Více času na podstatné

Označování

    Každý dodavatel má povinnost označit své látky nebo směsi dříve, než je uvede na trh. Označení látek nebo směsí provede pomocí odpovídajícího štítku. Tento štítek má především informační charakter a informuje o možné nebezpečnosti látek, a to každého kdo s danou látkou bude manipulovat.

    Označená musí být každá látka nebo směs, která je zabalena v obalu a je klasifikována jako nebezpečná, anebo jde-li o směs, která obsahuje jednu nebo více látek, které jsou klasifikovány jako nebezpečné a překračující určitý množstevní práh. Štítek musí mít následující prvky:

  • jméno/název, adresu a telefonní číslo dodavatele;

  • množství látky nebo směsi v balení přístupném široké veřejnosti (pokud toto množství není uvedeno na jiné části balení);

  • identifikátory výrobku, popřípadě výstražné symboly nebezpečnosti, signální slova, standardní věty o nebezpečnosti, náležité pokyny pro bezpečné zacházení a popřípadě i část pro doplňující informace.

    Pokud odpovědné orgány státní správy nestanoví jinak, pak informace, které se uvádějí na štítku, musejí být v úředním jazyce daného členského státu EU, kde je látka/směs uváděná na trh. Avšak dodavatelé mohou používat na svých štítcích i více jazyků, za předpokladu, že jsou ve všech použitých jazycích uvedeny stejné údaje.

 

Zvláštní situace při označování a balení

    Nařízení CLP také pamatuje na zvláštní situace, při kterých pro standardní předpisy k označování štítku platí výjimky. tyto výjimky jsou uvedeny v bodě 1.5 přílohy I nařízení CLP. Jedná se například o:

  • Pro balení, které je malé (menší než 125 ml) uděluje nařízení CLP výjimku z běžných požadavků označování. Tato výjimka umožňuje vynechat standardní věty o nebezpečnosti a/nebo pokyny pro bezpečné zacházení nebo symboly z prvků označování.

  • Pokud se látky nebo směsi dodávají široké veřejnosti, pak se na obal umísťují uzávěry odolné proti otevření dětmi anebo hmatatelná varování. A to v případě, že dané látky/směsi představují určitou nebezpečnost anebo obal obsahuje methanol nebo dichlormethan.

  • Nařízení CLP stanoví nová pravidla pro situace, kdy je obal nebezpečných látek nebo směsí složen z vnějšího, vnitřního a případně také vloženého obal. Obecným pravidlem je, že pokud je označení na vnějším obalu v zásadě předmětem pravidel pro přepravu i pravidel podle nařízení CLP, označení nebo značení v souladu s právními předpisy o přepravě je dostačující a označení podle nařízení CLP nemusí být uvedeno. Podobně také pokud se výstražný symbol nebezpečnosti vyžadovaný podle nařízení CLP týká stejné druhu nebezpečnosti jako v pravidlech pro přepravu nebezpečných věcí, příslušný výstražný symbol nebezpečnosti vyžadovaný tímto nařízením nemusí být na vnějším obalu uveden.

Výstražné symboly nebezpečnosti

    Oproti původní směrnici 67/548/EHS přináší nařízení CLP změnu v uváděných piktogramech. Tato změna se dotýká jak samotného grafického zobrazení jednotlivých symbolů nebezpečnosti, tak i způsobu jejich orámování a podbarvení, včetně pootočení původního čtverce.

    Pozn.: Nové výstražné symboly je možné stahovat zde. Obecně výstražné symboly tvoří přílohu V nařízení CLP.

 

Použití alternativního chemického názvu

    Jelikož se nařízení CLP také snaží chránit práva na duševní vlastnictví, nabízí dodavatelům možnost předložení žádosti o použití alternativního chemického názvu. Toto opatření by mělo zabránit situacím, kdy by se dodavatel mohl cítit poškozen, v rámci konkurenčních vztahů, a to uvedením přesné identifikace látek v jeho výrobku, tak jak stanovuje nařízení CLP. Postupy při vytváření žádosti se mohou lišit:

  • Před 1. červnem 2015, kdy směs ještě nebyla klasifikována, označena a balena podle nařízení CLP, každá žádost o použití alternativního chemického názvu se vykonává podle ustanovení směrnice 1999/45/ES. Žádost se předkládá příslušnému orgánu členského státu. Pokud je žádost schválena do 1. června 2015, schválený alternativní chemický název se může také používat po 1. červnu 2015.

  • Pokud je směs klasifikována, označena a balena podle nařízení CLP již před 1. červnem 2015, příslušná žádost se vykonává podle nařízení CLP. Žádost se předkládá agentuře, a nikoli příslušnému orgánu členského státu. Každá žádost schválená agenturou se uplatňuje ve všech členských státech EU.