATNĚ REDUKUJÍ MNOŽSTVÍ ODPADŮ

Spalovny dokáží snížit objem odpadu zhruba desetinásobně a jejich hmotnost na jednu třetinu. Převážná většina odpadů z procesu spalování je recyklována a zpětně slouží především ve stavebnictví nebo jako zdroj cenných látek.

 

SPALOVNY NEPLÝTVAJÍ CENNÝMI SUROVINAMI

Ve spalovnách se spaluje směsný komunální odpad, tedy odpad, který již nemá žádné další využití a který by proto končil na skládkách. Zodpovědnost je tedy pouze na nás, abychom co nejpečlivěji třídili odpady a ve spalovnách nebo na skládkách nekončily odpady, které je možno lépe využít.

Diskusní téma: Fakta o spalovnách

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.