Více času na podstatné

Jaké základní změny CLP přináší oproti současnému systému?

Nařízení CLP sebou přináší několik níže uvedených změn:

Terminologie

    Co se terminologie týče, pak nařízení CLP mění některé zavedené pojmy, a to následujícím způsobem.

 • přípravek / směs

 • nebezpečný („dangerous“) / nebezpečný („hazardous“)

 • kategorie nebezpečnosti / třída nebezpečnosti

 • věta označující riziko / standardní věta o nebezpečnosti

 • standardní pokyny pro bezpečné zacházení / pokyny pro bezpečné zacházení

Pozn.: Vysvětlivky k uváděným pojmům naleznete v sekci "slovníček pojmů".

Kritéria

 • V novém nařízení CLP je celkový počet tříd nebezpečnosti vyšší, než celkový počet kategorií nebezpečnosti, dle původní směrnice 67/548/EHS;

 • Doplňující prvky označení třídy nebezpečnosti jsou v novém systému převzaté z původní směrnice (např. EUH001 - Výbušný v suchém stavu");

 • Metody výpočtů (aditivita, sumace) dle nového nařízení CLP se liší od pravidel výpočtů současných.

Prvky označení

 • Výstražné symboly nebezpečnosti vychází zcela dle nového nařízení CLP;

 • Dle nařízení CLP je nyní výběr ze 110 různých pokynů pro bezpečné zacházení, oproti 50 současného systému, což představuje vyšší flexibilitu při výběru.

Postupy

 • V původním systému platilo, že pokud byla harmonizovaná klasifikace, pak obvykle pro všechny kategorie nebezpečnosti. V novém systému platí, že pokud je harmonizovaná klasifikace, pak pouze pro látky, které jsou karcinogenní, mutagenní, toxické pro reprodukci nebo senzibilizátory dýchacích cest. Ostatní účinky požadují posouzení jednotlivých případů;

 • Dříve harmonizovaná klasifikace vycházela z návrhu členských států, nyní může vycházet také za určitých podmínek z návrhu výrobců, dovozců nebo následných uživatelů;

 • Původní systém vůbec nepředpokládal postup oznamování. Dle nového systému bude oznámení klasifikace a označení látek probíhat do seznamu klasifikací a označení, vytvořeného agenturou ECHA.