Více času na podstatné

Hlášení havárie zdroje

Postup při hlášení havárie zdroje

(1)  Hlášení provozovatele o havárii bezprostředně po jejím zjištění, nejdéle však do 24 hodin, předané České inspekci životního prostředí obsahuje

  a) název zařízení a určení místa a času vzniku, a pokud je to známo, i předpokládanou dobu trvání havárie,
  b) druh emisí znečišťujících látek a jejich pravděpodobné množství a
  c) opatření přijatá z hlediska ochrany ovzduší.

 

(2)  Do 14 dnů po nahlášení havárie podle odstavce  1 provozovatelé vypracují a České inspekci životního prostředí předají zprávu, která vedle souhrnu všech dostupných podkladů pro stanovení množství uniklých znečišťujících látek do ovzduší obsahuje

  a) název zařízení, u něhož došlo k havárii,
  b) časové údaje o vzniku a době trvání havárie,
  c) druh a množství emisí znečišťujících látek po dobu havárie,
  d) příčinu havárie,
  e) přijatá konkrétní opatření k zamezení vzniku dalších případů havárií,
  f) časový údaj o hlášení havárie České inspekci životního prostředí.

 

(3)  Provozovatel poskytuje na vyžádání České inspekce životního prostředí doplňující údaje, které souvisejí se vznikem, průběhem, zmáháním a s důsledky havárie.

 

Zdroj: vyhl. č.205/2009 sb. §20